0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

BIZNESSTop bargāki sodi par negodīgu komercpraksi un normatīvo aktu prasībām neatbilstošu reklāmu

Top bargāki sodi par negodīgu komercpraksi un normatīvo aktu prasībām neatbilstošu reklāmu

Soda naudu līdz simts tūkstošiem latu par negodīgu komercpraksi, cita starpā, paredz topošie grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā. Šos grozījumus vienlaikus ar  grozījumiem Reklāmas likumā izstrādājusi Ekonomikas ministrija un tie tika iekļauti  17. novembra Valsts sekretāru sanāksmes darba kārtībā. Kā plz.lv noskaidroja Ekomikas ministrijā, šie grozījumi top, lai uzlabotu situāciju patērētāju tiesību aizsardzības jomā, kā arī tāpēc, ka praksē jau bijuši gadījumi, ka patērētajam nodarītie zaudējumi pārsniedz pašlaik Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktās soda naudas robežas. Pašlaik Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166. panta 13 daļa “Reklāmas un komercprakses noteikumu pārkāpšana” paredz šādus sodus: -par noteiktās kārtības pārkāpšanu reklāmas sniegšanā vai…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Soda naudu līdz simts tūkstošiem latu par negodīgu komercpraksi, cita starpā, paredz topošie grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā. Šos grozījumus vienlaikus ar  grozījumiem Reklāmas likumā izstrādājusi Ekonomikas ministrija un tie tika iekļauti  17. novembra Valsts sekretāru sanāksmes darba kārtībā. Kā plz.lv noskaidroja Ekomikas ministrijā, šie grozījumi top, lai uzlabotu situāciju patērētāju tiesību aizsardzības jomā, kā arī tāpēc, ka praksē jau bijuši gadījumi, ka patērētajam nodarītie zaudējumi pārsniedz pašlaik Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktās soda naudas robežas. Pašlaik Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166. panta 13 daļa “Reklāmas un komercprakses noteikumu pārkāpšana” paredz šādus sodus: -par noteiktās kārtības pārkāpšanu reklāmas sniegšanā vai izplatīšanā fiziskajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem, bet juridiskajām personām uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz piectūkstoš latiem; - par normatīvo aktu prasībām neatbilstošas reklāmas sniegšanu vai izplatīšanu  uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām — no piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem; - par negodīgu komercpraksi  uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām — no piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem. Abu likumprojektu anotācijās teikts, ka grozījumi to, lai ar 2012. gada 1.janvāri vispārējās jurisdikcijas tiesām nodrošinātu iespēju skatīt administratīvo pārkāpumu lietas, piemērojot tikai Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā  paredzēto regulējumu. Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā paredz uzraudzības iestādēm jaunas tiesības izvērtēt saimnieciskās vai profesionālās darbības veicēju izstrādāto labas prakses kodeksu, veikt komercprakses uzraudzību atbilstoši noteiktajām uzraudzības prioritātēm, veikt pārbaudes, kontrolpirkumus vai kontrolpasūtījumus, pieņemt lēmumu par lietas izbeigšanu, izsakot aicinājumu komercprakses īstenotājam savā darbībā turpmāk nodrošināt komercprakses atbilstību normatīvo aktu prasībām, apstiprināt rakstveida apņemšanos novērst konstatēto pārkāpumu. Tāpat uzraudzības iestādes būs tiesīgas izdot un publicēt vadlīnijas un ierosināt konkrētam komercprakses īstenotājam veikt pasākumus patērētāju interešu aizsardzības līmeņa paaugstināšanai attiecīgos tirgus sektoros. Patērētāju tiesību aizsardzības centram turpmāk būs tiesības piemērot piespiedu ietekmēšanas līdzekli – soda naudu, un izskatīt iesniegumus saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Cita starpā šie grozījumi paredz, ka “Patērētāju tiesību aizsardzības centrs par negodīgu komercpraksi ir tiesīgs uzlikt komercprakses īstenotājam piespiedu ietekmēšanas līdzekli – soda naudu līdz simts tūkstošiem latu. Uzliktās soda naudas apmērs ir nosakāms samērīgs ar izdarīto pārkāpumu, ņemot vērā komercprakses īstenotāja veiktās darbības pārkāpuma novēršanai un kaitējuma atlīdzināšanai.” Vairāk par topošajiem grozījumiem Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā Jūs varat lasīt šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40233601 Savukārt grozījumi Reklāmas likumā paredz uzraudzības iestādēm jaunas tiesības veikt reklāmas uzraudzību atbilstoši noteiktajām uzraudzības prioritātēm, pieņemt lēmumu par lietas izbeigšanu, izsakot aicinājumu reklāmas devējam, reklāmas izgatavotājam vai reklāmas izplatītājam savā darbībā turpmāk nodrošināt reklāmas atbilstību normatīvo aktu prasībām, apstiprināt rakstveida apņemšanos novērst konstatēto pārkāpumu. Patērētāju tiesību aizsardzības centram turpmāk būs tiesības piemērot piespiedu ietekmēšanas līdzekli – soda naudu, un izskatīt iesniegumus saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Cita starpā, grozījumi Reklāmas likuma 15. panta 3. daļā  paredz noteikt, ka “Uzraudzības iestāde, izvērtējot pārkāpuma raksturu un iespējamo ietekmi, kā arī citus būtiskus apstākļus, ir tiesīga: 1) ierosināt, lai reklāmas devējs, reklāmas izgatavotājs vai reklāmas izplatītājs noteiktā termiņā nodrošina reklāmas atbilstību normatīvo aktu prasībām; 2) ierosināt, lai reklāmas devējs, reklāmas izgatavotājs vai reklāmas izplatītājs rakstveidā apņemas noteiktā termiņā novērst konstatēto pārkāpumu. Rakstveida apņemšanās var iekļaut arī apņemšanos segt patērētājiem radītos zaudējumus, sniegt papildus informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu reklāmas atbilstību šā likuma prasībām, vai publicēt reklāmas atsaukumu; 3) pieņemt lēmumu par lietas izbeigšanu, izsakot aicinājumu reklāmas devējam, reklāmas izgatavotājam vai reklāmas izplatītājam turpmāk savā darbībā nodrošināt reklāmas atbilstību normatīvo aktu prasībām.”; Pašlaik 15. panta 3. daļa skan šādi: “(3) Uzraudzības iestāde, izvērtējot reklāmas raksturu un būtību, kā arī citus aspektus, ir tiesīga ierosināt, lai reklāmas devējs, reklāmas izgatavotājs vai reklāmas izplatītājs: 1) noteiktā termiņā nodrošina reklāmas atbilstību normatīvo aktu prasībām; 2) rakstveidā apņemas noteiktā termiņā novērst konstatēto pārkāpumu. Reklāmas likumu plānots papildināt arī ar šādiem “spēles noteikumiem”: “Parakstot rakstveida apņemšanos, reklāmas devējs, reklāmas izgatavotājs vai reklāmas izplatītājs atzīst, ka ir izdarījis konstatēto pārkāpumu. Reklāmas devējs, reklāmas izgatavotājs vai reklāmas izplatītājs rakstveida apņemšanās dokumentā norāda pārkāpumu, kā arī tā novēršanas veidu un termiņu. Rakstveida apņemšanās uzskatāma par saņemtu (stājas spēkā) ar brīdi, kad Uzraudzības iestāde apstiprina tās pieņemšanu, rakstveidā reklāmas devējam, reklāmas izgatavotājam vai reklāmas izplatītājam apliecinot, ka attiecīgie pasākumi ir pietiekami pārkāpuma un tā ietekmes novēršanai. Pārkāpuma novēršanas termiņš nepārsniedz laiku, kas nepieciešams, lai reklāmas devējs, reklāmas izgatavotājs vai reklāmas izplatītājs varētu izpildīt paredzētos pasākumus un nodrošinātu patērētāju interešu ievērošanu, un parasti nedrīkst būt ilgāks par trim mēnešiem, izņemot gadījumus, kad ilgāks termiņš ir pamatots paredzēto pasākumu rakstura dēļ.” Reklāmas likumu plānots papildināt arī ar 20. pantu, kas, cita starpā, nosaka šādas soda naudas un kritērijus soda naudas uzlikšanai: - Patērētāju tiesību aizsardzības centrs par noteiktās kārtības pārkāpšanu reklāmas sniegšanā vai izplatīšanā ir tiesīgs uzlikt piespiedu ietekmēšanas līdzekli - soda naudu līdz pieciem tūkstošiem latu; - Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Konkurences padome par normatīvo aktu prasībām neatbilstošas reklāmas sniegšanu vai izplatīšanu ir tiesīgs uzlikt soda naudu līdz desmit tūkstošiem latu. - Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Konkurences padome, vērtējot nepieciešamību uzlikt soda naudu un nosakot tās apmēru, ņem vērā pieļautā pārkāpuma raksturu, pārkāpuma radīto ietekmi, apstākļus, kādos izdarīts pārkāpums, pārkāpēja lomu pārkāpumā, pārkāpuma apjomu un ilgumu. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Konkurences padome var ņemt vērā arī citus apstākļus, kuriem ir nozīme lietā. -Pieņemot lēmumu par soda naudas uzlikšanu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Konkurences padome ņem vērā, vai: 1) reklāmas devējs, reklāmas izgatavotājs vai reklāmas izplatītājs līdz lēmuma pieņemšanas dienai ir atlīdzinājis nodarīto kaitējumu; 2) pārkāpums pārtraukts, tiklīdz reklāmas devējs, reklāmas izgatavotājs vai reklāmas izplatītājs saņēmis no Patērētāju tiesību aizsardzības centra vai Konkurences padomes informāciju par iespējamo pārkāpumu; 3) reklāmas devējs, reklāmas izgatavotājs vai reklāmas izplatītājs pārkāpumu reklāmas jomā izdarījis atkārtoti pēdējo piecu gadu laikā, un Uzraudzības iestāde to ir konstatējusi un pieņēmusi attiecīgu lēmumu vai arī reklāmas devējs, reklāmas izgatavotājs vai reklāmas izplatītājs ir iesniedzis rakstveida apņemšanos par pārkāpuma novēršanu; 4) reklāmas devējs, reklāmas izgatavotājs vai reklāmas izplatītājs nepilda rakstveida apņemšanos; 5) reklāmas devējs, reklāmas izgatavotājs vai reklāmas izplatītājs kavē lietas izskatīšanu vai slēpj izdarīto pārkāpumu.” Vairāk par topošajiem grozījumiem Reklāmas likumā Jūs varat lasīt šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40233600