Valsts kontrole paziņojusi plānus 2018. gadam,pstāvīgi palielinās sistēmisko revīziju īpatsvaru

Valsts kontrole 2018. gadā turpinās palielināt lietderības un atbilstības revīziju īpatsvaru, veicot sistēmiskas pārbaudes sabiedrības labklājībai un valsts attīstībai svarīgās nozarēs. To vidū būs, piemēram, revīzija par valsts mērķdotācijas izlietojumu pašvaldībās pedagogu atlīdzībai un stipendiju piešķiršanas sistēmu, izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmas darbības efektivitātes izvērtējums, gan revīzija par Latvijas kibertelpas aizsardzības efektivitāti un finansējuma efektivitāti zemessardzei.

Tiks veiktas pārbaudes par Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras rekonstrukciju un pašvaldības dotācijām biedrībām un nodibinājumiem.

Pastāvīgā revidentu uzraudzībā būs valsts budžeta līdzekļu izlietojums Latvijas valsts simtgades pasākumiem ne tikai šogad, bet arī turpmākajos gados.

Valsts kontroles mērķis ir noskaidrot un ziņot sabiedrībai, vai rīcība ar valsts, pašvaldību un Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem ir tiesiska, pareiza, ekonomiska un efektīva. Lietderības revīzijas ļauj vērtēt sarežģītus un sistēmiskus jautājumus dažādās nozarēs un motivē izpildvaru pārskatīt un optimizēt stagnējošas sistēmas,” plānoto palielinājumu lietderības revīzijām skaidro valsts kontroliere Elita Krūmiņa.

Labklājības un veselības jomā tiks uzsākta revīzija gan veselības aprūpes sistēmas pārvaldībā, gan vērtēta ārpusģimenes aprūpes sistēmas efektivitāte, kā arī pabeigta revīzija par sabiedrībā balstīto pakalpojumu ieviešanu.

Transporta nozarē revīzijas tiks sāktas par lielajiem dzelzceļa investīciju projektiem un sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumu un uzskaites sistēmu.

Ekonomikas un finanšu sektorā tiek revidēta būvniecības nozares uzraudzība, energoefektivitātes politika plānotā enerģijas galapatēriņa ietaupījumam, nodokļu atlaižu un atvieglojumu piešķiršanas mērķtiecība. Tiks sākta revīzija par kases aparātu reformas pamatotību. Savukārt lauksaimniecības nozarē pastiprinātu uzmanību Valsts kontrole pievērsīs valsts un Eiropas Savienības fondu finansējuma piešķiršanai nozares nevalstiskajām organizācijām, kā arī meliorācijas sistēmu apsaimniekošanai.

Tiks uzsākta revīzija arī par civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldības sistēmu plūdu gadījumos, notiesāto personu resocializācijas pasākumiem un pabeigta revīzija par sabiedrisko pasūtījumu medijos.

Tāpat kā līdz šim Valsts kontrole veiks finanšu revīzijas par valsts un pašvaldību budžetu izpildes pārskatiem, saimnieciskā gada pārskatu revīzijas valsts institūcijās un turpinās vērtēt valsts budžeta vadības sistēmas efektivitāti.

Kopumā 2018. gadā paredzēts:

 • darbs pie 27 revīzijām par 2017. gada finanšu pārskatu sagatavošanas pareizību;
 • darbs pie 22 revīzijām par 2018. finanšu pārskatu sagatavošanas pareizību;
 • tiks pabeigtas 25 likumības, lietderības vai likumības/lietderības revīzijas;
 • tiks uzsāktas 20 likumības, lietderības vai likumības/lietderības revīzijas.

Finanšu revīzija pārbauda finanšu pārskatu pareizību, lai varētu gūt priekšstatu par revidējamās iestādes finanšu stāvokli. Lietderības revīzija pārbauda, vai revidējamā iestāde vai joma strādā efektīvi, ekonomiski un produktīvi, savukārt likumības revīzija pārbauda, vai revidējamā iestāde / joma strādā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Plānotie revīziju gala ziņojumi 2018. gada pirmajā ceturksnī:

 • valsts budžeta vadības sistēmas efektivitāte, 1. daļa – budžeta plānošanas cikla efektivitātes novērtējums (17. janvāris).
 • NBS nodrošinājuma plānošanas un apgādes sistēmas darbības efektivitāte (31. janvāris).
 • pašvaldību rīcības likumība un lietderība, nodrošinot kapsētu apsaimniekošanu un saistītos pakalpojumus
 • zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu uzraudzības efektivitāte.
 • Latvijas Universitātes rīcības ar tās mantu likumība un lietderība.
 • pašvaldību rīcības ar mantu un finansēm, piedaloties sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā, efektivitāte, ekonomiskums un likumība.
 • Zemkopības ministrijas veiktās pārraudzības efektivitāte pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides jomā.
 • Sabiedrībā balstīto pakalpojumu ieviešanas procesa novērtējums.
 • Iekšlietu nozares nekustamo īpašumu pārvaldīšanas likumība un efektivitāte.

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

Please Login to comment
  Subscribe  
Paziņot par