0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAAdministratīvi teritoriālās reformas ietekmē var gūt finansējumu grāmatvedības uzskaites attīstīšanai un pilnveidošanai budžeta iestādēs

Administratīvi teritoriālās reformas ietekmē var gūt finansējumu grāmatvedības uzskaites attīstīšanai un pilnveidošanai budžeta iestādēs

Laila Kelmere, praktizējoša grāmatvede, Latvijas Lauksaimniecības universitātes vieslektore, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente

Administratīvi teritoriālā reforma (turpmāk — ATR) ietekmēs grāmatvedības darbu, dos iespēju vēlreiz katrai pašvaldībai paskatīties uz savu saimniecību, sakārtot procesus un ieviest risinājumus, lai optimizētu veicamos darbus, vairāk izmantotu sistēmas darbu automatizēšanā un grāmatvežiem dotu vairāk laika pārdomām brīžos, kad mainās regulējums, kad jāizvērtē kāds notikums vai darījums. Šā gada 3. martā Ministru kabinets izdeva noteikumus Nr. 142 "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvos izdevumus" (turpmāk — MK noteikumi Nr. 142), un saskaņā…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Ilustrācija: Arvis Villa

Laila Kelmere, Mg.oec., praktizējoša grāmatvede, Latvijas Lauksaimniecības universitātes vieslektore, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente
Laila Kelmere, Mg.oec.,
praktizējoša grāmatvede,
Latvijas Lauksaimniecības universitātes vieslektore, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente
Foto: Aivars Siliņš

Administratīvi teritoriālā reforma (turpmāk — ATR) ietekmēs grāmatvedības darbu, dos iespēju vēlreiz katrai pašvaldībai paskatīties uz savu saimniecību, sakārtot procesus un ieviest risinājumus, lai optimizētu veicamos darbus, vairāk izmantotu sistēmas darbu automatizēšanā un grāmatvežiem dotu vairāk laika pārdomām brīžos, kad mainās regulējums, kad jāizvērtē kāds notikums vai darījums.

Šā gada 3. martā Ministru kabinets izdeva noteikumus Nr. 142 “Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvos izdevumus” (turpmāk — MK noteikumi Nr. 142), un saskaņā ar tiem jaunveidojamām pašvaldībām ir iespējams no valsts budžeta saņemt vienreizēju dotāciju ATR rezultātā radušos administratīvo izdevumu līdzfinansēšanai (turpmāk — dotācija).

Dotāciju piešķir un izmaksā par izdevumiem, kas novada pašvaldībai radušies, īstenojot ATR saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteikto administratīvo teritoriju un administratīvo centru iedalījumu. Dotāciju novada pašvaldībai piešķir un izmaksā saskaņā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk — aģentūra) lēmumu. Pieteikšanās periods uz šo dotāciju ir īss, un dotācija ir jāizlieto līdz gada beigām. 

Novada pašvaldība var pretendēt uz dotācijas saņemšanu, ja pēc 2021. gada 1. jūlija, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 15. septembrim, iesniedz aģentūrā attiecīgu pieteikumu. 

Dotāciju piešķir no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk — VARAM) budžeta programmā 30.00.00 “Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem 2021. gadam, nodrošinot valsts budžeta līdzfinansējumu katram novadam, kurš izveidosies, apvienojoties pēc vietējo pašvaldību vēlēšanām 2021. gadā. Dotāciju piešķir novada pašvaldībai, kura veidojas, apvienojoties:

 1. divām administratīvajām teritorijām, kopējais dotācijas apmērs nepārsniedz 131 822 eiro;
 2. trim administratīvajām teritorijām, kopējais dotācijas apmērs nepārsniedz 197 733 eiro;
 3. četrām administratīvajām teritorijām, kopējais dotācijas apmērs nepārsniedz 263 644 eiro;
 4. sešām administratīvajām teritorijām, kopējais dotācijas apmērs nepārsniedz 395 466 eiro;
 5. septiņām administratīvajām teritorijām, kopējais dotācijas apmērs nepārsniedz 461 377 eiro;
 6. astoņām administratīvajām teritorijām, kopējais dotācijas apmērs nepārsniedz 527 288 eiro.

Dotācijas kopējais pieejamais apjoms ir 6 920 655 eiro apmērā, un tā tiks piešķirta atbilstoši administratīvo teritoriju skaitam, kas apvienojas jaunajā novadā. Pavisam administratīvi teritoriālā reforma skar 105 pašvaldības, līdz ar to dotācija par vienu vienību ir 65 911 eiro (6 920 655 eiro / 105 administratīvās teritorijas).

Tā kā pārskatam ir jāpievieno izdevumus pamatojošie dokumenti, tad, pieprasot šo dotāciju, novada pašvaldībā ir jānosaka process, kā uzskaitīt šos izdevumus, lai pēc tam vienkāršā veidā var sagatavot pārskatu un pamatojošos dokumentus, kurus iesniegt Valsts reģionālās attīstības aģentūrā.

No dotācijas līdzfinansējamie izdevumi

Noteikumi ir uzrakstīti lakoniski, nesniedzot detalizētāku skaidrojumu par izdevumiem, atstājot to novada pašvaldības ziņā. Papildu informācija rodama MK noteikumu Nr. 142 anotācijā un VARAM metodiskajos materiālos jaunveidojamo novadu pašvaldību darbības uzsākšanai.

Dotāciju izlieto administratīvajiem izdevumiem, kas radušies ATR īstenošanas rezultātā, ja tie ir skaidri konstatējami un ir racionāli, un pašvaldība, iesniedzot pieteikumu, to atbilstoši pamato. Šādi administratīvie izdevumi var būt, piemēram:

 • atlaišanas pabalsti un piemaksas par papildu darbu saistībā ar ATR īstenošanu;
 • ar pārreģistrāciju saistītie izdevumi;
 • informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izdevumi;
 • valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru apvienošanas un jaunas struktūras izveidošanas izdevumi;
 • iestāžu nosaukumu plākšņu nomaiņas izdevumi;
 • jauno novada teritoriju apzīmējošo ceļa zīmju uzstādīšanas izdevumi;
 • ar lietvedību saistīti izdevumi (piemēram, veidlapu izstrādei, zīmogu, vizītkaršu pasūtīšanai);
 • ar apvienojamo novadu pašvaldības policijas pārveidi saistīti izdevumi (piemēram, jaunu formas tērpu iegādei);
 • citi ar ATR ieviešanu tieši saistīti izdevumi.

Atlaišanas pabalsti 

Lai ATR procesu veiktu kvalitatīvi un atbilstoši Darba likumā noteiktajam, darba devējam ir pienākums izmaksāt atlaišanas pabalstu, ja tiek samazināts darbinieku skaits. Tas šajā gadījumā attiecas uz pašvaldību administrācijas reorganizāciju, kā arī vienas iestādes administratīvo funkciju nodošanu otrai iestādei, kas pati par sevi nevar būt par pamatu darba līguma uzteikumam. 

Saskaņā ar Darba likuma 112. panta pirmo daļu darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam atlaišanas pabalstu:

 1. viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja bijis nodarbināts mazāk nekā piecus gadus;
 2. divu mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja bijis nodarbināts piecus līdz 10 gadus;
 3. triju mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja bijis nodarbināts 10 līdz 20 gadus;
 4. četru mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja bijis nodarbināts vairāk nekā 20 gadus.

Savukārt saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17. panta devītās daļas 4. punktā noteikto atlaišanas pabalstu vienas mēnešalgas apmērā izmaksā pašvaldības domes deputātam, kurš ir atbrīvots no iepriekšējā amata (dienesta, darba) sakarā ar ievēlēšanu algotā amatā domē, pēc tam kad viņš līdz ar deputāta pilnvaru izbeigšanos ir beidzis pildīt šā amata pienākumus un viņu divu nedēļu laikā nevar nodrošināt ar iepriekšējo vai līdzvērtīgu darbu. 

Piemaksas par papildu darbu saistībā ar administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu

Dotāciju var izmantot arī citiem ar personālu saistītiem izdevumiem, piemēram, papildu darba apmaksai saistībā ar darbinieku pienākumiem, veicot pārreģistrācijas Valsts kasē, Valsts ieņēmumu dienestā u.c., kas prasa manuālu datu ievadīšanu, piemēram, darbinieku pārreģistrēšana EDS sistēmā vai citas līdzīgas darbības.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izdevumi

VARAM norāda, ka atbalstāmi ir arī ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām saistīti izdevumi — jaunas programmatūras iegādei un papildu licenču iegādei jau esošajai programmatūrai, tās uzstādīšanai, programmatūras izstrādei un pielāgošanai, lai nodrošinātu lietotās programmatūras unifikāciju jaunizveidotās pašvaldības ietvaros un pašvaldību pamata un atbalsta funkciju izpildi. 

Aparatūras iegādei un esošās uzlabošanai, datu migrācijai no vecām sistēmām uz jaunām un lietotāju apmācībai darbam ar jaunām sistēmām. Jaunās programmatūras un tehnikas iegāde tiek atbalstīta, ja tā saistīta ar ATR un racionāli pamatota. 

Pašvaldību apvienošana rosina pārdomas, kā tālāk organizēt grāmatvedības darbu. Vai veidot pilnībā centralizētu grāmatvedības uzskaites sistēmu vai saglabāt daļēji centralizētu uzskaiti, piemēram, kādai atsevišķai iestādei atļaut saglabāt savu grāmatvedības struktūrvienību, piemēram, izglītības iestādē. Viens no problēmjautājumiem ir saistīts ar grāmatvedības uzskaites programmu izvēli, jo pašvaldības strādā ar dažādām grāmatvedības uzskaites programmām, ir dažādas pieejas datu apkopošanā un atskaišu sagatavošanas procesos. Un šis ir viens no izdevumu veidiem, kas būtu finansējams arī no vienreizējās dotācijas.

Dotāciju var izmantot dažādu pārreģistrācijas izdevumu līdzfinansēšanai, ar ko var saskarties jaunizveidotā pašvaldība, piemēram, iestāžu nosaukumu plākšņu nomaiņas izdevumiem, jauno novada teritoriju apzīmējošo ceļa zīmju uzstādīšanas izdevumiem, ar lietvedību saistītiem izdevumiem (piemēram, veidlapu izstrādei, zīmogu, vizītkaršu pasūtīšanai), ar apvienojamo novadu pašvaldības policijas pārveidi saistītiem izdevumiem (piemēram, jaunu formas tērpu iegādei).

Mans ieteikums būtu iegūstošās pašvaldības galvenajam grāmatvedim ar savu komandu izmantot šo iespēju, iesaistot iekšējos un, ja nepieciešams, ārējos resursus, lai īsā laika periodā izstrādātu vienādas veidlapas, pārskatītu iekšējās instrukcijas un tās pilnveidotu un, protams, arī grāmatvedības uzskaites kārtību un jaunveidojamā pašvaldībā piemērojamo kontu plānu. Tāpat ieteiktu izmantot šo iespēju, lai nodrošinātu apmācības par to, kā tagad tiks organizēta grāmatvedība, dokumentu plūsma u.tml. 

Dotācijas pieprasījumā var iekļaut arī tādus ar administratīvi teritoriālās reformas ieviešanu saistītus izdevumus, kuri radušies pēc 2021. gada 1. jūlija (jaunas domes darba uzsākšanas), bet pamatoti uz līgumiem, kas noslēgti pirms 2021. gada 1. jūlija. VARAM norāda, ka šādā gadījumā par attiecīgu darījumu nepieciešams apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums.

Dotācijas piešķiršana

Novada pašvaldība var pretendēt uz dotācijas saņemšanu, ja pēc 2021. gada 1. jūlija, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 15. septembrim, iesniedz aģentūrai attiecīgu pieteikumu, nosūtot to e–adresē ar drošu elektronisko parakstu šādu informāciju:

 1. pieteikumu vēstules formā uz pašvaldības veidlapas, kurā norādīta kontaktinformācija (atbildīgās personas par pieteikuma sagatavošanu vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e–pasta adrese) un norēķinu konta numurs Valsts kasē;
 2. domes lēmumu ar pamatojumu par pieprasāmās dotācijas apjomu un galvenajām izdevumu pozīcijām. 

Iesniedzot šo pieteikumu, VARAM aicina pašvaldības domes lēmumā vai pieteikuma pielikumā kā indikatīvu tāmi iekļaut arī izdevumu sadalījumu kārtējos un kapitālajos izdevumos, lai Valsts reģionālās attīstības aģentūra varētu identificēt paredzamo dotācijas izlietojumu, jo kapitālie izdevumi grāmatvedības uzskaitē būs kvalificējami kā kapitālieguldījumi. 

Aģentūra nedēļas laikā pēc pieteikuma saņemšanas izvērtēs pieteikumu un domes lēmumu un pieņems vienu no šādiem lēmumiem:

 1. ja pieteikums un novada domes lēmums atbilst dotācijas izlietojuma mērķim, aģentūra pieņem lēmumu par dotācijas piešķiršanu novada pašvaldībai;
 2. ja pieteikums un novada domes lēmums ir nepilnīgs vai neatbilst dotācijas izlietojuma mērķim, aģentūra uzdod pašvaldībai piecu darbdienu laikā precizēt pieteikumu un atkārtoti iesniegt aģentūrā izskatīšanai vai pieņem pamatotu lēmumu par atteikumu piešķirt valsts dotāciju ATR īstenošanas rezultātā radušos administratīvo izdevumu līdzfinansēšanai.

Aģentūra lēmumu par dotācijas piešķiršanu piecu darbdienu laikā paziņo novada pašvaldībai, un, ja lēmums ir pozitīvs, tad aģentūra pārskaita piešķirto dotāciju uz novada pašvaldības norādīto norēķinu kontu.

Novada pašvaldībai dotācija jāizlieto līdz 2021. gada 31. decembrim.

Pārskats par izlietoto dotāciju un atbildība

Novada pašvaldības domes priekšsēdētājs nodrošina saņemtās dotācijas izlietojumu atbilstoši paredzētajam mērķim un līdz 2022. gada 1. februārim iesniedz aģentūrā pārskatu par piešķirtās dotācijas izlietojumu atbilstoši MK noteikumu Nr. 142 pielikumā noteiktajai pārskata formai. Pārskatam pievieno izdevumus pamatojošus dokumentus.

Aģentūra divu nedēļu laikā pēc pārskata saņemšanas pārbauda dotācijas izlietojuma atbilstību mērķim. Ja novada pašvaldība piešķirto dotāciju nav izlietojusi atbilstoši mērķim, tad aģentūra var pieņemt lēmumu par piešķirtās dotācijas atprasīšanu. Lēmumu par dotācijas atprasīšanu piecu darbdienu laikā aģentūra paziņo novada pašvaldībai. Atgūtos finanšu līdzekļus ieskaita valsts budžetā.

Sagatavojot 2021. gada pārskatu, tām novada pašvaldībām, kuras pieteiksies dotācijai, ir jāseko līdzi pārskata par izlietoto dotāciju apstiprināšanai aģentūrā. Ja gadījumā aģentūra atprasīs līdzekļus, tad tas būs vērtējams notikums un uzrādāms gada pārskatā.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2021. gada jūlija (475.) numurā.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: