0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAKādi nodokļu pārskati jāsniedz par valdes locekļu ienākumiem?

Kādi nodokļu pārskati jāsniedz par valdes locekļu ienākumiem?

Pēc VID informācijas

Valsts ieņēmumu dienests (VID) aktualizējis metodisko materiālu "Nodokļu pārskati par valdes locekļu ienākumiem", norādot, ka nodokļu normatīvie akti nenosaka, kādas civiltiesiskās attiecības kapitālsabiedrībai jādibina ar savu izpildinstitūciju – valdes locekli, kā arī nereglamentē privātpersonu civiltiesisko attiecību juridisko formu. Pilnvarojuma/vadības līgums ir viens no biežāk izmantotajiem līgumu veidiem tiesiskajās attiecībās ar valdes locekļiem. Pilnvarojuma līgums var būt ar atlīdzību vai bez atlīdzības. Ar valdes locekli var būt noslēgts arī darba līgums. Savukārt par darba ņēmēju un sociāli apdrošināmo personu ir uzskatāma persona: kas uz darba līguma pamata par nolīgto darba samaksu veic noteiktu…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī*

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com

Valsts ieņēmumu dienests (VID) aktualizējis metodisko materiālu "Nodokļu pārskati par valdes locekļu ienākumiem", norādot, ka nodokļu normatīvie akti nenosaka, kādas civiltiesiskās attiecības kapitālsabiedrībai jādibina ar savu izpildinstitūciju – valdes locekli, kā arī nereglamentē privātpersonu civiltiesisko attiecību juridisko formu.

Pilnvarojuma/vadības līgums ir viens no biežāk izmantotajiem līgumu veidiem tiesiskajās attiecībās ar valdes locekļiem. Pilnvarojuma līgums var būt ar atlīdzību vai bez atlīdzības. Ar valdes locekli var būt noslēgts arī darba līgums.

Savukārt par darba ņēmēju un sociāli apdrošināmo personu ir uzskatāma persona:

 • kas uz darba līguma pamata par nolīgto darba samaksu veic noteiktu darbu darba devēja vadībā;
 • kura ieņem amatu, kas dod tiesības uz atlīdzību, ja atlīdzība ir faktiski noteikta.

Valdes locekļa atlīdzība neatkarīgi no līguma, kurā tā paredzēta, ir ar algas nodokli apliekams ienākums un no tās veicamas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI).

Par valdes locekli, ar kuru ir nodibinātas darba tiesiskās attiecības vai kuram faktiski ir noteikta atlīdzība, VID iesniedz:

 • ziņas par darba ņēmējiem:

ne vēlāk kā vienu dienu, pirms persona uzsāk darbu, ja ziņas tiek sniegtas papīra formā, vai ne vēlāk kā vienu stundu, pirms persona uzsāk darbu, ja ziņas tiek sniegtas elektroniski EDS. Ziņās norāda ziņu kodu 11 un amata “Valdes loceklis” kodu 1120 14 atbilstoši Profesiju klasifikatoram.

Ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc statusa maiņas vai zaudēšanas, izbeidzot tiesiskās attiecības vai mainoties darba ņēmēja statusam, norādot atbilstošo ziņu kodu.
 • pārskata mēneša darba devēja ziņojumu (DDZ) līdz nākamā mēneša 17. datumam;
 • paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām līdz:

nākamā mēneša 15. datumam – pēc tiesisko attiecību pārtraukšanas ar valdes locekli;

1. februārim – ja tiesiskās attiecības ar valdes locekli pastāvējušas līdz gada beigām.

Paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām norāda ienākumu veida kodu 1001 “Darba alga” (ja ir darba tiesiskās attiecības ar valdes locekli) vai 1018 “Ienākumi no pienākumu pildīšanas padomē vai valdē”.

Par valdes locekļa – nerezidenta ienākumu un no tā ieturēto IIN iesniedz “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskatu par fiziskās personas – nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli” (4. pielikumu) līdz nākamā mēneša  15. datumam.

Darba devēja ziņojuma aizpildīšana

Ja valdes loceklis ir apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem (vispārējā gadījumā), to norāda DDZ sadaļā “Apdrošināmi visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem”.

Ja valdes loceklis ir pensijas vecumā vai tam ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), to norāda DDZ sadaļā “Valsts vecuma pensija, piešķirta vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem”.

Ja valdes loceklis ir ārvalstnieks, kam ir citas valsts kompetentās iestādes izsniegts A1 sertifikāts, kas apliecina, ka valdes loceklis obligātajai sociālajai apdrošināšanai pakļauts citā Eiropas Savienības valstī, kas izsniegusi A1 sertifikātu, šādu valdes locekli uzrāda DDZ sadaļā “Personas, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas”.

Pārskata mēneša DDZ:

 • 4. ailē norāda valdes locekļa pārskata mēneša ienākumu (algu/noteikto atlīdzību);
 • 5. ailē – no 4. ailē deklarētā ienākuma aprēķinātās kopējās VSAOI, summējot darba ņēmēja VSAOI daļu un darba devēja VSAOI daļu;
 • 8. ailē – iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), kas no valdes locekļa ienākuma jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā DDZ iesniegšanas mēnesī (8. ailei var nebūt aritmētiska sakarība ar 4. un 5. aili).

No valdes locekļa – nerezidenta ienākuma ieturēto IIN 8. ailē neuzrāda, bet uzrāda 4. pielikumā “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās personas – nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli” par mēnesī, kurā veikta valdes locekļa algas/noteiktās atlīdzības izmaksa.

 • 9. ailē – izdara atzīmi rindās, kur norādīti valdes locekļi, par kuriem darba devējs maksā uzņēmējdarbības riska valsts nodevu (URVN).

Par valdes locekli, ar kuru nav nodibinātas darba tiesiskās attiecības, nav jāmaksā URVN.

 • 11. ailē – norāda nostrādāto stundu skaitu mēnesī, ja ar valdes locekli ir nodibinātas darba tiesiskās attiecības.

Par valdes locekli, ar kuru ir citas civiltiesiskās attiecības, nostrādātās stundas nav jānorāda.

Ja valdes locekļa atlīdzība ir mazāka par minimālo mēneša darba algu, papildus vērtē, vai nerodas pienākums maksāt nodokļus no starpības līdz domājamam ienākumam (skatīt sadaļu “Valdes locekļu domājamais ienākums”).

Valdes loceklis bez atlīdzības

Pilnvarojuma/vadības līgums bez atlīdzības

Ja valdes loceklim nav noteikta atlīdzība, tad valdes loceklis nav darba ņēmējs, par valdes locekli nav jāsniedz ziņas par darba ņēmējiem un DDZ šo valdes locekli nenorāda, izņemot, ja izpildās kritēriji, kad jāmaksā IIN un VSAOI no valdes locekļa domājamā ienākuma minimālās algas apmērā.

Valdes locekļa domājamais ienākums

Kapitālsabiedrības katrs valdes loceklis attiecīgajā gada mēnesī, kad:

 • kapitālsabiedrībā nav bijis neviena darbinieka vai valdes locekļa, kas gūst atlīdzību vismaz minimālās mēneša darba algas apmērā un kapitālsabiedrības attiecīgā mēneša apgrozījums ir bijis lielāks par piecu minimālo mēneša darba algu apmēru, ir uzskatāms par darba ņēmēju, un no katra valdes locekļa domājamā ienākuma, kas nav mazāks par minimālo mēneša darba algu, jāveic VSAOI un jāmaksā  IIN.

IIN un VSAOI no valdes locekļa domājamā ienākuma minimālās mēnešalgas apmērā nav jāmaksā:

 • tajā gadā, kad kapitālsabiedrība reģistrēta Uzņēmumu reģistrā;
 • ja kāds valdes loceklis kārtējā mēnesī, kad izpildās abi kritēriji, kā valdes loceklis citā vienas uzņēmumu grupas kapitālsabiedrībā gūst atlīdzību, kas nav mazāka par piecām minimālajām mēnešalgām.

Minimālā mēneša darba alga 2023. gadā ir 620 eiro mēnesī.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: