Vai un kad biedrībai būtu jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis?

Ievērojot Komerclikumā noteiktās saimnieciskās darbības pazīmes, kā arī tulkojot Biedrību un nodibinājumu likuma 2. un 7. pantu kopsakarā ar  likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 2. panta otrās daļas 6. punktu, atzīstams, ka biedrībai ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu biedrības mērķus. Taču jebkurā gadījumā saimnieciskās darbības rezultātā gūtos ienākumus biedrība drīkst izmantot tikai biedrības statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai, kā arī peļņu, kas gūta no biedrības veiktās saimnieciskās darbības, nedrīkst sadalīt starp biedrības biedriem. Biedrībai ir tiesības izsniegt aizdevumu ar noteiktu procentu maksu citām fiziskajām un juridiskajām personām, jo šāda darbība arī ir klasificējama kā saimnieciskā darbība un būtībā tā neatšķiras no citas saimnieciskās darbības. Tomēr tai pašā laikā biedrības veiktā saimnieciskā darbība nedrīkst kļūt par biedrības pamatdarbību ar mērķi tikai gūt peļņu, norādījusi Augstākā tiesa Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumā lietā Nr. SKA-234/2019.

Vispārīgi biedrībai nav liegts papildus tās pamatdarbībai – biedrības statūtos noteikto mērķu īstenošanai – veikt arī saimniecisko darbību, ja vien šī saimnieciskā darbība ir saistīta ar biedrības īpašuma izmantošanu un uzturēšanu vai kā citādi vērsta uz biedrības statūtos noteikto mērķu sasniegšanu (proti, vērsta uz ienākumu gūšanu, kas tiek izmantoti biedrības mērķu sasniegšanai).

Atbilstoši likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 2. panta otrās daļas 6. punktam biedrības un nodibinājumi nemaksā UIN, ja to dibināšanas atklāts vai slēpts mērķis nav peļņas vai kapitāla pieauguma gūšana to biedriem.

Vienlaikus no minētās likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normas izriet, ka izņēmuma tiesības (tiesības nemaksāt UIN saistībā ar saimnieciskās darbības rezultātā gūtu ienākumu) nav piemērojamas tādā gadījumā, ja konstatējams, ka biedrības dibināšanas atklāts vai slēpts mērķis ir nevis biedrības mērķu īstenošana, bet gan saimnieciskās darbības veikšana peļņas gūšanas nolūkā, jo šādā gadījumā biedrības darbības primārais mērķis ir komerciāla interese un saimnieciskās darbības veikšana ir instruments šīs intereses īstenošanai.

Vairāk par tiesas secinājumiem lasāms drukātā žurnāla PRAKTISKAIS LIKUMDOŠANAS ZIŅNESIS aprīļa numurā, ko abonenti var lasīt arī elektroniski šeit.

Abonēt žurnālu un portālu var šeit.

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

  Subscribe  
Paziņot par