0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAFizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums top galīgajā lasījumā

Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums top galīgajā lasījumā

Šodien, 1. decembrī , Saeimas darba kārtībā otrajā,  galīgajā lasījumā plānots skatīt Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likumu. Saeimas mājas lapā pieejamā informācija liecina, ka likums plānots šādā redakcijā. 1.pants. Likuma mērķis un darbības joma (1) Likuma mērķis ir konstatēt fizisko personu mantisko stāvokli, dot iespēju fiziskām personām deklarēt iepriekš nedeklarētos (izņemot tos, kurus personai bija tiesības nedeklarēt) ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamos ienākumus (turpmāk – nedeklarētie ienākumi) un nodrošināt fizisko personu mantiskā stāvokļa, ienākumu un izdevumu atbilstības un attiecīgi nodokļu samaksas un ienākumu legalitātes kontroles iespējas. (2) Likums nosaka fizisko personu pienākumu deklarēt mantisko stāvokli, iepriekš nedeklarēto ienākumu deklarēšanas…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Šodien, 1. decembrī , Saeimas darba kārtībā otrajā,  galīgajā lasījumā plānots skatīt Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likumu. Saeimas mājas lapā pieejamā informācija liecina, ka likums plānots šādā redakcijā. 1.pants. Likuma mērķis un darbības joma (1) Likuma mērķis ir konstatēt fizisko personu mantisko stāvokli, dot iespēju fiziskām personām deklarēt iepriekš nedeklarētos (izņemot tos, kurus personai bija tiesības nedeklarēt) ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamos ienākumus (turpmāk – nedeklarētie ienākumi) un nodrošināt fizisko personu mantiskā stāvokļa, ienākumu un izdevumu atbilstības un attiecīgi nodokļu samaksas un ienākumu legalitātes kontroles iespējas. (2) Likums nosaka fizisko personu pienākumu deklarēt mantisko stāvokli, iepriekš nedeklarēto ienākumu deklarēšanas un atbilstoša iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas nosacījumus, mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniedzējus, deklarācijā iekļaujamās ziņas, deklarācijas iesniegšanas kārtību, deklarācijas iesniedzēju pienākumus un tiesības, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta kompetenci šā likuma izpildē.  2.pants. Likuma subjekti Mantiskā stāvokļa deklarāciju iesniedz: 1) personas, kuras 2012.gada 1.janvārī pulksten 00.00 pēc Latvijas laika ir Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, ārzemnieki (kuriem izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība Latvijā) un vienlaikus ir Latvijas Republikas rezidenti likuma "Par nodokļiem un nodevām" 14.panta izpratnē, kā arī atbilst vismaz vienam no šā likuma 3.panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem; 2) Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, ārzemnieki (kuriem izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība Latvijā), kas neatbilst šā panta 1. punktā minētajiem kritērijiem, bet pēc 2012.gada 1.janvāra kļūst par Latvijas Republikas rezidentiem likuma "Par nodokļiem un nodevām" 14.panta izpratnē un vienlaikus atbilst vismaz vienam no šā likuma 3.panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem. 3.pants. Mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanas kritēriji (1) Mantiskā stāvokļa deklarāciju iesniedz šā likuma 2.pantā minētā persona (turpmāk – persona), kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem: 1) personai ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir nekustamais īpašums; 2) persona ir ieguvusi Latvijā vai ārvalstīs nekustamo īpašumu, uz kuru nav nostiprinājusi īpašuma tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 3) personai ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir sauszemes, ūdens vai gaisa transportlīdzeklis, kura vērtība pārsniedz 50 minimālās mēnešalgas Latvijā vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam dienā, kad radies pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju; 4) personai īpašumā Latvijā vai ārvalstīs ir kapitāla daļas (piemēram, pamatkapitāla daļas, akcijas, ieguldījuma daļas vai konvertējamās obligācijas), kuru kopējā nominālvērtība pārsniedz 50 minimālās mēnešalgas Latvijā vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam dienā, kad radies pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju; 5) personai Latvijā vai ārvalstīs ir finanšu instrumenti Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē, un to kopējā nominālvērtība pārsniedz 50 minimālās mēnešalgas Latvijā vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam dienā, kad radies pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju; 6) personas naudas (skaidras un bezskaidras naudas) uzkrājumu kopējā summa Latvijā vai ārvalstīs pārsniedz 50 minimālās mēnešalgas Latvijā vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam dienā, kad radies pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju; 7) privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanas (ar uzkrāšanu) visu uzkrāto līdzekļu kopējā summa Latvijā vai ārvalstīs pārsniedz 50 minimālās mēnešalgas Latvijā vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam dienā, kad radies pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju; 8) personai Latvijā vai ārvalstīs ir neatmaksāti aizņēmumi (kredīti) vai citas parādsaistības, kuru kopējā summa pārsniedz 50 minimālās mēnešalgas Latvijā vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam dienā, kad radies pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju; 9) persona Latvijā vai ārvalstīs ir izsniegusi aizdevumus vai tai ir citi prasījumi, kuru kopējā neatmaksātā (neatgūtā) summa pārsniedz 50 minimālās mēnešalgas Latvijā vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam dienā, kad radies pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju; 10) personai īpašumā Latvijā vai ārvalstīs ir šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9.punktā neminēts īpašums, kura vērtība, pēc personas ieskatiem, pārsniedz 50 minimālās mēnešalgas Latvijā vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam dienā, kad radies pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju; 11) persona ir patiesais labuma guvējs Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē no citai personai piederoša vai pārvaldīšanā nodota šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minētā īpašuma, ja šo īpašumu kopējā nominālvērtība pārsniedz 50 minimālās mēnešalgas Latvijā vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam dienā, kad radies pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju. 12) persona vēlas deklarēt laika periodā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim gūtos un saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām nedeklarētos ienākumus, kas ienākumu gūšanas brīdī bija apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” prasībām. (2) Deklarēšanas pienākumu nepilngadīgo personu vietā, kuras atbilst kādam no šā panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem, tai skaitā attiecībā uz bērna brīvo mantu, kas izņemta no vecāku pārvaldības, ja bērni sasnieguši 16 gadu vecumu, izpilda vecāki vai aizbildņi. Aizgādnībā esošu personu vietā deklarēšanas pienākumu izpilda aizgādņi. Ja bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns ievietots ārpusģimenes aprūpes iestādē, minēto pienākumu izpilda iestādes vadītājs. Ja bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns nodots audžuģimenē, minēto pienākumu izpilda bāriņtiesa. Rīcībnespējīgu personu vietā deklarēšanas pienākumu izpilda aizgādņi vai, ja personai aizgādnis nav iecelts, bāriņtiesa. (3) Personai, kura neatbilst šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem kritērijiem, taču vēlas deklarēt savu mantisko stāvokli, ir tiesības veikt šā likuma 4.pantā minētās darbības. (4) Personai, kas 2012.gadā iesniedz deklarāciju likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 23.panta noteiktajā kārtībā, ir tiesības neveikt šajā likumā noteikto pienākumu iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju šā likuma 4.pantā noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā uz personu attiecas šā likuma 7.pantā noteiktā naudas uzkrājumu deklarēšanas kārtība.  4.pants. Mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanas kārtība (1) Šā likuma 2.panta pirmajā daļā minētās personas mantiskā stāvokļa deklarāciju iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 1.aprīlim. (2) Šā likuma 2.panta otrajā daļā minētās personas mantiskā stāvokļa deklarāciju iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā 30 dienu laikā no dienas, kad radies pienākums iesniegt deklarāciju. (3) Persona mantiskā stāvokļa deklarāciju aizpilda vienu reizi atbilstoši šā likuma pielikumā pievienotajai mantiskā stāvokļa deklarācijas veidlapai. Persona mantiskā stāvokļa deklarāciju var iesniegt personīgi Valsts ieņēmumu dienestā, elektroniskā veidā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, vai pa pastu ierakstītā vēstulē. (4) Ja persona šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētajā laikposmā atrodas ārpus Latvijas Republikas teritorijas vai nespēj iesniegt deklarāciju veselības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ, tai ir pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju 30 dienu laikā pēc iepriekš minēto attaisnojošo iemeslu izbeigšanās. Šajā gadījumā persona deklarācijai pievieno informāciju, kas pamato personas prombūtni vai nespēju iesniegt deklarāciju attiecīgi šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētajā laikposmā. (5) Personai ir tiesības veikt mantiskā stāvokļa deklarācijas labojumus triju mēnešu laikā pēc šā panta pirmajā, otrajā vai ceturtajā daļā minētā deklarācijas iesniegšanas termiņa beigām. (6) Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu mantiskā stāvokļa deklarācijā persona tiek saukta pie tiesību aktos paredzētās administratīvās atbildības vai kriminālatbildības.  5.pants. Mantiskā stāvokļa deklarācijā iekļaujamās ziņas (1) Aizpildot mantiskā stāvokļa deklarāciju, deklarācijas iesniedzējs: norāda deklarācijas iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontaktinformāciju (adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese). (2) Mantiskā stāvokļa deklarācijā iekļauj šādas ziņas: 1) par ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā esošu nekustamo īpašumu – nekustamā īpašuma veids, nekustamā īpašuma adrese, norāde par to, vai ir īpašumā (kopīpašumā), un, ja ir kopīpašumā, līdzīpašnieka vārds un uzvārds; 2) par nekustamo īpašumu, uz kuru attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav nostiprinātas īpašuma tiesības, – nekustamā īpašuma veids, nekustamā īpašuma adrese, norāde par to, vai ir īpašumā (kopīpašumā), un, ja ir kopīpašumā, līdzīpašnieka vārds un uzvārds; 3) par ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā esošiem sauszemes, ūdens un gaisa transportlīdzekļiem – transportlīdzekļa veids, reģistrācijas numurs, transportlīdzekļa marka, transportlīdzekļa reģistrācijas valsts un iegūšanas gads; 4) par kapitāla daļām (piemēram, pamatkapitāla daļām, akcijām, ieguldījuma daļām) – veids, tās personas reģistrācijas numurs un nosaukums, kuras kapitālā ir izdarīts ieguldījums, kapitāla daļu skaits, izcelsmes valsts, iegūšanas gads, kapitāla daļu nominālvērtība vai ieguldījuma summa un valūta; 5) par finanšu instrumentiem Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē – veids, tās personas reģistrācijas numurs un nosaukums, kas izlaidusi finanšu instrumentus, finanšu instrumentu skaits, izcelsmes valsts, iegūšanas gads, finanšu instrumentu nominālvērtība un valūta; 6) šā likuma 7.pantā noteiktajā kārtībā par bezskaidras naudas uzkrājumiem, ja to kopējā summa pārsniedz 50 minimālās mēnešalgas Latvijā vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam dienā, kad radies pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju, – kredītiestādes, krājaizdevu sabiedrības vai pasta norēķinu sistēmas nosaukums, konta numurs kredītiestādē, krājaizdevu sabiedrībā vai pasta norēķinu sistēmā, kredītiestādes identifikācijas kods, valsts, kurā atrodas konts, summa un valūta. Deklarācijas pielikumā pievieno kontu bilances izdruku pēc stāvokļa uz dienu, kad radies pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju; 7) par privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanas (ar uzkrāšanu) visu uzkrāto līdzekļu kopējo summu Latvijā vai ārvalstīs, kas pārsniedz 50 minimālās mēnešalgas Latvijā vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam dienā, kad radies pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju, – uzkrājumu veids, fonda vai apdrošinātāja reģistrācijas numurs, fonda vai apdrošinātāja nosaukums, valsts, uzkrātais kapitāls un valūta; 8) par neatmaksātajiem aizņēmumiem (kredītiem) un citām parād­saistībām, ja to kopējā summa pārsniedz 50 minimālās mēnešalgas Latvijā vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam kursam dienā, kad radies pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju, – aizņēmuma izsniedzēja reģistrācijas numurs vai personas kods, aizņēmuma izsniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds, aizņēmuma izsniedzēja valsts, aizņēmuma saņemšanas gads, kopējā aizņēmumu summa un valūta, neatmaksāto aizņēmumu summa un valūta; 9) par neatmaksātajiem aizdevumiem un citu veidu prasījumiem, ja to kopējā summa pārsniedz 50 minimālās mēnešalgas Latvijā vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam dienā, kad radies pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju, – aizdevuma saņēmēja reģistrācijas numurs vai personas kods, aizdevuma saņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds, aizdevuma saņēmēja valsts, aizdevuma izsniegšanas gads, kopējā aizdevumu summa un valūta, neatmaksāto aizdevumu summa un valūta; 10) par citu mantu, ja atsevišķās īpašumā vai kopīpašumā esošās mantas vērtība, pēc personas ieskatiem, pārsniedz 50 minimālās mēnešalgas Latvijā vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam dienā, kad radies pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju, – īpašuma veids, raksturīgas pazīmes (īpašības, daudzums), valsts, iegūšanas gads, vērtība, pēc personas ieskatiem, valūta; 11) par līgumiem, saskaņā ar kuriem deklarācijas iesniedzējs ir patiesā labuma guvējs Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē no citai personai piederoša vai pārvaldīšanā nodota šīs daļas 4. un 5.punktā minētā īpašuma, – tās personas nosaukums un reģistrācijas numurs vai vārds, uzvārds un personas kods, no kurai piederoša vai pārvaldīšanā nodota īpašuma tiek gūts labums, līguma slēgšanas datums, līguma priekšmets un tā īpašuma nominālvērtība, par kuru ir noslēgts līgums. 12) par laika periodā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim gūtiem un saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām nedeklarētiem ienākumiem, kas ienākumu gūšanas brīdī bija apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” prasībām – ienākumu kopsummas ekvivalents latos un aprēķinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa latos. (3) Norādot mantiskā stāvokļa deklarācijā šā panta otrajā daļā minētās ziņas, persona iekļauj visu būtisko informāciju, kas ļauj gūt pilnīgu priekšstatu par personas deklarējamo mantu (veidu, daudzumu, īpašām pazīmēm) un deklarējamiem darījumiem.  6.pants. Iepriekš nedeklarēto ienākumu deklarēšanas nosacījumi (1)  Personai no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 1.aprīlim ir tiesības deklarēt, aizpildot mantiskā stāvokļa deklarācijas III daļu „Iepriekš nedeklarētie ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie ienākumi”, laika periodā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim gūtos un saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām nedeklarētos ienākumus, kas ienākumu gūšanas brīdī bija apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” prasībām. (2)  Personas mantiskā stāvokļa deklarācijas III daļā „Iepriekš nedeklarētie ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie ienākumi” deklarētie ienākumi ir uzskatāmi par mantisko vērtību, kas norādītas mantiskā stāvokļa deklarācijas 1. līdz 11.punktā vai reģistrētas publiskajos reģistros Latvijas Republikā, rašanās finansējuma avota daļu. (3)  Personas mantiskā stāvokļa deklarācijas III daļā „Iepriekš nedeklarētie ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie ienākumi” deklarētiem no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim gūtiem un saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām nedeklarētiem ienākumiem, kas ienākumu gūšanas brīdī bija apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” prasībām, piemērojama samazināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 15 procentu apmērā. (4)  Ja persona saskaņā ar šī panta pirmo daļu ir deklarējusi no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim gūtos un saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām nedeklarētos ienākumus, kas ienākumu gūšanas brīdī bija apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” prasībām, tiek uzskatīts, ka attiecībā uz deklarēto ienākumu summu, kas norādīta mantiskā stāvokļa deklarācijas III daļā „Iepriekš nedeklarētie ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie ienākumi”, persona ir izpildījusi Latvijas Republikas nodokļu jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasības par ienākumu deklarēšanu. (5)   Šā panta ceturtajā daļā minētais neattiecas uz personu, pret kuru notiek administratīvā pārkāpuma, administratīvā procesa vai kriminālprocesa lietvedība saistībā ar nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksu no ienākumiem, kas gūti no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim. (6)   Šī panta nosacījumi nav attiecināmi uz: 1)   ienākumiem, kas gūti noziedzīga nodarījuma, izņemot izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, rezultātā; 2)  personu, kurai bija piešķirts vai šobrīd ir piešķirts valsts amatpersonas statuss un kura savus ienākumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir deklarējusi valsts amatpersonas deklarācijās. 7.pants. Mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniedzēju pienākumi un tiesības (1) Personas iesniedz mantiskā stāvokļa deklarācijas šā likuma 4.pantā noteiktajā kārtībā un termiņā, ievērojot arī šā likuma 6.panta pirmajā daļā minēto termiņu. (2) Personai ir pienākums mēneša laikā pēc mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestam iemaksāt valsts budžetā atbilstoši šā likuma 6.panta trešajā daļā minētajai iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmei aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu par mantiskā stāvokļa deklarācijā deklarēto no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim gūto un saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām nedeklarēto ienākumu, kas ienākumu gūšanas brīdī bija apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” prasībām, summu. (3) Personai ir pienākums pierādīt šā likuma 5.panta otrās daļas 1. – 12.punkta ietvaros deklarētās mantas un deklarēto finanšu līdzekļu izcelsmi saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām. (4) Mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniedzējam ir tiesības bez maksas Valsts ieņēmumu dienestā saņemt konsultācijas par mantiskā stāvokļa deklarācijas veidlapas aizpildīšanu.  8.pants. Naudas uzkrājumi (1) Personas naudas uzkrājumi, kuru kopējā summa pārsniedz 50 minimālās mēnešalgas Latvijā vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam dienā, kad radies pienākums iesniegt deklarāciju, tiek atzīti par piederošiem personai tikai tādā gadījumā, ja: 1) šā likuma 2.panta pirmajā daļā minētā persona naudas uzkrājumus ir ieskaitījusi savā kontā reģistrētā kredītiestādē, krājaizdevu sabiedrībā vai pasta norēķinu sistēmā uz 2012.gada 1.janvāra pulksten 00.00 pēc Latvijas laika; 2) šā likuma 2.panta otrajā daļā un 4.panta ceturtajā daļā minētā persona naudas uzkrājumus ir ieskaitījusi savā kontā reģistrētā kredītiestādē, krājaizdevu sabiedrībā vai pasta norēķinu sistēmā 15 dienu laikā no dienas, kad radies pienākums iesniegt deklarāciju. (2) Pēc šā panta pirmajā daļā minēto darbību veikšanas persona var brīvi izvēlēties tai ērtāko uzkrājumu glabāšanas veidu. (3) Ja persona attaisnojošu iemeslu dēļ nav varējusi izpildīt šī panta pirmajā daļā noteikto pienākumu, ieskaitīt kredītiestādē, krājaizdevu sabiedrībā vai pasta norēķinu sistēmā tai piederošos skaidras naudas uzkrājumus, personai ir tiesības pierādīt naudas līdzekļu ieguves likumību. (4) Šajā pantā minētais pienākums neattiecas uz numismātikas kolekciju naudas zīmēm un investīciju monētām. 9.pants. Mantiskā stāvokļa deklarācijas neiesniegšanas sekas (1) Ja persona, kas ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai ārzemnieks (kuram izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība Latvijā), 2012.gada 1.janvārī pulksten 00.00 pēc Latvijas laika ir rezidents likuma "Par nodokļiem un nodevām" 14.panta izpratnē, bet šā likuma 4.pantā norādītajā termiņā nav iesniegusi mantiskā stāvokļa deklarāciju, tiek uzskatīts, ka 2012.gada 1.janvārī pulksten 00.00 pēc Latvijas laika attiecīgā persona neatbilst šā likuma 3.panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem. (2) Ja nodokļu administrācija vai cita valsts institūcija atbilstoši kompetencei pēc šā likuma 4.panta pirmajā daļā norādītā termiņa beigām konstatē, ka šā panta pirmajā daļā minētās personas īpašumā ir manta vai finanšu līdzekļi, kas atbilst šā likuma 3.panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem, un persona nav iesniegusi mantiskā stāvokļa deklarāciju šā likuma 4.panta pirmajā daļā norādītajā termiņā, personai ir pienākums pierādīt savas mantas un finanšu līdzekļu izcelsmi saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām. (3) Ja nodokļu administrācija vai cita valsts institūcija atbilstoši kompetencei pēc šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītā termiņa beigām konstatē, ka šā likuma 2.panta otrajā daļā minētā persona nav iesniegusi mantiskā stāvokļa deklarāciju šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajā termiņā, personai ir pienākums pierādīt savas mantas un finanšu līdzekļu izcelsmi saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām. 10. pants. Metodiskā palīdzība un konsultācijas deklarācijas aizpildīšanā Valsts ieņēmumu dienests nodrošina metodiskās palīdzības un konsultāciju sniegšanu par mantiskā stāvokļa deklarācijas aizpildīšanu.  11.pants. Personas atbildība par termiņā nesamaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli Ja persona saskaņā ar šā likuma 6.panta nosacījumiem ir deklarējusi nedeklarētos ienākumus un saskaņā ar šā likuma 7.panta otro daļu nav samaksājusi aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli, Valsts ieņēmumu dienests termiņā nesamaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" nosacījumiem. Vairāk patopošo likumu Jūs varat uzzināt šeit: http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/3E33497943E08EF7C225793C003C187C?OpenDocument