Kalendārs

Sep
16
Pir
Budžetā jāiemaksā sezonas laukstrādnieku nodoklis
Sep 16 pilnas dienas

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli aprēķina, ietur un iemaksā budžetā sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs.

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis iemaksājams budžetā līdz tā mēneša 15. datumam, kas seko mēnesim, kurā sezonas laukstrādnieks ir bijis nodarbināts. Septembrī – līdz 16. datumam, jo 15. datums iekrīt brīvdienā.

Skaidras naudas deklarēšana
Sep 16 @ 15:32 – 16:32

Nodokļu maksātāji, izņemot fiziskās personas, kuras nav individuālie komersanti,
katru mēnesi līdz 15. datumam deklarē visus iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji
skaidrā naudā veiktos darījumus (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā
vai vairākās operācijās), kuru summa pārsniedz 1500 eiro.

Deklarāciju par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem (pielikums) darījuma dalībnieki iesniedz
VID ne vēlāk kā līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam.

Nodokļu maksātājiem, izņemot fiziskās personas, kuras nav individuālie komersanti,
nav atļauts veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz 7200 eiro (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās). Šā panta normas neattiecas uz:
1) kredītiestāžu pakalpojumiem;
2) skaidras naudas iemaksām kredītiestādēs šā panta pirmajā daļā minēto darījumu
dalībnieku kontos.

Skaidras naudas ierobežojums, kā arī skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas pienākums
attiecas arī uz fiziskajām personām, kuras reģistrējušās VID kā saimnieciskās darbības veicējas un veic skaidras naudas darījumus saimnieciskās darbības ietvaros.

Fiziskajām personām, kas neveic saimniecisko darbību, nav atļauts veikt skaidrā naudā
darījumu, kura summa pārsniedz 7200 eiro (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek
vienā operācijā vai vairākās operācijās).

 

Okt
15
Otr
Mikrouzņēmumi maksā mikrouzņēmumu nodokli (MUN) par iesniegto ceturkšņa deklarāciju
Okt 15 pilnas dienas

Mikrouzņēmumi iesniedz VID MUN ceturkšņa deklarāciju un maksā MUN  līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam (15. oktobrim).

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņš
Okt 15 pilnas dienas

Nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā (likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešā daļa).

VSAOI maksājums par 3. ceturkšņa autoratlīdzībām
Okt 15 pilnas dienas

Jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) no 3. ceturksnī saņemtajām autoratlīdzībām. Vairāk uzziniet šeit.

Okt
21
Pir
Iesniedz VID pārskatu par  aprēķināto DRN  par iepriekšējo ceturksni
Okt 21 pilnas dienas

Nodokļa maksātājs līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20. datumam iesniedz VID pārskatu par  aprēķināto DRN  par iepriekšējo ceturksni, izņemot šā panta ceturtajā daļā minētos gadīumos, kad pārskats par iepriekšējo gadu iesniedzams līdz nākamā gada 20. janvārim.

Nodokļa maksātājs līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20. datumam aprēķina un iemaksā nodokli par iepriekšējo ceturksni  VID noteiktajā budžeta kontā, ja šajā pantā nav noteikts citādi.

Okt
25
Pie
Iesniedz VID  pārskatu par numurēto un VID reģistrēto kvīšu vai biļešu izlietojumu
Okt 25 pilnas dienas

Nodokļu maksātājs, kurš VID reģistrējis grāmatiņās brošētas kvītis vai grāmatiņās brošētas biļetes, vai biļešu vai kvīšu numurus, par katru kalendāra gada ceturksni līdz tam sekojošā mēneša 25. datumam iesniedz VID  pārskatu par numurēto un VID reģistrēto kvīšu izlietojumu vai pārskatu par numurēto un VID reģistrēto biļešu izlietojumu.

Nov
5
Otr
IIN maksājuma termiņš par fiziskās personas- nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli LR
Nov 5 pilnas dienas

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājuma termiņš par fiziskās personas- nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā (MK 21.09.2010. not. Nr. 899. 4.pielikums)

Nov
7
Cet
Ziņojums VID par nodarbināto sezonas laukstrādnieku ienākumiem
Nov 7 pilnas dienas

Sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs (darba devējs) katru mēnesi 5 darbdienu laikā
pēc sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa maksātāja (darba ņēmēja) nodarbināšanas mēneša pēdējās dienas apstiprina un iesniedz VID Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmas sagatavoto ziņojumu par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un VSAOI. Minētajā ziņojumā norāda visus pārskata mēnesī nodarbinātos laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājus (darba ņēmējus), viņu (darba ņēmēju) ienākumus, aprēķināto sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, tā dalījumu obligātajās iemaksās un iedzīvotāju ienākuma nodoklī un nodarbinātības periodus.

Nov
15
Pie
IIN avansa maksājums no saimnieciskās darbības ienākuma fiziskām personām
Nov 15 pilnas dienas

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins no saimnieciskās darbības ienākuma fiziskām personām (MK 30.10.2018. not. Nr.662 2. pielikums)