Kalendārs

Sep
16
Pir
Budžetā jāiemaksā sezonas laukstrādnieku nodoklis
Sep 16 pilnas dienas

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli aprēķina, ietur un iemaksā budžetā sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs.

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis iemaksājams budžetā līdz tā mēneša 15. datumam, kas seko mēnesim, kurā sezonas laukstrādnieks ir bijis nodarbināts. Septembrī – līdz 16. datumam, jo 15. datums iekrīt brīvdienā.

Skaidras naudas deklarēšana
Sep 16 @ 15:32 – 16:32

Nodokļu maksātāji, izņemot fiziskās personas, kuras nav individuālie komersanti,
katru mēnesi līdz 15. datumam deklarē visus iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji
skaidrā naudā veiktos darījumus (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā
vai vairākās operācijās), kuru summa pārsniedz 1500 eiro.

Deklarāciju par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem (pielikums) darījuma dalībnieki iesniedz
VID ne vēlāk kā līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam.

Nodokļu maksātājiem, izņemot fiziskās personas, kuras nav individuālie komersanti,
nav atļauts veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz 7200 eiro (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās). Šā panta normas neattiecas uz:
1) kredītiestāžu pakalpojumiem;
2) skaidras naudas iemaksām kredītiestādēs šā panta pirmajā daļā minēto darījumu
dalībnieku kontos.

Skaidras naudas ierobežojums, kā arī skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas pienākums
attiecas arī uz fiziskajām personām, kuras reģistrējušās VID kā saimnieciskās darbības veicējas un veic skaidras naudas darījumus saimnieciskās darbības ietvaros.

Fiziskajām personām, kas neveic saimniecisko darbību, nav atļauts veikt skaidrā naudā
darījumu, kura summa pārsniedz 7200 eiro (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek
vienā operācijā vai vairākās operācijās).

 

Sep
20
Pie
PVN deklarācijas iesniegšana VID
Sep 20 pilnas dienas

Reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz nodokļa deklarāciju VID arī tad, ja taksācijas periodā tas nav veicis ar nodokli apliekamus darījumus.

Nodokļa taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis, ja tiek īstenots vismaz viens no šādiem nosacījumiem:
1) reģistrēta nodokļa maksātāja veikto ar nodokli apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā vai taksācijas gadā pārsniedz 40 000 eiro;
2) reģistrēts nodokļa maksātājs veic preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā,
kurai piemēro 0 procentu likmi saskaņā ar šā likuma 43. panta ceturto daļu;
3) reģistrēts nodokļa maksātājs veic preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā,
piedaloties šā likuma 16. panta ceturtajā daļā minētajā preču piegādē;
4) reģistrēts nodokļa maksātājs sniedz pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka
saskaņā ar šā likuma 19. panta pirmo daļu un kuru sniegšanas vieta ir cita dalībvalsts.

Nodokļa taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis, un šāds nodokļa taksācijas periods
tiek saglabāts sešus kalendāra mēnešus, ja reģistrēts nodokļa maksātājs taksācijas gadā
ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā.

Nodokļa taksācijas periods ir viens ceturksnis reģistrētam nodokļa maksātājam,
kurš neatbilst šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētajiem nosacījumiem.

Reģistrēts nodokļa maksātājs, kas veic preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā vai citas dalībvalsts nodokļa maksātājam citā dalībvalstī, sniedz ar nodokli apliekamus pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šā likuma 19. panta pirmo daļu, iesniedz VID pārskatu par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā par katru kalendāra mēnesi.

UIN deklarācijas iesniegšana VID
Sep 20 pilnas dienas

Nodokļa maksātājs uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarāciju iesniedz VID līdz pēctaksācijas perioda (nākamais mēnesis pēc taksācijas perioda) 20. datumam.
Nodokļa maksātājs ir tiesīgs neiesniegt VID deklarāciju par to taksācijas periodu, kurā neveidojas ar UIN apliekams objekts, izņemot deklarāciju par taksācijas periodu, kurš attiecas uz pārskata gada pēdējo mēnesi.
Aprēķināto nodokli nodokļa maksātājs patstāvīgi pārskaita valsts budžetā līdz pēctaksācijas perioda 20. datumam.

Sep
25
Tre
Termiņš pārskata iesniegšanai par VID reģistrēto kvīšu un biļešu izlietojumu
Sep 25 pilnas dienas

Nodokļu maksātājs, kurš VID reģistrējis grāmatiņās brošētas kvītis vai grāmatiņās brošētas biļetes, vai biļešu vai kvīšu numurus, par katru kalendāra gada ceturksni līdz tam sekojošā mēneša 25. datumam iesniedz VID pārskatu par numurēto un VID reģistrēto kvīšu izlietojumu vai pārskatu par numurēto un VID reģistrēto biļešu izlietojumu.

Sep
30
Pir
Termiņš VSAOI tiem, kas sociālajai apdrošināšanai pievienojušies brīvprātīgi
Sep 30 pilnas dienas

Personas, kuras brīvprātīgi pievienojušās pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai, veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) līdz katra mēneša pēdējai dienai.

VSAOI par katru darba ņēmēju darba devējs iemaksā reizi mēnesī termiņos, kādi norādīti Valsts ieņēmuma dienesta (VID) izsniegtajā paziņojumā. Darba devējam ir pienākums reizi mēnesī līdz VSAOI veikšanai noteiktajam termiņam iesniegt VID ziņojumu par obligāto iemaksu objektu un obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem pārskata mēnesī.

Darba devējs, kurš precizē darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas,
katru pārskata mēnesi var precizēt vienu reizi.