Komersanti, individuālie uzņēmumi (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības), kooperatīvās
sabiedrības, nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības, iestādes, organizācijas, biedrības,
nodibinājumi un fiziskās personas, kuras reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicējas, izsniedz personām — nodokļa maksātājām — paziņojumu par izmaksātajām ar IIN apliekamajām summām, kas nav saistītas ar darba attiecībām, un no šīm summām ieturēto nodokli vai, ja izmaksātais ienākums nav apliekams ar nodokli, izmaksu apliecinošu dokumentu un nosūta paziņojumu VID par izmaksātajiem ienākumiem un no tiem ieturēto nodokli — ne vēlāk kā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam.

Maksātājs ne vēlāk kā 15 dienu laikā no šajā likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas iemaksā budžetā aprēķinātā nodokļa summu, ja tā pārsniedz vienu eiro.

Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 eiro, maksātājs to var iemaksāt budžetā trijās reizēs — līdz 16. jūnijam, 16. jūlijam un 16. augustam, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.

Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 eiro un taksācijas gada ienākumi pārsniedz
saskaņā ar likumu «Par valsts sociālo apdrošināšanu» noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, maksātājs to var iemaksāt budžetā trijās reizēs — līdz 16. jūlijam, 16. augustam un16. septembrim, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.