ZVĒRINĀTS ADVOKĀTS

Artis DāvidnieksProfesionālā pieredze
Individuāli praktizējošs zvērināts advokāts, specializējies juridiskās palīdzības sniegšanā sarežģītu komercdarījumu noformēšanā, saimniecisko strīdu risināšanā, maksātnespējas procesos, komerctiesību jautājumu risināšanā, t.sk., kapitālsabiedrību reorganizācija, pamatkapitāla izmaņas, kapitāla daļu un akciju darījumi, komercsabiedrību pārvaldes struktūras izmaiņas, utt., īpašuma tiesību strīdu risināšanā. Juridiskā palīdzība gan pirmstiesas, gan arī tiesvedības procesos.
Latvijas Komersantu šķīrējtiesas un Komercdarījumu šķīrējtiesas šķīrējtiesnesis.

Izglītība
Tiesību zinātnes maģistra grāds iegūts pabeidzot studijas Latvijas Policijas akadēmijas Sociālo zinātņu maģistra studiju programmas Civiltiesisko zinātņu apakšprogrammā.

Kontaktinformācija:
Zvērināts advokāts Artis Dāvidnieks
Adrese: Maija iela 4-1,
Rīga, LV-1006
Tel.+371 67553288
Fax. + 371 66002846
e-pasts: artis.davidnieks@gmail.com


EKSPERTA ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM UN :

Vai līgumam noteikti jābūt noslēgtam rakstveidā? Kā mutiski noslēgts darījums ietekmēs iespēju piedzīt parādu?

Kā sekmīgai parādu piedziņai var izmantot līgumsodu, ķīlu, galvojumu un rokasnaudu?

– Uzņēmējs iedevis savam darbiniekam pilnvaru uzņēmuma vārdā noslēgt līgumu par izejmateriālu pirkšanu un piegādi. Darbinieks noslēdz līgumu nemaz nezinot, ka līgumā iekļauts punkts par to, ka persona, kura paraksta līgumu, arī galvo par parādu, kas varētu rasties līguma neizpildes gadījumā. Vēlāk uz minētā līguma pamata uzņēmumam tiek piegādāti izejmateriāli vairāku desmitu tūkstošu latu vērtībā. Uzņēmums par izejmateriāliem laikus nenorēķinās un tirgotājs prasa konkrētajam darbiniekam kā galvotājam nomaksāt radušos parādu. Vai no likuma viedokļa darbiniekam šīs parādsaistības ir jākārto?

– Kā atgūt PVN un samazināt apliekamo ienākumu saistībā ar darījumu partnera bankrota procedūru?

 

Atbildēt