0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

TIESĪBASBiedrībām un organizācijām būs obligāti jānorāda darbības joma

Biedrībām un organizācijām būs obligāti jānorāda darbības joma

Pēc Tieslietu ministrijas informācijas

No 1. jūlija biedrību un nodibinājumu darbības jomas ierakstīšana biedrību un nodibinājumu reģistrā būs obligāta. Pēc darbības jomas ierakstīšanas reģistrā tā kļūs publiski pieejama ikvienam Uzņēmumu reģistra informācijas resursos. To paredz 25. jūnijā valdībā izskatītie un akceptētie Biedrību un nodibinājumu klasificēšanas noteikumi. Jaunā kārtība izriet no 2024. gada 22. februārī pieņemtajiem grozījumiem Biedrību un nodibinājumu likumā, kas stājās spēkā 20. martā. Jaunais regulējums nosaka, ka turpmāk piesakot biedrības vai nodibinājuma reģistrāciju Uzņēmumu reģistra vestajā biedrību un nodibinājumu reģistrā, būs obligāti jānorāda tās darbības joma. Savukārt līdz 2024. gada 30. jūnijam reģistrētās biedrības un nodibinājumi…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: rawpixel.com

No 1. jūlija biedrību un nodibinājumu darbības jomas ierakstīšana biedrību un nodibinājumu reģistrā būs obligāta. Pēc darbības jomas ierakstīšanas reģistrā tā kļūs publiski pieejama ikvienam Uzņēmumu reģistra informācijas resursos. To paredz 25. jūnijā valdībā izskatītie un akceptētie Biedrību un nodibinājumu klasificēšanas noteikumi. Jaunā kārtība izriet no 2024. gada 22. februārī pieņemtajiem grozījumiem Biedrību un nodibinājumu likumā, kas stājās spēkā 20. martā.

Jaunais regulējums nosaka, ka turpmāk piesakot biedrības vai nodibinājuma reģistrāciju Uzņēmumu reģistra vestajā biedrību un nodibinājumu reģistrā, būs obligāti jānorāda tās darbības joma. Savukārt līdz 2024. gada 30. jūnijam reģistrētās biedrības un nodibinājumi pirmo reizi ziņas par darbības jomu norāda, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā gada pārskatu par 2024. gadu. Uzņēmumu reģistrs, pamatojoties uz gada pārskatā iekļauto informāciju par biedrības vai nodibinājuma darbības jomu, kas elektroniski saņemta no VID, izdarīs ierakstu biedrību un nodibinājumu reģistrā.

Līdz šim organizācijām darbības jomas norādīšana bija brīvprātīga, un to izmantoja tikai aptuveni 13% biedrību un nodibinājumu.

“Skaidrība par biedrību un nodibinājumu darbības jomām palielinās tiesisko noteiktību valstī, kā arī uzlabos nozares caurskatāmību, ņemot vērā Uzņēmumu reģistrā reģistrēto datu brīvu pieeju publiskajam un privātajam sektoram, kā arī dažādu sociālo, ekonomisko, finanšu un citu tendenču pētniekiem,” stāsta Sandis Karelis, Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra vietnieks juridiskajos jautājumos.

Otrs virziens, kas izriet no jaunā regulējuma, ir saistīts ar neaktīvu biedrību un nodibinājumu jeb t.s. “tukšo čaulu” izslēgšanu no biedrību un nodibinājumu reģistra. Izmaiņas Biedrību un nodibinājumu likumā nosaka, ka turpmāk Uzņēmumu reģistrs varēs uzsākt likvidāciju gadījumos, kad biedrībai vai nodibinājumam ilgāk par diviem gadiem nav valdes vai organizācija nav sasniedzama juridiskajā adresē, un sešu mēnešu laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas trūkumi nav novērsti. Tāpat biedrības vai nodibinājuma darbību varēs izbeigt ar VID lēmumu, ja organizācija triju mēnešu laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas nav iesniegusi gada pārskatu un kopš pārkāpuma izdarīšanas ir pagājuši vismaz divi gadi.

Valsts iniciētu likvidācijas procedūru regulē likumi, un tā tiek izmantota tikai tad, ja klients nereaģē, jeb reģistru tīrīšanai no “tukšajām čaulām”. Agrāk valsts iniciētā likvidācija attiecās tikai uz komercreģistrā reģistrētajām kapitālsabiedrībām, ko regulēja Komerclikums, bet pēdējos gados reģistru tīrīšana kļūst iespējama arī citos reģistros: Uzņēmumu reģistrā reģistrēto kooperatīvo sabiedrību vienkāršoto likvidāciju regulē Kooperatīvo sabiedrību likums un reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā reģistrēto reliģisko organizāciju vienkāršoto likvidāciju – Reliģisko organizāciju likums.

Privātpersonām jāņem vērā, ka šādā gadījumā pati juridiskā persona kreditorus neinformē par tās darbības apturēšanu. Paziņojums par to tiek publicēts Latvijas Vēstnesī, bet līdzās tam ir iespēja saņemt arī Uzņēmumu reģistra bezmaksas pakalpojumu – pieteikto izmaiņu ziņotāju, kas informēs par to, ka, piemēram, par biedrību reģistrētajās ziņās pieteiktas izmaiņas.

 Noteikumu pielikumā norādītās biedrību un nodibinājumu darbības jomas

Darbības jomas Nr. Darbības jomas nosaukums Darbības jomas apraksts
1. Darba devēju organizācija Darba devēju organizācija vai darba devēju organizāciju apvienība, kas izveidota atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē darba devēju organizāciju darbību
2. Arodbiedrība Arodbiedrība, arodbiedrības patstāvīga vienība vai arodbiedrības apvienība, kas izveidota atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē arodbiedrību darbību
3. Profesionālā biedrība un nodibinājums Biedrības un nodibinājumi, kas apvieno, atbalsta, regulē, pārstāv vai aizstāv noteiktu nozari, jomu vai profesiju; pārstāv un aizstāv biedru intereses. Piemēram, ražotāju, lauksaimnieku, komercbanku, mediķu, juristu organizācijas, ārstu biedrības
4. Kultūra un māksla Biedrības un nodibinājumi, kas darbojas vizuālās mākslas, kino un audiovizuālās mākslas, arhitektūras, dizaina, teātra, mūzikas, grāmatniecības, literatūras, materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma, tai skaitā Dziesmu un deju svētku tradīcijas, amatiermākslas, muzeju, arhīvu, bibliotēku, kultūras pieminekļu, ainavu un vēsturisku vietu aizsardzības, tradicionālo zināšanu, prasmju un prakses, mutvārdu tradīciju un izpausmju, kā arī citās iepriekš neminētās kultūras un mākslas jomās, kas atbalsta vai veicina šīs jomas. Piemēram, kori, teātri, deju studijas, deju kopas, folkloras kopas, laikmetīgās mākslas un kultūras centri
5. Izglītība Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina un veicina formālo un neformālo izglītību visos vecumposmos un izglītības ieguves formās, kā arī pieaugušo izglītību un mūžizglītību, tai skaitā dažādu veidu kursi, apmācības, nodarbības.  Piemēram, izglītības iestādes, izglītības iestāžu atbalsta organizācijas, mazo bērnu skoliņas un interešu izglītības pulciņi, mācību centri, skolu atbalsta fondi
6. Zinātne Biedrības un nodibinājumi, kas veic, veicina vai atbalsta zinātnisko darbību (tai skaitā zinātni, pētniecību, inovācijas), nodrošina pētījumus un analīzi, piemēram, sociālo zinātņu un sabiedriskās politikas jomā, medicīnā, fizikā, dabaszinātnēs, inženierijā, tehnoloģijās.  Piemēram, pētniecības un izpētes centri
7. Veselība un slimību profilakse Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina vai veicina sabiedrības veselību, izglītošanu un informēšanu par veselības un slimību profilakses jautājumiem (piemēram, pirmās palīdzības sniegšanas apmācības, ģimenes plānošanas pasākumi, konsultāciju sniegšana, veselīgs dzīvesveids); sniedz palīdzību atkarību ārstēšanā; aprūpes institūcijas, garīgās veselības un krīzes centri veselības jomā; medicīniskie un rehabilitācijas pakalpojumi; slimnīcas, kā arī cita ar veselību un slimību profilaksi saistīta darbība. Piemēram, sociālās aprūpes centri, grupu mājas (dzīvokļi), dienas centri, dienas aprūpes centri, garīgās veselības un krīzes centri, slimnīcas un slimnīcu atbalsta organizācijas, rehabilitācijas centri  
8. Sociālā aizsardzība un sociālā labklājība Biedrības un nodibinājumi, kuru mērķis ir noteiktu iedzīvotāju grupu vai personu sociālās aizsardzības nodrošināšana (piemēram, atbalsts bērniem, jauniešiem, ģimenēm, personām ar invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem, bēgļiem), atbalsta sniegšana sociālā riska situācijās, uztura un ienākumu atbalsts, materiālā palīdzība, karjeras atbalsts un apmācības, nodarbinātības veicināšana, dzimumu līdztiesība, kā arī cita ar sociālo aizsardzību un labklājību veiktā darbība vai šādas darbības veicināšana. Sabiedrības, it īpaši nabadzības, sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautās personas, tai skaitā trūcīgo, maznodrošināto un mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana, palīdzības sniegšana personām, kuru ienākumi un materiālā stāvokļa līmenis atbilst Ministru kabineta noteiktajam trūcīgas personas vai attiecīgās pašvaldības noteiktajam maznodrošinātās personas statusam vai kuras ir sociāli mazaizsargātās personu grupas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par sociāli mazaizsargāto personu grupām. Piemēram, organizācijas, kas darbojas ar sociālās atstumtības un nabadzības mazināšanas jautājumiem, organizācijas, kas sniedz palīdzību grūtībās nonākušajiem, kā arī sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzēji
9. Vides un dabas aizsardzība Biedrības un nodibinājumi, kuru mērķis ir dabas aizsardzība, atjaunošana un ilgtspējīga apsaimniekošana, sugu un biotopu aizsardzība, invazīvo svešzemju sugu ietekmes mazināšana, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldīšana, dabas resursu saglabāšana un to ilgtspējīga izmantošana, vides kvalitātes saglabāšana, piesārņojuma samazināšana, ūdens resursu pārvaldīšana, sabiedrības izglītošana un informēšana vides un dabas aizsardzības jomā, kā arī cita ar vides un dabas aizsardzību saistīta darbība. Piemēram, vides aizsardzības organizācijas, organizācijas, kas izveidotas kāda vides objekta (ezers vai purvs) saglabāšanai un ekosistēmas uzturēšanai, organizācijas, kas strādā ar dabas daudzveidības saglabāšanu
10. Dzīvnieku aizsardzība un labturība Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina dzīvnieku aizsardzību un labturību, tai skaitā dzīvnieku patversmju pakalpojumus, savvaļas dzīvnieku saglabāšanu un aizsardzību, kā arī biedrības un nodibinājumi, kas cīnās par humānu attieksmi pret dzīvniekiem; veterinārija. Piemēram, dzīvnieku patversmes, dzīvnieku pansijas, veterinārārstu klīnikas
11. Mājokļu apsaimniekošana Biedrības un nodibinājumi, kuru biedri ir šā apsaimniekotā nekustamā īpašuma īpašnieki, – biedri apsaimnieko tikai paši savu (biedra – fiziskas personas – īpašumā esošu) īpašumu, nodrošinot mājokļu attīstību, pārvaldību un apsaimniekošanu
12. Teritorijas, kopienas un apkaimes attīstība Biedrības un nodibinājumi, kas darbojas, lai uzlabotu dzīves kvalitāti vietējā līmenī – noteiktas kopienas vai apkaimes robežās, kas ietver arī apkaimes attīstību noteiktās dzīves jomās (piemēram, zaļā dzīves veida attīstīšana, veloceliņu infrastruktūras attīstība).  Piemēram, apkaimju organizācijas vai kaimiņu biedrības
13. Ekonomika Biedrības un nodibinājumi, kuru mērķis ir uzlabot ekonomisko infrastruktūru un kapacitāti, attīstīt finanšu pasākumus, uzņēmējdarbības programmas, sniegt tehniskās un vadības konsultācijas, palīdzības programmas lauku attīstībai, kā arī veikt citas ar ekonomisko attīstību saistītas darbības. Piemēram, organizācijas, kas veicina ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, iedrošina jauniešus iesaistīties uzņēmējdarbībā
14. Demokrātija un pilsoniskā sabiedrība Biedrības un nodibinājumi, kuru mērķis ir veicināt pilsoniskas un demokrātiskas sabiedrības attīstību kopumā, paaugstināt iedzīvotāju līdzdalību demokrātiskā procesā, sekmēt nacionālas, solidāras, atvērtas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstību un pilsonisko izglītību, attīstot iedzīvotāju pilsoniskās zināšanas, pilnveidojot un veicinot viņu prasmes un attieksmi. Piemēram, pretkorupcijas organizācijas, apvienības jeb tīklu organizācijas, domnīcas
15. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība Biedrības un nodibinājumi, kas aizstāv noteiktu cilvēku grupu un sabiedrības grupu intereses, nodrošina juridisko palīdzību un interešu pārstāvību, biedrības un nodibinājumi, kuras veic citu darbību, kas nodrošina, atbalsta vai veicina cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību. Piemēram, pacientu tiesību aizsardzības organizācijas, patērētāju tiesību aizsardzības organizācijas, organizācijas, kas sniedz palīdzību noziegumu upuriem vai apvieno mazākumtautību pārstāvjus, citas organizācijas, kas izveidotas, lai pārstāvētu un aizstāvētu noteiktas fizisko personu grupas intereses
16. Labdarība Biedrības un nodibinājumi, kuru mērķis ir labdarības aktivitātes, filantropija vai filantropijas starpniecība, nesaņemot par to atlīdzību un bez pretpienākuma. Piemēram, labdarības fondi un labdarības veikali
17. Brīvprātīgā darba veicināšana Biedrības un nodibinājumi, kas organizē brīvprātīgo darbu un sekmē sabiedrības līdzdalību brīvprātīgajā darbā, tai skaitā piesaista un apmāca brīvprātīgā darba veicējus
18. Sports un sporta atbalsts Sporta organizācija, sporta atbalsts un citas ar sportu un sporta atbalstu saistītas darbības (fiziskās kultūras attīstīšana, visu veidu individuālas vai organizētas aktivitātes fiziskās un garīgās veselības saglabāšanai un uzlabošanai, kā arī panākumu gūšanai sporta sacensībās). Piemēram, sporta klubi, sporta federācijas, sporta bāzes, sporta pasākumu organizēšana
19. Starptautiskā palīdzība un attīstības sadarbība Biedrības un nodibinājumi, kuru mērķis ir īstenot vai veicināt kultūras apmaiņu, sociālo un ekonomisko attīstību starptautiskā līmenī. Biedrības un nodibinājumi, kas veicina un pārrauga cilvēktiesību ievērošanu un miera uzturēšanu starptautiskā līmenī. Piemēram, organizācijas, kas strādā ar attīstības sadarbības jautājumiem, īsteno attīstības sadarbības aktivitātes
20. Palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās Biedrības un nodibinājumi, kuru mērķis ir nodrošināt, atbalstīt, veicināt palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, kas apdraud cilvēku dzīvību vai veselību, rada cilvēku upurus, nodara materiālos zaudējumus vai kaitējumu videi u. c.
21. Tematiska interešu kopa, interešu klubs Biedrības un nodibinājumi, kas apvieno personas ar vienām interesēm un kuru mērķis ir biedroties bez interešu aizstāvības aktivitātēm, piemēram, dažādu interešu un hobiju klubi. Piemēram, medību klubi un makšķernieku biedrības, antīko automobiļu īpašnieku biedrības, palīdzības grupas atkarībās slīgstošiem cilvēkiem vai personām, kas sirgst ar kādu diagnozi
22. Darbs ar jaunatni Biedrības un nodibinājumi, kuri veic darbu ar jaunatni
23. Citur neklasificēta darbības joma Biedrības un nodibinājumi, kuru darbības joma neatbilst nevienai no Biedrību un nodibinājumu klasifikācijā minētajām darbības jomām
Lasiet arī: