0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIMainīta paziņojuma par PVN samaksu iesniegšanas kārtība

Mainīta paziņojuma par PVN samaksu iesniegšanas kārtība

Valsts ieņēmumu dienests

VID, Valsts ieņēmumu dienests
Foto: I. Kubliņš, Plz.lv

Saistībā ar vienotā nodokļu konta ieviešanu 2021. gadā ir mainīta paziņojuma par pievienotās vērtības nodokļa samaksu (turpmāk – paziņojums) iesniegšanas kārtība no 2021. gada 1. janvāra, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Paziņojums – nodokļa deklarācija

 Lai Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktie neregulārie pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk arī – PVN) maksājumi atbilstu vienotā nodokļu konta ieviešanai 2021. gadā, ir mainīta paziņojuma iesniegšanas kārtība, kā rezultātā paziņojums vairs netiek uzskatīts par iesniedzamu informāciju Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk – VID), bet gan par nodokļa deklarāciju ar tajā veikto PVN samaksas aprēķinu un ir iesniedzams VID pirms PVN samaksas veikšanas.

Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma regulējumam, kas bija spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim, gadījumos, kad personai bija pienākums iesniegt VID paziņojumu, PVN valsts budžetā bija jāiemaksā līdz paziņojuma iesniegšanas brīdim VID. Paziņojums līdz 2020. gada 31. decembrim bija iesniedzams pēc PVN samaksas veikšanas par attiecīgo darījumu un bija uzskatāms par informatīvu deklarāciju, ar ko persona informēja VID par PVN samaksu.

Saistībā ar vienotā nodokļu konta ieviešanu, lai nodrošinātu, ka vienotajā nodokļu kontā saņemto maksājumu ir iespējams attiecināt uz konkrēto PVN samaksas mērķi, normatīvajos aktos tika veikti grozījumi, nosakot, ka no 2021. gada 1. janvāra paziņojums ir iesniedzams pirms PVN samaksas par attiecīgo darījumu un tas uzskatāms par nodokļa deklarāciju atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1. panta 19. punktam.

Izņēmums! Attiecībā uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem nemainās paziņojuma būtība un arī turpmāk tas uzskatāms par informatīvu deklarāciju, kas iesniedzama VID, lai informētu par veikto PVN samaksu, bet mainās noteiktais PVN samaksas termiņš, proti, PVN samaksa valsts budžetā jāveic trīs darbdienu laikā pēc paziņojuma iesniegšanas (līdz 2020. gada 31. decembrim PVN samaksa bija jāveic vienlaicīgi ar paziņojuma iesniegšanu).

Personas, kurām jāsniedz paziņojums:

 • no VID PVN maksātāju reģistra izslēgti nodokļa maksātāji;
 • nereģistrēti nodokļa maksātāji, kas pārsnieguši Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto reģistrācijas slieksni;
 • pircēji, kas veikuši jauna transportlīdzekļa iegādi Eiropas Savienības teritorijā;
 • debitori attiecībā uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 105. pantā minētajiem darījumiem;
 • tiesu izpildītāji, kas aprēķinājuši PVN par mantas pārdošanu to rīkotajās izsolēs;
 • citas personas, kurām budžetā ir jāmaksā PVN, kas nav uzrādāms PVN deklarācijā.

Paziņojuma iesniegšanas termiņi

Paziņojuma iesniegšanas termiņš ir atkarīgs no paziņojuma sniegšanas iemesla.

No VID PVN maksātāju reģistra izslēgti nodokļa maksātāji

Ja paziņojums ir jāsniedz tāpēc, ka nodokļa maksātājs ir izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra, termiņa noteikšanai svarīgs ir izslēgšanas iemesls.

30 dienu laikā pēc izslēgšanas no VID PVN maksātāju reģistra paziņojumu, kurā aprēķināta valsts budžetā iemaksājamā nodokļa summa no izslēgšanas dienā grāmatvedības uzskaitē esošo krājumu un avansa maksājumu vērtības, pamatlīdzekļu bilances vērtības, pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksām izslēgšanas dienā, par kuru nodoklis ir atskaitīts kā priekšnodoklis, iesniedz:

 • nodokļa maksātājs, kas no VID PVN maksātāju reģistra izslēgts pēc paša vēlēšanās;
 • nodokļa maksātājs, kas ir likvidēts vai beidz pastāvēt reorganizācijas rezultātā;
 • nodokļa maksātājs– komersants, kuram, pamatojoties uz tā lēmumu, saskaņā ar Komerclikumu ir apturēta komersanta darbība;
 • VID PVN maksātāju reģistrā reģistrētas mirušas fiziskas personas mantinieks vai mantojuma pārvaldīšanai tiesas ieceltais aizgādnis.

Šajos gadījumos paziņojuma iesniegšana ir obligāta arī tad, ja aprēķinātais nodoklis ir nulle.

Izņēmums! PVN grupas un personas, kurām PVN reģistrācijas numurs bija piešķirts tikai būvniecības pakalpojumu saņemšanai, paziņojumu iesniedz, ja izveidojies budžetā maksājamais nodoklis. 

30 dienu laikā pēc izslēgšanas no VID PVN maksātāju reģistra paziņojumu, kurā aprēķināta valsts budžetā iemaksājamā nodokļa summa par izslēgšanas datumā uzskaitē esošām importētām precēm un no citām dalībvalstīm saņemtām precēm, iesniedz fiskālais pārstāvis, kura izslēgšanas iemesls no VID PVN maksātāju reģistra ir kāds no šiem:

 • nav iesniegta nodokļa deklarācija;
 • nodokļa deklarācijā ir sniegta nepatiesa informācija;
 • nav iesniegta VID pieprasītā informācija;
 • sniegta nepamatota vai nepatiesa informācija;
 • nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētās dzīvesvietas adresē, vai arī šī adrese faktiski nepastāv;
 • nodokļa parāds valsts budžetam ir lielāks par Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto uzkrājuma vai galvojuma apmēru, un nodokļa samaksas termiņš nav pagarināts (atlikts, sadalīts) normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteiktajā kārtībā;
 • ir sodāmība par krāpšanu, dokumentu viltošanu, izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuri var ietekmēt nodokļu apmēra noteikšanu;
 • izslēgts nodokļa maksātājs, kuram ir piešķirts arī fiskālā pārstāvja reģistrācijas numurs.

Arī šajos gadījumos paziņojuma iesniegšana ir obligāta pat tad, ja aprēķinātais nodoklis ir nulle. Ja fiskālais pārstāvis 30 dienu laikā tiek atkārtoti reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā, paziņojums nav jāsniedz.

90 dienu laikā pēc izslēgšanas no VID PVN maksātāju reģistra paziņojumu, kurā aprēķināta valsts budžetā iemaksājamā nodokļa summa no izslēgšanas dienā grāmatvedības uzskaitē esošo krājumu un avansa maksājumu vērtības, pamatlīdzekļu bilances vērtības, pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksām, par kurām nodoklis ir atskaitīts kā priekšnodoklis, iesniedz nodokļa maksātājs, kura izslēgšanas iemesls no VID PVN maksātāju reģistra ir kāds no šiem:

 • saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” ir apturēta saimnieciskā darbība;
 • nav termiņā iesniegta nodokļa deklarācija;
 • nodokļa deklarācijā ir sniegta nepatiesa informācija;
 • vismaz sešus iepriekšējos kalendāra mēnešus nodokļa deklarācijās nav norādīts neviens darījums;
 • nav sniegta VID pieprasītā informācija;
 • sniegta nepamatota vai nepatiesa informācija par materiāltehniskajām un finansiālajām iespējām veikt saimniecisko darbību;
 • reģistrēta nodokļa maksātāja materiāltehniskās un finansiālās iespējas neatbilst nevienam no tā saimnieciskās darbības veidiem;
 • iekšzemes nodokļa maksātājs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētās dzīvesvietas adresē, vai arī šī adrese faktiski nepastāv;
 • reģistrēta nodokļa maksātāja fiziskā persona — juridiskās personas amatpersona vai reģistrēts nodokļa maksātājs — ir iekļauta riska personu sarakstā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām”;
 • veikta visu amatpersonu nomaiņa.

Arī šajos gadījumos paziņojuma iesniegšana ir obligāta pat tad, ja aprēķinātais nodoklis ir nulle. Ja nodokļa maksātājs 90 dienu laikā tiek atkārtoti reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā, paziņojums nav jāsniedz.

Pircēji, kas veikuši jauna transportlīdzekļa iegādi Eiropas Savienības teritorijā

20 dienu laikā pēc mēneša, kurā veikta jauna transportlīdzekļa iegāde Eiropas Savienības teritorijā, pircējs, kas nav reģistrēts nodokļa maksātājs, iesniedz paziņojumu, kurā norāda aprēķināto PVN summu par jaunā transportlīdzekļa iegādi Eiropas Savienības teritorijā.

Nereģistrēti nodokļa maksātāji, kas pārsnieguši Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto reģistrācijas slieksni

20 dienu laikā pēc mēneša, kurā pārsniegts Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktais reģistrācijas slieksnis (preču iegāde Eiropas Savienībā – 10 000 EUR, ar PVN apliekamie darījumi iekšzemē – 40 000 EUR), iesniedz paziņojumu, kurā norāda aprēķināto PVN summu par visiem ar PVN apliekamajiem darījumiem iekšzemē, kas veikti no sliekšņa pārsniegšanas brīža. Aprēķinā ietver arī pārsnieguma summas daļu no tā darījuma vērtības, ar kuru pārsniegts noteiktais slieksnis.

Tiesu izpildītāji, kas aprēķinājuši PVN par mantas pārdošanu to rīkotajās izsolēs

20 dienu laikā pēc dienas, kad ir beidzies tiesu izpildītāja sagatavotā aprēķina pārsūdzēšanas termiņš, ja šis aprēķins nav pārsūdzēts, vai tad, ja šis aprēķins ir pārsūdzēts, – pēc dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par sagatavoto aprēķinu, tiesu izpildītājs iesniedz paziņojumu par valsts budžetā iemaksājamo PVN no mantas pārdošanas tā rīkotajā izsolē.

Debitori attiecībā uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 105. pantā minētajiem darījumiem

Debitoram, kas ir izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra, attiecībā uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 105. pantā minētajiem darījumiem paziņojums ir jāiesniedz pēc Pievienotās vērtības nodokļa likuma 105. panta pirmās daļas 9. punktā minētās informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz pēctaksācijas gada 31. jūlijam.

Citas personas, kurām budžetā ir jāmaksā PVN, kas nav uzrādāms PVN deklarācijā

Personai, kas nav reģistrēts nodokļa maksātājs, var būt budžetā maksājams PVN arī citos gadījumos. Piemēram, ja nereģistrēts nodokļa maksātājs nepamatoti iekasējis PVN, tas jāatmaksā budžetā, iesniedzot paziņojumu. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto paziņojumu par šādiem darījumiem iesniedz vispārīgā kārtībā, proti, 20 dienu laikā pēc mēneša, kurā noticis darījums.

Aprēķinātā PVN samaksas termiņš

Paziņojumā norādītās aprēķinātās PVN summas samaksas termiņš ir trīs darbdienas pēc paziņojuma iesniegšanas.

Izņēmums! PVN summa, kas aprēķināta, ja ir pārsniegti reģistrācijas sliekšņi (40 000 EUR par iekšzemē veiktajiem darījumiem vai 10 000 EUR par preču iegādi Eiropas Savienībā), jāiemaksā budžetā 23 dienu laikā pēc mēneša, kurā pārsniegts reģistrācijas slieksnis.

Aprēķināto PVN summu iemaksā valsts budžetā (VID), reģistrācijas Nr. 90000010008, konts LV33TREL1060000300000, BIC kods TRELLV22.

 Paziņojuma iesniegšanas un aizpildīšanas kārtība

Paziņojumu par PVN samaksu var iesniegt:

 • elektroniski, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS) (ja persona ir EDS lietotājs);
 • elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu;
 • papīra formā VID klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot to pa pastu.

Paziņojuma veidlapa “Paziņojums par pievienotās vērtības nodokļa samaksu” ir atrodama VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Nodokļi” –“Pievienotās vērtības nodoklis” – “Veidlapas un iesniegumi” – “Paziņojums par pievienotās vērtības nodokļa samaksu”.

Paziņojums EDS atrodas:

 

Paziņojuma aizpildīšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai”, un to 5. pielikumā ir sniegts paziņojuma veidlapas paraugs.

Piemēri

 1. piemērs
Nodokļu maksātājs pēc paša vēlēšanās ir izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra. Aprēķinātā valsts budžetā iemaksājamā PVN summa no izslēgšanas dienā grāmatvedības uzskaitē esošo krājumu un avansa maksājumu vērtības, pamatlīdzekļu bilances vērtības, pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksām izslēgšanas dienā, par kuru nodoklis ir atskaitīts kā priekšnodoklis, ir nulle.

Ja aprēķinātais nodoklis ir nulle, vai obligāti jāsniedz paziņojums? Kas tajā jānorāda un kā tas jāiesniedz?

Atbilde.

PVN normatīvajos aktos noteikts, ka šādā gadījumā paziņojums ir jāiesniedz 30 dienu laikā no izslēgšanas dienas arī tad, ja maksājamais nodoklis ir nulle.

Sagatavojot paziņojumu EDS, norāda:

 

juridiska persona – nosaukumu, fiziska persona – vārdu, uzvārdu;

juridiska persona – juridisko adresi, fiziska persona – deklarēto dzīvesvietu;

juridiska persona – nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru, fiziska persona – personas kodu;

tālruņa numuru saziņai.

Pēc minēto darbību veikšanas jāiezīmē veidlapas lauki > Pirmreizējais > Pārbaudīt un saglabāt > Iesniegt.

 

 1. piemērs
Nodokļu maksātājs pēc paša vēlēšanās ir izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra. Ir aprēķināta valsts budžetā iemaksājamā PVN summa no izslēgšanas dienā grāmatvedības uzskaitē esošo krājumu un avansa maksājumu vērtības, pamatlīdzekļu bilances vērtības, pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksām izslēgšanas dienā, par kuru nodoklis ir atskaitīts kā priekšnodoklis.

Kā aizpildīt un iesniegt paziņojumu?

Atbilde.

Sagatavojot paziņojumu EDS, jānorāda šādi dati par paziņojuma iesniedzēju:

 

juridiskai personai – nosaukums, fiziskai personai – vārds, uzvārds;

juridiskai personai – juridiskā adrese, fiziskai personai – deklarētā dzīvesvieta;

juridiskai personai – nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs, fiziskai personai – personas kods;

tālruņa numurs saziņai.

Par katru darījumu, par kuru veicama PVN samaksa budžetā, atsevišķā rindā aizpilda šādas ailes, norādot tajās:

 

ailē “Darījuma veids (piemēram, iegādātais jaunais transportlīdzeklis, zaudētais parāds, cits darījums)” – kodu “C – cits darījums”;

ailē “Iegādātā jaunā transportlīdzekļa / zaudētā parāda / cita darījuma vērtība” – preces vai pakalpojuma vērtību (EUR), par kuru ir veicama PVN samaksa;

ailē “Samaksātā nodokļa summa” – samaksai valsts budžetā aprēķināto PVN summu (EUR);

ailē “Nodokļa samaksas datums” – datumu, kas nav vēlāk kā trīs darbdienas pēc paziņojuma iesniegšanas datuma, ja paziņojums tiek iesniegts likumā noteiktajā termiņā. Ja Paziņojumu iesniedz pēc noteiktā termiņa, PVN samaksas datums nedrīkst būt vēlāk kā trīs darbdienas pēc likumā noteiktā paziņojuma iesniegšanas termiņa (kas šajā gadījumā ir 30 dienas no izslēgšanas dienas);

ailē “Darījuma partnera identifikācijas dati – PVN reģistrācijas valsts” – preces piegādātāja vai pakalpojuma sniedzēja PVN reģistrācijas valsti;

ailē “Darījuma partnera identifikācijas dati – PVN reģistrācijas numurs” – preces piegādātāja vai pakalpojuma sniedzēja PVN maksātāja numuru;

ailē “Darījuma partnera identifikācijas dati – nosaukums” – preces piegādātāja vai pakalpojuma sniedzēja nosaukumu;

ailē “Attaisnojuma dokuments – dokumenta veids” – attaisnojuma dokumenta veida nosaukumu;

ailē “Attaisnojuma dokuments – numurs” – attaisnojuma dokumenta numuru;

ailē “Attaisnojuma dokuments – datums” – attaisnojuma dokumenta datumu.

Pēc minēto darbību veikšanas jāiezīmē veidlapas lauki > Pirmreizējais > Pārbaudīt un saglabāt > Iesniegt.

 

 1. piemērs
Nodokļa maksātājs šogad ir reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā. Iepriekšējā gadā ar PVN apliekamo darījumu kopsumma pārsniedza 40 000 EUR.

Kā samaksāt PVN par darījumiem, kas veikti pēc sliekšņa sasniegšanas līdz reģistrācijas brīdim?

Atbilde.

Nodokļa maksātājam ir jāfiksē darījums, ar kuru tika pārsniegts Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktais reģistrācijas slieksnis 12 mēnešu periodā, kas var nesakrist ar kalendāra vai taksācijas gadu.

20 dienu laikā pēc tā mēneša, kurā tika pārsniegts reģistrācijas slieksnis, ir iesniedzams paziņojums un trīs darbdienu laikā pēc tā iesniegšanas veicama aprēķinātā PVN samaksa.

 

!!! PVN jāaprēķina ne tikai par pārsnieguma summas daļu no darījuma, ar kuru tika pārsniegts slieksnis, bet arī no pārējiem ar PVN apliekamajiem darījumiem, kas tika veikti turpmāk līdz reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā.

 

Ja no sliekšņa pārsnieguma brīža līdz reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā ir pagājuši vairāki mēneši un tajos ir veikti ar PVN apliekamie darījumi, budžetā maksājamais PVN ir jāaprēķina un paziņojums jāsniedz par katru mēnesi.

 

 1. piemērs
SIA “IT”, kas elektroniski sniedz pakalpojumus trešās valsts uzņēmumam, apgrozījums ir 40 000 EUR. Trešās valsts uzņēmums saņemtos pakalpojumus izmanto savā valstī. Citus pakalpojumus vai preču piegādes SIA “IT” nepiedāvā.

Vai SIA “IT” ir jāsniedz paziņojums un jāreģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā?

Atbilde.

SIA “IT” nav jāsniedz paziņojums, jo darījumu vieta ir attiecīgā trešā valsts. 40 000 EUR slieksnis attiecināms uz veiktajiem darījumiem iekšzemē.

Ja uz SIA “IT” nav attiecināmi citi Pievienotās vērtības nodokļa likuma nosacījumi reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā (piemēram, veikta preču iegāde Eiropas Savienībā par summu, kas pārsniedz 10 000 EUR), tad SIA “IT” var nereģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā.

 

 1. piemērs
Fiziska persona, kas nav reģistrējusies kā PVN maksātājs, iegādājās Vācijā jaunu transportlīdzekli, atveda to uz Latviju un piereģistrēja lietošanai.

Kā samaksāt PVN par iegādāto jauno transportlīdzekli?

Atbilde.

Lai samaksātu PVN par iegādātu jaunu transportlīdzekli, 20 dienu laikā pēc mēneša, kurā veikta jauna transportlīdzekļa iegāde Vācijā, ir jāiesniedz paziņojums. Paziņojumu var iesniegt:

 

– elektroniski, izmantojot EDS (ja persona ir EDS lietotājs) vai drošu elektronisko parakstu, vai

– papīra formā, iesniedzot VID klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pa pastu.

Paziņojumā norādītajās vietās fiziska persona ieraksta savu vārdu, uzvārdu, deklarēto dzīvesvietu, personas kodu un tālruņa numuru.

Informāciju par iegādāto jauno transportlīdzekli EDS deklarē, norādot:

 

ailē “Darījuma veids (piemēram, iegādātais jaunais transportlīdzeklis, zaudētais parāds, cits darījums)” – kodu “J – iegādāts jauns transportlīdzeklis”;

ailē “Iegādātā jaunā transportlīdzekļa / zaudētā parāda / cita darījuma vērtība” – jaunā transportlīdzekļa vērtību (EUR) bez PVN;

ailē “Samaksātā nodokļa summa” – samaksai valsts budžetā aprēķināto PVN summu (EUR), t. i., 21 procentu no transportlīdzekļa vērtības;

ailē “Nodokļa samaksas datums” – datumu, kas nav vēlāk kā trīs darbdienas pēc paziņojuma iesniegšanas datuma, ja paziņojums tiek iesniegts likumā noteiktajā termiņā. Ja paziņojumu iesniedz pēc noteiktā termiņa, PVN samaksas datums nedrīkst būt vēlāk kā trīs darbdienas pēc likumā noteiktā paziņojuma iesniegšanas termiņa (kas šajā gadījumā ir 20 dienas pēc mēneša, kurā jaunais transportlīdzeklis iegādāts).

 

Paziņojuma ailē “Samaksātā nodokļa summa” norādīto summu ieskaita VID, reģistrācijas Nr. 90000010008, kontā LV33TREL1060000300000, BIC kods TRELLV22, līdz paziņojuma ailē “Nodokļa samaksas datums” norādītajam datumam.

 

!!! Ja paziņojums tiek aizpildīts, izmantojot veidlapu VID tīmekļvietnē (Ministru kabineta noteikto veidlapas paraugu), tad, aizpildot rindu par jauna transportlīdzekļa iegādes darījumu, 2., 6., 7., 8., 9., 10. un 11. aili neaizpilda.

 

 

 1. piemērs
Fiziska persona iegādājās Lietuvā jaunu vieglo automobili, kuru atveda un piereģistrēja Latvijā. Pārdodot automobili, Lietuvas PVN maksātājs ir piemērojis Lietuvas PVN.

Vai šādā gadījumā arī jāsniedz paziņojums par Lietuvā samaksāto PVN?

Atbilde.

Paziņojumu sniedz tikai par aprēķināto valsts budžetā maksājamo Latvijas PVN.

Tā kā saskaņā ar Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 138. panta 2. punkta “a” apakšpunktu “dalībvalstis atbrīvo no nodokļa tādu jaunu transportlīdzekļu piegādes, kurus pārdevējs, pircējs vai cita persona pārdevēja vai pircēja vārdā nosūta vai transportē pircējam uz galamērķi ārpus to attiecīgās teritorijas, bet Kopienā, ja piegādes veic tādiem nodokļa maksātājiem vai tādām juridiskām personām, kas nav nodokļa maksātājas, kuru preču iegādēm Kopienas iekšienē saskaņā minētās direktīvas 3. panta 1. punktu neuzliek PVN, vai jebkurai citai personai, kas nav nodokļa maksātāja”, tad Lietuvas PVN maksātājam jaunā automobiļa piegādei, kas tika transportēts uz Latviju, bija jāpiemēro nodokļa atbrīvojums.

Tādējādi ir jāaprēķina Latvijas PVN no saņemtajā nodokļa rēķinā norādītās automobiļa vērtības (bez Lietuvas PVN). Aprēķinātā Latvijas PVN summa jānorāda paziņojuma ailē “Samaksātā nodokļa summa” (ja paziņojumu sniedz EDS) vai 4. ailē “Samaksātā pievienotās vērtības nodokļa summa (euro)” (ja paziņojums tiek aizpildīts, izmantojot Ministru kabineta noteikto veidlapas paraugu). Aprēķinātā PVN summa valsts budžetā jāiemaksā trīs darbdienu laikā no paziņojuma iesniegšanas dienas, ievērojot paziņojuma iesniegšanas termiņu (20 dienu laikā pēc mēneša, kurā iegādāts jaunais automobilis).

Šādos gadījumos, ja tiek konstatēts, ka nodokļa rēķins ir izrakstīts nekorekti (proti, nekorekti piemērots citas valsts PVN), ir jāvēršas pie pārdēvēja, attiecīgās valsts nodokļu administrācijā vai tiesā.

 

 1. piemērs
SIA “A”, nereģistrēts PVN maksātājs, 2021. gada martā un aprīlī izsoles kārtībā izpārdeva savus pamatlīdzekļus. Daži pamatlīdzekļi tika pārdoti arī bez izsoles. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas pārsniedza 40 000 EUR. Tā kā SIA “A” pēc izsoles neplānoja turpināt saimniecisko darbību, tā nereģistrējās VID PVN maksātāju reģistrā.

Vai var iesniegt paziņojumu maijā pēc visu pamatlīdzekļu pārdošanas, norādot kopējo pārsnieguma summu, vai tomēr paziņojums jāsniedz par katru darījumu atsevišķi, izsolē pārdotos pamatlīdzekļus norādot ar kodu “M”?

Atbilde.

Paziņojums bija sniedzams līdz tā mēneša 20. datumam, kas bija pēc mēneša, kurā notika pārdošanas darījums, ar ko tika pārsniegts reģistrēšanas slieksnis 40 000 EUR. Tātad, ja slieksnis tika pārsniegts martā un pārdošana tupinājās pēc 20. aprīļa, tad, lai nekavētu PVN samaksu, bija sniedzami divi paziņojumi (pirmais līdz 20. aprīlim, otrais līdz 20. maijam).

Katrs darījums ir norādāms atsevišķi ar kodu “C”, jo kodu “M” paredzēts izmantot, lai paziņotu par zvērināta tiesu izpildītāja izsolē pārdoto mantu.

Paziņojuma 4. ailē norāda par katru pārsnieguma darījumu aprēķināto PVN summu, kas ir iekļaujama darījuma vērtībā, savukārt paziņojuma 5. ailē norāda datumu, kas nav vēlāk par 23. datumu mēnesī, kas ir pēc mēneša kurā notika attiecīgais darījums. Piemēram, ja deklarētais darījums notika martā, bet paziņojums tiek iesniegts maijā, datums 5. ailē nedrīkst būt vēlāk par 2021. gada 23. aprīli.

Ja 23. datums ir svētku diena vai brīvdiena, termiņš ir nākamā darbdiena. Tātad, ja deklarētais darījums notika aprīlī, 5. ailē norādītais datums nedrīkst būt vēlāk par 24. maiju (23. maijs 2021. gadā ir svētdiena).

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
VID, Valsts ieņēmumu dienests
Foto: I. Kubliņš, Plz.lv

Saistībā ar vienotā nodokļu konta ieviešanu 2021. gadā ir mainīta paziņojuma par pievienotās vērtības nodokļa samaksu (turpmāk – paziņojums) iesniegšanas kārtība no 2021. gada 1. janvāra, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Paziņojums – nodokļa deklarācija

 Lai Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktie neregulārie pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk arī – PVN) maksājumi atbilstu vienotā nodokļu konta ieviešanai 2021. gadā, ir mainīta paziņojuma iesniegšanas kārtība, kā rezultātā paziņojums vairs netiek uzskatīts par iesniedzamu informāciju Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk – VID), bet gan par nodokļa deklarāciju ar tajā veikto PVN samaksas aprēķinu un ir iesniedzams VID pirms PVN samaksas veikšanas.

Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma regulējumam, kas bija spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim, gadījumos, kad personai bija pienākums iesniegt VID paziņojumu, PVN valsts budžetā bija jāiemaksā līdz paziņojuma iesniegšanas brīdim VID. Paziņojums līdz 2020. gada 31. decembrim bija iesniedzams pēc PVN samaksas veikšanas par attiecīgo darījumu un bija uzskatāms par informatīvu deklarāciju, ar ko persona informēja VID par PVN samaksu.

Saistībā ar vienotā nodokļu konta ieviešanu, lai nodrošinātu, ka vienotajā nodokļu kontā saņemto maksājumu ir iespējams attiecināt uz konkrēto PVN samaksas mērķi, normatīvajos aktos tika veikti grozījumi, nosakot, ka no 2021. gada 1. janvāra paziņojums ir iesniedzams pirms PVN samaksas par attiecīgo darījumu un tas uzskatāms par nodokļa deklarāciju atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1. panta 19. punktam.

Izņēmums! Attiecībā uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem nemainās paziņojuma būtība un arī turpmāk tas uzskatāms par informatīvu deklarāciju, kas iesniedzama VID, lai informētu par veikto PVN samaksu, bet mainās noteiktais PVN samaksas termiņš, proti, PVN samaksa valsts budžetā jāveic trīs darbdienu laikā pēc paziņojuma iesniegšanas (līdz 2020. gada 31. decembrim PVN samaksa bija jāveic vienlaicīgi ar paziņojuma iesniegšanu).

Personas, kurām jāsniedz paziņojums:

 • no VID PVN maksātāju reģistra izslēgti nodokļa maksātāji;
 • nereģistrēti nodokļa maksātāji, kas pārsnieguši Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto reģistrācijas slieksni;
 • pircēji, kas veikuši jauna transportlīdzekļa iegādi Eiropas Savienības teritorijā;
 • debitori attiecībā uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 105. pantā minētajiem darījumiem;
 • tiesu izpildītāji, kas aprēķinājuši PVN par mantas pārdošanu to rīkotajās izsolēs;
 • citas personas, kurām budžetā ir jāmaksā PVN, kas nav uzrādāms PVN deklarācijā.

Paziņojuma iesniegšanas termiņi

Paziņojuma iesniegšanas termiņš ir atkarīgs no paziņojuma sniegšanas iemesla.

No VID PVN maksātāju reģistra izslēgti nodokļa maksātāji

Ja paziņojums ir jāsniedz tāpēc, ka nodokļa maksātājs ir izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra, termiņa noteikšanai svarīgs ir izslēgšanas iemesls.

30 dienu laikā pēc izslēgšanas no VID PVN maksātāju reģistra paziņojumu, kurā aprēķināta valsts budžetā iemaksājamā nodokļa summa no izslēgšanas dienā grāmatvedības uzskaitē esošo krājumu un avansa maksājumu vērtības, pamatlīdzekļu bilances vērtības, pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksām izslēgšanas dienā, par kuru nodoklis ir atskaitīts kā priekšnodoklis, iesniedz:

 • nodokļa maksātājs, kas no VID PVN maksātāju reģistra izslēgts pēc paša vēlēšanās;
 • nodokļa maksātājs, kas ir likvidēts vai beidz pastāvēt reorganizācijas rezultātā;
 • nodokļa maksātājs– komersants, kuram, pamatojoties uz tā lēmumu, saskaņā ar Komerclikumu ir apturēta komersanta darbība;
 • VID PVN maksātāju reģistrā reģistrētas mirušas fiziskas personas mantinieks vai mantojuma pārvaldīšanai tiesas ieceltais aizgādnis.

Šajos gadījumos paziņojuma iesniegšana ir obligāta arī tad, ja aprēķinātais nodoklis ir nulle.

Izņēmums! PVN grupas un personas, kurām PVN reģistrācijas numurs bija piešķirts tikai būvniecības pakalpojumu saņemšanai, paziņojumu iesniedz, ja izveidojies budžetā maksājamais nodoklis. 

30 dienu laikā pēc izslēgšanas no VID PVN maksātāju reģistra paziņojumu, kurā aprēķināta valsts budžetā iemaksājamā nodokļa summa par izslēgšanas datumā uzskaitē esošām importētām precēm un no citām dalībvalstīm saņemtām precēm, iesniedz fiskālais pārstāvis, kura izslēgšanas iemesls no VID PVN maksātāju reģistra ir kāds no šiem:

 • nav iesniegta nodokļa deklarācija;
 • nodokļa deklarācijā ir sniegta nepatiesa informācija;
 • nav iesniegta VID pieprasītā informācija;
 • sniegta nepamatota vai nepatiesa informācija;
 • nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētās dzīvesvietas adresē, vai arī šī adrese faktiski nepastāv;
 • nodokļa parāds valsts budžetam ir lielāks par Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto uzkrājuma vai galvojuma apmēru, un nodokļa samaksas termiņš nav pagarināts (atlikts, sadalīts) normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteiktajā kārtībā;
 • ir sodāmība par krāpšanu, dokumentu viltošanu, izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuri var ietekmēt nodokļu apmēra noteikšanu;
 • izslēgts nodokļa maksātājs, kuram ir piešķirts arī fiskālā pārstāvja reģistrācijas numurs.

Arī šajos gadījumos paziņojuma iesniegšana ir obligāta pat tad, ja aprēķinātais nodoklis ir nulle. Ja fiskālais pārstāvis 30 dienu laikā tiek atkārtoti reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā, paziņojums nav jāsniedz.

90 dienu laikā pēc izslēgšanas no VID PVN maksātāju reģistra paziņojumu, kurā aprēķināta valsts budžetā iemaksājamā nodokļa summa no izslēgšanas dienā grāmatvedības uzskaitē esošo krājumu un avansa maksājumu vērtības, pamatlīdzekļu bilances vērtības, pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksām, par kurām nodoklis ir atskaitīts kā priekšnodoklis, iesniedz nodokļa maksātājs, kura izslēgšanas iemesls no VID PVN maksātāju reģistra ir kāds no šiem:

 • saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” ir apturēta saimnieciskā darbība;
 • nav termiņā iesniegta nodokļa deklarācija;
 • nodokļa deklarācijā ir sniegta nepatiesa informācija;
 • vismaz sešus iepriekšējos kalendāra mēnešus nodokļa deklarācijās nav norādīts neviens darījums;
 • nav sniegta VID pieprasītā informācija;
 • sniegta nepamatota vai nepatiesa informācija par materiāltehniskajām un finansiālajām iespējām veikt saimniecisko darbību;
 • reģistrēta nodokļa maksātāja materiāltehniskās un finansiālās iespējas neatbilst nevienam no tā saimnieciskās darbības veidiem;
 • iekšzemes nodokļa maksātājs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētās dzīvesvietas adresē, vai arī šī adrese faktiski nepastāv;
 • reģistrēta nodokļa maksātāja fiziskā persona — juridiskās personas amatpersona vai reģistrēts nodokļa maksātājs — ir iekļauta riska personu sarakstā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām”;
 • veikta visu amatpersonu nomaiņa.

Arī šajos gadījumos paziņojuma iesniegšana ir obligāta pat tad, ja aprēķinātais nodoklis ir nulle. Ja nodokļa maksātājs 90 dienu laikā tiek atkārtoti reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā, paziņojums nav jāsniedz.

Pircēji, kas veikuši jauna transportlīdzekļa iegādi Eiropas Savienības teritorijā

20 dienu laikā pēc mēneša, kurā veikta jauna transportlīdzekļa iegāde Eiropas Savienības teritorijā, pircējs, kas nav reģistrēts nodokļa maksātājs, iesniedz paziņojumu, kurā norāda aprēķināto PVN summu par jaunā transportlīdzekļa iegādi Eiropas Savienības teritorijā.

Nereģistrēti nodokļa maksātāji, kas pārsnieguši Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto reģistrācijas slieksni

20 dienu laikā pēc mēneša, kurā pārsniegts Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktais reģistrācijas slieksnis (preču iegāde Eiropas Savienībā – 10 000 EUR, ar PVN apliekamie darījumi iekšzemē – 40 000 EUR), iesniedz paziņojumu, kurā norāda aprēķināto PVN summu par visiem ar PVN apliekamajiem darījumiem iekšzemē, kas veikti no sliekšņa pārsniegšanas brīža. Aprēķinā ietver arī pārsnieguma summas daļu no tā darījuma vērtības, ar kuru pārsniegts noteiktais slieksnis.

Tiesu izpildītāji, kas aprēķinājuši PVN par mantas pārdošanu to rīkotajās izsolēs

20 dienu laikā pēc dienas, kad ir beidzies tiesu izpildītāja sagatavotā aprēķina pārsūdzēšanas termiņš, ja šis aprēķins nav pārsūdzēts, vai tad, ja šis aprēķins ir pārsūdzēts, – pēc dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par sagatavoto aprēķinu, tiesu izpildītājs iesniedz paziņojumu par valsts budžetā iemaksājamo PVN no mantas pārdošanas tā rīkotajā izsolē.

Debitori attiecībā uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 105. pantā minētajiem darījumiem

Debitoram, kas ir izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra, attiecībā uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 105. pantā minētajiem darījumiem paziņojums ir jāiesniedz pēc Pievienotās vērtības nodokļa likuma 105. panta pirmās daļas 9. punktā minētās informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz pēctaksācijas gada 31. jūlijam.

Citas personas, kurām budžetā ir jāmaksā PVN, kas nav uzrādāms PVN deklarācijā

Personai, kas nav reģistrēts nodokļa maksātājs, var būt budžetā maksājams PVN arī citos gadījumos. Piemēram, ja nereģistrēts nodokļa maksātājs nepamatoti iekasējis PVN, tas jāatmaksā budžetā, iesniedzot paziņojumu. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto paziņojumu par šādiem darījumiem iesniedz vispārīgā kārtībā, proti, 20 dienu laikā pēc mēneša, kurā noticis darījums.

Aprēķinātā PVN samaksas termiņš

Paziņojumā norādītās aprēķinātās PVN summas samaksas termiņš ir trīs darbdienas pēc paziņojuma iesniegšanas.

Izņēmums! PVN summa, kas aprēķināta, ja ir pārsniegti reģistrācijas sliekšņi (40 000 EUR par iekšzemē veiktajiem darījumiem vai 10 000 EUR par preču iegādi Eiropas Savienībā), jāiemaksā budžetā 23 dienu laikā pēc mēneša, kurā pārsniegts reģistrācijas slieksnis.

Aprēķināto PVN summu iemaksā valsts budžetā (VID), reģistrācijas Nr. 90000010008, konts LV33TREL1060000300000, BIC kods TRELLV22.

 Paziņojuma iesniegšanas un aizpildīšanas kārtība

Paziņojumu par PVN samaksu var iesniegt:

 • elektroniski, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS) (ja persona ir EDS lietotājs);
 • elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu;
 • papīra formā VID klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot to pa pastu.

Paziņojuma veidlapa “Paziņojums par pievienotās vērtības nodokļa samaksu” ir atrodama VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Nodokļi” –“Pievienotās vērtības nodoklis” – “Veidlapas un iesniegumi” – “Paziņojums par pievienotās vērtības nodokļa samaksu”.

Paziņojums EDS atrodas:

 

Paziņojuma aizpildīšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai”, un to 5. pielikumā ir sniegts paziņojuma veidlapas paraugs.

Piemēri

 1. piemērs
Nodokļu maksātājs pēc paša vēlēšanās ir izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra. Aprēķinātā valsts budžetā iemaksājamā PVN summa no izslēgšanas dienā grāmatvedības uzskaitē esošo krājumu un avansa maksājumu vērtības, pamatlīdzekļu bilances vērtības, pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksām izslēgšanas dienā, par kuru nodoklis ir atskaitīts kā priekšnodoklis, ir nulle. Ja aprēķinātais nodoklis ir nulle, vai obligāti jāsniedz paziņojums? Kas tajā jānorāda un kā tas jāiesniedz? Atbilde. PVN normatīvajos aktos noteikts, ka šādā gadījumā paziņojums ir jāiesniedz 30 dienu laikā no izslēgšanas dienas arī tad, ja maksājamais nodoklis ir nulle. Sagatavojot paziņojumu EDS, norāda:   juridiska persona – nosaukumu, fiziska persona – vārdu, uzvārdu; juridiska persona – juridisko adresi, fiziska persona – deklarēto dzīvesvietu; juridiska persona – nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru, fiziska persona – personas kodu; tālruņa numuru saziņai. Pēc minēto darbību veikšanas jāiezīmē veidlapas lauki > Pirmreizējais > Pārbaudīt un saglabāt > Iesniegt.

 

 1. piemērs
Nodokļu maksātājs pēc paša vēlēšanās ir izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra. Ir aprēķināta valsts budžetā iemaksājamā PVN summa no izslēgšanas dienā grāmatvedības uzskaitē esošo krājumu un avansa maksājumu vērtības, pamatlīdzekļu bilances vērtības, pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksām izslēgšanas dienā, par kuru nodoklis ir atskaitīts kā priekšnodoklis. Kā aizpildīt un iesniegt paziņojumu? Atbilde. Sagatavojot paziņojumu EDS, jānorāda šādi dati par paziņojuma iesniedzēju:   juridiskai personai – nosaukums, fiziskai personai – vārds, uzvārds; juridiskai personai – juridiskā adrese, fiziskai personai – deklarētā dzīvesvieta; juridiskai personai – nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs, fiziskai personai – personas kods; tālruņa numurs saziņai. Par katru darījumu, par kuru veicama PVN samaksa budžetā, atsevišķā rindā aizpilda šādas ailes, norādot tajās:   ailē “Darījuma veids (piemēram, iegādātais jaunais transportlīdzeklis, zaudētais parāds, cits darījums)” – kodu “C – cits darījums”; ailē “Iegādātā jaunā transportlīdzekļa / zaudētā parāda / cita darījuma vērtība” – preces vai pakalpojuma vērtību (EUR), par kuru ir veicama PVN samaksa; ailē “Samaksātā nodokļa summa” – samaksai valsts budžetā aprēķināto PVN summu (EUR); ailē “Nodokļa samaksas datums” – datumu, kas nav vēlāk kā trīs darbdienas pēc paziņojuma iesniegšanas datuma, ja paziņojums tiek iesniegts likumā noteiktajā termiņā. Ja Paziņojumu iesniedz pēc noteiktā termiņa, PVN samaksas datums nedrīkst būt vēlāk kā trīs darbdienas pēc likumā noteiktā paziņojuma iesniegšanas termiņa (kas šajā gadījumā ir 30 dienas no izslēgšanas dienas); ailē “Darījuma partnera identifikācijas dati – PVN reģistrācijas valsts” – preces piegādātāja vai pakalpojuma sniedzēja PVN reģistrācijas valsti; ailē “Darījuma partnera identifikācijas dati – PVN reģistrācijas numurs” – preces piegādātāja vai pakalpojuma sniedzēja PVN maksātāja numuru; ailē “Darījuma partnera identifikācijas dati – nosaukums” – preces piegādātāja vai pakalpojuma sniedzēja nosaukumu; ailē “Attaisnojuma dokuments – dokumenta veids” – attaisnojuma dokumenta veida nosaukumu; ailē “Attaisnojuma dokuments – numurs” – attaisnojuma dokumenta numuru; ailē “Attaisnojuma dokuments – datums” – attaisnojuma dokumenta datumu. Pēc minēto darbību veikšanas jāiezīmē veidlapas lauki > Pirmreizējais > Pārbaudīt un saglabāt > Iesniegt.

 

 1. piemērs
Nodokļa maksātājs šogad ir reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā. Iepriekšējā gadā ar PVN apliekamo darījumu kopsumma pārsniedza 40 000 EUR. Kā samaksāt PVN par darījumiem, kas veikti pēc sliekšņa sasniegšanas līdz reģistrācijas brīdim? Atbilde. Nodokļa maksātājam ir jāfiksē darījums, ar kuru tika pārsniegts Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktais reģistrācijas slieksnis 12 mēnešu periodā, kas var nesakrist ar kalendāra vai taksācijas gadu. 20 dienu laikā pēc tā mēneša, kurā tika pārsniegts reģistrācijas slieksnis, ir iesniedzams paziņojums un trīs darbdienu laikā pēc tā iesniegšanas veicama aprēķinātā PVN samaksa.   !!! PVN jāaprēķina ne tikai par pārsnieguma summas daļu no darījuma, ar kuru tika pārsniegts slieksnis, bet arī no pārējiem ar PVN apliekamajiem darījumiem, kas tika veikti turpmāk līdz reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā.   Ja no sliekšņa pārsnieguma brīža līdz reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā ir pagājuši vairāki mēneši un tajos ir veikti ar PVN apliekamie darījumi, budžetā maksājamais PVN ir jāaprēķina un paziņojums jāsniedz par katru mēnesi.

 

 1. piemērs
SIA “IT”, kas elektroniski sniedz pakalpojumus trešās valsts uzņēmumam, apgrozījums ir 40 000 EUR. Trešās valsts uzņēmums saņemtos pakalpojumus izmanto savā valstī. Citus pakalpojumus vai preču piegādes SIA “IT” nepiedāvā. Vai SIA “IT” ir jāsniedz paziņojums un jāreģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā? Atbilde. SIA “IT” nav jāsniedz paziņojums, jo darījumu vieta ir attiecīgā trešā valsts. 40 000 EUR slieksnis attiecināms uz veiktajiem darījumiem iekšzemē. Ja uz SIA “IT” nav attiecināmi citi Pievienotās vērtības nodokļa likuma nosacījumi reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā (piemēram, veikta preču iegāde Eiropas Savienībā par summu, kas pārsniedz 10 000 EUR), tad SIA “IT” var nereģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā.

 

 1. piemērs
Fiziska persona, kas nav reģistrējusies kā PVN maksātājs, iegādājās Vācijā jaunu transportlīdzekli, atveda to uz Latviju un piereģistrēja lietošanai. Kā samaksāt PVN par iegādāto jauno transportlīdzekli? Atbilde. Lai samaksātu PVN par iegādātu jaunu transportlīdzekli, 20 dienu laikā pēc mēneša, kurā veikta jauna transportlīdzekļa iegāde Vācijā, ir jāiesniedz paziņojums. Paziņojumu var iesniegt:   - elektroniski, izmantojot EDS (ja persona ir EDS lietotājs) vai drošu elektronisko parakstu, vai - papīra formā, iesniedzot VID klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pa pastu. Paziņojumā norādītajās vietās fiziska persona ieraksta savu vārdu, uzvārdu, deklarēto dzīvesvietu, personas kodu un tālruņa numuru. Informāciju par iegādāto jauno transportlīdzekli EDS deklarē, norādot:   ailē “Darījuma veids (piemēram, iegādātais jaunais transportlīdzeklis, zaudētais parāds, cits darījums)” – kodu “J – iegādāts jauns transportlīdzeklis”; ailē “Iegādātā jaunā transportlīdzekļa / zaudētā parāda / cita darījuma vērtība” – jaunā transportlīdzekļa vērtību (EUR) bez PVN; ailē “Samaksātā nodokļa summa” – samaksai valsts budžetā aprēķināto PVN summu (EUR), t. i., 21 procentu no transportlīdzekļa vērtības; ailē “Nodokļa samaksas datums” – datumu, kas nav vēlāk kā trīs darbdienas pēc paziņojuma iesniegšanas datuma, ja paziņojums tiek iesniegts likumā noteiktajā termiņā. Ja paziņojumu iesniedz pēc noteiktā termiņa, PVN samaksas datums nedrīkst būt vēlāk kā trīs darbdienas pēc likumā noteiktā paziņojuma iesniegšanas termiņa (kas šajā gadījumā ir 20 dienas pēc mēneša, kurā jaunais transportlīdzeklis iegādāts).   Paziņojuma ailē “Samaksātā nodokļa summa” norādīto summu ieskaita VID, reģistrācijas Nr. 90000010008, kontā LV33TREL1060000300000, BIC kods TRELLV22, līdz paziņojuma ailē “Nodokļa samaksas datums” norādītajam datumam.   !!! Ja paziņojums tiek aizpildīts, izmantojot veidlapu VID tīmekļvietnē (Ministru kabineta noteikto veidlapas paraugu), tad, aizpildot rindu par jauna transportlīdzekļa iegādes darījumu, 2., 6., 7., 8., 9., 10. un 11. aili neaizpilda.  

 

 1. piemērs
Fiziska persona iegādājās Lietuvā jaunu vieglo automobili, kuru atveda un piereģistrēja Latvijā. Pārdodot automobili, Lietuvas PVN maksātājs ir piemērojis Lietuvas PVN. Vai šādā gadījumā arī jāsniedz paziņojums par Lietuvā samaksāto PVN? Atbilde. Paziņojumu sniedz tikai par aprēķināto valsts budžetā maksājamo Latvijas PVN. Tā kā saskaņā ar Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 138. panta 2. punkta “a” apakšpunktu “dalībvalstis atbrīvo no nodokļa tādu jaunu transportlīdzekļu piegādes, kurus pārdevējs, pircējs vai cita persona pārdevēja vai pircēja vārdā nosūta vai transportē pircējam uz galamērķi ārpus to attiecīgās teritorijas, bet Kopienā, ja piegādes veic tādiem nodokļa maksātājiem vai tādām juridiskām personām, kas nav nodokļa maksātājas, kuru preču iegādēm Kopienas iekšienē saskaņā minētās direktīvas 3. panta 1. punktu neuzliek PVN, vai jebkurai citai personai, kas nav nodokļa maksātāja”, tad Lietuvas PVN maksātājam jaunā automobiļa piegādei, kas tika transportēts uz Latviju, bija jāpiemēro nodokļa atbrīvojums. Tādējādi ir jāaprēķina Latvijas PVN no saņemtajā nodokļa rēķinā norādītās automobiļa vērtības (bez Lietuvas PVN). Aprēķinātā Latvijas PVN summa jānorāda paziņojuma ailē “Samaksātā nodokļa summa” (ja paziņojumu sniedz EDS) vai 4. ailē “Samaksātā pievienotās vērtības nodokļa summa (euro)” (ja paziņojums tiek aizpildīts, izmantojot Ministru kabineta noteikto veidlapas paraugu). Aprēķinātā PVN summa valsts budžetā jāiemaksā trīs darbdienu laikā no paziņojuma iesniegšanas dienas, ievērojot paziņojuma iesniegšanas termiņu (20 dienu laikā pēc mēneša, kurā iegādāts jaunais automobilis). Šādos gadījumos, ja tiek konstatēts, ka nodokļa rēķins ir izrakstīts nekorekti (proti, nekorekti piemērots citas valsts PVN), ir jāvēršas pie pārdēvēja, attiecīgās valsts nodokļu administrācijā vai tiesā.

 

 1. piemērs
SIA “A”, nereģistrēts PVN maksātājs, 2021. gada martā un aprīlī izsoles kārtībā izpārdeva savus pamatlīdzekļus. Daži pamatlīdzekļi tika pārdoti arī bez izsoles. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas pārsniedza 40 000 EUR. Tā kā SIA “A” pēc izsoles neplānoja turpināt saimniecisko darbību, tā nereģistrējās VID PVN maksātāju reģistrā. Vai var iesniegt paziņojumu maijā pēc visu pamatlīdzekļu pārdošanas, norādot kopējo pārsnieguma summu, vai tomēr paziņojums jāsniedz par katru darījumu atsevišķi, izsolē pārdotos pamatlīdzekļus norādot ar kodu “M”? Atbilde. Paziņojums bija sniedzams līdz tā mēneša 20. datumam, kas bija pēc mēneša, kurā notika pārdošanas darījums, ar ko tika pārsniegts reģistrēšanas slieksnis 40 000 EUR. Tātad, ja slieksnis tika pārsniegts martā un pārdošana tupinājās pēc 20. aprīļa, tad, lai nekavētu PVN samaksu, bija sniedzami divi paziņojumi (pirmais līdz 20. aprīlim, otrais līdz 20. maijam). Katrs darījums ir norādāms atsevišķi ar kodu “C”, jo kodu “M” paredzēts izmantot, lai paziņotu par zvērināta tiesu izpildītāja izsolē pārdoto mantu. Paziņojuma 4. ailē norāda par katru pārsnieguma darījumu aprēķināto PVN summu, kas ir iekļaujama darījuma vērtībā, savukārt paziņojuma 5. ailē norāda datumu, kas nav vēlāk par 23. datumu mēnesī, kas ir pēc mēneša kurā notika attiecīgais darījums. Piemēram, ja deklarētais darījums notika martā, bet paziņojums tiek iesniegts maijā, datums 5. ailē nedrīkst būt vēlāk par 2021. gada 23. aprīli. Ja 23. datums ir svētku diena vai brīvdiena, termiņš ir nākamā darbdiena. Tātad, ja deklarētais darījums notika aprīlī, 5. ailē norādītais datums nedrīkst būt vēlāk par 24. maiju (23. maijs 2021. gadā ir svētdiena).

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: