0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

Veikals E-GRĀMATAS E-GRĀMATA PAŠNODARBINĀTO GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
Izpārdošana!

E-GRĀMATA PAŠNODARBINĀTO GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI

9.00

ATKĀRTOTS UN ATJAUNOTS 10. IZDEVUMS

Autore: Inguna Leibus
Grāmatas mērķis ir palīdzēt pašnodarbinātām personām apgūt grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā un gūt priekšstatu par pašnodarbināto nodokļiem.
Atjaunotajā izdevumā izklāstīti arī nodokļi autoratlīdzību saņēmējiem, parādot atšķirības atkarībā no tā, kādu nodokļu režīmu autori izvēlas.

E-grāmatas lasīšana notiek TIKAI TIEŠSAISTĒ portālā BilancePLZ (plz.lv/e-gramatas)

Kategorijas: Birkas: ,

E-grāmata “Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi
Pašnodarbinātā nodokļi, pašnodarbinātā grāmatvedības kārtošana, prasības saimnieciskās darbības uzskaitei, ieņēmumu un izdevumu atspoguļošana grāmatvedībā, kā arī pamatlīdzekļu uzskaites kārtība. Aplūkoti biežāk maksājamie pašnodarbinātā nodokļi: nodokļa objekti, maksātāji, katra nodokļa aprēķināšanas un deklarēšanas kārtība, ar ko ikdienā sastopas katrs pašnodarbinātais.
Atjaunotais, 10. izdevums ir aktualizēts atbilstoši normām, kas ir spēkā  2021. gada 1. oktobrī un attiecas uz pašnodarbinātām personām.  Aprakstīta minimālo sociālo iemaksu piemērošanas kārtība par  darbiniekiem, kā arī par pašu pašnodarbināto, aktualizēta  mikrouzņēmumu nodokļa aprēķināšanas kārtība. Atjaunotajā izdevumā  izklāstīti arī autoratlīdzību saņēmēju nodokļi, parādot atšķirības  atkarībā no tā, kādu nodokļu maksāšanas režīmu autori izvēlas.


“Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi” e-grāmatas saturs:

Ie­vads

1.         Grā­mat­ve­dī­bas kār­to­ša­na un or­ga­ni­zā­ci­ja
1.1.      Pra­sī­bas grā­mat­ve­dī­bai
1.2.      Vien­kār­šā ie­rak­sta sis­tē­ma grā­mat­ve­dī­bā
1.3.      Grā­mat­ve­dī­bas do­ku­men­ti, re­ģis­tri un pār­ska­ti

2.         Saim­nie­cis­kās dar­bī­bas ie­ņē­mu­mu un iz­de­vu­mu uz­skai­te
2.1.      Saim­nie­cis­kās dar­bī­bas uz­skai­tes žur­nāls
2.2.      Ar saim­nie­cis­ko dar­bī­bu sais­tī­tie ie­ņē­mu­mi un iz­de­vu­mi
2.3.      Nau­das lī­dzek­ļu uz­skai­te
2.4.      Pa­mat­lī­dzek­ļu uz­skai­te

3.         No­dok­ļu ap­rē­ķi­nā­ša­na un uz­skai­te
3.1.      No­dok­ļu mak­sā­tā­ja pie­nā­ku­mi, tie­sī­bas un at­bil­dī­ba
3.2.      Ie­dzī­vo­tā­ju ie­nā­ku­ma no­dok­lis
3.2.1.   Vis­pā­rī­gā ie­dzī­vo­tā­ju ie­nā­ku­ma no­dok­ļa ap­rē­ķi­nā­ša­nas kār­tī­ba
3.2.2.   Pa­ten­tmak­sa
3.2.3.   Ie­dzī­vo­tā­ju ie­nā­ku­ma no­dok­lis no iz­mak­sām fi­zis­ka­jām per­so­nām
3.3.      Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas ob­li­gā­tās ie­mak­sas
3.4.      Dar­ba sa­mak­sas uz­skai­te un no­dok­ļi
3.4.1.   Dar­ba lī­gums un dar­ba sa­mak­sa
3.4.2.   Dar­ba ņē­mē­ju re­ģis­trā­ci­ja
3.4.3.   Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas ob­li­gā­tās ie­mak­sas par dar­bi­nie­kiem
3.4.4.   Al­gas no­dok­lis
3.4.5.   Ris­ka no­de­va
3.4.6.   Dar­ba sa­mak­sas do­ku­men­ti, re­ģis­tri un pār­ska­ti
3.4.7.   Sezonas laukstrādnieku nodoklis
3.5.      Mikro­uz­ņē­mu­mu no­dok­lis
3.6.      Nodokļi no autoratlīdzības
3.7.      Pie­vie­no­tās vēr­tī­bas no­dok­lis
3.8.      Ne­kus­ta­mā īpa­šu­ma no­dok­lis
3.9.      Da­bas re­sur­su no­dok­lis
3.10.    Ak­cī­zes no­dok­ļa at­vieg­lo­ju­mi
3.11.    Uz­ņē­mu­mu vieg­lo trans­port­lī­dzek­ļu no­dok­lis

Pie­li­ku­mi

1. pielikums. Pašnodarbināto grāmatvedību un nodokļus reglamentējošie likumi un MK noteikumi
2. pielikums. Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls
3. pielikums. Biežāk nepieciešamie grāmatvedības reģistri
4. pielikums. VID iesniedzamie pārskati (biežāk izmantotie)
5.pielikums. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi dažādiem ienākumu veidiem
6.pielikums. Uzskaite un nodokļi pašnodarbinātajam (PVN nemaksātājam, bez darbiniekiem), maksājot nodokļus vispārējā kārtībā
7. pielikums. Vispārējā kārtība un vienkāršotas nodokļu aprēķināšanas un uzskaites iespējas


PAR AUTORI:

Inguna Leibus ir ekonomikas doktore, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Grāmatvedības un finanšu katedras  profesore, daudzu zinātnisku un praktisku rakstu autore, kura sagatavojusi vairākas mācību grāmatas. Ieguvusi praktiskā darba pieredzi, strādājot par galveno grāmatvedi uzņēmumos, kā arī veicot individuālo darbību, kļūstot par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju. Inguna Leibus ne tikai strādā universitātē, bet arī vada kursus un seminārus pašnodarbinātajiem par vienkāršā ieraksta grāmatvedību, tostarp zemnieku un piemāju saimniecību īpašniekiem un individuālajiem komersantiem, Valsts ieņēmumu dienesta speciālistiem; viņa piedalījusies pašnodarbināto grāmatvedības un nodokļu normatīvo aktu izstrādes darba grupās.

E-grāmata Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi:
Formāts:
E-grāmata lasāma tikai interneta vietnē BilancePLZ, 152 lpp.
ISBN: 978–9984–896–28–1
Izdevējs: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests
Izdošanas gads: 2021

E-grāmatas lasīšana notiek TIKAI TIEŠSAISTĒ portālā BilancePLZ (plz.lv/e-gramatas), tāpēc tās lasīšanai datorā, telefonā vai planšetdatorā ir nepieciešams interneta pieslēgums. E-grāmatu nav iespējams izdrukāt, vai saglabāt savā ierīcē faila veidā. Lai lasītu e-grāmatu, pēc tās iegādes jāapmeklē PERSONĪGAIS KABINETS portālā BilancePLZ (plz.lv/profils/egramatas)


ŠĶIRSTĪT GRĀMATU:

Atsauksmes

Pašlaik atsauksmju nav.

Uzraksti atsauksmi pirmais par “E-GRĀMATA PAŠNODARBINĀTO GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI”

Jums arī varētu patikt…

 • GRĀMATVEDĪBAS PAMATI UZŅĒMUMOS

  E-GRĀMATA GRĀMATVEDĪBAS PAMATI UZŅĒMUMOS

  8.00
  Pievienot grozam
 • Izpārdošana!

  PAŠNODARBINĀTO GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI

  9.00
  Pievienot grozam