Vairākām bankām piemēro sankcijas par revidēta gada pārskata neiesniegšanu

4
(0)
Foto: Leo Reynolds on Visualhunt / CC BY-NC-SA

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 14. maijā ir pieņēmusi lēmumu par soda naudas piemērošanu 4 260 eiro apmērā AS “PNB Banka”, jo tā līdz Kredītiestāžu likumā noteiktajam termiņam, t.i. 1. aprīlim, nebija sagatavojusi un iesniegusi FKTK 2018. gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu (turpmāk – revidēts gada pārskats), kā arī tas nebija laikus publiskots. Tādējādi pārkāpta Kredītiestāžu likumā noteiktā prasība, ka kredītiestādes pienākums ir sagatavot publiskos pārskatus noteiktā termiņā, lai informētu sabiedrību par kredītiestādes darbību un tās finanšu rādītājiem.

Atbilstoši Kredītiestāžu likumam kredītiestāde revidētu gada pārskatu iesniedz FKTK 10 dienu laikā pēc revidentu ziņojuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz pārskata gadam sekojošā gada 1. aprīlim, kā arī līdz 1. aprīlim publisko šo pārskatu.

Vairākas bankas š.g. 1. aprīlī nebija nodrošinājušas ne revidēta gada pārskata sagatavošanu, ne tā publiskošanu. FKTK pieprasīja katrai bankai papildu informāciju par likuma normu neievērošanas apstākļiem un individuāli izvērtēja katru situāciju, piemērojot atbilstošu sankciju.

AS “PNB banka” pārkāpuma izvērtēšanas process aizņēma garāku termiņu, jo tas tiek organizēts citādi, šai bankai esot tiešajā Eiropas Centrālās bankas uzraudzībā.

Nosakot soda lielumu, tika ņemti vērā apstākļi, ka AS “PNB Banka” sadarbojas ar FKTK, sniedzot visu informāciju par aktuālo situāciju, kā arī turpina darbu ar auditoriem, lai nodrošinātu revidētā gada pārskata sagatavošanu un publiskošanu.

Citām bankām, kas likumā noteiktajā laikā nebija iesniegušas un publiskojušas revidētos gada pārskatus, sankcijas tika piemērotas 30. aprīlī.

AS “Rietumu Banka” un “Signet Bank” AS piemērots brīdinājums, jo, neraugoties uz to, ka bankas saņēmušas novēlotu sadarbības atteikumu no auditorkompānijām, ar kurām bijusi vienošanās par sadarbību, tās operatīvi risinājušas situāciju, atrodot citu auditorkompāniju un noslēdzot līgumus, kas paredzēja plānoto darbu izpildi veikt likumā noteiktajā termiņā. Tāpat bankas savlaicīgi publicējušas nerevidētus pārskatus, revīzijas ir pabeigtas, pārkāpums ir novērsts un publiskoti arī revidētie gada pārskati. Turklāt bankas ir sadarbojušās ar FKTK, detalizēti skaidrojot situāciju.

AS “BlueOrange Bank” piemērota soda nauda 4 260 EUR apmērā, savukārt AS “Baltic International Bank” piemērota soda nauda 4 793 EUR apmērā. Lai gan bankas līdzīgi, kā minēts iepriekš, bija saņēmušas novēlotu sadarbības atteikumu no auditorkompānijām, ar kurām bijusi vienošanās par sadarbību (vienā gadījumā bija noslēgts līgums, taču tas lauzts), bankas risinājušas situāciju, atrodot citu auditorkompāniju un noslēdzot līgumus, tas nav noticis pietiekami operatīvi, lai iekļautos likumā noteiktajā termiņā.

Bankas, izņemot AS  “Baltic International Bank”, ir publiskojušas nerevidētos gada pārskatus un sadarbojas ar FKTK, sniedzot visu informāciju par aktuālo situāciju. Bankas  turpina darbu, lai nodrošinātu revidēto gada pārskatu sagatavošanu un publiskošanu.

AS “PrivatBank” piemērota soda nauda 9 585 EUR apmērā. Šī banka nebija savlaicīgi sākusi sarunas ar auditoriem un panākusi vienošanos. Banka pēc FKTK aicinājuma ir publiskojusi nerevidētos gada pārskatus. Revīzija nav pabeigta un revidētie pārskati nav publiskoti. Banka sadarbojas ar FKTK, sniedzot informāciju par aktuālo situāciju.

AS “Meridian Trade Bank” piemērota soda nauda 13 490 EUR apmērā. Banka nesen ir noslēgusi līgumu, un revīzija ir sākta. Šis bankai ir atkārtots šāda veida pārkāpums – 2018. gada 16. oktobrī FKTK padome pieņēma lēmumu par 14 200 EUR soda naudas piemērošanu par revidēta 2017. gada pārskata neiesniegšanu un nepubliskošanu. Banka sadarbojas ar FKTK, sniedzot aktuālo informāciju par situāciju saistībā ar revidēta gada pārskata sagatavošanu un publiskošanu.

Novērtējiet šo rakstu
(0)