Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijaLR Grāmatvežu asociāciju (LRGA) kā profesionālo biedrību dibināja 1994. gadā.
Pašlaik asociācija apvieno 350 dalībniekus, kuru skaitā ir Latvijas augstskolu profesori un pasniedzēji, finanšu speciālisti, auditori, sertificēti grāmatveži un nodokļu konsultanti, kā arī praktizējoši grāmatveži. Asociācija ir atvērta biedrība visiem grāmatveža profesijas pārstāvjiem, kuriem ir svarīga sniegto pakalpojumu kvalitāte un profesijas prestižs. Viens no galvenajiem uzdevumiem ir grāmatvežu profesionālā pilnveidošanās, tādēļ  jau 2000. gadā tika uzsākta grāmatvežu sertifikācija. Sertifikācijas programmas ir izstrādātas saskaņā ar ANO 1999. gada Ženēvas konferencē pieņemtajiem profesionālo grāmatvežu kvalifikācijas kritērijiem, kā arī IFAC Izglītības komitejas izstrādātajām vadlīnijām. LRGA profesionālā grāmatveža sertifikātu ir ieguvuši jau 360 grāmatveži, un sertifikācijas process turpinās.

LRGA ir izveidojusies laba sadarbība ar citām institūcijām Latvijā — Latvijas Universitāti, Finanšu ministriju, Valsts ieņēmumu dienestu, Zvērinātu revidentu asociāciju, Nodokļu konsultantu asociāciju. Cieša sadarbība ir izveidojusies ar Igaunijas un Lietuvas grāmatvežu asociācijām sertifikācijas jautājumu risināšanā. Esam arī Eiropas grāmatvežu asociācijas (EAA), Starptautiskās Grāmatvežu zinātnes un izglītības darbinieku asociācijas (IAAER) un Eiropas Modernās vadības institūta (EIASM) biedri.

Kā pastāvīgās LRGA grāmatvežu asociācijas aktivitātes minamas: Latvijas grāmatvedības standartu izstrāde Grāmatvedības padomē un darbs Revīzijas konsultatīvajā padomē, grāmatvedību regulējošo normatīvo aktu projektu izvērtēšana, profesionālās pilnveides kursu un semināru organizēšana, kā arī grāmatvežu sertifikācija un resertifikācija, grāmatvedības izglītības programmu satura  izvērtēšana akreditācijas vajadzībām. Pie starptautiskajām aktivitātēm minamas: darbs pie grāmatvedības standartu izstrādes maziem un vidējiem uzņēmumiem Eiropas Komisijas organizētajā darba grupā Briselē, līdzdalība Eiropas grāmatvežu asociācijas kongresos un starptautiskajā zinātniskajās konferencēs Eiropā. Šajos starptautiskajos forumos ir nolasīti referāti par grāmatvedības attīstības vēsturi, grāmatvedības politikas attīstības tendencēm, tai skaitā par grāmatvežu kvalifikācijas un sertifikācijas problēmām Latvijā.

Grāmatvedības attīstība un grāmatvežu profesionālā pilnveidošanās nav iedomājama bez nopietniem zinātniskiem pētījumiem šajā jomā. Asociācija ir lepna, ka tās biedri ir devuši nozīmīgu ieguldījumu, veicot pētījumus un aizstāvot promocijas darbus par grāmatvedības standartizācijas teoriju un praksi, grāmatvedības vēsturi, finanšu analīzes metodēm un revīzijas regulējošo prasību attīstību Latvijā.

Latvijas brīvvalsts laikā grāmatvežu profesijai bija augsts prestižs. Grāmatveža misija ir kalpot visas sabiedrības interesēs, tādēļ vienmēr godā tiek turēti profesionālās ētikas standarti. Profesijas prestižs veidojas daudzu gadu garumā līdz ar grāmatveža profesionalitāti un sniegto pakalpojumu kvalitāti. Profesionālās ētikas standarti un nepārtraukta profesionālā pilnveidošanās — tie ir grāmatveža profesijas prestiža stūrakmeņi. Tādēļ asociācijas galvenais mērķis arī turpmāk būs rūpēties par grāmatvežu profesionālo pilnveidošanos un sekmēt profesijas prestiža nostiprināšanos sabiedrībā.

www.lrga.lv, Aspāzijas bulv. 5, 434 kab. t.676034633


EKSPERTA ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM UN SKAIDROJUMI

SIA nodarbojas ar tirdzniecību. Grāmatvedis saņem bankas izdruku, kurā redzams, ka ir samaksāts par kursiem -neverbālā māksla. Tas nav saimnieciskās darbības izdevums. Kādus nodokļus piemērot šādam darījumam?Likt darbiniekam atgriezt naudu?

Kādi finanšu faktori negatīvi ietekmē uzņēmuma maksātspēju?

– Kādi faktori ietekmē uzņēmuma maksātspēju?

– Kādi rādītāji liecina par to, ka uzņēmumam draud maksātnespēja?

Vai fiziska persona var iznomāt individuālajam komersantam (I/K ) automašīnu dažiem braucieniem (jo I/K projektēšanas darbi parādās labi, ja vienu reizi mēnesī) un i/k maksās kompensāciju 0.03 santīmus par nobraukto kilimetru +benzīna izdevumus. Vai šajā gadījumā jāmaksā autotransporta nodoklis? Vai fiziskai personai saņemtais ienākums apliekas ar kādiem nodokļiem?

Vai mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam ir saistoša likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN)” 5.panta sestā daļa, ja viņš nav UIN maksātājs?
(Plz.lv atgādina, ka likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 5. panta  “Ar saimniecisko darbību tieši nesaistītie izdevumi ” sestā daļa nosaka: “(6) Pie izdevumiem, kas nav tieši saistīti ar saimniecisko darbību, nepieskaita transportlīdzekļa (izņemot reprezentatīvo vieglo automobili) ekspluatācijas izdevumus mēnešos, kuros par transportlīdzekli tiek maksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis, neatkarīgi no tā, vai attiecīgais transportlīdzeklis ir izmantots tikai saimnieciskajā darbībā. Mēnešos, kuros par transportlīdzekli tiek maksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis, šā transportlīdzekļa degvielas iegādes izdevumus iekļauj saimnieciskās darbības izdevumos, pamatojoties uz faktiski nobraukto kilometru skaitu katrā mēnesī saskaņā ar nodokļa maksātāja noteikto degvielas patēriņa normu uz 100 kilometriem, kas nepārsniedz izgatavotājrūpnīcas norādīto pilsētas cikla degvielas patēriņa normu vairāk kā par 20 procentiem.”)

Kā uzskaitīt vieglā auto degvielas patēriņu, ja mašīna brauc pārmaiņus ar gāzi un benzīnu (šoferim blakus jau neviens pārbaudītājs nesēž)?

Uzņēmums uz patapinājuma līguma izmanto auto no  fiziskas personas (nav darbinieks) – kurš maksā nodokli? Vai vispār ir jāmaksā, vai pietiek ar ceļazīmēm?

Uzņēmums uz patapinājuma līguma izmanto auto no sava darbinieka – vai pilnīgi pietiek ar ceļazīmēm lai norakstītu izdevumos degvielu, rezerves daļas?

Kādā veidā iespējams izpildīt ceļu satiksmes likuma 1. panta 25. punktu gadījumos, kad a/m darbinieks iznomā izņēmumam uz nomas līguma pamata, ja a/m ir līzingā? Šajā gadījumā tehniskajā pasē īpašnieks ir līznga devēja – banka un jau ir viens turētājs – fiziskā persona(darbinieks). Vērsos ar šo jautājumu CSDD un saņēmu atbildi, ka tehniskajā pasē var būt tikai viens turētājs, līdz ar to šī prasība – reģistrēt nomnieku – ir tehniski neizpildāma.

Uzņēmums izmanto savu automašīnu dažas dienas, bet nodoklis jāmaksā par pilnu mēnesi  (degvielas izdevumi krietni mazāki, nekā pats nodoklis)?

Vai uzņēmums var patapināt arī citam SIA piederošu automašīnu? Kā pareizāk noformēt, ja patapināšana notiek uz noteiktām nedēļas dienām un noteiktu laiku (piemēram, katru pirmdienu un trešdienu no plkst.  8 līdz  17). Ja ir šāds līgums, bet nav navigācija , vai šādā gadījumā var nemaksāt auto nodokli?

– Patērētāju kredītu licencēšana. Aizdevumu izsniegšana.

2008. gadā tika aprēķinātas dividendes par 2007.gadu. Izmaksāta ir tikai daļa. 2011. gadā uzņēmumam mainījās īpašnieki. Bet bilancē ir šīs aprēķinātās dividendes? Vai tās var izmaksāt iepriekšējam īpašniekam? Vai par to ir jāmaksā nodoklis? Vai tās var izmaksāt jaunajam īpašniekam? Vai par to ir jāmaksā nodoklis?

2011.g. Valsts ieņēmumu dienests (VID ) apliecināja:  ja uzņēmums maksā auto nodokli, patērētās degvielas uzskaite ar ceļazīmēm nav obligāta. Tātad, saskaņā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likumu degvielas  izdevumi ir saistīti ar saimniecisko darbību, taču tagad ir gadījumi, kad VID pārbaudēs tiek apšaubīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) attiecināšanu priekšnodoklī, ja netiek veikta patērētās degvielas uzskaite, neskatoties uz to, ka attiecina tikai 80% no PVN.  Vēlētos uzzināt, vai priekšnodokli tiešām varētu apšaubīt?

Starptautisks uzņēmums saviem darbiniekiem organizēja konferenci Jūrmalas viesnīcā, uz kuru tiek uzaicināti arī zviedru kolēģi. Konferencē tika apspriesti gada rezultāti, jaunu mērķu izstrāde u.c., vakarā tika organizētas vakariņas. Visus konferences izdevumus apmaksāja Latvijas uzņēmums. Vai visus izdevumus, kas saistīti ar konferenci, izņemot ēdināšanas izdevumus, var grāmatot saimnieciskajos izdevumos – zviedru kolēģu uzturēšanās izdevumus, telpu īres izdevumus, izdevumus par degvielu, kas tika iepildīta savās automašīnās, lai varētu nokļūt līdz Jūrmalai?

Vai  par darbinieka personīgo auto, ja to izmanto komandējumiem vai darba braucieniem, ir vai nav jāmaksā auto nodoklis?
Ja nav jāmaksā, tad kādus komandējuma un darba brauciena izdevumus var attiecināt uz sabiedrības izdevumiem (nodoklis netiek maksāts)?

Gribētu precizēt jautājumus par pārskatu iesniegšanas termiņiem  SIA, kura valde ir pieņēmusi lēmumu par SIA likvidāciju, ir iesniegusi nepieciešamos dokumentus Uzņēmumu reģistrā. 20.februārī ir pieņemts lēmums par SIA likvidācijas uzsākšanu un noteikts termiņš kreditoru prasību pieteikšanai. 1. Vai likvidācijas sākuma bilance ir jāsastāda uz datumu, kad beidzas kreditoru pieteikšanās termiņš? 2. Vai likvidācijas sākuma bilance  jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (VID)? 3. Vai likvidācijas slēguma bilance, peļņas/zaudējumu aprēķins un UIN deklarācija ir jāsagatavo pēc likvidācijas pabeigšanas? 4. Ja SIA nav kreditoru – tad to var darīt tūlīt pēc kreditoru pieteikšanās termiņa beigām? 5.Vai vairāk nekādi pārskati nav nepieciešami- domāts gada pārskats par periodu no   01.01.2012. līdz likvidācijas uzsākšanai (pabeigšanai)?

Jautājums. Starp Latvijas uzņēmumu SIA un saistīto uzņēmumu, reģistrētu Igaunijā, ir noslēgts patapinājuma līgums uz auto. Auto tiek izmantots Latvijā, dažreiz arī darbinieka personiskām vajadzībām, bet degviela par to netika kompensēta; gadījumos, kad mašīna tiek izmantota saimnieciskai darbībai, tad tiek kompensēti visi ar auto saistītie izdevumi (t.sk. degviela, autostāvvietas, remonts), kā arī pildītas maršruta lapas. Auto nodeva/apdrošināšana tiek maksātas Igaunijā, kā arī tehniskā pārbaude tiek veikta, ievērojot pēc Igaunijas normatīvos aktus. Ir iespēja noslēgt nomas līgumu ar Igauniju. Vai mūsu gadījumā ir obligāti jāreģistrējas LR CSDD un jāmaksā auto nodoklis ?

Uzņēmums uz līzinga ir iegādājies reprezentatīvo automobili, kuru iznomā citam uzņēmumam. Vai izdevumi par šo automašīnu ir apliekami ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) , ja automašīnu neizmanto savām vajadzībām , bet tas tiek nomāts citam uzņēmumam. Nomas maksa taču arī apliekama ar UIN?

Bilances un plz.lv diskusija par auto nodokli, kurā piedalās arī Ņina Vasiļevska, ekonomikas zinātņu maģistre, jurista palīgs, SIA “DATE V” valdes locekle, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas biedre.

Kā tiek piemērots pievienotās vērtības nodolis ( PVN) un atspoguļots PVN deklarācijā Latvijas uzņēmumam ienākošais un izejošais rēķins sekojošā darījumā? Darījums notiek ES teritorijā starp trijām pusēm, no kurām divas firmas ir PVN maksātājas – Francijas uzņēmums FR (preču piegādātājs) un Latvijas firma LV (pārdevējs). Trešā firma EE Igaunijā ir ar PVN neapliekama persona, kas neveic saimniecisko darbību, jo ir labdarības fonds (līdzīgi kā Fonds ZIEDOT Latvijā). Prece tiek transportēta pa tiešo no Francijas uz Igauniju, bet uz Latviju tiek atsūtīts invoice (rēķins) par preci, ko Latvijas firma ir parādā Francijas firmai.  Savukārt Latvija izraksta rēķinu Igaunijas firmai par preci, ko tā saņēma pa tiešo no Francijas un ir parādā Latvijas Firmai. Shēma ir kā trīsstūrveida darījumā ES, bet tas nav trīsstūrveida, jo EE ir neapliekama persona. 

SIA, neliela uzņēmuma vadība ir pieņēmusi lēmumu likvidēt uzņēmumu. Grāmatvedības uzskaitē nav kreditoru vai debitoru parādu. Ir pamatlīdzekļi un nauda kasē. Kā pareizi sagatavot slēguma bilanci un kādi pārskati ir jāaizpilda lai likvidētu uzņēmumu? Kāda ir uzņēmuma likvidācijas kārtība? Vai UIN deklarācija ir jāiesniedz kopā ar slēguma bilanci vai tomēr pirms slēguma bilances sastādīšanas? Noderētu kāds praktisks piemērs.

Kā pareizi PVN deklarācijā atspoguļot darījumu ar ES partneri, kurš ir ES PVN maksātājs. Darījums šāds: ievedam preces no ES partnera (tirdzniecība ar darba apģērbu un darba aizsardzības līdzekļiem); noslēdzoties pārskata gadam, mums tiek kompensēti mārketinga izdevumi 2 % apmērā no šīs iegādātās preces, ko esam realizējuši LV, un par šiem mārketinga pakalpojumiem mēs izrakstam rēķinu ES partnerim. Kurā ailē PVN deklarācijā būtu pareizi norādīt un deklarēt šo darījumu?

Kā pareizi iegrāmatot pēc bankas izrakstā norādītās informācijas saņemto avansu 1900 EUR (nekāda papildus vienošanās par avansu nav slēgta starp uzņēmumiem)?
Bankas izrakstā avansa izmaksātāja informācija norādīta sekojoši: Avanss, skonto – 100.00 EUR.
Vai jāgramato viss avanss, kuru prakstiski visu summu nesaņemam, t.i.D 2620 K 5210 – 2000 EUR un pēc tam D 7130 (???) K 2620 nogrāmatot skonto atlaidi 100 EUR? Jo pretējā puse – avansa izmaksātājs savā grāmatvedībā ir uzrādījis, ka ir izmaksājis avansu 2000 EUR, bet mūsu kontā ir ienācis 1900 EUR.

Pirms materiālu pārdošanas klientam ir nepieciešams izrakstīt rēķinu (februārī), lai viņš varētu to apmaksāt caur banku, pavadzīme par materiālu pārdošanu tiek izrakstīta pēc apmaksas saņemšanas (martā). Kurā mēnesī pievienotās vērtības nodoklis (PVN) jāuzrāda deklarācijā firmai, kura izraksta rēķinu un pavadzīmi?

Kādi pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma panti ir jāuzrāda uz rēķiniem, kuri pamatotu PVN 0 % likmes piemērošanu, ja tiek veikta preču (LR ražotas mēbeles) piegāde uz ES valstīm, kā arī prece tiek piegādāta uz trešajām valstīm?

Latvijas uzņēmums pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs ir iegādājis vieglo automašīnu no Uzņēmuma PVN maksātāja reģ. Itālijā. Itālijas uzņēmums ir piestādījis rēķinu, teiksim, par 10000 EUR 0 PVN, auto tikt reģistrēts CSDD un nomaksāti visi nodokļi un nodevas. Kas notiek ar PVN, vai Latvijas uzņēmumam būtu vēl jāsamaksā PVN 22% apmērā valstī? Kādas atskaites tiek aizpildītas?

Latvijas firma ir noslēgusi līgumu ar Lietuvas firmu par degvielas iegādi Lietuvā. Lietuvas firma piesūta Latvijas firmai rēķinus par iegādāto degvielu. Rēķinā ir norādīta vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), Lietuvas PVN un kopējā summa. Tāpat Latvijas firma ir noslēgusi līgumu ar firmu par PVN atgūšanu no Lietuvas. Kā pareizi jāatspoguļo grāmatvedībā šie darījumi un vai tie jāatspoguļo PVN deklarācijās? 

Kā pareizi būtu uzskaitīt video novērošanas iekārtu: pie skaitļošanas iekārtām 3. kategorijā vai 4. kategorijā pie pārējiem pamatlīdzekļiem?

Jautājums. Uzņēmums „X”, (Latvijas rezidents, PVN maksātājs) plāno no cita uzņēmuma „Y”  (arī Latvijas rezidents, PVN maksātājs) iegādāties preces. Saskaņā ar attiecīgā pirkuma līguma nosacījumiem, visas īpašumtiesības uz precēm uzņēmumam „X” no uzņēmuma „Y” pāries tad, kad uzņēmums „X” uzņēmuma „Y” kontā ieskaitīs visu pirkuma maksu (respektīvi, īpašumtiesības uz preci uzņēmums „X” iegūst jau pirms preces reālas saņemšanas). Attiecīgās preces netiks piegādātas uzņēmuma „X” noliktavā Latvijā, bet uzņēmumam „X” būs iespēja šīs preces saņemt „Piegādātāja” noliktavā kādā citā Eiropas Savienības valstī.
Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, atsevišķi eksperti uzskata, ka šādā gadījumā darījums jāapliek ar PVN 22 % apmērā, savukārt citi eksperti uzskata, ka gadījumos, ja prece pēc īpašumtiesību pārejas netiek ievesta Latvijā, tad Latvijas PVN nav piemērojams.

Lūdzam sniegt atbildi, vai šādā gadījumā, kad viens Latvijas PVN maksātājs pārdod otram Latvijas PVN maksātājam preci, kas atrodas noliktavā citā ES valstī, ir vai nav jāpiemēro Latvijas PVN 22 % apmērā ?

Vidusskolā, lielākoties vidusskolēni kopā arī ar vecākiem, reizi gadā iestudē Jaungada priekšnesumu, kā arī pasākumu Jautro un atjautīgo klubs. Ar priekšnesumiem ir iespēja uzstāties arī kultūras namā. Kultūras nams vidusskolai par telpu īri, apgaismojumu utt. naudu neprasa. Vidusskolas pārstāve jautā, vai skola drīkst tipogrāfijā sadrukāt biļetes skolas kā juridiskas personas vārdā un par pasākumiem kultūras namā, piemēram, no skolēna prasīt ieejas maksu 0,50 lati, bet no pieaugušā – 1,00 latu. Biļetes vidusskola grib oficiāli reģistrēt Valsts ieņēmumu dienestā utt. Savukārt par naudu, ko skola nopelnītu, tirgojot biļetes, tiktu segti izdevumi par priekšnesuma tērpiem, noformējumu u.tml., saskaņā ar piestādīto izdevumu tāmi, kā arī tiktu nopirktas dāvanas skolēniem, kas piedalījās priekšnesumā, piemēram, saldumi. Vai skola var šādi rīkoties un kā pareizi noformēt ieiejas maksu šajos pasākumos?

Vai mikrouzņēmums, mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājs, var iegādāties parasta SIA kapitāldaļas, piem., 25% ? Kā tas atspoguļosies grāmatvedībā –  kā līdzdalība?

Uzņēmums 2011. gada pavasarī nopirka automašīnu Opel Combo, kas pēc tehniskās apliecības skaitās kravas furgons. Vai šādai automašīnai ir pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) 13. panta ir jākārto atsevišķa uzskaites karte un kāda ir  UIN nolietojuma likme?

SIA pieder meitasuzņēmums un SIA visas šī sava meitasuzņēmuma daļas pārdod fiziskajai personai. Vai pakalpojums apliekams ar pievienotās vērtības nodokli (PVN)? Ja neapliekas ar PVN, uz kādu likuma pantu ir jānorāda atsauce?

– Ja starp uzņēmumiem ir noslēgts maiņas darījuma līgums, vai noteikti vajadzīgi akti par savstarpējo parāda ieskatu, kādas personas paraksta šādu aktu? Vai ir pareizi (vai akts par savstarpējo parāda ieskatu būs spēkā), ja viena uzņēmuma vārdā šādu aktu paraksta valdes loceklis, bet otra uzņēmuma vārdā – grāmatvedis?

–  Valdes priekšsēdētājs dodas komandējumā ar savu personīgo automašīnu. Kādi dokumenti ir jāsagatavo lai atmaksātu degvielas izdevumus un varētu izmaksāt amortizācijas kompensāciju 0,04 Ls par nobrauktiem kilometriem? Vai uz šo gadījumu attiecas arī uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis?

Mūsu darbība saistīta ar medicīnas pakalpojumiem iedzīvotājiem, ko ar PVN neapliek (pēc PVN likuma 6.p.), bet mums ir līgums ar ES medicīnas iestādi par pētījumiem (medikamentiem) Latvijā. Ja mēs izrakstām ES medicīnas iestādei rēķinu par pētījumiem, ko esam veikuši saskaņā ar līgumu, vai mums rēķinā jānorāda PVN un kādā ailē tas jānorāda PVN deklarācijā?

– Igaunijas firma (PVN maksātājs) sniedz starpnieka pakalpojumus Latvijas SIA (PVN nemaksātājai). Starpnieka pakalpojumi nozīmē maksājumu iekasēšana (izmantojot interneta mājaslapu) no Latvijas SIA klientiem par nekustamā īpašuma īri Latvijas teritorijā un iekasēto maksājumu pārskaitīšana uz Latvijas SIA bankas kontu, ieturot 5% starpnieka komisijas maksu. Vai Latvijas SIA ir jāreģistrējas kā PVN maksātājai, saņemot starpnieka pakalpojumus un maksājot starpnieka komisijas maksu Igaunijas SIA, PVN maksātājai?

– Ir vieglais auto, par to maksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTN). CSDD sniegtie pakalpojumi – valsts tehniskā apskate, maksa par nodokļa un naudas soda iekasēšanu, izdevumi tiek aplikti ar PVN (pēc CSDD kvītīm), vai firmai ir tiesības atskaitīt 80% vai 100% no PVN?

– Kādas koncepcijas tiek izstrādātas grāmatvežu profesionālo jautājumu risināšanai?

–  Kā iegrāmatot programmas, kuras derīgas tikai vienu gadu, piemēram, antivīrusu programmas, bet UIN likums saka ka, datorprogrammām jārēķina nolietojums pēc 3.kategorijas likmēm?

– Kāda PVN likme jāpiemēro, sniedzot pakalpojumu un piegādājot preci trešo valstu vēstniecībām Latvijā?

– Vai pilnībā amortizētam pamatlīdzeklim,kura atlikusī vērtība ir
Ls 0.00 var pievienot kapitālā remonta izmaksas, jo pamatlīdzeklis tiek izmantots saimnieciskajā darbībā?

Kur atrast starptautiskos standartus, lai varētu uz tiem atsaukties, veidojot metodiku?

– Uz kādu periodu attiecas 10 000 latu  skaidrās naudas ierobežojums savstarpējiem darījumiem?

– Kādus PVN likuma pantus minēt Rēķinā (pielikumā) un vai nepieciešamas atsaukties arī uz ES regulām, ja uzņēmums sniedz tūrisma pakalpojumu ārpus ES un daļa pakalpojuma tiek aplikta ar 0 % likmi?

– Par preču piegādi un saņemtajiem pakalpojumiem no piegādātājiem tiek saņemti nodokļa rēķini. Vai šajos nodokļa rēķinos kā obligāti norādāms rekvizīts papildus pilsētai ir jānorāda arī novada nosaukums, t.i. mūsu gadījumā Saldus, Saldus novads?

Vai var uzskatīt par komandējumu un aprēķināt un izmaksāt dienas naudu šādā gadījumā?  Proti, darbinieks – tirdzniecības menedžeris divas trīs reizes nedēļā klientiem ved preci pa Latviju, papildus tiek arī piedāvāti jaunumi un prezentēta prece. Šis brauciens dienā ilgst 8-9 stundas, darbiniekam nav iespējas atgriezties pusdienās, izmantot atpūtas laiku. Par katru dienu, kas tiek pavadīta braucienā ar mērķi, tiek aprēķināta komandējuma dienas nauda. Taču ir preču piegādes reizes, kad darbinieks uzturas kādā no Latvijas novadiem divas dienas, tad tiek apmaksāta viesnīcas maksa un aprēķināta komandējuma nauda par šīm divām dienām.

– Ja Latvijas uzņēmums pērk dāvanas saviem darbiniekiem Ziemassvētkos interneta vidē valstī, kur ir cits PVN, kā pareizi iegrāmatot šādu darījumu un atšķirīgos PVN?

– Darbinieks komandējumā turp un atpakaļ devās ar savu personīgo vieglo automašīnu. Degvielas iegādes čekā ir uzrādīti uzņēmuma rekvizīti. Uzņēmums apņemas darbiniekam atlīdzināt degvielas izdevumus pēc noteikta maršuta uz komandējuma vietu turp un atpakaļ.  Kā pareizi ( ar kādiem dokumentiem) noformēt šos degvielas izdevumus? Vai PVN var atskaitīt priekšnodoklī? Kāds būtu grāmatojums: ražošanas saimnieciskie izdevumi, komandējuma izdevumi vai kompensācija darbiniekam par auto?

– Vai nepieciešams kārtot izrakstīto un saņemto pavadzīmju reģistrus?

– Vai skaidras naudas ierobežojumi attiecas uz darba algu?

– Jautājums: Tiek rīkotas biznesa pusdienas ar klientu: maltīte + alkohols (vīna glāze). Vai ir korekti, ja arī alkoholu (vīna glāzi) attiecina uz reprezentācijas izdevumiem saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 6. panta, 1. punkta 5. apakšpunktu?

–  Jautājums: Pašnodarbināta persona ir nodibinājusi mikrouzņēmumu un pašlaik mikrouzņēmumā ir vienīgais darbinieks. Mikrouzņēmums sniedz pakalpojumus citiem uzņēmumiem. Mikrouzņēmuma īpašnieks, lai saņemtu atlīdzību par savu darbu mikrouzņēmumā , ir noslēdzis ar savu mikrouzņēmumu līgumu par atlīdzības saņemšanu par paveikto darbu. Vai tas ir pareizi?

– Jautājums: Vēlos uzzināt speciālista viedokli par skaidrā naudā veiktiem darījumiem. Kādi īsti ir ierobežojumi attiecībā uz aizdevumu iemaksu, izmaksu. Vai drīkst aizdot skaidrā naudā un uz kādiem noteikumiem?

– Vai, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.488, tagad bilancē būtu neizmantotā atvaļinājuma summas (summas nevar noteikt ļoti precīzi) no “Uzkrātām saistībām” jāpārliek uz “Uzkrājumiem” (neizmantotais atvaļinājums tomēr ir īstermiņa saistības)?

– Kā pareizi aprēķināt darba brauciena izdevuma summu? Kā to atspoguļot grāmatvedībā?

– Kā noformēt attaisnojuma dokumentu?

Vai finanšu līzinga gadījumā ir vajadzīga pavadzīme vai pietiek ar rēķinu un pieņemšanas nodošanas aktu (pērkot automašīnu uz līzinga)? Vai piemēro proporciju 20/80, atskaitot priekšnodokli?

– Kādas ir grāmatvežu kvalifikācijas problēmas un kā tās risināt?

– Grāmatvežu asociācija: jaunie pārskatu sagatavošanas noteikumi ir nepilnīgi!


Atbildēt