0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

Veikals E-GRĀMATAS E-GRĀMATA FINANŠU GRĀMATVEDĪBA

E-GRĀMATA FINANŠU GRĀMATVEDĪBA

15.00

ATKĀRTOTS UN ATJAUNOTS 2. IZDEVUMS
Autoru kolektīvs:
Inguna Leibus, Ingrīda Pētersone, Anna Jesemčika, Anastasija Svarinska, Regīna Grigorjeva

Grāmata paredzēta ne tikai grāmatvedības kursa teorētiskai apguvei un uzskaites pamatprincipu izpratnei, tā ieteicama arī strādājošiem grāmatvežiem profesionālo iemaņu pilnveidošanai un noderēs praktisku jautājumu risināšanai.

E-grāmatas lasīšana notiek TIKAI TIEŠSAISTĒ portālā BilancePLZ (plz.lv/e-gramatas)

Kategorijas: Birkas:

E-GRĀMATA FINANŠU GRĀMATVEDĪBA
ATKĀRTOTS UN ATJAUNOTS 2. IZDEVUMS

Finanšu grāmatvedība ir aktuāla ne vien komercsabiedrībām un kooperatīvajām sabiedrībām, bet arī individuālajiem komersantiem, zemnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām un citiem uzņēmumiem, kuri kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā.
E-grāmatā izklāstīti finanšu grāmatvedības teorētiskie pamati, kurus maz ietekmē grozījumi tiesību aktos, tomēr līdz ar uzskaites pilnveidošanu iespējamas izmaiņas atsevišķu uzskaites objektu atspoguļošanas kārtībā. 
Grāmatvedības uzskaites objekti skatīti atbilstoši tam, kā tie jāatspoguļo finanšu pārskatā.
E-grāmata FINANŠU GRĀMATVEDĪBA 1. līdz 5. nodaļa ir sakārtota atbilstoši bilances struktūrai. 6. nodaļā aprakstīta ieņēmumu un izmaksu uzskaite atbilstoši peļņas vai zaudējumu aprēķinam, 7. nodaļā skatīts finanšu pārskata saturs un sagatavošanas kārtība. Pēdējā, 8. nodaļa apraksta grāmatveža profesionālās ētikas jautājumus. E-grāmatas pielikumā dots kontu plāna paraugs, kuru var izmantot sava uzņēmuma kontu plāna izstrādei.
Katrā e-grāmatas FINANŠU GRĀMATVEDĪBA nodaļā norādīti atbilstošo objektu uzskaites uzdevumi, to novērtēšanas un uzskaites metodes, kā arī biežāk lietotā kontu korespondence. Lai atvieglotu attiecīgās tēmas izpratni un apgūšanu, katrā nodaļā doti atbilstoši piemēri. Katras tēmas izklāstu noslēdz kopsavilkums un jautājumi paškontrolei.


E-GRĀMATAS “FINANŠU GRĀMATVEDĪBA” SATURS:

1. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite
1.1. Ilgtermiņa ieguldījumu raksturojums un uzskaites uzdevumi
1.2. Nemateriālie ieguldījumi
1.3. Pamatlīdzekļi
1.4. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
2. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite
2.1. Krājumi
2.2. Dzīvnieki un augi
2.3. Norēķini ar debitoriem
2.4. Naudas līdzekļi
3. Pašu kapitāla uzskaite
3.1. Pašu kapitāls, tā sastāvs un uzskaite
3.2. Pamatkapitāla uzskaite kapitālsabiedrībās
3.3. Pašu kapitāla posteņu izmaiņas
3.4. Pašu kapitāla uzskaite individuālajos uzņēmumos
4. Uzkrājumi
5. Norēķini ar kreditoriem
5.1. Kreditoru vispārīgs raksturojums un uzskaites uzdevumi
5.2. Norēķini par aizņēmumiem
5.3. Norēķini par saņemtajiem avansiem
5.4. Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem
5.5. Pārējie norēķini
5.6. Norēķini par darba samaksu
5.7. Norēķini par nodokļiem
5.8. Nākamo periodu ieņēmumi
5.9. Norēķini par dividendēm
5.10. Uzkrātās saistības
5.11. Atvasinātie finanšu instrumenti
6. Ieņēmumu un izmaksu uzskaite
6.1. Saimnieciskās darbības ieņēmumi
6.2. Saimnieciskās darbības izmaksas
6.3. Operāciju konti ieņēmumu un izmaksu uzskaitei
7. Finanšu pārskata sagatavošana
7.1. Finanšu pārskata saturs un mērķis
7.2. Inventarizācija
7.3. Peļņas vai zaudējumu aprēķina sagatavošana
7.4. Bilances sagatavošana
7.5. Pašu kapitāla izmaiņu pārskata sagatavošana
7.6. Naudas plūsmas pārskata sagatavošana
7.7. Pielikuma sagatavošana
7.8. Grāmatvedības politikas un aplēšu maiņa
7.9. Kļūdu labojumi finanšu pārskatos
7.10. Starpperiodu finanšu pārskati
7.11. Slēguma finanšu pārskata sagatavošana
8. Grāmatvežu profesionālā ētika
8.1. Grāmatvedība kā profesionālās darbības nozare
8.2. Profesionālās ētikas kodeksa būtība un nepieciešamība
8.3. Grāmatvežu profesijas mērķis un darbības pamatprincipi
Pielikums. Grāmatvedības kontu plāna shēma
Izmantotie tiesību akti, ieteicamā literatūra, profesionālie žurnāli


PAR AUTORĒM:

Grāmatas FINANŠU GRĀMATVEDĪBA autores uzkrājušas bagātu pieredzi darbā ar studentiem, jo ir ilggadēji Latvijas Lauksaimniecības universitātes Finanšu un grāmatvedības institūta mācībspēki, kā arī skolojušas grāmatvežus, uzņēmējus, vadītājus un citus uzņēmumu speciālistus grāmatvedībā un nodokļu aprēķināšanā dažādos kursos. Autores guvušas arī bagātīgu praktisko pieredzi, strādādamas dažādos uzņēmumos.
Inguna Leibus ir ekonomikas doktore, daudzu zinātnisku un praktisku rakstu autore, sagatavojusi vairākas grāmatas tiem, kuri darbojas biznesā un grib apgūt nodokļu piemērošanu un grāmatvedības kārtošanu. Autore praktiskā darba pieredzi ieguvusi, strādādama par galveno grāmatvedi uzņēmumos.
Ingrīda Pētersone ir ekonomikas maģistre. Autorei ir vairāku gadu lektora pieredze darbā ar studentiem un profesionālo kursu vadīšanā, grāmatvežu kvalifikācijas celšanā grāmatvedībā un auditā LZRA Izglītības centrā un citur. Praktiskā darba pieredze iegūta, strādājot par grāmatvedi, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju uzņēmumos un revidenta palīdzi zvērinātu revidentu komercsabiedrībās. No 2007. gada autore praktizē kā zvērināta revidente un grāmatvedības pakalpojumu sniedzēja.
Anna Jesemčika ir ekonomikas maģistre, vairāku zinātnisku un praktisku rakstu autore. Viņai ir ilggadēja pieredze studentu izglītošanā un profesionālu grāmatvežu kvalifikācijas paaugstināšanā. Praktiskā darba pieredzi ieguvusi, ilgus gadus strādādama par galveno grāmatvedi un joprojām – par zvērinātu revidenti.
Anastasija Svarinska ir ekonomikas maģistre. Arī viņai ir ilggadēja pieredze studentu tmācīšanā un profesionālu grāmatvežu kvalifikācijas celšanā. Praktiskā darba pieredze iegūta, ilglaicīgi strādājot dažādos uzņēmumos.
Regīna Grigorjeva ir uzkrājusi daudzu gadu pieredzi, mācot studentus un vadot dažādus kursus grāmatvedībā, tādējādi palīdzot apgūt zināšanas iesācējiem un paaugstināt profesionālo kvalifikāciju grāmatvežiem.
Autores kopīgi izdevušas divas mācību grāmatas, kas guva lielu studentu, profesionālu grāmatvežu un citu lasītāju atsaucību, tāpēc tika izdodas atkārtoti. Grāmata Grāmatvedības pamati tika izdota 2001. gadā, grāmata Finanšu grāmatvedība – 2004. gadā. Abas grāmatas atkārtoti izdotas 2016. gadā: pavasarī Grāmatvedības pamati uzņēmumos un tagad Finanšu grāmatvedība. Jaunā grāmata palīdzēs apgūt un nostiprināt zināšanas finanšu grāmatvedībā. Tā paredzēta ne tikai grāmatvedības kursa teorētiskai apguvei un uzskaites pamatprincipu izpratnei, bet ieteicama arī strādājošiem grāmatvežiem profesionālo iemaņu pilnveidošanai un noderēs praktisku jautājumu risināšanai.


E-GRĀMATAS “FINANŠU GRĀMATVEDĪBA” DETAĻAS:

Formāts: E-grāmata lasāma tikai interneta vietnē BilancePLZ, 328 lpp.
ISBN: 978-9984-896-18-2
Izdevējs: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests
Izdošanas gads: 2018, papildtirāža 2020

E-grāmatas lasīšana notiek TIKAI TIEŠSAISTĒ portālā BilancePLZ (plz.lv/e-gramatas), tāpēc tās lasīšanai datorā, telefonā vai planšetdatorā ir nepieciešams interneta pieslēgums. E-grāmatu nav iespējams izdrukāt, vai saglabāt savā ierīcē faila veidā. Lai lasītu e-grāmatu, pēc tās iegādes jāapmeklē PERSONĪGAIS KABINETS portālā BilancePLZ (plz.lv/profils/egramatas)

Atsauksmes

Pašlaik atsauksmju nav.

Uzraksti atsauksmi pirmais par “E-GRĀMATA FINANŠU GRĀMATVEDĪBA”

Jums arī varētu patikt…