No 15. novembra aicina apmeklēt finanšu grāmatvedībai veltītus kursus

Aicina apmeklēt kursus

“Finanšu grāmatvedība”

Norises laiks un vieta: 15.11., 22.11., 29.11. un 04.12. no plkst. 10:00 līdz 17:00, Rīgā, Graudu ielā 68.

PIETEIKŠANĀS un rēķinu apmaksa – līdz 12. novembrim (ieskaitot)!

KURSUS VADA

Foto: Aivars Siliņš, “Bilance”

Inga Pumpure, Finanšu vadības maģistre, grāmatvede – ārpakalpojumu sniedzēja, grāmatvedības un nodokļu konsultante, Latvijas Biznesa un profesionālo sieviešu asociācijas prezidente

Programmas mērķis – izglītības procesa rezultātā izprast un apgūt finanšu grāmatvedības uzskaites nianses un aktualitātes.

KURSA SATURS

Pirmā diena – Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite
Nemateriālie ieguldījumi (NI): NI novērtēšana, atzīšana, uzskaite. Praktiski piemēri, veidlapu aizpildīšana.
Pamatlīdzekļu uzskaite (PL): PL sākotnējās vērtības noteikšana, pieņemšana ekspluatācijā, nolietojuma aprēķināšanas metodes. PL pārvērtēšana.
PL norakstīšana. PL nolietojums nodokļu vajadzībām. Praktiski piemēri, aprēķini, veidlapu aizpildīšana.
Mazvērtīgais inventārs PL sastāvā (MVI): kuros gadījumos MVI uzskaita pie PL. Praktiski piemēri.

Otrā diena – Apgrozāmo līdzekļu uzskaite
Krājumu uzskaite: sākotnējās vērtības noteikšana, grāmatojumi. Krājumu uzskaites un novērtēšanas metodes. Praktiskie piemēri, aprēķini. Analītiskā uzskaite. Krājumu norakstīšana dažādās situācijās. Krājumu zudumi, zudumu normu noteikšana. Nelikvīdie krājumi. Degustācijas. Grāmatvedības konti, grāmatojumi – praktiskie piemēri.
Debitoru uzskaite: debitoru uzskaites konti, analītika. Debitoru parādu novērtēšana, pielietojamā kredītpolitika. Avansa maksājumu uzskaite, to slēgšana. Šaubīgie un bezcerīgie debitoru parādi. Debitori – darbinieki un vadība. Praktiskie piemēri, grāmatojumi.
Naudas līdzekļu uzskaite: kase, kases operāciju uzskaite. EKA (elektroniskie kases aparāti) prasības – jauno noteikumu apskats. Vai iespējams uzņēmumā nekārtot kasi? Valūtas darījumi, to atspoguļošana grāmatvedībā. Piemēri, aprēķini.

Trešā diena – Pašu kapitāla un kreditoru parādu uzskaite
Pašu kapitāls: pamatkapitāla uzskaite, palielināšanas un samazināšanas iespējas. Ko nozīmē – parādu kapitalizācija? Piemēri, aprēķini. Nesadalītās peļņas iespējamā sadale – rezervju veidošana, dividenžu noteikšana, t.sk. ārkārtas dividendes. Rezerves – normatīvais regulējums un praktiskā uzskaite. Piemēri, aprēķini, grāmatojumi.
Kreditoru uzskaite: dažādi aizņēmumi, to uzskaite, analītika, procentu maksājumu uzskaite. Saņemto avansu uzskaite, norakstīšana. Norēķini ar piegādātājiem – analītika, pārbaude, savstarpējie ieskaiti. Kreditori – darbinieki, uzņēmuma vadība, valsts budžets. Neizmaksātās dividendes – normatīvais regulējums. Piemēri, aprēķini.

Ceturtā diena – Ieņēmumu un izdevumu uzskaite
Ieņēmumu uzskaite: saimnieciskās darbības neto apgrozījums. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. Ar saimniecisko darbību nesaistīte ieņēmumi. Piemēri, grāmatojumi. Ieņēmumu kontu sadalījums pa Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem.
Saimnieciskās darbības izdevumu uzskaite: ražošanas, pārdošanas, administrācijas un pārējie izdevumi. Izdevumu kontu sadalījums pa minētajām izdevumu grupām, biežāk pieļautās kļūdas. Praktiskie piemēri, grāmatojumi.
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi: šo izdevumu uzskaite, ietekme uz uzņēmuma finanšu rādītājiem, uzrādīšana peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Mācību kursa apmeklētāji saņems apliecību par finanšu grāmatvedības mācību kursa apgūšanu.
Dalības maksa – EUR 236.00 + PVN (cena ar PVN EUR 285.56).
Dalības maksā iekļauti mācību materiāli un pusdienas.

PIETEIKŠANĀS un rēķinu apmaksa – līdz 12. novembrim (ieskaitot)!

Papildu informācija: Zanda Raciborska – zanda@lid.lv; 29195835

Kursu apmeklētājiem un citiem interesentiem Iesakām iegadāties sērijas Bilances Bibliotēka  grāmatu “FINANŠU GRĀMATVEDĪBA”

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

Please Login to comment
  Subscribe  
Paziņot par