0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

BIZNESSPlāno, ka pasūtītāju varēs sodīt par pārkāpumiem publiskajos iepirkumos

Plāno, ka pasūtītāju varēs sodīt par pārkāpumiem publiskajos iepirkumos

Sods  līdz 500 latiem draud tiem , kuri publiskajos iepirkumos būs pasūtītāja lomā un izdarīs pārkāpumu. Gan jaunus sods, gan citas  izmaiņas normatīvajos aktos paredz topošie grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, Publisko iepirkumu likumā un  Publiskās un privātās partnerības likumā, kas tika izsludināti 10. novembrī Valsts sekretāru sanāksmē. Kā plz.lv paskaidroja Finanšu ministrijā, kas ir šo grozījumu izstrādātāja, pašlaik turpmāko divu nedēļu laikā tiks gaidīti attiecīgo institūciju atzinumi, kas tiks apkopoti, lai grozījumus varētu tālāk skatīt Ministru kabinetā. Kā teikts Finanšu  ministrijas sagatavotajā likumprojekta anotācijā, grozījumi top, lai iepirkumu  procesā novērstu pasūtītāju pārkāpumus, mazinātu korupcijas riskus un patvarīgas rīcības rezultātā…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Sods  līdz 500 latiem draud tiem , kuri publiskajos iepirkumos būs pasūtītāja lomā un izdarīs pārkāpumu. Gan jaunus sods, gan citas  izmaiņas normatīvajos aktos paredz topošie grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, Publisko iepirkumu likumā un  Publiskās un privātās partnerības likumā, kas tika izsludināti 10. novembrī Valsts sekretāru sanāksmē. Kā plz.lv paskaidroja Finanšu ministrijā, kas ir šo grozījumu izstrādātāja, pašlaik turpmāko divu nedēļu laikā tiks gaidīti attiecīgo institūciju atzinumi, kas tiks apkopoti, lai grozījumus varētu tālāk skatīt Ministru kabinetā. Kā teikts Finanšu  ministrijas sagatavotajā likumprojekta anotācijā, grozījumi top, lai iepirkumu  procesā novērstu pasūtītāju pārkāpumus, mazinātu korupcijas riskus un patvarīgas rīcības rezultātā nodarītos zaudējumus valsts budžetam un sabiedrībai. Likumprojekts paredz aizstāt šobrīd spēkā esošos Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa  166.21prim – 166.25prim pantus ar jauniem un  nosaka Iepirkumu uzraudzības biroja  kompetenci minētajos pantos noteikto administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanai, kā arī apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. Likumprojekts attiecas uz minēto likumu piemērotāju – pasūtītāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, publisko partneri un publiskā partnera pārstāvi, kā arī minēto subjektu amatpersonu un atsevišķos gadījumos arī speciālo subjektu – ekspertu – administratīvi sodāmajiem pārkāpumiem. Likumprojektā paredzētā administratīvā atbildība ir piemērojama fiziskām personām. Administratīvās atbildības subjekts ir pārkāpuma tiešais izdarītājs vai persona, kura ir pieļāvusi pārkāpuma izdarīšanu un saskaņā ar pilnvarojumu vai ārējiem vai iekšējiem normatīvajiem aktiem ir atzīstama par atbildīgo personu konkrētā rīcībā (darbībā vai bezdarbībā) iepirkuma vai koncesijas procedūras ietvaros. Tā, piemēram, šādas personas var būt iestādes vadītājs, iestādes vadītāja pilnvarota persona, iepirkuma vai koncesijas procedūras komisijas priekšsēdētājs un iepirkuma vai koncesijas procedūras komisijas locekļi vai eksperts. Cita starpā grozījumi paredz izteikt 166.21 – 166.25 pantu šādā redakcijā: 166.21 pants. Publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvo aktu nepiemērošana vai normatīvajiem aktiem neatbilstošas iepirkuma vai koncesijas procedūras izvēle Par iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās, partnerības iepirkuma līguma vai koncesijas līguma noslēgšanu, nepiemērojot publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvos aktus, kas pasūtītājam, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam vai publiskajam partnerim vai tā pārstāvim bija jāpiemēro, vai piemērojot publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvajiem aktiem neatbilstoši izvēlētu iepirkuma vai koncesijas procedūru, vai nepublicējot publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvos aktos noteiktos paziņojumus Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja tie bija jāpublicē, kā arī par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanu, piemērojot sarunu procedūru, nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja sarunu procedūras piemērošana nav saskaņota ar Iepirkumu uzraudzības biroju, ja šāda saskaņošana bija noteikta normatīvajos aktos, -  uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz piecsimt latiem. 166.22 pants. Publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvo aktu noteikumu interešu konflikta novēršanai neievērošana Par publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvajos aktos noteikto aizliegumu iepirkuma vai koncesijas procedūras komisijas locekļiem un ekspertiem pārstāvēt kandidāta vai pretendenta intereses, kā arī par aizliegumu būt saistītiem ar kandidātu vai pretendentu neievērošanu, – uzliek naudas sodu amatpersonai vai fiziskai personai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem. Par publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvajos aktos noteiktā pienākuma iepirkuma un koncesijas procedūras komisijas locekļiem un ekspertiem parakstīt apliecinājumu par tādu apstākļu neesamību, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem, neizpildīšanu, - uzliek naudas sodu amatpersonai vai fiziskai personai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem. 166.23 pants. Publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvajos aktos iekļauto kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumu un iepirkuma vai koncesijas procedūras dokumentos noteikto prasību kandidātiem un pretendentiem neievērošana Par publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvajos aktos noteikto kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumu neievērošanu, ja tā ir ietekmējusi vai varēja ietekmēt lēmumu par kandidātu atlases rezultātiem vai lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, - uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem. Par iepirkuma vai koncesijas procedūras dokumentos noteikto kandidātu un pretendentu atlases prasību un tehnisko specifikāciju prasību neievērošanu piedāvājumu izvērtēšanas laikā, ja tā ir ietekmējusi vai varēja ietekmēt lēmumu par kandidātu atlases rezultātiem vai lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, – uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem. 166.24 pants. Iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās, partnerības iepirkuma līguma vai koncesijas līguma slēgšanas vai grozīšanas noteikumu neievērošana Par iepirkuma vai koncesijas procedūras dokumentos noteikto prasību un noteikumu attiecībā uz piegādēm, pakalpojumiem vai būvdarbiem neiekļaušanu vai atšķirīgu prasību un noteikumu iekļaušanu iepirkuma līgumā, vispārīgajā vienošanās, partnerības iepirkuma līgumā vai koncesijas līgumā - uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem. Par iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās, partnerības iepirkuma līguma vai koncesijas līguma noslēgšanu, neievērojot publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvajos aktos noteikto nogaidīšanas termiņu, ja tas bija jāievēro, – uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz piecsimt latiem. Par publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvajos aktos noteikto iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās, partnerības iepirkuma līguma vai koncesijas līguma grozīšanas noteikumu neievērošanu – uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz piecsimt latiem. Par publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvajos aktos noteiktā aizlieguma slēgt iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu pēc tam, kad Iepirkumu uzraudzības birojā saņemts iesniegums par iepirkuma vai koncesijas procedūras pārkāpumiem, kā arī par Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas noteiktā aizlieguma slēgt iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu neievērošanu, – uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz piecsimt latiem. 166.25 pants. Publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvajos aktos noteikto dokumentu pieejamības, informācijas sniegšanas un informācijas aizsardzības noteikumu neievērošana Par pieejas iepirkuma vai koncesijas dokumentiem nenodrošināšanu atbilstoši publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvajiem aktiem, kā arī par publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvajos aktos noteikto iepirkuma vai koncesijas dokumentu izsniegšanas un papildu informācijas sniegšanas noteikumu neievērošanu – uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem. Par publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvajos aktos noteikto ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanas noteikumu pārkāpšanu – uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem. Par kārtības, kādā kandidāti un pretendenti informējami par iepirkuma vai koncesijas procedūras rezultātiem, neievērošanu – uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem. Par iepirkuma vai koncesijas procedūras dokumentēšanas un ziņojuma vai noslēguma ziņojuma sagatavošanas prasību neievērošanu vai sagrozītu dokumentēšanu, kā arī par minētās dokumentācijas neglabāšanu un ziņojuma vai noslēguma ziņojuma neizsniegšanu atbilstoši publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvajiem aktiem uzliek naudas sodu piecdesmit latus.” Vairāk par topošajiem grozījumiem Latvijas Administratīvo  pārkāpumu kodeksā Jūs varat uzzināt šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40232831 Grozījumi Publisko iepirkumu likumā paredz, ka no 2013.gada 1.aprīļa Iepirkumu uzraudzības biroja kompetencē būs likumā noteiktajos gadījumos sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus un piemērot sodus par administratīvajiem pārkāpumiem publisko iepirkumu jomā. Vairāk par topošajiem grozījumiem Publisko iepirkumu likumā Jūs varat uzzināt šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40232833 Savukārt grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā paredz noteikt un normatīvajos aktos nostiprināt jaunu Iepirkumu uzraudzības biroja funkciju, kas izriet no grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kā arī precizēt koncesijas līgumu klasifikāciju un uzraudzības institūcijas atzinuma par publiskās un privātās partnerības procedūras dokumentiem sniegšanas gadījumus. Vairāk par topošajiem grozījumiem Publiskās un privātās partnerības likumā Jūs varat uzzināt šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40232832