No 3. jūlija aicina kursos par personāla un tā darba samaksas jautājumiem

Aicina apmeklēt kursus

“Personāls un darba samaksa”

Norises laiks un vieta: 03.07., 10.07., 17.07. un 24.07. no plkst. 10:00 līdz 17:00., Rīgā, Graudu ielā 68.
Pieteikšanās līdz 1. jūlijam (ieskaitot)!

KURSUS VADA

Inga Pumpure, Finanšu vadības Maģistre, grāmatvede – ārpakalpojumu sniedzēja, Grāmatvedības un nodokļu konsultante, Latvijas Biznesa un profesionālo sieviešu asociācijas prezidente

Programmas mērķis – izglītības procesa rezultātā izprast un apgūt darbinieku atlases, pieņemšanas, atbrīvošanas procesus; pareizu Darba līguma sastādīšanu un saistošo dokumentu izveidi; darba samaksas noteikšanu, aprēķināšanu un ziņu sniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam.

MĀCĪBU KURSA SATURS

Pirmā diena – Darba tiesiskās attiecības
Darbinieku atlase: Darba likuma un Civillikuma normas attiecībā uz darbinieku atlases procesu. Nodarbināšanas aizliegumi, ierobežojumi, atbildība. Nepieciešamie dokumenti. Veselības pārbaude.
Darba līguma noslēgšana: darba līgumā iekļaujamā informācija, neiekļaujamā informācija. Darba koplīgums. Darba kārtības noteikumi. Amata apraksts. Materiālās atbildības līgums. Darba līguma noslēgšana – uz noteiktu vai nenoteiktu laiku. Praktisko situāciju analīze.
Darba likuma normas attiecībā uz nodarbinātību, atpūtas laiku: darba līgumā neparedzētu darbu veikšana. Dīkstāve. Darbinieka pienākumi, tiesības un atbildība. Atpūtas laiks un pārtraukumi darbā. Īslaicīgā prombūtne.
Darba līguma uzteikums: darba līguma uzteikums no darbinieka vai darba devēja puses. Ierobežojumi. Tiesības uz kompensāciju. Konkurences ierobežojums – Darba likuma normas.
Ieturējumi: ieturējumi no darba samaksas – darba devēja tiesības un ierobežojumi.

Otrā diena – Darba tiesiskās attiecības, izmaksas, aprēķini.

Atvaļinājumi: ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanas kārtība, atvaļinājuma naudas aprēķins. Papildatvaļinājumu veidi, to piešķiršanas kārtība komercsabiedrībās un valsts un pašvaldību iestādēs. Citi atvaļinājumi, to piešķiršana un samaksas aprēķins. Praktiskie piemēri, dokumentācija, samaksas un nodokļu aprēķins. Atvaļinājuma pārtraukšana. Ierobežojumi atvaļinājuma laikā. Kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu. Vidējā izpeļņa. Praktiskie piemēri, aprēķini, diskusijas.
Slimības naudas: slimības naudas aprēķins, iesniedzot slimības lapu A. Ierobežojumi darbinieka slimības laikā. Slimības naudas nepiešķiršana, pārtraukšana – attiecīgie nosacījumi. Darbinieka un darba devēja atbildība. Praktiskie piemēri, grāmatojumi.
Komandējumi un darba braucieni: komandējumu un darba braucienu rīkojumu noformēšana, izdevumu segšana un atskaites. Biežāk pieļautās kļūdas, noformējot komandējumus vai darba braucienus. Attaisnojuma dokumenti. Piemēri, aprēķini.
Citas izmaksas darbiniekiem – dažādu izmaksu noformēšana un aprēķins. Autoratlīdzību izmaksa darbiniekam. Vai darbinieks var būt arī pašnodarbināta persona un saņemt samaksu par pakalpojuma sniegšanu? Kompensācijas, pabalsti, kas noteikti likumdošanas normās. Dāvanas – nodokļu aprēķina piemēri. Darbinieka izdevumu atlīdzināšana.

Trešā diena – Darba laika uzskaite un darba samaksa, nodokļu un ieturējumu aprēķini.

Darba samaksa: darba samaksas jēdziens. Vienlīdzīga darba samaksa. Darba samaksas organizācija. Darba samaksas izmaksas laiks un veids.
Darba samaksas pirms nodokļu ieturēšanas aprēķins (BRUTO): darba samaksas aprēķini pēc noteiktā darba laika un noteiktās samaksas likmes. Darba laika uzskaite. Normālais darba laiks. Nepilnais darba laiks. Summētais darba laiks. Maiņu darbs. Laika darba alga vai akorda darba alga. Minimālā darba alga. Darba samaksa svētkos, virsstundas un nakts darbs. Piemaksu un prēmiju sistēma. Praktiskie piemēri, situāciju analīze.
Darba samaksas pēc nodokļu ieturēšanas aprēķins (NETO): darbinieka nodokļu grāmatiņa. Attaisnotie izdevumi. Atvieglojumi. Neapliekamais minimums. Nodokļu aprēķins no darba samaksas. Aprēķins, ja nostrādāts nepilns mēnesis.

Ceturtā diena – Izdevumi, saistībā ar darbiniekiem
Izdevumi darba aizsardzības noteikumu izpildei: Darba aizsardzības likuma prasību izpilde. Ministru kabineta noteikumi par darba vietu iekārtojumu, par darbu augstumā, par darbu īpašos apstākļos, par darbu ar displeju u.c. būtiskas normas.
Izdevumi darbinieku apmācībai: Darba likuma normas attiecībā uz augstākās izglītības iegūšanu. Kvalifikācijas celšanas kursu apmaksa. Darbinieka un darba devēja vienošanās – kuros gadījumos to var noslēgt un kad tas nav iespējams.
Izdevumi par darbinieku ēdināšanu: jaunās likumdošanas normas. Prasības darba devējam, lai varētu izdevumos iekļaut darbinieku ēdināšanu – riski, ierobežojumi, iespējas.
Izdevumi darbinieku apdrošināšanai: kā noformēt līgumus ar apdrošināšanas kompānijām, lai darbiniekam tie būtu attaisnotie izdevumi, darba devējam – saimnieciskās darbības izdevumi. Iemaksas pensiju fondos. Likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli normas.
Aktualitātes darba attiecību jomā.

Mācību kursa apmeklētāji saņems apliecību par mācību kursa apgūšanu.

Dalības maksa –  285.56 EUR (236.00 EUR + PVN ).
Dalības maksā iekļauti mācību materiāli un pusdienas.

Bilances, Bilances Juridisko Padomu un Praktiskā Likumdošanas Ziņneša 12 mēnešu abonentiem – 10% atlaide
Pieteikšanās šeit līdz 1. jūlijam (ieskaitot)!

Papildus informācija: Zanda Raciborska – zanda@lid.lv ; 29195835

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

  Subscribe  
Paziņot par