0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIGrozījumi likumā «Par maternitātes un slimības apdrošināšanu»

Grozījumi likumā «Par maternitātes un slimības apdrošināšanu»

Bilances maija numurā (Nr. 5 (485), 2022. g.) lasītājiem tika piedāvāts iepazīties ar likumprojektu par būtiskajiem grozījumiem Darba likumā (DL). Patlaban grozījumi gaida apstiprināšanu Saeimā. Dažu DL pantu jaunā redakcija vai papildinājums tiešā veidā saistīti ar citiem normatīvajiem aktiem. Šajā rakstā apskatīti grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" (M/S apdrošināšanas likums). Norma, kas jau ir spēkā Vispirms atgādinām minētā likuma jau spēkā esošo 36. panta grozījumu, kas stājās spēkā 2022. gada 1. aprīlī: darba devējam jāizmaksā no…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Grozījumi likumā «Par maternitātes un slimības apdrošināšanu»
Foto: © alexsokolov — stock.adobe.com
Maija Grebenko
Maija Grebenko, Mg.sci.oec.,
žurnāla Bilance galvenā redaktore. Foto: Aivars Siliņš

Bilances maija numurā (Nr. 5 (485), 2022. g.) lasītājiem tika piedāvāts iepazīties ar likumprojektu par būtiskajiem grozījumiem Darba likumā (DL). Patlaban grozījumi gaida apstiprināšanu Saeimā. Dažu DL pantu jaunā redakcija vai papildinājums tiešā veidā saistīti ar citiem normatīvajiem aktiem. Šajā rakstā apskatīti grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" (M/S apdrošināšanas likums).

Norma, kas jau ir spēkā

Vispirms atgādinām minētā likuma jau spēkā esošo 36. panta grozījumu, kas stājās spēkā 2022. gada 1. aprīlī: darba devējam jāizmaksā no saviem līdzekļiem slimības nauda ne mazāk kā 75% apmērā no vidējās izpeļņas par otro un trešo pārejošas darba nespējas dienu un ne mazāk kā 80% apmērā — par laiku no ceturtās darba nespējas dienas, taču ne ilgāku par deviņām kalendāra dienām.

Tātad slimības pabalsts, ko aprēķina un izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), tiks noteikts no darbnespējas desmitās (nevis vienpadsmitās) dienas.

NB! Tomēr likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" 7. pantu iepriekš minētais grozījums neskar, proti, norma paliek iepriekšējā: darba devējam jāizmaksā no saviem līdzekļiem apdrošinātajai personai, kas cietusi nelaimes gadījumā darbā, slimības nauda par pirmajām 10 kalendāra dienām ne mazāk kā 80% apmērā no mēneša vidējās izpeļņas.

Tātad darbnespēja tiek apmaksāta vienādā apmērā, sākot ar pirmo darba dienu.

Mulsina minētais "dīvainais" formulējums: parastu slimības naudu izmaksā par darba dienām (šajā likuma noteikto desmit kalendāra dienu ietvaros). Sakarā ar to, ka mēneša vidējās izpeļņas noteikšanas pamatā ir darbinieka nostrādātās darba dienas vidējā izpeļņa, nav saprotams, kāpēc slimības nauda būtu jārēķina nevis no dienas, bet no mēneša vidējās izpeļņas!?

Paternitātes pabalsta piešķiršanas un izmaksas periods

Spēkā esošā M/S apdrošināšanas likuma 10.1 panta redakcijā noteikts, ka paternitātes pabalstu piešķir un izmaksā par darba devēja piešķirto atvaļinājumu, kas nav īsākas par 10 kalendāra dienām divos gadījumos: 

  • bērna tēvam (nav obligāti — vīram) sakarā ar viņa bērna piedzimšanu;
  • vienam no vecākiem sakarā ar bērna vecumā līdz 18 gadiem adopciju.

Saskaņā ar likumprojekta pārejas noteikumu 63. punktu 2022. gada 2. augustā stāsies spēkā nosacījums, ka atvaļinājums tiks piešķirts 10 darba dienas. Tomēr arī pirms grozījumiem paternitātes atvaļinājumu ir iespējams izmantot divās nedēļās (divas reizes no pirmdienas līdz piektdienai).

Pēc statistikas, pakāpeniski pieaug to bērnu tēvu skaits, kuri izmanto atvaļinājumu saistībā ar bērna piedzimšanu, tādējādi saņemot arī paternitātes pabalstu. Salīdzinot ar 2013. gadu, paternitātes pabalstu saņēmēju skaits pieaudzis no 42% līdz 57% tēvu 2021. gadā.

NB! Paternitātes pabalsta aprēķināšanas kārtība kardināli atšķirsies no citu pabalstu aprēķināšanas kārtības. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pabalstu piešķirs par konkrētas personas darba dienām (pašreiz — par kalendāra dienām), tādējādi apmaksājot tikai tās dienas, kuras darba devējs būs ziņojis Valsts ieņēmumu dienestam kā šīs personas darba dienas. Atgādinām, ka pabalsti rēķināmi no iemaksām pēdējos 12 mēnešos, neņemot vērā divus kalendāra mēnešus pirms apdrošināšanas gadījuma mēneša. Tas nozīmē vien to, ka atkal būs izstrādāts jauns algoritms un grāmatvežiem būs jāizmēģina tā spēja darboties. Pagaidām šo kārtību precīzāk paskaidrot ir grūti, bet acīmredzot jāsagatavojas skaitīt darba dienas attiecīgajos 12 mēnešos.

Tāpat no 1. jūnija paternitātes pabalstu piešķirs arī bērna mātes norādītai personai, ja bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta. Grozījums veikts, ievērojot  2020. gada 12. novembra Satversmes tiesa spriedumu lietā Nr. 2019–33–01 un analoģiskus grozījumus Darba likuma 155. pantā, kas paredz, ka, ja bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta, tad citai personai (kas nav bērna māte), būs tiesības uz 10 darba dienu ilgu atvaļinājumu, lai pēc bērna mātes lūguma iesaistītos bērna aprūpē. 

Šajā gadījumā VSAA paternitātes pabalstu piešķirs vienai personai, kura to pieprasīs, pārbaudot VID informāciju par pabalsta pieprasītājam piešķirto atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu, paļaujoties, ka darba devējam ir sniegti nepieciešamie pierādījumi (piemēram, bērna mātes apstiprinājums), kas apliecina viņa tiesības uz atvaļinājumu.

Vienlaikus kā grozījumi DL, tā arī grozījumi M/S apdrošināšanas likumā paredz pagarināt laika posmu, kurā paternitātes atvaļinājums ir izmantojams, no diviem mēnešiem līdz sešiem (vienāds pieprasīšanas termiņš visiem pabalstiem), tad attiecīgi pagarināsies periods, kura laikā iespējams pieteikties paternitātes pabalsta saņemšanai.

Paternitātes pabalsta pieprasīšana

M/S apdrošināšanas likuma 10.2 pants ir izteikts mazliet citādā redakcijā, kas pēc būtības nemaina pastāvošo kārtību, jo par darbiniekam piešķirto paternitātes atvaļinājumu darba devējam vienmēr bija jāinformē VID, nosūtot ziņas par darba ņēmēju ar kodu 91 un 92 (MK noteikumu Nr. 827 1. pielikums). Tātad, pieprasot paternitātes pabalstu, VSAA jāiesniedz attiecīgais iesniegums par bērna tēva un bērna radniecības fakta reģistrāciju vai apliecinājums, ka likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums par ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz 18 gadiem adopcijas apstiprināšanu.

Vecāku pabalsts

Saskaņā ar pārejas noteikumu 63. punktu M/S apdrošināšanas likuma 10.4 panta ceturtā daļa, kas stājas spēkā 2022. gada 2. augustā, iekļauj jaunas normas.

Bērna kopšanai par vienu un to pašu bērnu ir tiesības izvēlēties kopējo periodu vecāku pabalsta saņemšanai, ko veido vecāku pabalsts un vecāku pabalsta nenododamā daļa, kas katram vecākam pienākas divus kalendāra mēnešus. Ir iespējams izvēlēties vienu no šādiem pabalsta saņemšanas  periodiem:

  1. 18 mēneši, no kuriem 14 mēnešus no bērna piedzimšanas dienas var izmantot līdz bērna pusotra gada vecumam, bet nenododamo daļu, kas pienākas divus kalendāra mēnešus vienam vecākam, katrs no vecākiem var izmantot līdz bērna astoņu gadu vecumam;
  2. 12 mēneši, no kuriem astoņus mēnešus no bērna piedzimšanas dienas var izmantot līdz bērna viena gada vecumam, bet nenododamo daļu, kas pienākas divus kalendāra mēnešus vienam vecākam, katrs no vecākiem var izmantot līdz bērna astoņu gadu vecumam;
  3. Nenododamās daļas periods var sakrist abiem vecākiem. Šādā gadījumā abi vecāki saņem vecāku pabalstu vienlaikus; 
  4. Ja bērnam nav atzīta vai noteikta paternitāte, otrs vecāks ir miris, otram vecākam ir atņemtas vai pārtrauktas aizgādības tiesības, vecākam, kurš bērnu audzina un kopj, ir tiesības izmantot otram vecākam domāto nenododamo pabalsta daļu divus kalendāra mēnešus līdz dienai, kad bērns sasniedz astoņu gadu vecumu;
  5. iepriekš minētajām personām, saņemot vecāku pabalsta nenododamo daļu, jāatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā.

Lai būtu saprotams, kur "pazūd" divi mēneši (18 – 14 – 2) un (12 – 8 – 2), pants ir papildināts ar 4.1 daļu, kas arī būs spēkā no 2. augusta: ja sakarā ar bērna piedzimšanu vienam no vecākiem ir piešķirts maternitātes pabalsts, iepriekš minētie periodi (18 un 12 mēneši) tiek samazināti par maternitātes pabalsta izmaksas periodu (≈ 2 mēneši).

Citiem vārdiem, vecāku pabalsta periods tiek samazināts par maternitātes pabalsta saņemšanas periodu un tiesības uz vecāku pabalstu bērna vecākiem ir pēc maternitātes pabalsta izmaksas beigām.

Vecāku pabalsta aprēķins

Katram vecākam divu mēnešu periodā vecāku pabalsts tiks aprēķināts no personas vidējās iemaksu algas un izmaksāts tādā apmērā, par kādu periodu vecāki ir izvēlējušies saņemt vecāku pabalstu.

Patlaban ir spēkā norma, ka vienam no bērna vecākiem, kas ir sociāli apdrošināta persona, ir tiesības uz vecāku pabalstu, kura apmērs ir atkarīgs no izvēlētā pabalsta saņemšanas ilguma:

  • līdz bērna viena gada vecuma sasniegšanai — 60% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas vai
  • līdz bērna pusotra gada vecumam — 43,75% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Ja vecāku pabalsta saņēmējs atsāk vai turpina strādāt, pabalstu izmaksā 30% apmērā no piešķirtās pabalsta summas.

NB! Ja vecāks nenododamo vecāku pabalsta daļu izmantos daļēji un pārējo daļu izvēlēsies izmantot, piemēram, bērna pirmsskolas laikā (kad bērns vēl nav sasniedzis astoņu gadu vecumu), tad vecāku pabalstu viņam aprēķinās 60% vai 43,75% apmērā no vidējās iemaksu algas, kas gūta pabalsta pieprasīšanas brīdī.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2022. gada jūnija (486.) numurā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: