Kādas ir pašnodarbinātā tiesības saņemt pabalstus

Atbildi sagatavoja INGUNA LEIBUS, LLU Finanšu un grāmatvedības institūta profesore.

2018. gadā pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas minimālais iemaksu objekts ir palielināts no 380 līdz 430 eiro mēnesī, iemaksu likme – no 31,13% līdz 32,15%, ieviests papildu maksājums pensiju apdrošināšanai – 5% no ienākumiem. Tātad ikvienam pašnodarbinātajam par savu sociālo apdrošināšanu nāksies maksāt vairāk. Līdz ar to pašnodarbinātajiem ir svarīgi saprast ne vien izmaiņas iemaksu aprēķināšanas kārtībā, bet arī šo izmaiņu mērķi un ieguvumus. Turklāt labāka VSAOI maksājumu būtības izpratne, iespējams, veicinātu to godprātīgāku veikšanu, mazinot vēlmi izvairīties no maksājumiem.

Pašnodarbinātajam, kurš ir veicis VSAOI vismaz no minimālā objekta, iestājoties kādam sociālās apdrošināšanas riskam, ir tiesības uz apdrošinātās personas statusam atbilstošu apdrošināšanas pakalpojumu (sk. 1.tabulu).

  1. Valsts sociālās apdrošināšanas veidi un likme atkarībā no pašnodarbinātās personas statusa
Sociālās apdrošināšanas veidi Līdz pensijas vecumam Pensijas vecumā Nekustamā īpašuma apsaimniekošana
Pensiju 24,50 24,50 24,50
Maternitātes un slimību 3,54 3,50
Invaliditātes 1,77 1,77
Vecāku apdrošināšana 1,34 1,34
Veselības apdrošināšana 1,00 1,00 1,00
Likme kopā 32,15 30,34 27,27

 

Kā zināms, saskaņā ar likumu “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” slimības pabalstu un maternitātes pabalstu piešķir, ja persona darba nespējas laikā nevar gūt ienākumus un tādējādi zaudē ienākumus. Tātad normatīvo aktu nosacījumi neparedz slimības un maternitātes pabalstu saņemšanu laikā, kad tiek gūti darba ienākumi. Līdz ar to, ja pašnodarbinātais veiks VSAOI no minimālā apmēra mēnesī, kad viņam ir slimības lapa “B”, tad viņam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra slimības pabalstu nemaksās. Turklāt jāņem vērā, ka ar 1.01.2018. ir izslēgta norma, kas noteica, ka pašnodarbinātais no aprēķinātā obligāto iemaksu objekta apmēra atskaita proporcionālu daļu par pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām ir izsniegta darbnespējas lapa B (zaudējis spēku MK 7.09.2010. noteikumu Nr. 827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” 39. punkts). Ņemot vērā, kas pašnodarbinātie galvenokārt kārto vienkāršā ieraksta grāmatvedību un ienākumus atzīst pēc kases principa, paliek neatbildēts jautājums – kā rīkoties, ja pašnodarbinātais slimības laikā saņem atlīdzību par iepriekšējos mēnešos paveikto darbu? Veicot iemaksas slimības laikā, viņš zaudēs slimības pabalstu, neskatoties uz to, ka iepriekš būs regulāri maksājis VSAOI, lai sevi nodrošinātu slimības gadījumam. Tātad, ja pašnodarbinātais vēlas saņemt slimības pabalstu, viņš nedrīkst pats šai laikā veikt pašnodarbinātā iemaksas.

Savukārt, maksājot 5% iemaksas pensiju apdrošināšanai, pašnodarbinātais pabalstus nezaudē. Kā apstiprināja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, lai neierobežotu pašnodarbināto tiesības saņemt pabalstus gadījumos, kad pabalstu saņemšanas laikā tiek veiktas iemaksas 5% apmērā tikai pensiju apdrošināšanai, sociālās apdrošināšanas pabalsti, t.sk. bezdarbnieka pabalsts un vecāku pabalsts pilnā apmērā, tiks izmaksāti arī tad, ja pabalsta saņemšanas laikā šai personai ir reģistrētas iemaksas 5% apmērā pensiju apdrošināšanai.

Visu I.Leibus rakstu “Pašnodarbināto VSAOI – lielāki maksājumi. Vai labāks apdrošinājums?” var lasīt žurnāla BILANCE Nr.427.  Par žurnālu iegādi un abonēšanu uzziniet šeit.

Savukārt BILANCES AKADĒMIJAS videoierakstā skatāms seminārs “Nodokļu izmaiņas pašnodarbinātajiem (saimnieciskās darbības veicējiem, IK) 2018. gadā” par aktuālajām izmaiņām kompetentus skaidrojumus sniedz pieredzējusī lektore Dr. oec. INGUNA LEIBUS.
Iegādājoties videoierakstu, Jūs saņemsiet arī lektores sagatvotos materiālus!

Videoierakstu varat iegādāties šeit!

Sērijā Bilances Bibliotēka iznācis atkārtots un atjaunots 8. izdevums I. Leibus grāmatai “Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi”.

Par grāmatas iegādi uzziniet šeit!

 

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

  Subscribe  
Paziņot par