0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

PERSONĀLSAugstskolas un koledžas atzīs iepriekš iegūtās zināšanas un prasmes

Augstskolas un koledžas atzīs iepriekš iegūtās zināšanas un prasmes

Cilvēkam būs tiesības vērsties augstskolā vai koledžā ar iesniegumu lūgt atzīt iegūtās zināšanas, prasmes un kompetenci (studiju rezultātus) noteiktā augstskolas vai koledžas studiju programmā vai tās daļā. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotais Ministru Kabineta (MK) noteikumu projekts „Iepriekšējā izglītībā un profesionālā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi”, kas  10.janvārī apstiprināts valdībā, informē informē Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļa. Kā IZM paskaidroja plz.lv, jaunie noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas Latvijas Vēstnesī. Jaunie noteikumi nozīmē: piemēram, ja kādam studētgribētājam ir padomju laikā gūta izglītība, tad viņam jau iegūtās zināšanas vairs nebūs jāmācās atkārtoti  ja, ņemot vērā noteikumos…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Cilvēkam būs tiesības vērsties augstskolā vai koledžā ar iesniegumu lūgt atzīt iegūtās zināšanas, prasmes un kompetenci (studiju rezultātus) noteiktā augstskolas vai koledžas studiju programmā vai tās daļā. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotais Ministru Kabineta (MK) noteikumu projekts „Iepriekšējā izglītībā un profesionālā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi”, kas  10.janvārī apstiprināts valdībā, informē informē Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļa. Kā IZM paskaidroja plz.lv, jaunie noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas Latvijas Vēstnesī. Jaunie noteikumi nozīmē: piemēram, ja kādam studētgribētājam ir padomju laikā gūta izglītība, tad viņam jau iegūtās zināšanas vairs nebūs jāmācās atkārtoti  ja, ņemot vērā noteikumos noteikto kārtību,  tiks uzskatīts, ka cilvēks tās jau ir apguvis, līdz ar to šo zināšanu atkārtotai apuvei nebūs jātērē laiks. Jaunie noteikumi nosaka kārtību, kādā novērtē un atzīst iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtus studiju rezultātus, kā arī nosaka atzīšanas kritērijus. Lēmumu par iepriekšējā izglītībā un profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu pieņems augstskolas vai koledžas izveidota studiju rezultātu atzīšanas komisija. Komisijas tiesības un pienākumus, tās veidošanas nosacījumus, kā arī iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas procedūras specifiskos nosacījumus ietvers augstskolas senāta vai koledžas padomes apstiprinātais nolikums, bet komisijas personālsastāvu apstiprinās augstskolas rektors vai koledžas direktors. Noteikumi paredz vairākus atzīšanas kritērijus. Tā, profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus varēs atzīt tikai tajā attiecīgās studiju programmas daļā, kuru veido prakse, turklāt šiem studiju rezultātiem jābūt sasniegtiem tajā profesionālās darbības jomā, kura atbilst studiju programmas izglītības tematiskajai jomai. Profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus varēs atzīt arī tajā studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī, kuru apgūstot iegūst praktiskas zināšanas, prasmes un kompetenci. Savukārt iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus varēs atzīt, ja tie atbilst augstākās izglītības pakāpei un ir sasniegti profesionālās tālākizglītības programmā, kuras apguve dod iespēju iegūt ceturto vai piekto profesionālās kvalifikācijas līmeni; atsevišķā studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī, kuru persona ir apguvusi kā klausītājs; studiju programmas daļā, kā arī citos ārpus formālās izglītības iegūtos veidos, izņemot studiju programmas, kuras atbilst reglamentētajām profesijām. Iespēja atzīt ārpus formālajā izglītībā iegūtas zināšanas, prasmes un kompetenci radās 2011.gada 1.janvārī, kad stājās spēkā grozījumi Profesionālās izglītības likumā. Pamatojoties uz šiem grozījumiem, tika pieņemti MK 2011.gada 22.februāra noteikumi Nr.146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci. Šie noteikumi nosaka kārtību,  kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. Taču līdz pat 2011.gada 1.augustam ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtas zināšanas, prasmes un kompetenci nevarēja atzīt augstākās izglītības programmās. Tāpēc, lai iegūtu augstākās izglītības dokumentu, cilvēkam bija jāapgūst visi studiju programmā ietvertie studiju kursi, kaut gan atsevišķas šai studiju programmā esošās zināšanas, prasmes un kompetence jau bija iegūtas iepriekšējās izglītības vai profesionālās darbības ceļā. 2011.gada 1.augustā stājās spēkā grozījumi Augstskolu likumā, kas paredz, ka augstskolas un koledžas ir tiesīgas izvērtēt personas iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtus studiju rezultātus, un, ja tie atbilst studiju programmas prasībām, atzīt tos un par tiem piešķirt kredītpunktus. Profesionālajā pieredzē sasniegtus studiju rezultātus drīkst atzīt profesionālās vai akadēmiskās studiju programmās, turklāt tikai 30 procentu no profesionālās vai akadēmiskās studiju programmas kredītpunktiem drīkst piešķirt, atzīstot profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus. Vienlaikus tika noteikts, ka iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas kārtību un kritērijus nosaka MK. Tāpēc  IZM ir sagatavojusi noteikumu projektu „Iepriekšējā izglītībā un profesionālā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi”. Kā uzsvērts IZM sagatavotajā noteikumu projekta anotācijā, iepriekšējā izglītībā un profesionālā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas gadījumā personai var rasties iespējas iegūt augstāko izglītību par lētāku maksu nekā maksājot studiju maksu par studijām studiju programmā.    Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā novērtē un atzīst iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtus studiju rezultātus, un atzīšanas kritērijus. 2. Lēmumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu pieņem augstskolas vai koledžas izveidota studiju rezultātu atzīšanas komisija (turpmāk – komisija). 3. Augstskola vai koledža izveido vismaz vienu komisiju katrā Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajā izglītības tematiskajā jomā, ja attiecīgajā augstskolā vai koledžā tiek īstenotas studiju programmas šajā izglītības tematiskajā jomā. Augstskola vai koledža var izveidot vienu kopīgu komisiju vairākās izglītības tematiskajās jomās. 4. Komisijas tiesības un pienākumus, tās veidošanas nosacījumus, kā arī iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas procedūras specifiskos nosacījumus ietver augstskolas senāta vai koledžas padomes apstiprinātajā nolikumā, bet komisijas personālsastāvu apstiprina augstskolas rektors vai koledžas direktors. 5. Persona, kura vēlas, lai tiktu atzīti tās iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtie studiju rezultāti, iesniedz augstskolā vai koledžā iesniegumu par sasniegto studiju rezultātu atzīšanu. 6. Iesniegumā norāda: 6.1. personas vārdu, uzvārdu un personas kodu; 6.2. iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus; 6.3. iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atbilstības pamatojumu attiecīgās studiju programmas vai tās daļas prasībām; 6.4. iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanas mērķi; 6.5. institūcijas nosaukumu un izglītības programmu vai tās daļu vai profesionālās pieredzes ieguves veidu un vietu, kurā studiju rezultāti ir sasniegti; 6.6. laikposmu, kurā studiju rezultāti ir sasniegti; 6.7. studiju programmas nosaukumu, kurā būtu atzīstami iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtie studiju rezultāti; 6.8. personas kontaktinformāciju – dzīvesvietas adresi, uz kurieni nosūtāms komisijas lēmums, kā arī tālruņa numuru un e-pasta adresi, ja tāda ir. 7. Persona iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus. Ja iesniegumam pievieno šo dokumentu kopijas, personai ir pienākums uzrādīt minēto dokumentu oriģinālus. 8. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 9. Komisija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas izskata to un pieņem lēmumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanu vai par atteikumu atzīt sasniegtos studiju rezultātus. Lēmumu nosūta iesniedzējam. 10. Komisija ir tiesīga pārbaudīt sniegtās informācijas un ziņu atbilstību faktiskajiem apstākļiem. 11. Ja nepieciešams, komisija var noteikt pārbaudījumus iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu novērtēšanai. 12. Lai profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus atzītu par atbilstošiem tam studiju programmas studiju kursam vai studiju modulim, kuru apgūstot iegūst praktiskas zināšanas, prasmes un kompetenci, vai šo noteikumu 14.6.4.apakšpunktā minētajā veidā iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus atzītu par atbilstošiem studiju programmas studiju kursam vai studiju modulim, persona kārto attiecīgajā studiju kursā vai studiju modulī noteiktos pārbaudījumus. 13. Ja komisijas rīcībā nav pietiekamu ziņu, lai objektīvi un vispusīgi izlemtu jautājumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanu, komisija ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju, attiecīgi pagarinot lēmuma pieņemšanas termiņu. 14. Lai iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtie studiju rezultāti tiktu atzīti, jābūt izpildītiem šādiem kritērijiem: 14.1. uzrādītie dokumenti satur skaidru, nepārprotamu un pilnīgu informāciju par sasniegtajiem studiju rezultātiem; 14.2. par sasniegtajiem studiju rezultātiem iespējams piešķirt vismaz vienu kredītpunktu; 14.3. personas iepriekš iegūtā izglītība atbilst uzņemšanas prasībām attiecīgajā studiju programmā; 14.4. šo noteikumu 11. vai 12.punktā noteiktajos pārbaudījumos persona ir uzrādījusi attiecīgās studiju programmas vai tās daļas prasībām atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetenci; 14.5. profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus var atzīt tikai: 14.5.1. tajā attiecīgās studiju programmas daļā, kuru veido prakse, turklāt šiem studiju rezultātiem jābūt sasniegtiem tajā profesionālās darbības jomā, kura atbilst studiju programmas izglītības tematiskajai jomai; 14.5.2. tajā studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī, kuru apgūstot iegūst praktiskas zināšanas, prasmes un kompetenci; 14.6. iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus var atzīt, ja tie atbilst augstākās izglītības pakāpei un ir sasniegti: 14.6.1. profesionālās tālākizglītības programmā, kuras apguve dod iespēju iegūt ceturto vai piekto profesionālās kvalifikācijas līmeni; 14.6.2. atsevišķā studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī, kuru persona ir apguvusi kā klausītājs; 14.6.3. studiju programmas daļā; 14.6.4. citos ārpus formālās izglītības iegūtos veidos, izņemot studiju programmas, kuras atbilst reglamentētajām profesijām. 15. Profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus var atzīt tikai Augstskolu likuma 59.2 panta piektajā daļā noteiktajā apjomā no profesionālās vai akadēmiskās studiju programmas. 16. Vienu kredītpunktu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtiem studiju rezultātiem var piešķirt, ja tie sasniegti vismaz vienu nedēļu ilgā (40 akadēmiskās stundas) izglītošanās procesā. 17. Komisija pieņem lēmumu par: 17.1. iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanu, ja ir izpildīti visi šo noteikumu 14.1., 14.2., 14.3. un 14.6.apakšpunktā minētie kritēriji, kā arī 14.4.apakšpunktā minētais kritērijs, ja saskaņā ar šo noteikumu 11. vai 12.punktu tika noteikti attiecīgi pārbaudījumi; 17.2. profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu, ja ir izpildīti visi šo noteikumu 14.1., 14.2., 14.3. un 14.5.apakšpunktā minētie kritēriji, kā arī 14.4.apakšpunktā minētais kritērijs, ja saskaņā ar šo noteikumu 11. vai 12.punktu tika noteikti attiecīgi pārbaudījumi. 18. Lēmumā par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu norāda atzīto sasniegto studiju rezultātu apmēru kredītpunktu izteiksmē, kā arī studiju programmas, studiju moduļa vai studiju kursa nosaukumu, kur tiek ieskaitīti atzīto studiju rezultātu kredītpunkti. 19. Lēmumus par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanu reģistrē īpašā attiecīgās augstskolas vai koledžas reģistrā šīs augstskolas vai koledžas noteiktajā kārtībā. 20. Persona, kura nav attiecīgās studiju programmas studējošais, pēc studiju rezultātu atzīšanas var tikt imatrikulēta šīs studiju programmas atbilstošā studiju posmā, ja nepieciešams, individuāli nosakot papildus apgūstamo studiju kursu vai studiju moduļu apjomu un attiecīgos pārbaudījumus. 21. Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtos un atzītos studiju rezultātus nevar ieskaitīt kā attiecīgās studiju programmas gala pārbaudījumu, valsts pārbaudījumu, noslēguma pārbaudījumu – kvalifikācijas eksāmenu vai promocijas darbu. 22. Personai par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanu var noteikt maksu augstskolas vai koledžas noteiktajā kārtībā vai saskaņā ar Ministru kabineta noteikto maksas pakalpojumu cenrādi, ja tā ir valsts dibināta koledža vai valsts dibināta augstskola, kas nav atvasināta publiska persona. 23. Komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu attiecīgās augstskolas rektoram vai koledžas direktoram, un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Ar apstiprināto  MK noteikumu projektu Jūs varat iepazīties Ministru kabineta  mājaslapā, šeit.