0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTISociālās apdrošināšanas iemaksas pašnodarbinātajiem

Sociālās apdrošināšanas iemaksas pašnodarbinātajiem

Linda Puriņa, SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Grāmatvedības un finanšu nodaļas grāmatvedības eksperte

(0)

Sociālās apdrošināšanas iemaksas pašnodarbinātajiem
Foto: cottonbro – Pexels

Linda Puriņa
Linda Puriņa, SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Grāmatvedības un finanšu nodaļas grāmatvedības eksperte
Foto: Aivars Siliņš

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) jomā būtiskākās izmaiņas stāsies spēkā 2021. gada 1. jūlijā. Piemērojamā VSAOI likme mainās jau no 1. janvāra; tāpat līdz ar minimālās mēnešalgas palielināšanos no 1. janvāra pieaug arī minimālā VSAOI objekta slieksnis. Par to, kā sociālās apdrošināšanas iemaksas pašnodarbinātajiem būs veicamas 2022. gadā un turpmāk, vēl īstas skaidrības nav, jo likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” Pārejas noteikumos Ministru kabinetam ir dots uzdevums līdz 2021. gada 1. jūlijam izstrādāt likumprojektu par grozījumiem šajā likumā tieši par pašnodarbināto sociālo apdrošināšanu no 2022. gada 1. janvāra.

Iesākot atgādinājums par to, kas ir pašnodarbinātā persona saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu“:

 • persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kura saņem autoratlīdzību (autortiesību un blakustiesību atlīdzību), izņemot autortiesību mantinieku un citu autortiesību pārņēmēju,
 • zvērināts notārs, zvērināts advokāts, zvērināts revidents, zvērināts tiesu izpildītājs,
 • prakses ārsts, prakses farmaceits, prakses veterinārārsts, prakses optometrists,
 • cita fiziskā persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kura reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja,
 • zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieks, kas, nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar savas ZS pārvaldes institūciju, veic šīs ZS vadības funkciju, ja šajā ZS likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors),
 • persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kuras darbu apmaksā no Latvijas Republikai piešķirtajiem ārvalstu tehniskās palīdzības vai starptautisko finanšu institūciju aizdevuma līdzekļiem,
 • individuālais komersants.

No 2021. gada 1. janvāra pašnodarbināto personu uzskaitījums ir papildināts ar mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāju. Atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likumam par MUN  maksātāju uzskata mikrouzņēmuma (MU) īpašnieku. MU īpašnieks atbilstoši definīcijai MUN likumā ir individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks, individuālais komersants vai cita fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicēja. 

Pašnodarbinātie VSAOI veic no saimnieciskās darbības ienākuma (ieņēmumu un izdevumu starpība. Tālāk apskatīsim pašnodarbinātā sociālās apdrošināšanas iemaksu aprēķinus, ja pašnodarbinātais darbojas vispārējā nodokļu režīmā.

Lai parādītu, kā 2021. gadā pašnodarbinātajam mainīsies VSAOI, tabulā apkopoti dati par trim pašnodarbinātajām personām ar mēneša ienākumiem, piemēram, 800 eiro, 430 eiro un 420 eiro apmērā.

2020. 01.01.2020.–30.06.2021. no 01.07.2021.
Faktiskie ienākumi, EUR 800 430 420 800 430 420 800 430 420
Obligāto iemaksu objekts, EUR 430 430 500 500
VSAOI likme, % 32,15 32,15 32,15 31,07 31,07 31,07 31,07 31,07 31,07
VSAOI, EUR 138,25 138,25 0 155,35 0 0 155,35 0 0
Iemaksu objekts pensiju apdrošināšanai, EUR1 370 0 420 300 430 420 300 430 420
Iemaksu likme pensiju apdrošināšanai, % 5 5 5 5 5 5 10 10 10
Iemaksas pensiju apdrošināšanai, EUR 18,50 0 21 15 21,50 21 30 43 42
Kopā iemaksas, EUR 156,75 138,25 21 170,35 21,50 21 185,35 43 42

1 Aprēķinā nav ņemts vērā tas, ka, rēķinot no gada sākuma, no ienākuma 50 eiro apmērā iemaksas pensiju apdrošināšanai drīkst neveikt.

2021. gadā kopumā VSAOI aprēķins pašnodarbinātajiem īpaši neatšķiras no tā, kā rēķināja 2020. gadā. Tikai ir mainījusies likme un iemaksu objekts (piemēram, fiziskā persona, kuras ienākums ir 430 eiro, 2021. gada 1. pusgadā veiks tikai iemaksas pensiju apdrošināšanai, bet 2020. gadā veica arī iemaksas pēc 32,15 procentu likmes). No 2021. gada 1. jūlija pieaug iemaksu likme pensiju apdrošināšanai.

Pašnodarbinātajiem, kas gūst ienākumu no lauksaimniecības, 2021. gada 1. pusgadā vēl ir spēkā norma, kas paredz, ka iemaksas pensiju apdrošināšanai veic no ienākuma, kas aprēķināts kopumā par gadu. Parasti ienākumu no lauksaimniecības un attiecīgi 5 % iemaksas pensiju apdrošināšanai pašnodarbinātais norādīja nākamā gada 1. ceturkšņa deklarācijā. Kā praksē būs piemērojams tas, ka gada vidū šī kārtība mainīsies, nav saprotams. Vai drīkstēs aprēķināt ienākumu no lauksaimniecības kopā par pusgadu? Vai kā citādi? 

Būtiskākais jaunums, kas stāsies spēkā 1. jūlijā, ir minimālās sociālās apdrošināšanas iemaksas. Minimālais obligāto iemaksu objekts ceturksnī būs trīs minimālās mēnešalgas — tātad 2021. gadā 1500 eiro.

Personai, kura ir nodarbināta pie vairākiem darba devējiem vai vienlaikus ir darba ņēmēja un pašnodarbinātā, ienākumus summēs, lai noteiktu, vai tie ir minimālajā apmērā. Ja darba ņēmējam, kurš vienlaikus ir pašnodarbinātais, deklarētais obligāto iemaksu objekts ceturksnī būs mazāks par trim minimālajām mēnešalgām, obligātās iemaksas no starpības starp triju minimālo mēnešalgu apmēru un deklarēto obligāto iemaksu objektu no saviem līdzekļiem veiks darba devējs. Tātad gadījumā, ja pašnodarbinātais attiecīgajā ceturksnī savā saimnieciskajā darbībā ienākumus negūst, bet darbavietā saņem mazāk par minimālo mēnešalgu, tad pienākums samaksāt minimālās VSAOI attieksies uz darba devēju.

Minimālo iemaksu objekta aprēķināšanā iesaistīts būs gan VID, gan Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Minimālās obligātās iemaksas, kas papildus jāveic darba devējam un pašnodarbinātajam, aprēķinās VSAA triju mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām un līdz trešā mēneša 20. datumam (tātad par 2021. gada 3. ceturksni līdz 2021. gada 20. decembrim) paziņo par šīm iemaksām VID. VID vienas darbdienas laikā informēs darba devēju un pašnodarbināto elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) par aprēķinātajām minimālajām obligātajām iemaksām. Pienākums būs līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas dienas veikt minimālās obligātās iemaksas par darba ņēmējiem. Ja trešais mēnesis skaitāms no paziņojuma saņemšanas dienas, tad par 2021. gada 3. ceturksni minimālo iemaksu veikšanas termiņš sanāk 2022. gada 23. marts (jo paziņojums EDS varētu tikt saņemts 2021. gada 21. decembrī).

Likums arī paredz, ka VSAA triju mēnešu laikā pēc kalendāra gada beigām veiks minimālo obligāto iemaksu pārrēķinu, ņemot vērā minimālo obligāto iemaksu objektu gadam, un informēs VID par darba devēja un pašnodarbinātā pārmaksātajām minimālajām obligātajām iemaksām. Kā šis aprēķins tiks veikts par 2021. gadu, kad minimālās iemaksas veicamas tikai par pusgadu, likumā atbildes nav. 

Likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 20.4 panta ceturtajā daļā ir noteikts personu loks, uz kurām neattiecas prasība par minimālajām sociālās apdrošināšanas iemaksām. Minimālās sociālās apdrošināšanas iemaksas neattieksies uz tiem darbiniekiem, kas saņem ienākumu sezonas laukstrādnieku režīmā. 

Minimālo obligāto iemaksu objektu nepiemēros proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās darba ņēmējs atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, bērna kopšanas atvaļinājumā, un par tām kalendāra dienām, kurās darba ņēmējam (bērna tēvam) ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu, kurās darba ņēmējs atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darba ņēmējam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns, kā arī par pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām maksātājam ir izsniegta darbnespējas lapa.

Tā kā pašnodarbinātie pēc sava saimnieciskās darbības apjoma un ienākumu apmēra, kā arī sezonalitātes ir dažādi, tad likums paredz pašnodarbinātajam tiesības iesniegt VID apliecinājumu, ka viņa ienākums no saimnieciskās darbības ceturksnī nesasniegs 1500 eiro. Šajā gadījumā VSAA neaprēķinās par attiecīgo ceturksni minimālās sociālās apdrošināšanas iemaksas un pašnodarbinātais iemaksas veiks no faktiskā ienākuma. Tiesības iesniegt apliecinājumu ir tikai tad, ja pašnodarbinātais vienlaikus nav arī darba ņēmējs, t.i., tikai tad, ja gūst ienākumus vienīgi no saimnieciskās darbības. Apliecinājuma iesniegšanai noteikti šādi termiņi:

 • līdz 2021. gada 15. jūlijam par 2021. gada trešo ceturksni; 
 • līdz 2021. gada 15. oktobrim par 2021. gada ceturto ceturksni.

Ja tomēr VID konstatēs, ka pašnodarbinātais ir sniedzis nepatiesu informāciju par saimnieciskās darbības ienākuma apmēru vai veicis citas darbības, lai izvairītos no minimālo obligāto iemaksu aprēķināšanas atbilstošā apmērā, no pašnodarbinātā tiks piedzītas minimālās obligātās iemaksas, kā arī nokavējuma nauda un soda nauda saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām“.

Šo informāciju var lasīt arī žurnāla “Bilance” 2021. gada janvāra (469.) numurā. Abonējiet kādu no komplektiem grāmatvedim vai juristam, vai BILANCES ZELTA  komplektu, lai sekotu līdzi aktuālajām izmaiņām un ekspertu skaidrojumiem portālā Bilance PLZ, drukātajos izdevumos un to e-versijās.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)
Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Sociālās apdrošināšanas iemaksas pašnodarbinātajiem
Foto: cottonbro – Pexels

Linda Puriņa
Linda Puriņa, SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Grāmatvedības un finanšu nodaļas grāmatvedības eksperte
Foto: Aivars Siliņš

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) jomā būtiskākās izmaiņas stāsies spēkā 2021. gada 1. jūlijā. Piemērojamā VSAOI likme mainās jau no 1. janvāra; tāpat līdz ar minimālās mēnešalgas palielināšanos no 1. janvāra pieaug arī minimālā VSAOI objekta slieksnis. Par to, kā sociālās apdrošināšanas iemaksas pašnodarbinātajiem būs veicamas 2022. gadā un turpmāk, vēl īstas skaidrības nav, jo likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” Pārejas noteikumos Ministru kabinetam ir dots uzdevums līdz 2021. gada 1. jūlijam izstrādāt likumprojektu par grozījumiem šajā likumā tieši par pašnodarbināto sociālo apdrošināšanu no 2022. gada 1. janvāra.

Iesākot atgādinājums par to, kas ir pašnodarbinātā persona saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu“:

 • persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kura saņem autoratlīdzību (autortiesību un blakustiesību atlīdzību), izņemot autortiesību mantinieku un citu autortiesību pārņēmēju,
 • zvērināts notārs, zvērināts advokāts, zvērināts revidents, zvērināts tiesu izpildītājs,
 • prakses ārsts, prakses farmaceits, prakses veterinārārsts, prakses optometrists,
 • cita fiziskā persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kura reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja,
 • zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieks, kas, nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar savas ZS pārvaldes institūciju, veic šīs ZS vadības funkciju, ja šajā ZS likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors),
 • persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kuras darbu apmaksā no Latvijas Republikai piešķirtajiem ārvalstu tehniskās palīdzības vai starptautisko finanšu institūciju aizdevuma līdzekļiem,
 • individuālais komersants.

No 2021. gada 1. janvāra pašnodarbināto personu uzskaitījums ir papildināts ar mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāju. Atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likumam par MUN  maksātāju uzskata mikrouzņēmuma (MU) īpašnieku. MU īpašnieks atbilstoši definīcijai MUN likumā ir individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks, individuālais komersants vai cita fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicēja. 

Pašnodarbinātie VSAOI veic no saimnieciskās darbības ienākuma (ieņēmumu un izdevumu starpība. Tālāk apskatīsim pašnodarbinātā sociālās apdrošināšanas iemaksu aprēķinus, ja pašnodarbinātais darbojas vispārējā nodokļu režīmā.

Lai parādītu, kā 2021. gadā pašnodarbinātajam mainīsies VSAOI, tabulā apkopoti dati par trim pašnodarbinātajām personām ar mēneša ienākumiem, piemēram, 800 eiro, 430 eiro un 420 eiro apmērā.

2020. 01.01.2020.–30.06.2021. no 01.07.2021.
Faktiskie ienākumi, EUR 800 430 420 800 430 420 800 430 420
Obligāto iemaksu objekts, EUR 430 430 500 500
VSAOI likme, % 32,15 32,15 32,15 31,07 31,07 31,07 31,07 31,07 31,07
VSAOI, EUR 138,25 138,25 0 155,35 0 0 155,35 0 0
Iemaksu objekts pensiju apdrošināšanai, EUR1 370 0 420 300 430 420 300 430 420
Iemaksu likme pensiju apdrošināšanai, % 5 5 5 5 5 5 10 10 10
Iemaksas pensiju apdrošināšanai, EUR 18,50 0 21 15 21,50 21 30 43 42
Kopā iemaksas, EUR 156,75 138,25 21 170,35 21,50 21 185,35 43 42

1 Aprēķinā nav ņemts vērā tas, ka, rēķinot no gada sākuma, no ienākuma 50 eiro apmērā iemaksas pensiju apdrošināšanai drīkst neveikt.

2021. gadā kopumā VSAOI aprēķins pašnodarbinātajiem īpaši neatšķiras no tā, kā rēķināja 2020. gadā. Tikai ir mainījusies likme un iemaksu objekts (piemēram, fiziskā persona, kuras ienākums ir 430 eiro, 2021. gada 1. pusgadā veiks tikai iemaksas pensiju apdrošināšanai, bet 2020. gadā veica arī iemaksas pēc 32,15 procentu likmes). No 2021. gada 1. jūlija pieaug iemaksu likme pensiju apdrošināšanai.

Pašnodarbinātajiem, kas gūst ienākumu no lauksaimniecības, 2021. gada 1. pusgadā vēl ir spēkā norma, kas paredz, ka iemaksas pensiju apdrošināšanai veic no ienākuma, kas aprēķināts kopumā par gadu. Parasti ienākumu no lauksaimniecības un attiecīgi 5 % iemaksas pensiju apdrošināšanai pašnodarbinātais norādīja nākamā gada 1. ceturkšņa deklarācijā. Kā praksē būs piemērojams tas, ka gada vidū šī kārtība mainīsies, nav saprotams. Vai drīkstēs aprēķināt ienākumu no lauksaimniecības kopā par pusgadu? Vai kā citādi? 

Būtiskākais jaunums, kas stāsies spēkā 1. jūlijā, ir minimālās sociālās apdrošināšanas iemaksas. Minimālais obligāto iemaksu objekts ceturksnī būs trīs minimālās mēnešalgas — tātad 2021. gadā 1500 eiro.

Personai, kura ir nodarbināta pie vairākiem darba devējiem vai vienlaikus ir darba ņēmēja un pašnodarbinātā, ienākumus summēs, lai noteiktu, vai tie ir minimālajā apmērā. Ja darba ņēmējam, kurš vienlaikus ir pašnodarbinātais, deklarētais obligāto iemaksu objekts ceturksnī būs mazāks par trim minimālajām mēnešalgām, obligātās iemaksas no starpības starp triju minimālo mēnešalgu apmēru un deklarēto obligāto iemaksu objektu no saviem līdzekļiem veiks darba devējs. Tātad gadījumā, ja pašnodarbinātais attiecīgajā ceturksnī savā saimnieciskajā darbībā ienākumus negūst, bet darbavietā saņem mazāk par minimālo mēnešalgu, tad pienākums samaksāt minimālās VSAOI attieksies uz darba devēju.

Minimālo iemaksu objekta aprēķināšanā iesaistīts būs gan VID, gan Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Minimālās obligātās iemaksas, kas papildus jāveic darba devējam un pašnodarbinātajam, aprēķinās VSAA triju mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām un līdz trešā mēneša 20. datumam (tātad par 2021. gada 3. ceturksni līdz 2021. gada 20. decembrim) paziņo par šīm iemaksām VID. VID vienas darbdienas laikā informēs darba devēju un pašnodarbināto elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) par aprēķinātajām minimālajām obligātajām iemaksām. Pienākums būs līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas dienas veikt minimālās obligātās iemaksas par darba ņēmējiem. Ja trešais mēnesis skaitāms no paziņojuma saņemšanas dienas, tad par 2021. gada 3. ceturksni minimālo iemaksu veikšanas termiņš sanāk 2022. gada 23. marts (jo paziņojums EDS varētu tikt saņemts 2021. gada 21. decembrī).

Likums arī paredz, ka VSAA triju mēnešu laikā pēc kalendāra gada beigām veiks minimālo obligāto iemaksu pārrēķinu, ņemot vērā minimālo obligāto iemaksu objektu gadam, un informēs VID par darba devēja un pašnodarbinātā pārmaksātajām minimālajām obligātajām iemaksām. Kā šis aprēķins tiks veikts par 2021. gadu, kad minimālās iemaksas veicamas tikai par pusgadu, likumā atbildes nav. 

Likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 20.4 panta ceturtajā daļā ir noteikts personu loks, uz kurām neattiecas prasība par minimālajām sociālās apdrošināšanas iemaksām. Minimālās sociālās apdrošināšanas iemaksas neattieksies uz tiem darbiniekiem, kas saņem ienākumu sezonas laukstrādnieku režīmā. 

Minimālo obligāto iemaksu objektu nepiemēros proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās darba ņēmējs atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, bērna kopšanas atvaļinājumā, un par tām kalendāra dienām, kurās darba ņēmējam (bērna tēvam) ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu, kurās darba ņēmējs atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darba ņēmējam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns, kā arī par pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām maksātājam ir izsniegta darbnespējas lapa.

Tā kā pašnodarbinātie pēc sava saimnieciskās darbības apjoma un ienākumu apmēra, kā arī sezonalitātes ir dažādi, tad likums paredz pašnodarbinātajam tiesības iesniegt VID apliecinājumu, ka viņa ienākums no saimnieciskās darbības ceturksnī nesasniegs 1500 eiro. Šajā gadījumā VSAA neaprēķinās par attiecīgo ceturksni minimālās sociālās apdrošināšanas iemaksas un pašnodarbinātais iemaksas veiks no faktiskā ienākuma. Tiesības iesniegt apliecinājumu ir tikai tad, ja pašnodarbinātais vienlaikus nav arī darba ņēmējs, t.i., tikai tad, ja gūst ienākumus vienīgi no saimnieciskās darbības. Apliecinājuma iesniegšanai noteikti šādi termiņi:

 • līdz 2021. gada 15. jūlijam par 2021. gada trešo ceturksni; 
 • līdz 2021. gada 15. oktobrim par 2021. gada ceturto ceturksni.

Ja tomēr VID konstatēs, ka pašnodarbinātais ir sniedzis nepatiesu informāciju par saimnieciskās darbības ienākuma apmēru vai veicis citas darbības, lai izvairītos no minimālo obligāto iemaksu aprēķināšanas atbilstošā apmērā, no pašnodarbinātā tiks piedzītas minimālās obligātās iemaksas, kā arī nokavējuma nauda un soda nauda saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām“.

Šo informāciju var lasīt arī žurnāla “Bilance” 2021. gada janvāra (469.) numurā. Abonējiet kādu no komplektiem grāmatvedim vai juristam, vai BILANCES ZELTA  komplektu, lai sekotu līdzi aktuālajām izmaiņām un ekspertu skaidrojumiem portālā Bilance PLZ, drukātajos izdevumos un to e-versijās.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: