Žurnāla Bilances novembra pirmajā jeb 2013. gada 21. numurā lasiet

(0)

NODOKĻI

VID jaunie soļi: preventīvo pasākumu veikšana  un administratīvā sloga mazināšana

Kādas izmaiņas  attiecībās ar VID klientiem sagaidāmas drīzumā

Šogad beidzas Valsts ieņēmumu dienesta iepriekšējā plānošanas perioda stratēģija. Tomēr Valsts ieņēmumu dienesta galvenajam stratēģiskajam mērķim arī turpmākajiem plānošanas periodiem ir jāpaliek – veicināt nodokļu un muitas saistību brīvprātīgu izpildi, – tādējādi nodrošinot to, ka Valsts ieņēmumu dienests ir klientorientēta un Eiropas Savienībā konkurētspējīga valsts pārvaldes iestāde nodokļu un muitas lietu administrēšanā, kas sekmē godīgu komercdarbību un nodrošina visaugstāko drošības līmeni uz Eiropas Savienības ārējās robežas. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes direktors JURIS GAIĶIS BILANCĒ raksta par turpmāk ieviešamo VID jauno stratēģiju. Cita starpā augstā VID amatpersona informē, ka iestādē darbojas riska vadības sistēma, kura identificē tos uzņēmumus, kuros pēc dažādām pazīmēm varētu būt palielināts nodokļu nenomaksāšanas risks. Citāts no raksta: „Valsts ieņēmumu dienestā 2013. gadā ir ieviesta riska vadības sistēma nodokļu jomā, identificējot dažādus nodokļu nenomaksas riskus, iedalot tos vairākās grupās. Attiecīgi tiek strādāts šo identificēto risku jomās. Apzinot nodokļu maksātāju grupas, kas ir pakļautas šiem riskiem, tiek identificēta noteikta nodokļu maksātāju grupa, kas VID Nodokļu pārvaldē tiek vērtēta padziļināti. Tiek precīzi apzināti un noteikti šīs grupas pienākumi un saistības. Šajā procesa stadijā ir ļoti būtiska arī riska grupā iekļauto nodokļu maksātāju sadarbība ar Valsts ieņēmumu dienestu, sniedzot atbildes uz dažādiem informācijas pieprasījumiem un jautājumiem. Saņemtā informācija ir ļoti svarīga, un tā tiek izvērtēta ne tikai attiecībā uz konkrēto nodokļu maksātāju, bet arī visiem šajā grupā ietilpstošiem nodokļu maksātājiem. Iznākumā tiek uzrunāts jau konkrētais nodokļu maksātājs, norādot viņam uz iespējamām nepilnībām un pārkāpumiem viņa darbībā.”

 

GRĀMATVEDĪBA

Būtiskākie grozījumi likumā „Par grāmatvedību” un Gada pārskatu likumā saistībā ar eiro ieviešanu

Grozījumi piemērojami, sākot ar eiro ieviešanas dienu – no 2014. gada 1. janvāra

Sākot ar 2014. gada 1. janvāri, likumīgais maksāšanas līdzeklis Latvijā būs nevis lats, bet eiro. Tādējādi saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā normatīvajos aktos jāveic gan tehniski precizējumi, gan precizējumi pēc būtības, lai nodrošinātu, ka normatīvajos aktos normas satur gan atsauci uz eiro, gan arī, ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu latu apmaiņai pret eiro 1 eiro = 0,702804 lati, izteiktu eiro tās summas, kas normatīvajos aktos ir noteiktas latos. Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departamenta Metodoloģijas un grāmatvedības politikas nodaļas vadītājas vietniece ARTA PRIEDE BILANCĒ izskaidro veiktos grozījumus grāmatvežiem tik būtiskajos divos likumos – likumā „Par grāmatvedību” un Gada pārskatu likumā. Tā, piemēram, „Ārvalstu valūtas naudas atlikumus un ārvalstu valūtās izteikto avansu, aizdevumu vai aizņēmumu atlikumus, kā arī citus debitoru vai kreditoru parādu atlikumus, kas maksājami ārvalstu valūtās, gada pārskatā norāda, tos pārrēķinot eiro atbilstoši grāmatvedībā.”

 

NODOKĻI

Grozījumi UIN likumā – visam sava cena

Grozījumi likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” atrodas Saeimā un pamatā jau ir sagatavoti pieņemšanai. Šajā rakstā – par visaktuālāko paredzētajos grozījumos. Vienā no iepriekšējiem rakstiem minēju, ka likums „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (turpmāk tekstā – UIN likums) paredz daudz dažādu nodokļu stimulu (atvieglojumu), kas dod iespēju veikt peļņas korekcijas, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu, vai arī – nodokļu atlaides un īpašus nodokļu aplikšanas režīmus. Jāievēro, ka nodokļu likumos samērā bieži šādas stimulējošas normas tiek iekļautas uz laiku. Nodokļu stimuli ir valsts iespēja mērķtiecīgi veicināt un atbalstīt. Ja arī tiek noteikts, ka nodokļu stimuls ir uz laiku, tad, lai arī ir izmaiņas nodokļu likumos, šie stimuli ir prognozējami un ar tiem nodokļu maksātāji var rēķināties un laikus izmantot. Lai arī UIN likumā noteikts, ka no 2014. gada 1. janvāra spēku zaudē divi būtiski uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumi investīciju veicināšanai, to izmantošanas iespējas, visticamāk, tiks pagarinātas. Sertificēta nodokļu konsultante DIĀNA KĻUŠKINA BILANCĒ izskaidro visu piedāvāto jauno UIN grozījumu būtību.

 

LIKUMDOŠANA

Komersanta darbības apturēšana un atjaunošana – iznākot dienas gaismā

Kā apturēt uzņēmuma darbību? Par to, jo īpaši ekonomikas krīzes gados, ir iedomājies droši vien katrs trešais komersants Latvijā. Likums „Par nodokļiem un nodevām” nosaka, kā nodokļu maksātāja darbība tiek apturēta normatīvo aktu pārkāpumu gadījumā, un ir skaidri priekšnosacījumi, skaidras sekas. Taču par gadījumiem, kad pārkāpumu nav, Latvijas normatīvie akti ir klusējuši gadiem. Prakse gan liecina, ka neviena situācija nepaliek neatrisināta. Līdz šim, ja komersants nolēma darbību apturēt, viņš pēc savas iniciatīvas vērsās Valsts ieņēmumu dienestā, brīvā formā lūdza apturēt savu darbību, un Valsts ieņēmumu dienests pieņēma to zināšanai. Tiesa, komersanta darbības apturēšana uz laiku neatbrīvo komersantu no normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem attiecībā uz nodokļu deklarāciju un pārskatu iesniegšanu.                2012. gada 29. novembrī Saeima pieņēma grozījumus Komerclikumā, kas cita starpā paredz kārtību, kādā komersants vai kāda trešā persona aptur un atjauno komersanta darbību. Šā likuma sadaļa stāsies spēkā 2014. gada 1. janvārī – tātad drīz! Lūdzu, ņemt vērā! BILANCĒ piedāvājam zvērinātas advokātes no zvērinātu advokātu biroja AmberLaw ELĪNAS GIRNES skaidrojumu.

 

NODOKĻI

Nodoklis no valdes locekļa domājamā ienākuma, nodoklis neaktīvajiem uzņēmējiem, fiksētā nodokļa gals un citi grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli

Saeima pirmajā lasījumā ir atbalstījusi grozījumus likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (tos paredzēts galīgi apstiprināt 6.novembrī), kas paredz iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas pienākumu no minimālās algas par katru valdes locekli, ja kapitālsabiedrībās neviena persona nesaņem ar algas nodokli apliekamu ienākumu. Rakstā „Jaunais nodokļu režīms aizdevumiem fiziskajām personām. Plānotie grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” Bilances iepriekšējā numurā (Bilance Nr. 20red. piezīme) skaidroju grozījumu projektā iekļautās normas par aizdevumu aplikšanu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (turpmāk – IIN), bet šoreiz pārējām nozīmīgākajām normām, kas, plānots, stāties spēkā nākamā gada 1. janvārī, jo likumprojekts Saeimā tiek izskatīts 2014. gada budžeta likumprojektu paketē. Likumprojekts ir apjomīgs, jo tas skars ļoti plašu jautājumu loku – nodokļa uzlikšanu noteikta veida kapitālsabiedrību valdes locekļu domājamajam ienākumam, minimālā nodokļa uzlikšanu neaktīviem saimnieciskās darbības veicējiem, iespēju piemērot minimālo patentu pensionāriem, kas veic neliela apmēra saimniecisko darbību, fiksētā ienākuma nodokļa darbības laika ierobežojumus, terminētu valsts atbalsta lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai neiekļaušanu apliekamajā ienākumā, paplašinātas iespējas nemaksāt IIN no kapitāla pieauguma, atsavinot vienīgo vai mantoto nekustamo īpašumu, regulējumu vienveidīgai nodokļa atvieglojuma piemērošanai, nodokļa regulējumu mūža pensijām, kuras rodas, transformējot uzkrātās apdrošināšanas prēmijas, un, protams, arī nodokļa likmes izmaiņas. Finanšu ministrijas Tiešo nodokļu departamenta direktore ASTRA KAĻĀNE BILANCĒ pamatīgi izskaidro jaunos grozījumus.

 

 

Numurā:

  • 22. novembrī Lielajā ģildē, Vecrīgā, Amatu ielā 6 notiks nu 5. gadskārtējā Jūsu tik iecienītā žurnāla BILANCE konference Aktuālākās uzskaites un finanšu pārvaldības problēmas un to risinājumi un konkursa Gada grāmatveža 2013 apbalvošanas ceremonija. Konferencei piesakieties izdevniecības mājaslapā www.lid.lv Semināru sadaļā http://www.lid.lv/lv/katalogs/get/shopcat/19/shopprod/164/sem/474/  Konferences dalībnieku maksimālo skaitu ierobežo Lielās ģildes Lielās zāles iespējas. Nenokavējiet!

 

 

  • Par nodokļu konsultantu pienākumiem un atbildību likuma priekšā. Sertificētas nodokļu konsultantes DAIGAS ZĒNAS-ZĒMANES raksts par to, kāpēc 12 gadus ir iesprūdis likumprojekts „Par nodokļu konsultantiem”.

 

  • Grāmatvedības (uzskaites) politikas regulēšana. Grāmatvedības speciālista JĀŅA KUSIŅA skrupulozs raksts par šo tēmu.

 

  • Mikrouzņēmumu nākotne pensiju sistēmas ķīlā. www.plz.lv redaktors IKARS KUBLIŅŠ  raksta par to, kas un kāpēc cenšas panākt, lai maziem uzņēmējiem palielinātu nodokļu slogu, un kāpēc tas izdodas…

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)