DR.OEC., LLU GRĀMATVEDĪBAS UN FINANŠU KATEDRAS ASOCIĒTĀ PROFESORE

Inguna LeibusProfesionālā pieredze
Kopš 2011.g.     LLU Grāmatvedības un finanšu katedras asociētā profesore
Kopš 2010. g.    LU Grāmatvedības un audita katedras vieslektore
2009. – 2011.    LLU Grāmatvedības un finanšu katedras docente
1999. – 2008.    LLU Grāmatvedības un finanšu katedras lektore
2002. – 2003.    LLU Iekšējā audita daļas vadītāja
1993.- 2000.    Celtniecības firmas SIA “Plieders” galvenā grāmatvede
1992.- 1993.    SIA “Stars” ekonomiste-finansiste
1986.- 1992.    LLA Kadru daļas vecākā inspektore

Izglītība
LLU Ekonomikas fakultāte, Dr.oec., 2008
LLU Ekonomikas fakultāte, Mg.oec., 1999
LLA Lauksaimniecības Ekonomikas fakultāte, augst. izgl.1986

Darbības jomas
Pašnodarbināto saimnieciskā darbība
Saimnieciskās darbības tiesiskais pamats
Vienkāršā ieraksta
Zemnieku saimniecību grāmatvedība
Nodokļu uzskaite
Grāmatvedība

Nozīmīgākās grāmatas u.c. publikācijas
1.  Individuālā uzņēmēja grāmatvedība un nodokļi. Lietišķās informācijas dienests, R: 2008 – 288 lpp.
2.  Pirmie soļi komercdarbībā. SIA vai IK: darbības uzsākšana, grāmatvedība, nodokļi. Lietišķās informācijas dienests, R: 2010 – 116 lpp.
3.  Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Lietišķās informācijas dienests, R: 2010 – 119 lpp.
4. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi sērijā Bilances bibiotēka, Lietišķās informācijas dienests, 2012.
Raksti žurnāliem: , Saimnieks
Regulāri tiek vadīti semināri un kursi pašnodarbinātajiem, zemniekiem, grāmatvežiem, topošajiem uzņēmējiem.


EKSPERTA ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM UN

Kā individuālajam komersantam noteikt ar nodokli nepliekamos ienākumus?

– Kā pašnodarbinātajam aprēķināt izmaksas par telpu un mantu izmantošanu saimnieciskajā darbībā?

Kā rīkoties, ja atvieglojumi vai neapliekamais minimums darbiniekam jāpiemēro par nepilnu mēnesi?

Vai individuālajam komersantam jāmaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis par personīgās automašīnas lietošanu?

Eksperta viedoklis: vai vienkāršā ieraksta grāmatvedībā nepieciešami papildus dokumenti?

– Skaidrojums ar piemēru: kad pašnodarbinājam- individuālam komersantam  – jāreģistrējas par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju?

Par pamatlīdzekļu nolietojumu: ja individuālais komersants (IK) saimnieciskajā darbībā sāk izmantot personisko mantu, piemēram, datoru ar programmatūru, kas pirkta pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas, kā  individuālajam komersantam aprēķināt tās sākotnējo vērtību?

–  Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi ar praktiskiem piemēriem.

Uzņēmums savā saimnieciskajā darbībā dažreiz izmanto darbinieku īpašumā esošas vieglās automašīnas, kuras nav patapinātas uzņēmumā. Par vieglo automašīnu izmantošanu degvielas izdevumi darbiniekiem tiek kompensēti. Vai šādā gadījumā kompensējamo degvielu formē ar avansa norēķinu, un uzņēmumam ir tiesības uz priekšnodokli? 

Vai ir kādi sodi vai sankcijas, kādus piemēro mikrouzņēmumam, kas reģistrējies kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs un nodarbina darbinieku, kurš nav iesniedzis nodokļu grāmatiņu un saņēmis iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus citā darbavietā?

– Ja mikrouzņēmums dibināts 13.10.2010.,  vai par 2010. gadu tam ir jāiesniedz gada pārskats? Vai to  drīkst iesniegt par periodu no 13.10.2010. līdz 31.12.2011., jo saskaņā ar Gada pārskata likuma 3.panta 3.punktu jaunizveidotas sabiedrības pārskata gads var aptvert īsāku, jeb garāku periodu, bet ne garāku par 18 mēnešiem. Savukārt, saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 5.panta 1.daļā noteikto, mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja taksācijas periods ir kalendāra gads?

Uzņēmums (SIA) sniedz projektēšanas pakalpojumus. Ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs. Par projektēšanas pakalpojumiem tiek saņemtas summas avansā, kas saņemšanas brīdī tiek grāmatotas bilances kontā “saņemtie avansi”. Pēc darbu izpildes tiek sagatavots pieņemšanas – nodošanas akts, kā arī izrakstīts rēķins par kopējo darbu izpildi. Ieņēmumi par
izpildes summu tiek iegrāmatoti uz peļņas vai zaudējuma kontu “ieņēmumi no
pamatdarbības”.  No kuras summas ceturksnī ir jāaprēķina un budžetam jāmaksā mikrouzņēmumu nodoklis?

Kā vienkāršā ieraksta uzskaites žurnālā var atspoguļot ieņēmumus un izdevumus valūtā, ja ir konti latos un valūtā un arī kase latos un valūtā. Apjoms liels un vienā žurnāla lapā nav iekļaujams.

Vai vieglā autotransporta nodoklis ir jāmaksā par darbinieku īpašumā esošajām vieglajām automašīnām, kuras nav patapinātas uzņēmumā, bet kuras dažreiz izmanto saimnieciskajā darbībā, par ko tiek sastādītas ceļazīmes un kompensēta darbiniekiem degviela?

Vai pašnodarbinātā persona drīkst mainīt grāmatvedības uzskaiti no divkāršās uz vienkāršo (piemēram, ar kalendārā gada 1.janvāri)? Iepriekšējā grāmatvede ir kārtojusi pēc divkāršā ieraksta grāmatvedības uzskaites principa. Fiziskā persona ir arī pievienotās vērtības (PVN) maksātājs un nodarbina vienu algotu darbinieku. 

Vai zemnieku saimniecības (ZS)  īpašniekam jāmaksā nodoklis 10% apmērā no izņemtās 2010. gada un 2011. gada peļņas?

Uzņēmums veic celtniecības pakalpojumus, līgums par objekta būvi noslēgts 2011.g. augustā, kad uzņēmums vēl nebija PVN maksātājs. 2011.gada augustā saņemts avanss Ls 1000 materiālu iegādei. 2011.gada 10.septembrī uzņēmums kļūst PVN maksātājs. 21.septembrī izraksta rēķinu par veiktajiem pakalpojumiem Ls 3000 (bez PVN), tiek parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. Uzņēmums atskaiti par PVN iesniedz reizi ceturksnī. Kā pareizi šajā gadījumā aprēķināt PVN, kādu periodu var uzrādīt priekšnodoklī, kad uzņēmums vēl nebija PVN maksātājs.

– Uzņēmums būvē servisu ar saviem spēkiem, kā arī tiek piesaistīts cits uzņēmums X atsevišķu celtniecības darbu veikšanai. Uzņēmums X piestādīs rēķinu par veiktajiem pakalpojumiem bez PVN. Bez tam pašu uzņēmums iepērk būvmateriālus, kurus izmanto servisa celtniecībai. Servisa būve sākta 2011.gadā. Kā pareizi šos darījumus atspoguļot PVN deklarācijā. Nav īsti skaidrs reversais PVN būvniecībā.

–  Ja pareizi sapratu, tad arī Biedrībam nav jāmaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis par turēto auto, jo biedrība arī nav komersants?

Vai par zemnieku saimniecības  īpašumā esošu vieglo transportlīdzekli jāmaksā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis?

Zemnieku saimniecība (ZS) patapinājusi vieglo automašīnu fiziskai personai. Ekspluatācijas izmaksas sedz patapinātājs. Mašīna paliek saimniecības bilancē. 1.Kā rīkoties saimniecībai ar nolietojuma aprēķināšanu automašīnai: finanšu grāmatvedībā un nodokļu aprēķināšanai UIN. 2.Mašīnu apdrošināja saimniecība, vai tā var palikt izmaksas saimniecības bilancē?

Ja VID reģistrēta pašnodarbināta persona, kurai saimnieciskā darbība ir nekustamā īpašuma (NĪ) īre/noma, pērk NĪ (dzīvokli) – tas gan ir taksācijas gada, kad īpašums nopirkts, izdevums (nolietojums atbilstoši uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) 13. pantam), un, protams, jauns pamatlīdzeklis, pareizi? Bet, kad dzīvokli pārdod, ienākumu būs jārēķina kā starpību starp pārdošanas vērtību un pirkuma maksu, kurai pieskaitāmi Zemesgrāmatas reģistrācijas un kapitālie izdevumi, pareizi? NĪ atlikušai vērtībai šajā gadījumā nav nozīmes (ja nepārdod saistītai personai zemāk par tirgus vērtību), pareizi?

– Zemnieku saimniecība ar vienkāršo ierakstu, iegādājas šķirnes zirgu no Zviedrijas. Kurā ailē saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā jāveic ieraksts un kā jānorāda izdevumi sakarā ar valūtas kursa svārstībām?

Zemnieku saimniecība uz sava vārda iegādājās  no fiziskas personas zemi  (noslēdzot pirkšanas –pārdošanas līgumu). Vai  summa, kas pārskaitīta par zemi, jāliek uz izdevumiem, kas saistīti ar lauksaimniecību (uzreiz visa), jo nolietojumu zemei nerēķina?

 

Atbildēt