TIESLIETAS

Komercstrīdi prasa iedziļināšanos niansēs

Pārliecība par iespēju varbūtēja biznesa strīda gadījumā panākt taisnīgu un izsvērtu spriedumu tiesā ir drošas, plaukstošas uzņēmējdarbības vides garantija. Par aktuālāko komercstrīdos un šo...

Vai pašnodarbinātības periods ir ieskaitāms darba stāžā, pieprasot izdienas pensiju?

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2020. gada 30. jūnija spriedumā (lietā Nr. A420257517, SKA-300/2020) izteikta tēze, ka likuma „Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas...

Vienkāršais vekselis kā parādsaistību piespiedu izpildes instruments

Vekseļu likums regulē darbības ar vienkāršo vekseli – vērtspapīru, kas dod vekseļa turētājam (kreditoram) tiesības prasīt no vekseļa devēja (parādnieka) samaksāt noteiktu naudas summu...

TM aicina piedalīties aptaujā par civillietu nodošanu citai tiesai lietas ātrākai izskatīšanai

Tieslietu ministrija šobrīd izvērtē Civilprocesa likuma 32.1 panta, kas noteic, ka civillietu var nodot citai tiesai lietas ātrākas izskatīšanas nodrošināšanai, ietekmi uz tiesu darbu un izvirzītā...

Parādnieka pienākums iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu

Vai atbilstoši Maksātnespējas likuma 60. panta trešajai daļai parādniekam ir pienākums iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu tiesā, kamēr par šīm saistībām tiek risināts...

Izpētīts, kā uzlabojama valsts apmaksātā juridiskā palīdzība

Valsts apmaksātā juridiskās palīdzības sistēma ir pilnveidojama, izdalot no tās sākotnējo valsts apmaksāto juridisko palīdzību un iekļaujot tajā mediācijas pakalpojumu - tā secināts pētījumā...

Aktualizēta judikatūra publisko iepirkumu lietās

Augstākā tiesa aktualizējusi tiesu prakses apkopojumu publisko iepirkumu lietās, papildinot to ar atziņām, kas sniegtas Senāta nolēmumos no 2017. gada jūlija līdz 2020. gada...

Kas jāzina par videonovērošanas kameras uzstādīšanu kāpņutelpā

Lai uzstādītu videonovērošanas kameru kāpņu telpā, tam jābūt juridiskam pamatojumam un ir jārīkojas saskaņā ar likumiem un Eiropas regulām. Detalizētu atbildi pēc Rīgas domes...

Senāts atzīst, ka MUN deklarācijas neparedz precizējumus sociālās apdrošināšanas pakalpojuma apmēra noteikšanā

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 14. jūlijā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu (lieta SKA-281/2020; A420212617), ar kuru pieteicējam uzlikts par pienākumu atmaksāt slimības...

Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības varētu mainīties no 2022. gada, aicina tās apspriest

Tieslietu ministrija (TM) un Valsts zemes dienests (VZD), ir izstrādājis priekšlikumus jaunām  kadastrālajām vērtībām, kuras stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī. Tās noteiktas atbilstoši...

Pēc vēršanās Eiropas Savienības Tiesā jāpārskata strīds starp VID un uzņēmēju par piemērojamiem nodokļiem ievestajiem sakausējumiem

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 10. jūlijā atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu (lieta SKA-45/2020; A420380214), ar kuru bija apmierināts SIA “Hydro Energo” pieteikums un...

Satversmes tiesa lemj par normu, kas liedza invaliditātes pensiju saņēmēju sociālo apdrošināšanu

Satversmes tiesa 2020. gada 10. jūlijā pieņēma spriedumu lietā Nr. 2019-36-01 “Par likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 6. panta otrās daļas (redakcijā, kas bija spēkā no 1998. gada 1. janvāra...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: