0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIPaziņojuma par pievienotās vērtības nodokļa samaksu iesniegšana

Paziņojuma par pievienotās vērtības nodokļa samaksu iesniegšana

VID

Izmaiņas gada ienākumu deklarācijā
Ilustrācija: © peshkov – stock.adobe.com

Saistībā ar vienotā nodokļu konta ieviešanu 2021. gadā ir mainīta paziņojuma par pievienotās vērtības nodokļa samaksu (turpmāk – paziņojums) iesniegšanas kārtība no 2021. gada 1. janvāra, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Paziņojums – nodokļa deklarācija

Lai Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktie neregulārie pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk arī – PVN) maksājumi atbilstu vienotā nodokļu konta ieviešanai 2021. gadā, ir mainīta paziņojuma iesniegšanas kārtība, kā rezultātā paziņojums vairs netiek uzskatīts par iesniedzamu informāciju Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk – VID), bet gan par nodokļa deklarāciju ar tajā veikto PVN samaksas aprēķinu un ir iesniedzams VID pirms PVN samaksas veikšanas.

Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma regulējumam, kas bija spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim, gadījumos, kad personai bija pienākums iesniegt VID paziņojumu, PVN valsts budžetā bija jāiemaksā līdz paziņojuma iesniegšanas brīdim VID. Paziņojums līdz 2020. gada 31. decembrim bija iesniedzams pēc PVN samaksas veikšanas par attiecīgo darījumu un bija uzskatāms par informatīvu deklarāciju, ar ko persona informēja VID par PVN samaksu.

Saistībā ar vienotā nodokļu konta ieviešanu, lai nodrošinātu, ka vienotajā nodokļu kontā saņemto maksājumu ir iespējams attiecināt uz konkrēto PVN samaksas mērķi, normatīvajos aktos tika veikti grozījumi, nosakot, ka no 2021. gada 1. janvāra paziņojums ir iesniedzams pirms PVN samaksas par attiecīgo darījumu un tas uzskatāms par nodokļa deklarāciju atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1. panta 19. punktam.

Izņēmums! Attiecībā uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem nemainās paziņojuma būtība un arī turpmāk tas uzskatāms par informatīvu deklarāciju, kas iesniedzama VID, lai informētu par veikto PVN samaksu, bet mainās noteiktais PVN samaksas termiņš, proti, PVN samaksa valsts budžetā  jāveic  trīs  darbdienu  laikā  pēc  paziņojuma  iesniegšanas  (līdz  2020. gada decembrim PVN samaksa bija jāveic vienlaicīgi ar paziņojuma iesniegšanu).

Personas, kurām jāsniedz paziņojums:

 • no VID PVN maksātāju reģistra izslēgti nodokļa maksātāji;
 • nereģistrēti nodokļa maksātāji, kas pārsnieguši Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto reģistrācijas slieksni;
 • pircēji, kas veikuši jauna transportlīdzekļa iegādi Eiropas Savienības teritorijā;
 • debitori attiecībā uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 105. pantā minētajiem darījumiem;
 • tiesu izpildītāji, kas aprēķinājuši PVN par mantas pārdošanu to rīkotajās izsolēs;
 • citas personas, kurām budžetā ir jāmaksā PVN, kas nav uzrādāms PVN deklarācijā.

Paziņojuma iesniegšanas termiņi

Paziņojuma iesniegšanas termiņš ir atkarīgs no paziņojuma sniegšanas iemesla.

No VID PVN maksātāju reģistra izslēgti nodokļa maksātāji

Ja paziņojums ir jāsniedz tāpēc, ka nodokļa maksātājs ir izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra, termiņa noteikšanai svarīgs ir izslēgšanas iemesls.

1) 30 dienu laikā pēc izslēgšanas no VID PVN maksātāju reģistra paziņojumu, kurā aprēķināta valsts budžetā iemaksājamā nodokļa summa no izslēgšanas dienā grāmatvedības uzskaitē esošo krājumu un avansa maksājumu vērtības, pamatlīdzekļu bilances vērtības, pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksām izslēgšanas dienā, par kuru nodoklis ir atskaitīts kā priekšnodoklis, iesniedz:

 • nodokļa maksātājs, kas no VID PVN maksātāju reģistra izslēgts pēc paša vēlēšanās;
 • nodokļa maksātājs, kas ir likvidēts vai beidz pastāvēt reorganizācijas rezultātā;
 • nodokļa maksātājs– komersants, kuram, pamatojoties uz tā lēmumu, saskaņā ar Komerclikumu ir apturēta komercdarbība;
 • VID PVN maksātāju reģistrā reģistrētas mirušas fiziskas personas mantinieks vai mantojuma pārvaldīšanai tiesas ieceltais aizgādnis.

Šajos gadījumos paziņojuma iesniegšana ir obligāta arī tad, ja aprēķinātais nodoklis ir nulle.

Izņēmums! PVN grupas un personas, kurām PVN reģistrācijas numurs bija piešķirts tikai būvniecības pakalpojumu saņemšanai, paziņojumu iesniedz, ja izveidojies budžetā maksājamais nodoklis.

2) 30 dienu laikā pēc izslēgšanas no VID PVN maksātāju reģistra paziņojumu, kurā aprēķināta valsts budžetā iemaksājamā nodokļa summa par izslēgšanas datumā uzskaitē esošām importētām precēm un no citām dalībvalstīm saņemtām precēm, iesniedz fiskālais pārstāvis, kura izslēgšanas iemesls no VID PVN maksātāju reģistra ir kāds no šiem:

 • nav iesniegta nodokļa deklarācija;
 • nodokļa deklarācijā ir sniegta nepatiesa informācija;
 • nav iesniegta VID pieprasītā informācija;
 • sniegta nepamatota vai nepatiesa informācija;
 • nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētās dzīvesvietas adresē, vai arī šī adrese faktiski nepastāv;
 • nodokļa parāds valsts budžetam ir lielāks par Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto uzkrājuma vai galvojuma apmēru, un nodokļa samaksas termiņš nav pagarināts (atlikts, sadalīts) normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteiktajā kārtībā;
 • ir sodāmība par krāpšanu, dokumentu viltošanu, izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuri var ietekmēt nodokļu apmēra noteikšanu;
 • izslēgts nodokļa maksātājs, kuram ir piešķirts arī fiskālā pārstāvja reģistrācijas numurs.

Arī šajos gadījumos paziņojuma iesniegšana ir obligāta pat tad, ja aprēķinātais nodoklis ir nulle. Ja fiskālais pārstāvis 30 dienu laikā tiek atkārtoti reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā, paziņojums nav jāsniedz.

3) 90 dienu laikā pēc izslēgšanas no VID PVN maksātāju reģistra paziņojumu, kurā aprēķināta valsts budžetā iemaksājamā nodokļa summa no izslēgšanas dienā grāmatvedības uzskaitē esošo krājumu un avansa maksājumu vērtības, pamatlīdzekļu bilances vērtības, pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksām, par kurām nodoklis ir atskaitīts kā priekšnodoklis, iesniedz nodokļa maksātājs, kura izslēgšanas iemesls no VID PVN maksātāju reģistra ir kāds no šiem:

 • saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” ir apturēta saimnieciskā darbība;
 • nav termiņā iesniegta nodokļa deklarācija;
 • nodokļa deklarācijā ir sniegta nepatiesa informācija;
 • vismaz sešus iepriekšējos kalendāra mēnešus nodokļa deklarācijās nav norādīts neviens darījums;
 • nav sniegta VID pieprasītā informācija;
 • sniegta nepamatota vai nepatiesa informācija par materiāltehniskajām un finansiālajām iespējām veikt saimniecisko darbību;
 • reģistrēta nodokļa maksātāja materiāltehniskās un finansiālās iespējas neatbilst nevienam no tā saimnieciskās darbības veidiem;
 • iekšzemes nodokļa maksātājs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētās dzīvesvietas adresē, vai arī šī adrese faktiski nepastāv;
 • reģistrēta nodokļa maksātāja fiziskā persona — juridiskās personas amatpersona vai reģistrēts nodokļa maksātājs — ir iekļauta riska personu sarakstā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām”;
 • veikta visu amatpersonu nomaiņa.

Arī šajos gadījumos paziņojuma iesniegšana ir obligāta pat tad, ja aprēķinātais nodoklis ir nulle. Ja nodokļa maksātājs 90 dienu laikā tiek atkārtoti reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā, paziņojums nav jāsniedz.

Pircēji, kas veikuši jauna transportlīdzekļa iegādi Eiropas Savienības teritorijā

20 dienu laikā pēc mēneša, kurā veikta jauna transportlīdzekļa iegāde Eiropas Savienības teritorijā, pircējs, kas nav reģistrēts nodokļa maksātājs, iesniedz paziņojumu, kurā norāda aprēķināto PVN summu par jaunā transportlīdzekļa iegādi Eiropas Savienības teritorijā.

Nereģistrēti nodokļa maksātāji, kas pārsnieguši Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto reģistrācijas slieksni

20 dienu laikā pēc mēneša, kurā pārsniegts Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktais reģistrācijas slieksnis (preču iegāde Eiropas Savienībā – 10 000 EUR, ar PVN apliekamie darījumi iekšzemē – 40 000 EUR), iesniedz paziņojumu, kurā norāda aprēķināto PVN summu par visiem ar PVN apliekamajiem darījumiem iekšzemē, kas veikti no sliekšņa pārsniegšanas brīža. Aprēķinā ietver arī pārsnieguma summas daļu no tā darījuma vērtības, ar kuru pārsniegts noteiktais slieksnis.

Tiesu izpildītāji, kas aprēķinājuši PVN par mantas pārdošanu to rīkotajās izsolēs

20 dienu laikā pēc dienas, kad ir beidzies tiesu izpildītāja sagatavotā aprēķina pārsūdzēšanas termiņš, ja šis aprēķins nav pārsūdzēts, vai tad, ja šis aprēķins ir pārsūdzēts, – pēc dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par sagatavoto aprēķinu, tiesu izpildītājs iesniedz paziņojumu par valsts budžetā iemaksājamo PVN no mantas pārdošanas tā rīkotajā izsolē.

Debitori attiecībā uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 105. pantā minētajiem darījumiem

Debitoram, kas ir izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra, attiecībā uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 105. pantā minētajiem darījumiem paziņojums ir jāiesniedz pēc Pievienotās vērtības nodokļa likuma 105. panta pirmās daļas 9. punktā minētās informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz pēctaksācijas gada 31. jūlijam.

Citas personas, kurām budžetā ir jāmaksā PVN, kas nav uzrādāms PVN deklarācijā

Personai, kas nav reģistrēts nodokļa maksātājs, var būt budžetā maksājams PVN arī citos gadījumos. Piemēram, ja nereģistrēts nodokļa maksātājs nepamatoti iekasējis PVN, tas jāatmaksā budžetā, iesniedzot paziņojumu. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto paziņojumu par šādiem darījumiem iesniedz vispārīgā kārtībā, proti, 20 dienu laikā pēc mēneša, kurā noticis darījums.

Aprēķinātā PVN samaksas termiņš

Paziņojumā norādītās aprēķinātās PVN summas samaksas termiņš ir trīs darbdienas pēc paziņojuma iesniegšanas.

Izņēmums! PVN summa, kas aprēķināta, ja ir pārsniegti reģistrācijas sliekšņi (40 000 EUR par iekšzemē veiktajiem darījumiem vai 10 000 EUR par preču iegādi Eiropas Savienībā), jāiemaksā budžetā 23 dienu laikā pēc mēneša, kurā pārsniegts reģistrācijas slieksnis.

Aprēķināto PVN summu iemaksā valsts budžetā (VID), reģistrācijas Nr. 90000010008, konts LV33TREL1060000300000, BIC kods TRELLV22.

Paziņojuma iesniegšanas un aizpildīšanas kārtība

Paziņojumu par PVN samaksu var iesniegt:

 • elektroniski, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS) (ja persona ir EDS lietotājs);
 • elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu;
 • papīra formā VID klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot to pa pastu.

Paziņojuma veidlapa “Paziņojums par pievienotās vērtības nodokļa samaksu” ir atrodama VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Nodokļi” –“Pievienotās vērtības nodoklis” – “Veidlapas un iesniegumi” – “Paziņojums par pievienotās vērtības nodokļa samaksu”.

Paziņojums EDS atrodas:

Paziņojuma aizpildīšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai”, un to 5. pielikumā ir sniegts paziņojuma veidlapas paraugs.

Lasiet vēl:

Vai dotācija jāuzrāda PVN deklarācijā?

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Izmaiņas gada ienākumu deklarācijā
Ilustrācija: © peshkov – stock.adobe.com

Saistībā ar vienotā nodokļu konta ieviešanu 2021. gadā ir mainīta paziņojuma par pievienotās vērtības nodokļa samaksu (turpmāk – paziņojums) iesniegšanas kārtība no 2021. gada 1. janvāra, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Paziņojums – nodokļa deklarācija

Lai Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktie neregulārie pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk arī – PVN) maksājumi atbilstu vienotā nodokļu konta ieviešanai 2021. gadā, ir mainīta paziņojuma iesniegšanas kārtība, kā rezultātā paziņojums vairs netiek uzskatīts par iesniedzamu informāciju Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk – VID), bet gan par nodokļa deklarāciju ar tajā veikto PVN samaksas aprēķinu un ir iesniedzams VID pirms PVN samaksas veikšanas.

Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma regulējumam, kas bija spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim, gadījumos, kad personai bija pienākums iesniegt VID paziņojumu, PVN valsts budžetā bija jāiemaksā līdz paziņojuma iesniegšanas brīdim VID. Paziņojums līdz 2020. gada 31. decembrim bija iesniedzams pēc PVN samaksas veikšanas par attiecīgo darījumu un bija uzskatāms par informatīvu deklarāciju, ar ko persona informēja VID par PVN samaksu.

Saistībā ar vienotā nodokļu konta ieviešanu, lai nodrošinātu, ka vienotajā nodokļu kontā saņemto maksājumu ir iespējams attiecināt uz konkrēto PVN samaksas mērķi, normatīvajos aktos tika veikti grozījumi, nosakot, ka no 2021. gada 1. janvāra paziņojums ir iesniedzams pirms PVN samaksas par attiecīgo darījumu un tas uzskatāms par nodokļa deklarāciju atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1. panta 19. punktam.

Izņēmums! Attiecībā uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem nemainās paziņojuma būtība un arī turpmāk tas uzskatāms par informatīvu deklarāciju, kas iesniedzama VID, lai informētu par veikto PVN samaksu, bet mainās noteiktais PVN samaksas termiņš, proti, PVN samaksa valsts budžetā  jāveic  trīs  darbdienu  laikā  pēc  paziņojuma  iesniegšanas  (līdz  2020. gada decembrim PVN samaksa bija jāveic vienlaicīgi ar paziņojuma iesniegšanu).

Personas, kurām jāsniedz paziņojums:

 • no VID PVN maksātāju reģistra izslēgti nodokļa maksātāji;
 • nereģistrēti nodokļa maksātāji, kas pārsnieguši Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto reģistrācijas slieksni;
 • pircēji, kas veikuši jauna transportlīdzekļa iegādi Eiropas Savienības teritorijā;
 • debitori attiecībā uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 105. pantā minētajiem darījumiem;
 • tiesu izpildītāji, kas aprēķinājuši PVN par mantas pārdošanu to rīkotajās izsolēs;
 • citas personas, kurām budžetā ir jāmaksā PVN, kas nav uzrādāms PVN deklarācijā.

Paziņojuma iesniegšanas termiņi

Paziņojuma iesniegšanas termiņš ir atkarīgs no paziņojuma sniegšanas iemesla.

No VID PVN maksātāju reģistra izslēgti nodokļa maksātāji

Ja paziņojums ir jāsniedz tāpēc, ka nodokļa maksātājs ir izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra, termiņa noteikšanai svarīgs ir izslēgšanas iemesls.

1) 30 dienu laikā pēc izslēgšanas no VID PVN maksātāju reģistra paziņojumu, kurā aprēķināta valsts budžetā iemaksājamā nodokļa summa no izslēgšanas dienā grāmatvedības uzskaitē esošo krājumu un avansa maksājumu vērtības, pamatlīdzekļu bilances vērtības, pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksām izslēgšanas dienā, par kuru nodoklis ir atskaitīts kā priekšnodoklis, iesniedz:

 • nodokļa maksātājs, kas no VID PVN maksātāju reģistra izslēgts pēc paša vēlēšanās;
 • nodokļa maksātājs, kas ir likvidēts vai beidz pastāvēt reorganizācijas rezultātā;
 • nodokļa maksātājs– komersants, kuram, pamatojoties uz tā lēmumu, saskaņā ar Komerclikumu ir apturēta komercdarbība;
 • VID PVN maksātāju reģistrā reģistrētas mirušas fiziskas personas mantinieks vai mantojuma pārvaldīšanai tiesas ieceltais aizgādnis.

Šajos gadījumos paziņojuma iesniegšana ir obligāta arī tad, ja aprēķinātais nodoklis ir nulle.

Izņēmums! PVN grupas un personas, kurām PVN reģistrācijas numurs bija piešķirts tikai būvniecības pakalpojumu saņemšanai, paziņojumu iesniedz, ja izveidojies budžetā maksājamais nodoklis.

2) 30 dienu laikā pēc izslēgšanas no VID PVN maksātāju reģistra paziņojumu, kurā aprēķināta valsts budžetā iemaksājamā nodokļa summa par izslēgšanas datumā uzskaitē esošām importētām precēm un no citām dalībvalstīm saņemtām precēm, iesniedz fiskālais pārstāvis, kura izslēgšanas iemesls no VID PVN maksātāju reģistra ir kāds no šiem:

 • nav iesniegta nodokļa deklarācija;
 • nodokļa deklarācijā ir sniegta nepatiesa informācija;
 • nav iesniegta VID pieprasītā informācija;
 • sniegta nepamatota vai nepatiesa informācija;
 • nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētās dzīvesvietas adresē, vai arī šī adrese faktiski nepastāv;
 • nodokļa parāds valsts budžetam ir lielāks par Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto uzkrājuma vai galvojuma apmēru, un nodokļa samaksas termiņš nav pagarināts (atlikts, sadalīts) normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteiktajā kārtībā;
 • ir sodāmība par krāpšanu, dokumentu viltošanu, izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuri var ietekmēt nodokļu apmēra noteikšanu;
 • izslēgts nodokļa maksātājs, kuram ir piešķirts arī fiskālā pārstāvja reģistrācijas numurs.

Arī šajos gadījumos paziņojuma iesniegšana ir obligāta pat tad, ja aprēķinātais nodoklis ir nulle. Ja fiskālais pārstāvis 30 dienu laikā tiek atkārtoti reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā, paziņojums nav jāsniedz.

3) 90 dienu laikā pēc izslēgšanas no VID PVN maksātāju reģistra paziņojumu, kurā aprēķināta valsts budžetā iemaksājamā nodokļa summa no izslēgšanas dienā grāmatvedības uzskaitē esošo krājumu un avansa maksājumu vērtības, pamatlīdzekļu bilances vērtības, pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksām, par kurām nodoklis ir atskaitīts kā priekšnodoklis, iesniedz nodokļa maksātājs, kura izslēgšanas iemesls no VID PVN maksātāju reģistra ir kāds no šiem:

 • saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” ir apturēta saimnieciskā darbība;
 • nav termiņā iesniegta nodokļa deklarācija;
 • nodokļa deklarācijā ir sniegta nepatiesa informācija;
 • vismaz sešus iepriekšējos kalendāra mēnešus nodokļa deklarācijās nav norādīts neviens darījums;
 • nav sniegta VID pieprasītā informācija;
 • sniegta nepamatota vai nepatiesa informācija par materiāltehniskajām un finansiālajām iespējām veikt saimniecisko darbību;
 • reģistrēta nodokļa maksātāja materiāltehniskās un finansiālās iespējas neatbilst nevienam no tā saimnieciskās darbības veidiem;
 • iekšzemes nodokļa maksātājs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētās dzīvesvietas adresē, vai arī šī adrese faktiski nepastāv;
 • reģistrēta nodokļa maksātāja fiziskā persona — juridiskās personas amatpersona vai reģistrēts nodokļa maksātājs — ir iekļauta riska personu sarakstā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām”;
 • veikta visu amatpersonu nomaiņa.

Arī šajos gadījumos paziņojuma iesniegšana ir obligāta pat tad, ja aprēķinātais nodoklis ir nulle. Ja nodokļa maksātājs 90 dienu laikā tiek atkārtoti reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā, paziņojums nav jāsniedz.

Pircēji, kas veikuši jauna transportlīdzekļa iegādi Eiropas Savienības teritorijā

20 dienu laikā pēc mēneša, kurā veikta jauna transportlīdzekļa iegāde Eiropas Savienības teritorijā, pircējs, kas nav reģistrēts nodokļa maksātājs, iesniedz paziņojumu, kurā norāda aprēķināto PVN summu par jaunā transportlīdzekļa iegādi Eiropas Savienības teritorijā.

Nereģistrēti nodokļa maksātāji, kas pārsnieguši Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto reģistrācijas slieksni

20 dienu laikā pēc mēneša, kurā pārsniegts Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktais reģistrācijas slieksnis (preču iegāde Eiropas Savienībā – 10 000 EUR, ar PVN apliekamie darījumi iekšzemē – 40 000 EUR), iesniedz paziņojumu, kurā norāda aprēķināto PVN summu par visiem ar PVN apliekamajiem darījumiem iekšzemē, kas veikti no sliekšņa pārsniegšanas brīža. Aprēķinā ietver arī pārsnieguma summas daļu no tā darījuma vērtības, ar kuru pārsniegts noteiktais slieksnis.

Tiesu izpildītāji, kas aprēķinājuši PVN par mantas pārdošanu to rīkotajās izsolēs

20 dienu laikā pēc dienas, kad ir beidzies tiesu izpildītāja sagatavotā aprēķina pārsūdzēšanas termiņš, ja šis aprēķins nav pārsūdzēts, vai tad, ja šis aprēķins ir pārsūdzēts, – pēc dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par sagatavoto aprēķinu, tiesu izpildītājs iesniedz paziņojumu par valsts budžetā iemaksājamo PVN no mantas pārdošanas tā rīkotajā izsolē.

Debitori attiecībā uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 105. pantā minētajiem darījumiem

Debitoram, kas ir izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra, attiecībā uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 105. pantā minētajiem darījumiem paziņojums ir jāiesniedz pēc Pievienotās vērtības nodokļa likuma 105. panta pirmās daļas 9. punktā minētās informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz pēctaksācijas gada 31. jūlijam.

Citas personas, kurām budžetā ir jāmaksā PVN, kas nav uzrādāms PVN deklarācijā

Personai, kas nav reģistrēts nodokļa maksātājs, var būt budžetā maksājams PVN arī citos gadījumos. Piemēram, ja nereģistrēts nodokļa maksātājs nepamatoti iekasējis PVN, tas jāatmaksā budžetā, iesniedzot paziņojumu. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto paziņojumu par šādiem darījumiem iesniedz vispārīgā kārtībā, proti, 20 dienu laikā pēc mēneša, kurā noticis darījums.

Aprēķinātā PVN samaksas termiņš

Paziņojumā norādītās aprēķinātās PVN summas samaksas termiņš ir trīs darbdienas pēc paziņojuma iesniegšanas.

Izņēmums! PVN summa, kas aprēķināta, ja ir pārsniegti reģistrācijas sliekšņi (40 000 EUR par iekšzemē veiktajiem darījumiem vai 10 000 EUR par preču iegādi Eiropas Savienībā), jāiemaksā budžetā 23 dienu laikā pēc mēneša, kurā pārsniegts reģistrācijas slieksnis.

Aprēķināto PVN summu iemaksā valsts budžetā (VID), reģistrācijas Nr. 90000010008, konts LV33TREL1060000300000, BIC kods TRELLV22.

Paziņojuma iesniegšanas un aizpildīšanas kārtība

Paziņojumu par PVN samaksu var iesniegt:

 • elektroniski, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS) (ja persona ir EDS lietotājs);
 • elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu;
 • papīra formā VID klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot to pa pastu.

Paziņojuma veidlapa “Paziņojums par pievienotās vērtības nodokļa samaksu” ir atrodama VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Nodokļi” –“Pievienotās vērtības nodoklis” – “Veidlapas un iesniegumi” – “Paziņojums par pievienotās vērtības nodokļa samaksu”.

Paziņojums EDS atrodas:

Paziņojuma aizpildīšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai”, un to 5. pielikumā ir sniegts paziņojuma veidlapas paraugs.

Lasiet vēl:

Vai dotācija jāuzrāda PVN deklarācijā?

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: