0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAValdība šodien lemj par jaunu dokumentu veidu - preču piegādes dokumentu

Valdība šodien lemj par jaunu dokumentu veidu – preču piegādes dokumentu

Plz.lv jau informēja, ka tiek plānots ieviest jauno dokumentu veidu - preču piegādes dokumentu un tāpēc Valsts sekretāru sanāksmē šā gada 29. septembrī tika izsludināti grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” (http://www.plz.lv/?p=3647). Šie grozījumi jau tuvākajā laikā varētu stāties spēkā, jo tos šodien, 13.decembrī, plānots skatīt Ministru kabineta sēdē. Kā apliecināja Finanšu ministrijas pārstāve, ja Ministru kabineta sēdē grozījumi tiks pieņemti, tie stāsies spēkā pēc publikācijas Latvijas Vēstnesī. Plānoto grozījumu kopsavilkums Kā liecina Finanšu ministrijas sagatavotā noteikumu projekta anotācija, Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” paredz…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Plz.lv jau informēja, ka tiek plānots ieviest jauno dokumentu veidu - preču piegādes dokumentu un tāpēc Valsts sekretāru sanāksmē šā gada 29. septembrī tika izsludināti grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” (http://www.plz.lv/?p=3647). Šie grozījumi jau tuvākajā laikā varētu stāties spēkā, jo tos šodien, 13.decembrī, plānots skatīt Ministru kabineta sēdē. Kā apliecināja Finanšu ministrijas pārstāve, ja Ministru kabineta sēdē grozījumi tiks pieņemti, tie stāsies spēkā pēc publikācijas Latvijas Vēstnesī. Plānoto grozījumu kopsavilkums Kā liecina Finanšu ministrijas sagatavotā noteikumu projekta anotācija, Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” paredz šādas izmaiņas. - Ieviest jaunu dokumenta veidu – preču piegādes dokumentu, nosakot šajā dokumentā iekļaujamo rekvizītus un informāciju, kā arī šī dokumenta sagatavošanas kārtību. - Noteikt, ka par preču piegādes dokumentu var izmantot (1) dokumentu, kas sagatavojams saistībā ar attiecīgo preču apriti vai tirdzniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām (2) dokumentu, kas sagatavots saskaņā ar attaisnojuma dokumentam noteiktajām prasībām, ja minētie dokumenti satur preču piegādes dokumentam nepieciešamos rekvizītus un informāciju. - Atbrīvot no preču piegādes dokumenta sagatavošanas lauksaimniecības produkcijas ražotājus par preču izsniegšanu citai uzņēmuma struktūrvienībai vai atbildīgajai personai, vai vietai, kur saskaņā ar uzņēmuma vadītāja noteikto kārtību tiek veikta preču glabāšana un uzskaite. - Noteikt, kādi dokumenti nepieciešami, lai veiktu preču piegādes saimnieciskā darījuma ierakstīšanu grāmatvedības reģistros. - Noteikt prasības preču piegādes dokumenta vai kravu pārvadājumu dokumenta reģistrēšanai. - Skaidrot darbības grāmatvedībā ar kases čekiem. - Skaidrot likuma „Par grāmatvedību” 7.1 panta otrās un trešās daļas piemērošanu . Uzņēmumu ieguvumi Uzņēmumiem samazināsies administratīvais slogs, jo pēc noteikumu pieņemšanas visas tās preces, kas nav akcīzes preces: - saņemšanas vietās drīkstēs tirgot vai izmantot ražošanā tūlīt pēc attiecīgo preču piegādi apliecinošā dokumenta iereģistrēšanas. Šim nolūkam vairs nebūs nepieciešams gaidīt attaisnojuma dokumenta (ar finansiālo informāciju) saņemšanu; - varēs pārvietot starp uzņēmuma struktūrvienībām, nenorādot finansiālo informāciju pārvietošanu apliecinošā dokumentā. Ja saskaņā ar uzņēmuma vadītāja noteikto kārtību preču un citu materiālo vērtību pārvietošana starp struktūrvienībām tiek novērtēta naudas izteiksmē un iereģistrēta analītiskajos grāmatvedības reģistros, tad cenas un novērtējumu  naudas izteiksmē varēs norādīt attaisnojuma dokumentā. Kas noteikumos jauns nāks klāt un kas tiks izsvītrots Grozījumu paredz šādas konkrētas izmaiņas. -. Izteikt 7.1 2.apakšpunktu šādā redakcijā: „Attiecīgā saimnieciskā darījuma vai darbības aprakstu, piemēram, preču piegāde (pārdošana) citam uzņēmumam, pārvietošana starp uzņēmuma pastāvīgajām darbības vietām (turpmāk – uzņēmuma struktūrvienībām) vai starp personām, kas atbild par konkrētu preču saglabāšanu, pakalpojuma sniegšana.” Pašlaik šis pants nosaka, ka, sagatavojot attaisnojuma dokumentu attiecībā uz precēm un citām materiālajām vērtībām (turpmāk — preces), un pakalpojumiem, saimnieciskā darījuma aprakstā un pamatojumā norāda arī: ”7.1 2. atbilstošo attiecīgā darījuma vai darbības veidu (preču piegāde (pārdošana), preču izsniegšana citam uzņēmumam, citai uzņēmuma pastāvīgajai darbības vietai (struktūrvienībai) vai vietai, kur saskaņā ar uzņēmuma vadītāja noteikto kārtību tiek veikta preču glabāšana un uzskaite, vai citai materiāli atbildīgajai personai uzņēmumā (turpmāk — preču izsniegšana) vai pakalpojuma sniegšana).” - Svītrot 7.4 un 7.5 punktu, kas pašlaik attiecīgi nosaka, ka attaisnojuma dokumentu var izmantot par pievienotās vērtības nodokļa rēķinu, ievērojot likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" pievienotās vērtības nodokļa rēķinam noteiktās prasības un ka lauksaimniecības produkcijas ražotāji par preču izsniegšanu citai uzņēmuma pastāvīgajai darbības vietai (struktūrvienībai) vai vietai, kur saskaņā ar uzņēmuma vadītāja noteikto kārtību tiek veikta preču glabāšana un uzskaite, vai citai materiāli atbildīgajai personai uzņēmumā attaisnojuma dokumentu nenoformē. -Pašlaik noteikumu  8. punkts nosaka, ka ”dokumentus, kas atbilst attaisnojuma dokumentiem noteiktajām prasībām, izmanto ierakstiem grāmatvedības reģistros, lai sistematizētu šajos dokumentos ietverto informāciju par uzņēmuma saimnieciskajiem darījumiem. Ja attaisnojuma dokuments sagatavots rakstiski (papīra formā), pēc tā ierakstīšanas attiecīgajā grāmatvedības reģistrā uz dokumenta norāda ieraksta kārtas numuru.”  Ar grozījumiem plānots papildināt noteikumus ar 8.1, 8.2, 8.3 un  8.4  punktiem šādā redakcijā: „8.1 Ja saņemtais kases čeks vai cits dokuments, kas sagatavots, ievērojot prasības, kas ietvertas normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām (turpmāk – kases čeks), neatbilst attaisnojuma dokumentam noteiktajām prasībām, tad attiecīgi piemēro Ministra kabineta 2007.gada 2.maija noteikumu Nr.282 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību” 56.punktā noteikto kārtību attiecībā uz attaisnojuma dokumenta saņemšanu vai papildu ierakstu izdarīšanu kases čekā. 8. Gadījumā, kad kases čekam, kura vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa ir mazāka par 20 latiem un kurš  nesatur informāciju par preču vai pakalpojuma saņēmēju, papildus nav saņemts darījuma partnera noformēts attaisnojuma dokuments, tad, lai veiktu saimnieciskā darījuma iegrāmatošanu grāmatvedības reģistros, sagatavo iekšēju attaisnojuma dokumentu (piemēram, grāmatvedības izziņu, pārskatu par skaidrās un bezskaidrās naudas avansa izlietojumu). 8.3 Attaisnojuma dokumentam, kas sagatavots saistībā ar skaidrās un bezskaidrās naudas avansa izlietojumu vai darbinieka vai fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, veikto naudas izdevumu atlīdzināšanu, pievienojami attiecīgie naudas izdevumus apliecinoši dokumenti. 8.4 Par ārēju attaisnojuma dokumentu var izmantot arī preces vai pakalpojuma saņēmējam samaksāšanai izsniegta papīra formā sagatavota dokumenta kopiju (elektroniskā formā vai izdruku), kas nosūtīta elektroniski skenētā veidā vai pa faksu, kā arī  elektroniskā  dokumenta kopiju papīra formā (izdruku), kuras pareizība nav apliecināta saskaņā  ar normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību, ja tiek izpildīts likuma „Par grāmatvedību” 7.1 panta otrajā vai trešajā daļā minētais nosacījums.” -  Svītrot I1 nodaļu, kas nosaka speciālās prasības attaisnojuma dokumentu noformēšanā un grāmatvedības reģistru kārtošanā darījumos ar precēm. - Papildināt noteikumus ar I2 nodaļu “Prasības preču piegādes dokumentam” šādā redakcijā: Lai noteiktu preču izcelsmi un piederību preču saņemšanas un izsniegšanas vietās, izmanto preču piegādes dokumentu. Preču piegādes dokuments ir dokuments, kurš apliecina preču piegādes un saņemšanas faktu un kurā ietverti vismaz šādi dokumenta rekvizīti un informācija: - 1. preču nosūtītāja (izsniedzēja) nosaukums (firma), reģistrācijas numurs (Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā), bet ja preču nosūtītājs (izsniedzējs) ir fiziskā persona, - vārds un uzvārds un personas kods (ja personai tāds piešķirts); - 2. preču izsniegšanas vietas adrese; - 3. dokumenta veida nosaukums; - 4. dokumenta datums; - 5. dokumenta reģistrācijas numurs; - 6. preču saņēmēja nosaukums (firma), reģistrācijas numurs (Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā),  bet ja preču saņēmējs ir fiziskā persona, — vārds un uzvārds un personas kods (ja personai tāds piešķirts), preču saņemšanas vietas adrese; - 7. preču nosaukums, mērvienība un daudzums; - 8. attiecīgā saimnieciskā darījuma vai darbības apraksts (piemēram, preču piegāde (pārdošana) citam uzņēmumam, pārvietošana starp uzņēmuma struktūrvienībām); 9. atsauce uz citu dokumentu (ja tāds ir), kurā atrodama informācija, kas nepieciešama, lai novērtētu saimniecisko darījumu naudas izteiksmē (piemēram, attiecīgs līgums); 10. paraksts. Preču piegādes dokumentu paraksta: 1. preču izsniegšanas vietā - preču nosūtītājs (izsniedzējs); 2. preču saņemšanas vietā - preču saņēmējs. Preču piegādes dokumentu sagatavo līdz preces nodošanas brīdim. Preču piegādes dokumentu var neparakstīt, ja tas sagatavots elektroniski un ja darījuma puses (preču nosūtītājs un preču saņēmējs) to apliecinājušas (autorizējušas) kārtībā, kas noteikta līgumā par elektronisko datu apmaiņu un tās formātu, kas noslēgts starp preču nosūtītāju un preču saņēmēju. Lauksaimniecības produkcijas ražotāji par preču  izsniegšanu citai uzņēmuma struktūrvienībai vai atbildīgajai personai, vai vietai, kur saskaņā ar uzņēmuma vadītāja noteikto kārtību tiek veikta preču glabāšana un uzskaite,  preču piegādes dokumentu var nesagatavot. Par preču piegādes dokumentu var izmantot šādu dokumentu, ja tas satur preču piegādes dokumentam nepieciešamos rekvizītus un informāciju: - 1. dokumentu, kas sagatavots saistībā ar attiecīgo preču apriti vai tirdzniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām (piemēram, pārtikas apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktu pavaddokumentu pienam vai olu piegādei mazumtirdzniecībā u.tml.); - 2. dokumentu, kas sagatavots attiecībā uz precēm saskaņā ar attaisnojuma dokumentam noteiktajām prasībām. Preču piegādes dokumentu drīkst nesagatavot par preču piegādi, ja samaksu apliecina kases čeks. Preču piegādes dokumentu drīkst nesagatavot par preču piegādi, ja preču pārvietošana (kravas transportēšana) starptautiskajos vai iekšzemes darījumos notiek, pamatojoties uz starptautiskajiem vai iekšzemes pārvadājumu dokumentiem, kuri noformēti atbilstoši attiecīgiem likumiem vai Konvencijām (turpmāk – pārvadājumu dokuments). Ja preču saņemšanas vietā tiek konstatēts, ka piegādāto preču nosaukums, daudzums vai kvalitāte atšķiras no preču piegādes dokumentā norādītā, tad precizētos (faktiskos) datus par preču piegādi norāda vienā no šādiem dokumentiem: - 1. preču piegādes dokumentā, izdarot attiecīgus papildu ierakstus; - 2. citā dokumentā (piemēram, attiecīgā aktā), kuru šim nolūkam izvēlējies uzņēmuma vadītājs. Preču piegādes dokumenta eksemplāru skaitu nosaka uzņēmuma vadītājs, ievērojot šo noteikumu 47. punktā minētās prasības attiecībā uz viena šī dokumenta eksemplāra atrašanās vietu un preču saņēmēja norādījumus. Preču piegādes dokumentu, kurā nav iekļauta preču vienības cena un saimnieciskā darījuma novērtējums naudas izteiksmē nevar izmantot par attaisnojuma dokumentu. Lai veiktu saimnieciskā darījuma iegrāmatošanu grāmatvedības reģistros, papildus šādam preču piegādes dokumentam nepieciešams preču nosūtītāja (izsniedzēja) sagatavots attaisnojuma dokuments. Attaisnojuma dokumentā norāda attiecīgā preču piegādes dokumenta reģistrācijas numuru un datumu vai gadījumā, kad preču piegāde veikta starp uzņēmuma struktūrvienībām vai personām, kas atbild par konkrētu preču saglabāšanu, - citas ziņas, kas nepārprotami ļauj identificēt konkrēto preču piegādi. Uzņēmums, kurš preču piegādes veic nepārtraukti ilgstošā laikposmā, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, pamatojoties uz preču piegādes dokumentiem par laikposmu, kas nav ilgāks par kalendāra mēnesi, var sagatavot vienu attaisnojuma dokumentu. -  Papildināt noteikumus ar III1 nodaļu “Prasības preču piegādes dokumentu vai pārvadājumu dokumentu reģistrēšanai” šādā redakcijā: Preču piegādes dokumentu vai pārvadājumu dokumentu preču nosūtītājs (izsniedzējs) šī dokumenta nosūtīšanas dienā un preču saņēmējs šī dokumenta saņemšanas dienā, un pirms preču tālākas piegādes (pārdošanas) vai citu darbību veikšanas ar tām hronoloģiskā secībā reģistrē attiecīgi uzņēmuma izdoto vai saņemto preču piegādes dokumentu un pārvadājumu dokumentu reģistrā vai citā reģistrā (turpmāk – reģistrs). Šajā punktā minētās piegādes dokumenta reģistrēšanas prasības neattiecas uz tādu dokumentu, kurš sagatavots saistībā ar koku un apaļo kokmateriālu piegādi. Šādu dokumentu reģistrē Ministra kabineta 2007.gada 6.novembra noteikumu Nr.744 „Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti” 12.punktā noteiktajā kārtībā.” Reģistrā norāda vismaz šādu informāciju: - 1. ieraksta datums un kārtas numurs; - 2. preču piegādes dokumenta vai pārvadājumu dokumenta sagatavošanas datums un reģistrācijas numurs; - 3. preču piegādes dokumentā vai pārvadājumu dokumentā norādītais preču nosūtītājs (izsniedzējs) (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds). Reģistrs kopā ar vienu preču piegādes dokumenta vai pārvadājumu dokumenta eksemplāru (vai kopiju, kas izstrādāta un apliecināta Ministra kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 54., 55., 56. un 57.punktā noteiktajā kārtībā) atrodas katrā preču izsniegšanas un saņemšanas vietas adresē līdz pārskata gada slēguma inventarizācijai. Turpmāko reģistra un minētā dokumenta eksemplāra glabāšanas kārtību nosaka uzņēmuma vadītājs. Ja preču izsniegšanas un saņemšanas vieta nav uzņēmuma pastāvīgā darbības vieta (struktūrvienība), reģistrs (izņemot tirdzniecību) drīkst atrasties uzņēmuma juridiskajā adresē (fiziskai personai – deklarētajā dzīvesvietā) vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētā struktūrvienībā. Ja reģistru kārto un glabā tikai elektroniski, nodrošināma šī reģistra attēlošana datora ekrānā lasāmā veidā un, ja nepieciešams (piemēram, pēc kontrolējošo institūciju pieprasījuma), arī iespēja veidot un izsniegt tā atvasinājumus papīra formā. Šīs nodaļas noteikumi neattiecas uz šo noteikumu 1.punktā minēto personu, ja šī persona nenodarbojas ar preču tālākpārdošanu mazumtirdzniecībā vai vairumtirdzniecībā. Papildināt noslēguma jautājumus ar 80.punktu šādā redakcijā:Šo noteikumu 7.4 un 7.5 punkta un I1 nodaļas svītrojums un I2 un III1 nodaļa stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.”