Personas datu apstrādes politika

Izdevniecības SIA LIETIŠĶĀS INFORMĀCIJAS DIENESTS
Personas datu apstrādes politika

Personas datu apstrādes politikā ir aprakstīta kārtība, kādā izdevniecība SIA LIETIŠĶĀS INFORMĀCIJAS DIENESTS Reģ. Nr.: 4000312973 iegūst, apstrādā un glabā personas datus, t.sk. no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu www.plz.lv.

Klients ir jebkura juridiska vai fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus izdevniecības SIA LIETIŠĶĀS INFORMĀCIJAS DIENESTS produktus un sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem.
Personas dati ir jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija.
Apstrāde ir jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, piekļuves došana, pieprasījumu veikšana, nodošana u.tml.).
Izdevniecība (Datu pārzinis) ir SIA LIETIŠĶĀS INFORMĀCIJAS DIENESTS, LR UR Reģ. Nr.: 40003129738, PVN maks. kods: LV40003129738 kuras juridiskā adrese ir Graudu iela 68, Rīgā, LV-1058, un kura rīkojas Personas datu pārziņa statusā.

1. Informācija par Personas datu Apstrādi var būt aprakstīta līgumos, citos saistītos dokumentos, Izdevniecības interneta žurnālos un portālos.
2. Izdevniecība piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina Personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus Personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas Apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
3. Personas dati var tikt vākti no Klienta, Klienta pakalpojumu izmantošanas.

4. Personas dati, kurus Izdevniecība vāc, apstrādā un uzglabā fiziskai personai ir: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese, darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija utt.) un pārējie nepieciešamie līguma noslēgšanai un/vai rēķina izrakstīšanai ar likumu paredzētie dati, vai jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.
Juridiskai personai: nosaukums, reģistrācijas numurs un PVN maksātāja numurs (ja tāds ir), juridiskā un piegādes adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, kontaktpersonas vārds, uzvārds, ieņemamais amats (iegādātās preces, cena, maksājuma informācija utt.) un pārējie nepieciešamie līguma noslēgšanai un/vai rēķina izrakstīšanai ar likumu paredzētie dati, vai jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.

5.  Izdevniecība veic Personas datu Apstrādi sekojošiem mērķiem:
5.1. Vispārīgai klientu attiecību vadīšanai un pieejas produktu un pakalpojumu nodrošināšanai un administrēšanai: lai noslēgtu un izpildītu līgumu, un/vai darījumu ar Klientu, lai nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus, izmantojot ārējos vai iekšējos avotus, pamatojoties uz līguma izpildi, vai lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas, vai lai izpildītu juridisku pienākumu.
5.2. Klienta un/vai Izdevniecības interešu aizsardzībai: lai aizsargātu Klienta un/vai Izdevniecības intereses un pārzinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti un lai sniegtu pierādījumus komercdarījumiem, lai izpildītu juridisku pienākumu, vai Klienta piekrišanu, vai Izdevniecības leģitīmajās interesēs novērstu, ierobežotu un izmeklētu Izdevniecības pakalpojumu un produktu negodprātīgu vai prettiesisku izmantošanu, vai traucējumu radīšanu tajos.
5.3. Papildu pakalpojumu sniegšanai, klientu aptauju, tirgus analīžu veikšanai, statistikai, lai Klientam piedāvātu Izdevniecības pakalpojumus, tai skaitā sniegtu personalizētus piedāvājumus, pamatojoties uz Klienta piekrišanu vai Izdevniecības leģitīmajām interesēm piedāvāt papildu pakalpojumus, pamatojoties uz Izdevniecības leģitīmajām interesēm pilnveidot Izdevniecības pakalpojumus, uzlabot Klienta pakalpojumu lietošanas pieredzi un izstrādāt jaunus produktus un pakalpojumus vai Klienta piekrišanu, iekšējai apmācībai vai pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai.
5.4. Pakalpojumu negodprātīgas izmantošanas novēršanai un pakalpojumu pienācīgai nodrošināšanai. Lai sankcionētu un kontrolētu piekļuvi digitālajiem kanāliem un to darbībai, novērstu nesankcionētu piekļuvi un to negodprātīgu izmantošanu un lai nodrošinātu informācijas drošību, pamatojoties uz līguma izpildi, vai, lai izpildītu juridisku pienākumu, vai saskaņā ar Klienta piekrišanu vai Izdevniecības leģitīmajās interesēs kontrolētu Izdevniecības digitālo pakalpojumu autorizāciju, piekļuvi un darbību. Lai pilnveidotu tehniskās sistēmas, IT infrastruktūru, pielāgotu pakalpojuma attēlošanu ierīcēs un attīstītu Izdevniecības pakalpojumus, piemēram, testējot un pilnveidojot tehniskās sistēmas un IT infrastruktūru, pamatojoties uz Izdevniecības leģitīmajām interesēm pilnveidot tehniskās sistēmas un IT infrastruktūru.

5.5. Darījumu nodrošināšanai, veicot Personas datu Apstrādi Izdevniecības grāmatvedības programmas sistēmā saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

6. Izdevniecība lieto Klienta Personas datu profilēšanu, kas ir to automātiska Apstrāde, kura nepieciešama, lai izvērtētu noteiktas Klienta personīgās pazīmes, reģistrējoties, autorizējoties, veicot pirkumus un citas darbības Izdevniecības interneta žurnālos un portālos. Profilēšanu izmanto analīzes veikšanai Klienta konsultēšanai, tiešā mārketinga nolūkos, automatizētai lēmumu pieņemšanai un darījumu reģistrēšanai Izdevniecības grāmatvedības programmas sistēmā un klientu apkalpošanas bāzē, lai novērstu krāpšanu, un tā ir pamatota uz Izdevniecības leģitīmajām interesēm, juridisku pienākumu pildīšanu, līguma izpildi vai Klienta piekrišanu.

7. Izdevniecība var apstrādāt Personas datus, lai uzlabotu Klienta digitālo pakalpojumu lietošanas pieredzi, pielāgojot pakalpojumu attēlošanu izmantotajā ierīcē, un lai sagatavotu Klientam piemērotus piedāvājumus. Ja vien Klients nav ierobežojis tiešo mārketingu attiecībā uz sevi, Izdevniecība var veikt Personas datu Apstrādi Izdevniecības pakalpojumu vispārīgu un personalizētu piedāvājumu sagatavošanai. Šāds mārketings var būt pamatots uz Klienta izmantotajiem pakalpojumiem un to, kā Klients izmanto pakalpojumus, un to, kā Klients darbojas Izdevniecības digitālajos kanālos.

8. Uz personalizētajiem piedāvājumiem un mārketingu pamatotai profilēšanai, kas tiek veikta saskaņā ar Izdevniecības leģitīmajām interesēm, Izdevniecība nodrošina, ka Klienti var izvēlēties un izmantot ērtu rīku savu privātuma iestatījumu pārvaldīšanai.

9. Klienta Personas datus Izdevniecība var nodot trešajām personām, sekojošos gadījumos:
9.1. Ir saņemta Klienta piekrišana Klienta Personas datu nodošanai.
9.2. Izdevniecībai ir nepieciešams nodot Klienta informāciju trešajām personām, lai nodrošinātu Klientam produktu vai pakalpojumu, piemēram, pasta pakalpojumu sniedzējam Latvijas Pasts VAS, Omniva SIA, maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus Izdevniecība nodod pilnvarotajam apstrādātājam makecommerce.lv – platformas īpašniekam Maksekeskus AS, un/vai  SEB banka AS,  Swedbank AS. Izdevniecība ar šīm trešajām personām vienojas par Klientu personas datu aizsardzību.
9.3. Klienta Personas datus, likumā noteiktā kārtībā, ir pieprasījušas attiecīgas valsts iestādes.
9.4. Izdevniecības likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā.

10. Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, Izdevniecības leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).

11. Klientam kā datu subjektam ir tiesības attiecībā uz savu datu Apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā Personas dati. Šīs tiesības kopumā ir šādas:
11.1. Pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.
11.2. Iebilst savu Personas datu Apstrādei, ja Personas datu izmantošana ir pamatota ar leģitīmām interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem, piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšanai vai dalībai aptaujās.
11.3. Prasīt savu Personas datu dzēšanu, piemēram, ja Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, ja Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem.
11.4. Ierobežot savu Personas datu Apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad Izdevniecība izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.
11.5. Saņemt informāciju, vai Izdevniecība apstrādā tā Personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem.
11.6. Saņemt savus Personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanas un līguma izpildi, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam.
11.7. Atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu apstrādei.
11.8. Netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu. Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar Klientu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai ja Klients ir devis savu nepārprotamu piekrišanu.

12. Klients var iesniegt pieprasījumu, rakstveidā to nosūtot Izdevniecībai saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par Personas datu izmantošanu uz Izdevniecības juridisko adresi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu elektroniskā pasta vēstuli, nosūtot uz e-pastu: [email protected]. Klientam pieprasījumā jānorāda vēlamais saziņas veids. Izdevniecība pēc iespējas ņems vērā Klienta norādīto saziņas veidu.
13. Pēc pieprasījuma saņemšanas, Izdevniecība izvērtēs pieprasījuma pamatotību un to izpildīs, vai sniegs pamatotu atbildi Klientam ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas datuma. Izdevniecība Klienta iebildumu gadījumā veic iespējamās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.
14. Izdevniecība ir tiesīga jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šos principus saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, paziņojot Klientam par attiecīgajiem grozījumiem Izdevniecības interneta vietnēs www.lid.lv, www.plz.lv, pa e-pastu vai citā veidā ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms grozījumu stāšanās spēkā.

Sīkdatņu izmantošanas politika

Kas ir sīkdatnes?

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes (angliski – cookies). Sīkdatnes ir informācijas vienības, kuras tīmekļa vietnes serveris nosūta tīmekļa pārlūkprogrammai. Pārlūkprogramma tās saglabā lietotāja datora cietajā diskā kā parastu failu. Laiks, cik ilgi sīkdatne saglabājas lietotāja datorā, ir atkarīgs no katras sīkdatnes veida. Tīmekļa vietnē izmantotās sīkdatnes nevāc personīgu informāciju par tās lietotājiem.

Ar sīkdatņu palīdzību tiek nodrošināti vairāki tīmekļa vietnes procesi:

•  Tīmekļa vietnes funkcionalitātes pielāgšana, balsoties uz apmeklētāju vietnes lietošanas paradumiem
•  Vietnes apmeklētāju plūsmas statistikas datu iegūšana (apmeklētāju skaits, lapā pavadītais laiku u.c.)
•  Vietnes izmantošanas pārskatīšana un sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana
•  Klientu datu aizsardzība un krāpniecisku darbību novēršana
•  Apmeklētāju vajadzībām pielāgotas reklāmas informācijas parādīšana

Mūsu mājaslapā tiek lietotas šādas sīkdatnes:

CookieDescription
Nepieciešami
PHPSESSIDThis cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed.
viewed_cookie_policyThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
cookielawinfo-checkbox-necessaryThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Non Necessary".
Statistika
_gaVietnes īpašnieki izmanto šo sīkdatni, lai anonīmi noteiktu tīmekļa vietnes unikālos apmeklētājus , piešķirot katram nejaušā kārtībā ģenerētu identifikatoru (“Google Universal Analytics” sīkdatne)
_gat_gtagIzmanto, lai kontrolētu pieprasījumu intensitāti
_gidVietnes īpašnieki izmanto šo sīkdatni, lai anonīmi noteiktu tīmekļa vietnes unikālos apmeklētājus (“Google Universal Analytics” sīkdatne)
Mārketings
_fbr
VISITOR_INFO1_LIVEThis cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website.  
IDEIzmanto Google DoubleClick, lai reģistrētu un apkopotu informāciju par tīmekļa vietnes lietotāju skatītajām un atvērtajām reklāmdevēju reklāmām ar mērķi mērīt reklāmu efektivitāti un piegādāt lietotājam mērķētas reklāmas.
frThe cookie is set by Facebook to show relevant advertisments to the users and measure and improve the advertisements. The cookie also tracks the behavior of the user across the web on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.
_fbpThis cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website.
test_cookieTiek izmantots, lai noskaidrotu vai lietotāja pārlūks pieņem sīkfailus.

Sīkdatņu pārvaldīšana un dzēšana

Apmeklējot mūsu vietni, Jums tiek parādīts logs ar ziņojumu par tīmekļa vietnes sīkdatņu izmantošanu. Turpinot lietot lapu, Jūs apstiprināt, ka esat iepazinušies ar informāciju par sīkdatnēm un to izmantošanas mērķiem. Lai atspējotu sīkdatnes, aktivizējiet savas pārlūkprogrammas iestatījumu, kas ļauj Jums atcelt visu vai dažu sīkdatņu iestatījumus. Taču, ja izmantosiet savas pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atspējotu visas sīkdatnes (tostarp tehniskās sīkdatnes), Jūs, iespējams, nevarēsit piekļūt visām vietņu sadaļām.

Lai dzēstu uzstādītās sīkdatnes, vai atsauktu doto piekļuvi, ir jāveic izmaiņas tīmekļa pārlūkprogrammas uzstādījumos. Uzstādījumu mainīšanas process atšķiras atkarībā no izmantotās pārlūkprogrammas veida. Lai veiktu izmaiņas, noklikšķiniet uz zemāk redzamajām saitēm un sekojiet instrukcijām:

• Google Chrome
• Mozilla Firefox
Microsoft Edge, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Edge for Mac
• Safari
• Opera

Informācijai par to, kā izdzēst sīkdatnes no mobilās ierīces pārlūka, lūdzu, skatiet ierīces lietošanas pamācību.

Izmaiņas Personas datu apstrādes politikā

SIA Lietišķās informācijas dienests patur tiesības pārrakstīt vai modificēt šo politiku, kā arī jebkuru citu informāciju, kas atrodama šajā mājaslapā, atjauninot saturu attiecīgajās sadaļās. Lietojot šo mājaslapu, Jūs piekrītat visiem noteikumiem un tajos veiktām izmaiņām. Jebkāda veida izmaiņas mūsu privātuma politikā tiks publicētas šeit. Lūdzu, pārbaudiet šo lapu regulāri.

Ja Jums radušies kādi jautājumi, kas saistīti ar Personas datu apstrādes politiku, sazinieties ar mums izmantojot kontaktus, kas norādīti kontaktu sadaļā.

Pēdējās izmaiņas: 2019. gada 11. novembris.