Rödl & Partner

 

Rödl & Partner ir profesionāls daudznozaru uzņēmums, kas sniedz audita, grāmatvedības, nodokļu, juridiskos un biznesa konsultāciju pakalpojumus gan vietējiem, gan starptautiskiem uzņēmumiem.

Rödl & Partner  darbības jomas:

Revīzijas pakalpojumi
– finanšu pārskatu revīzija
– saskaņā ar nacionālajiem un starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (GAAP) sagatavoto finanšu pārskatu revīzija
– saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS) sagatavoto finanšu pārskatu revīzija
– iekšējās kontroles sistēmas pārbaude
– iekšējais audits
– pārkāpumu atklāšana
– uzņēmumu grāmatvedības politikas uzlabošana

Nodokļu konsultācijas
– konsultācijas par starptautisko nodokļu struktūru veidošanu
– ES tiešie nodokļi
– konsultācijas par nodokļu deklarācijām
– darbinieku norīkošana darbā ārzemēs
– uzņēmumu apvienošana un iegāde
– nodokļu audits
– iekšējo cenu noteikšana

Juridiskās konsultācijas
– sabiedrību tiesības
– uzņēmumu apvienošana un iegāde
– juridiskais audits
– darba tiesības
– komerctiesības
– intelektuālā īpašuma aizsardzība
– atjaunojamā enerģija
– starptautiskās komerctiesības

Darījumi
– uzņēmumu novērtēšana
– finanšu audits
– konsultācijas uzņēmumu apvienošanā un iegādē (pirkšana un pārdošana)
– integrācija pēc apvienošanās un iegādes
– privātā kapitāla fondi
– privatizācija
– nodokļu aprēķināšana

Biznesa procesu ārpakalpojumi
– grāmatvedības procesu optimizācija
– finanšu grāmatvedība
– algu grāmatvedība
– personāla vadība
– atskaišu sagatavošana
– vadības informācijas sistēmas
– naudas līdzekļu menedžments
– konsultācijas par deklarācijām


Kontaktinformācija:

Tālr.: +371 67 33 81 25
Fax: +371 67 33 81 26
E-pasts: riga‎@‎roedl.pro
Adrese: Kronvalda bulv. 3-1, LV-1010 Rīga, Latvija
Mājaslapas adrese: http://www.roedl.com/lv/lv/


EKSPERTA ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM UN :

Atbilstoši kuiem likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” pantiem jākoriģē ar nodokli apliekamais ienākums par finanšu nomas (līzinga) procentu maksājumiem, kurus maksā finanšu iestādei, kas ir Latvijas rezidents? 

Kāda PVN likme būs jāpiemēro un kurā PVN deklarācijas ailē būtu jāliek šāds darījums – tiek sniegts pakalpojums uz Rīgas ostā iebraukuša kuģa – iznomāts augstspiediena sūknis un sniegti metināšanas pakalpojumi. Pakalpojums fiziski ir noticis uz kuģa. Kapteinis ir parakstījis darbu pieņemšanas aktu.

Radies jautājums par darbinieku veselības polisēm, ja tās pārsniedz likuma atļauto limitu 300 Ls vai 10% no bruto algas. Darbiniece dekrētā – polises cena 300 Ls, 10 % no bruto algas 150 Ls. Pārsniegums 150 Ls. Pēc MK noteikumiem 150 * 25 % ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), no kuras summas rēķina sociālo nodokli  – pēc normālas analoģijas – no pārsniegumu summas. Pastāv viedoklis, ka šī pārsnieguma summa ir NET vērtība, bet tad nesaskan ar MK noteikumiem par IIN. Lūdzu viedokli! 

Lūdzu, padomu šādā situācijā: 2008. gadā fiziskā persona, reģistrēta kā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs un nodokļu maksātājs, pārdeva koksni firmai, kas ir SIA, PVN maksātājs, bet naudu par šo pakalpojumu nesaņēma. Tagad, 2012. gadā, fiziskā persona vairs nenodarbojas ar saimniecisko darbību – viņa vairs nav ne PVN , ne nodokļu maksātājs. Un tagad, 2012. gadā, firma, kas par koksni fiziskajai personai palika parādā, sola parādu samaksāt. Ar kādiem nodokļiem tiks aplikta šī summa, ko saņems fiziskā persona, un kādas deklarācijas jāpilda fiziskai personai?
Papildinformācija:

1. Fiziskā persona sniedzot  iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) deklarāciju, šo darījumu neuzrādīja, jo netika saņemta samaksa, bet kā debitoru saistības tiek uzskaitīts fiziskās personas uzskaitē. Šis darījums tika uzrādīts tikai SIA “X” PVN deklarācijā, kura saņēma kokmateriālus.

2. 2012.g. tiek plānots maksāt pamatojoties uz 2008.g. līgumiem.

Rodas arī jauns jautājums: vai būtu pareizāk maksāt parādu, noslēdzot jaunu vienošanos?

SIA”X”, kas ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja,  noslēdz līgumu par telpu iznomāšanu un tajā iekļauj garantijas naudu, ko klientam jāsamaksā 3 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas. Kā grāmatvedībā atspoguļot šo darījumu? Kā grāmatojams rēķins par garantijas naudu?  Vai pēc naudas saņemšanas budžetā jāsamaksā PVN?

Fiziska persona iznomā sev piederošo zemes gabalu (nostiprināts Zemesgrāmatā) juridiskai personai. Juridiska persona reizi ceturksnī ieskaita fiziskai personai līgumā paredzēto summu (Ls 90). Vai fiziskai personai par to jāmaksā IIN, vai jāparāda pie IIN gada deklarācijas (D8), kāda % likme, kādi dokumenti nepieciešami?

Atsaucoties uz atbildi, kas sniegta uz  jautājumu ,,Vai, apmaksājot semināra izdevumus no uzņēmuma līdzekļiem, šie izdevumi tiek uzskatīti par uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumiem?”, arī man ir nedaudz līdzīgas dabas jautājums . Tas ir saistīts ar darbinieku profesionālās sertifikācijas izmaksu segšanu par uzņēmuma līdzekļiem. Speciālista sertifikācija tiek veikta uz 5 gadiem, pēc šī perioda – nepieciešama resertifikācija (kārtību un izcenojumu nosaka profesionāla asociācija). Uzņēmums bez sertificēta darbinieka nevar saņemt darbības licenci, tātad – veikt saimniecisko darbību. Lūdzu skaidrot, vai šos sertificēšanas izdevumus (ap 200 Ls ik 5 gadus) drīkst uzskatīt par uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumiem, attiecinot to norakstīšanu izdevumos uz 5 gadu periodu (resp., kā nākamo periodu izdevumus)? Vai tas būtu jāiekļauj līgumā starp darbinieku un uzņēmumu pēc semināru izdevumu segšanas līdzības? Jeb – izdevums nevar tikt attiecināms uz saimniecisko darbību un apliekams ar IIN un sociālo nodokli?

Lai samazinātu nodokļu risku, slēdzot līgumu ar mikrouzņēmumu, uzņēmumam nepieciešams pamatot, vēlams, dokumentāri, ka neizpildās neviena no likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”  17.2 panta “Mikrouzņēmumu sniegtie darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumi” otrajā daļā minētajām pazīmēm. Vai varētu sīkāk aprakstīt, kā to varētu pamatot?

1. Vai, slēdzot līgumu ar SIA mikrouzņēmums (MU) par IT pakalpojumiem (uzturēt darba kārtībā serveri,sakārtot datortehniku darbinieku lietošanai utml.), ir jāaprēķina darbaspēka nodokļi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 25% un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 24.09%? 2.Vai šie nodokļi ir jāaprēķina arī, ja slēdz līgumu ar MU par telpu uzkopšanu un līgumu ar MU par projektēšanas pakalpojumiem?

Vai, apmaksājot semināra izdevumus no uzņēmuma līdzekļiem, šie izdevumi tiek uzskatīti par uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumiem? Ja dalība ir apmaksāta konkrētam darbiniekam, vai šie izdevumi kā personificējams ,,labums” būtu jāapliek arī ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un sociālo nodokli?

 

Atbildēt