0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAVID skaidro, kā grāmatvedībā uzrādāms valsts atbalsts saistībā ar Covid 19 ierobežojumiem

VID skaidro, kā grāmatvedībā uzrādāms valsts atbalsts saistībā ar Covid 19 ierobežojumiem

(5)

Foto: Ivan Samkov from Pexels

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis metodisko materiālu par to, kā grāmatvedībā uzrādāms valsts atbalsts saistībā ar Covid 19 noteiktajiem ierobežojumiem uzņēmumiem.

Algu subsīdijas uzrādīšana grāmatvedībā

Kritērijus un kārtību atbalsta sniegšanai nodokļu maksātājiem – darba devējiem – to darbinieku atlīdzības kompensēšanai nosaka Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumi Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”.

Par atbalstu uzskata atbalstu nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai (turpmāk – atbalsts algu subsīdijai), ko izmaksā darbiniekiem par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā tiesību aktos noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Darbiniekam atbalstu algu subsīdijai nosaka 50 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim, bet ne vairāk kā 500 eiro kalendāra mēnesī.

• Atbalstu nosaka, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīcībā esošo informāciju (darba devēja VID deklarētos datus).
• Atbalstu nosaka proporcionāli periodam, kurā darbinieks strādā nepilnu darba laiku.
• Darbinieks, kas saņem atbalstu algu subsīdijai, nevar vienlaikus par to pašu periodu pie viena darba devēja saņemt arī atbalstu par dīkstāvi.
• Darbiniekam atbalsts algu subsīdijai un atbalsts par dīkstāvi pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās kopā nedrīkst pārsniegt 1000 eiro par kalendāra mēnesi.
Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru.

1. piemērs

• Uzņēmuma aprēķinātā bruto darba alga darbiniekam ir 1320 eiro.
Aprēķinātas VSAOI 145,20 eiro (11 % no 1320 eiro).
Aprēķināts IIN 234,96 eiro (1320 – 145,20=1174,80 x 20 %).
Kopā ieturētas VSAOI un IIN 380,16 eiro.

Darba devējs aprēķinājis kopējo izmaksājamo darba algu 939,84 eiro (1320 – 145,20 – 234,96).

• Darba devējs 2020. gada novembrī piesakās atbalstam algu subsīdijai. VID piešķir darba devējam atbalstu algu subsīdijai par 2020. gada novembri 366,67 eiro.
Darba devēja izmaksājamā darba alga darba ņēmējam par 2020. gada novembri, ņemot vērā piešķirto subsīdiju, ir 573,17 eiro (939,84 – 366,67).

Grāmatvedībā šos darījumus uzrāda šādi:

1) aprēķinātā darba alga
D “Algas” (izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā) 1320
K “Pārējie kreditori” 1320

2) aprēķinātie nodokļi
D “Pārējie kreditori” 380,16
K “Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas” 380,16

3) darba ņēmējam izmaksātā darba alga
D “Pārējie kreditori” 573,17
K “Nauda” 573,17

4) saņemtais atbalsts algu subsīdijai (samazina darba devēja saistības pret darbinieku, un darba devējam nerodas izmaksas par algas neto daļu, ko valsts samaksājusi darba ņēmējam) – jākoriģē sākotnēji uzskaitītās izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā un uzskaitītās kreditora saistības pret darba ņēmēju

D “Pārējie kreditori” 366,67
K “Algas” 366,67
(izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā)

Valsts atbalsta (granta) uzrādīšana grāmatvedībā

Grants – valsts atbalsts, ko piešķir Covid-19 krīzes skartam uzņēmumam apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai, lai pārvarētu Covid-19 infekcijas otro izplatīšanās vilni.
Kritēriji un kārtība valsts atbalsta (granta) piešķiršanai Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai ir noteikti Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”. Atbalsts pieejams par laikposmu no 2020. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim.

Atbalstu (grantu) nosaka 30 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 50 000 eiro un ne vairāk kā 800 000 eiro saistītu personu grupai. Atbalstu piešķir vienreiz par visu atbalsta periodu.

Uzņēmējiem saņemtais Covid-19 atbalsts (grants) uzrādāms peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī “Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi”.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem ir tāda pati kārtība.

2. piemērs

Uzņēmums saistībā ar Covid-19 krīzi piesakās valsts atbalstam (grantam) uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai. Uzņēmuma apgrozījums (2020. gada augustā, septembrī, oktobrī) ir 12 000 eiro.
Darbinieku ienākumi ir 10 800 eiro.
Aprēķinātais nodoklis no apgrozījuma – 1800 eiro.
Uzņēmuma bruto darba algas kopsumma – 12 600 eiro.
Atbalstam pieprasītā summa – 3780 eiro.
Saņemta pieprasītā atbalsta summa 3780 eiro.

Saņemto atbalstu (grantu) grāmatvedībā uzrāda šādi:
D “Nauda” 3780
K “Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi” 3780

Atbalsta par dīkstāvi uzrādīšana grāmatvedībā

Kritērijus un kārtību atbalsta par dīkstāvi sniegšanai nodokļu maksātājiem – darba devējiem – to darbinieku atlīdzības kompensēšanai nosaka Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos”.

Par atbalstu uzskata atbalstu dīkstāvē esošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai, ko izmaksā darbiniekiem, kuri netiek nodarbināti, par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā tiesību aktos noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Atbalstam par dīkstāvi ir tiesīgi pieteikties darba devēji, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kuros uzņēmums faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 %.

Atbalstu par dīkstāvi nosaka proporcionāli dīkstāves periodam.

Atbalstu par dīkstāvi, ņemot vērā VID rīcībā esošo informāciju (darba devēja VID deklarētos datus), nosaka šādā apmērā:

darbiniekam – 70 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim vai no to deklarēto mēnešu vidējās bruto darba samaksas pēc 2020. gada 1. augusta, kuros darbinieks faktiski strādājis pie konkrētā darba devēja, bet ne mazāk kā 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par kalendāra mēnesi;
mikrouzņēmuma darbiniekam – 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas mikrouzņēmumā par 2020. gada trešo ceturksni (informācija, kas norādīta mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācijā par konkrēto mikrouzņēmuma darbinieku) vai, ja darbinieks darba tiesiskās attiecības uzsācis pēc 2020. gada trešā ceturkšņa, atbilstoši VID rīcībā esošajai informācijai (darba devēja VID deklarētajiem datiem), bet ne mazāk kā 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par kalendāra mēnesi;
personām, kuras atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, – 70% apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2020. gada augustu, septembri un oktobri, bet ne mazāk kā 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par kalendāra mēnesi.

3. piemērs

Darba devējs piesakās atbalsta par dīkstāvi piešķiršanai darbiniekam par periodu no 01.12.2020. līdz 31.12.2020. (31 dienu). Darbinieks ir dīkstāvē saistībā ar Covid-19 krīzi.

Saskaņā ar VID iesniegtajiem darba devēja ziņojumiem par periodu no 2020. gada augusta līdz 2020. gada oktobrim darbiniekam aprēķinātā bruto darba samaksa ir 6906,15 eiro (2519,50 eiro augustā, 1709,46 eiro septembrī, 2677,19 eiro oktobrī).

Atbalsts par dīkstāves dienām tiek aprēķināts 70 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas augustā–oktobrī.

Tā kā bruto samaksa ir 6906,15 eiro, atbalsts par 31 dīkstāves dienu pārsniedz 1000,00 eiro noteikto limitu, jo saskaņā ar atbalsta aprēķinu 70% no bruto darba samaksas būtu 1628,95 eiro (6800/92 (kalendāra dienas augustā–oktobrī) x 70 % x 31 (dīkstāves dienu skaits)).
VID pieņem pozitīvu lēmumu par atbalsta piešķiršanu darbiniekam par decembra dīkstāves periodu.

Atbalsts tiek piešķirts maksimālajā pieļautajā apmērā 1000 eiro. Tā kā piešķirtais 1000 eiro atbalsts par dīkstāvi tiek pārskaitīts uz darbinieka kredītiestādes kontu, darba devējam atbalsts par dīkstāvi grāmatvedībā nav jāatspoguļo.

VID arī infografikā norāda, kā pieteikties valsts atbalstam:

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(5)
Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Foto: Ivan Samkov from Pexels

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis metodisko materiālu par to, kā grāmatvedībā uzrādāms valsts atbalsts saistībā ar Covid 19 noteiktajiem ierobežojumiem uzņēmumiem.

Algu subsīdijas uzrādīšana grāmatvedībā

Kritērijus un kārtību atbalsta sniegšanai nodokļu maksātājiem – darba devējiem – to darbinieku atlīdzības kompensēšanai nosaka Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumi Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”.

Par atbalstu uzskata atbalstu nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai (turpmāk – atbalsts algu subsīdijai), ko izmaksā darbiniekiem par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā tiesību aktos noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Darbiniekam atbalstu algu subsīdijai nosaka 50 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim, bet ne vairāk kā 500 eiro kalendāra mēnesī.

• Atbalstu nosaka, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīcībā esošo informāciju (darba devēja VID deklarētos datus).
• Atbalstu nosaka proporcionāli periodam, kurā darbinieks strādā nepilnu darba laiku.
• Darbinieks, kas saņem atbalstu algu subsīdijai, nevar vienlaikus par to pašu periodu pie viena darba devēja saņemt arī atbalstu par dīkstāvi.
• Darbiniekam atbalsts algu subsīdijai un atbalsts par dīkstāvi pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās kopā nedrīkst pārsniegt 1000 eiro par kalendāra mēnesi.
Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru.

1. piemērs

• Uzņēmuma aprēķinātā bruto darba alga darbiniekam ir 1320 eiro.
Aprēķinātas VSAOI 145,20 eiro (11 % no 1320 eiro).
Aprēķināts IIN 234,96 eiro (1320 – 145,20=1174,80 x 20 %).
Kopā ieturētas VSAOI un IIN 380,16 eiro.

Darba devējs aprēķinājis kopējo izmaksājamo darba algu 939,84 eiro (1320 – 145,20 – 234,96).

• Darba devējs 2020. gada novembrī piesakās atbalstam algu subsīdijai. VID piešķir darba devējam atbalstu algu subsīdijai par 2020. gada novembri 366,67 eiro.
Darba devēja izmaksājamā darba alga darba ņēmējam par 2020. gada novembri, ņemot vērā piešķirto subsīdiju, ir 573,17 eiro (939,84 – 366,67).

Grāmatvedībā šos darījumus uzrāda šādi:

1) aprēķinātā darba alga
D “Algas” (izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā) 1320
K “Pārējie kreditori” 1320

2) aprēķinātie nodokļi
D “Pārējie kreditori” 380,16
K “Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas” 380,16

3) darba ņēmējam izmaksātā darba alga
D “Pārējie kreditori” 573,17
K “Nauda” 573,17

4) saņemtais atbalsts algu subsīdijai (samazina darba devēja saistības pret darbinieku, un darba devējam nerodas izmaksas par algas neto daļu, ko valsts samaksājusi darba ņēmējam) – jākoriģē sākotnēji uzskaitītās izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā un uzskaitītās kreditora saistības pret darba ņēmēju

D “Pārējie kreditori” 366,67
K “Algas” 366,67
(izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā)

Valsts atbalsta (granta) uzrādīšana grāmatvedībā

Grants – valsts atbalsts, ko piešķir Covid-19 krīzes skartam uzņēmumam apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai, lai pārvarētu Covid-19 infekcijas otro izplatīšanās vilni.
Kritēriji un kārtība valsts atbalsta (granta) piešķiršanai Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai ir noteikti Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”. Atbalsts pieejams par laikposmu no 2020. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim.

Atbalstu (grantu) nosaka 30 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 50 000 eiro un ne vairāk kā 800 000 eiro saistītu personu grupai. Atbalstu piešķir vienreiz par visu atbalsta periodu.

Uzņēmējiem saņemtais Covid-19 atbalsts (grants) uzrādāms peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī “Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi”.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem ir tāda pati kārtība.

2. piemērs

Uzņēmums saistībā ar Covid-19 krīzi piesakās valsts atbalstam (grantam) uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai. Uzņēmuma apgrozījums (2020. gada augustā, septembrī, oktobrī) ir 12 000 eiro.
Darbinieku ienākumi ir 10 800 eiro.
Aprēķinātais nodoklis no apgrozījuma – 1800 eiro.
Uzņēmuma bruto darba algas kopsumma – 12 600 eiro.
Atbalstam pieprasītā summa – 3780 eiro.
Saņemta pieprasītā atbalsta summa 3780 eiro.

Saņemto atbalstu (grantu) grāmatvedībā uzrāda šādi:
D “Nauda” 3780
K “Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi” 3780

Atbalsta par dīkstāvi uzrādīšana grāmatvedībā

Kritērijus un kārtību atbalsta par dīkstāvi sniegšanai nodokļu maksātājiem – darba devējiem – to darbinieku atlīdzības kompensēšanai nosaka Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos”.

Par atbalstu uzskata atbalstu dīkstāvē esošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai, ko izmaksā darbiniekiem, kuri netiek nodarbināti, par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā tiesību aktos noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Atbalstam par dīkstāvi ir tiesīgi pieteikties darba devēji, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kuros uzņēmums faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 %.

Atbalstu par dīkstāvi nosaka proporcionāli dīkstāves periodam.

Atbalstu par dīkstāvi, ņemot vērā VID rīcībā esošo informāciju (darba devēja VID deklarētos datus), nosaka šādā apmērā:

darbiniekam – 70 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim vai no to deklarēto mēnešu vidējās bruto darba samaksas pēc 2020. gada 1. augusta, kuros darbinieks faktiski strādājis pie konkrētā darba devēja, bet ne mazāk kā 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par kalendāra mēnesi;
mikrouzņēmuma darbiniekam – 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas mikrouzņēmumā par 2020. gada trešo ceturksni (informācija, kas norādīta mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācijā par konkrēto mikrouzņēmuma darbinieku) vai, ja darbinieks darba tiesiskās attiecības uzsācis pēc 2020. gada trešā ceturkšņa, atbilstoši VID rīcībā esošajai informācijai (darba devēja VID deklarētajiem datiem), bet ne mazāk kā 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par kalendāra mēnesi;
personām, kuras atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, – 70% apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2020. gada augustu, septembri un oktobri, bet ne mazāk kā 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par kalendāra mēnesi.

3. piemērs

Darba devējs piesakās atbalsta par dīkstāvi piešķiršanai darbiniekam par periodu no 01.12.2020. līdz 31.12.2020. (31 dienu). Darbinieks ir dīkstāvē saistībā ar Covid-19 krīzi.

Saskaņā ar VID iesniegtajiem darba devēja ziņojumiem par periodu no 2020. gada augusta līdz 2020. gada oktobrim darbiniekam aprēķinātā bruto darba samaksa ir 6906,15 eiro (2519,50 eiro augustā, 1709,46 eiro septembrī, 2677,19 eiro oktobrī).

Atbalsts par dīkstāves dienām tiek aprēķināts 70 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas augustā–oktobrī.

Tā kā bruto samaksa ir 6906,15 eiro, atbalsts par 31 dīkstāves dienu pārsniedz 1000,00 eiro noteikto limitu, jo saskaņā ar atbalsta aprēķinu 70% no bruto darba samaksas būtu 1628,95 eiro (6800/92 (kalendāra dienas augustā–oktobrī) x 70 % x 31 (dīkstāves dienu skaits)).
VID pieņem pozitīvu lēmumu par atbalsta piešķiršanu darbiniekam par decembra dīkstāves periodu.

Atbalsts tiek piešķirts maksimālajā pieļautajā apmērā 1000 eiro. Tā kā piešķirtais 1000 eiro atbalsts par dīkstāvi tiek pārskaitīts uz darbinieka kredītiestādes kontu, darba devējam atbalsts par dīkstāvi grāmatvedībā nav jāatspoguļo.

VID arī infografikā norāda, kā pieteikties valsts atbalstam:

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: