0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBADividenžu saņemšana no meitas uzņēmuma

Dividenžu saņemšana no meitas uzņēmuma

Ina Spridzāne, sertificēta nodokļu konsultante

Latvijas uzņēmums SIA "A" 2020. gadā saņēma no Latvijas meitas uzņēmuma SIA "B" dividendes 50 000 eiro apmērā, par kurām tika samaksāts UIN pēc jaunās kārtības. SIA "A" šīs dividendes uzreiz arī izmaksāja tālāk dalībniekiem. SIA "A" ir nesadalītā peļņa līdz 31.12.2017. 200 000 eiro apmērā. Kā atspoguļot šo dividenžu izmaksu EDS sistēmā, un kā jāgrāmato šādas dividendes? Atbilde Saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) 6. panta 1. un 2. daļu nodokļa maksātājs ir tiesīgs samazināt taksācijas periodā ar nodokli apliekamajā bāzē iekļauto dividenžu apmēru…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Dividenžu saņemšana no meitas uzņēmuma
Ilustrācija: Feodora – stock.adobe.com

Latvijas uzņēmums SIA "A" 2020. gadā saņēma no Latvijas meitas uzņēmuma SIA "B" dividendes 50 000 eiro apmērā, par kurām tika samaksāts UIN pēc jaunās kārtības. SIA "A" šīs dividendes uzreiz arī izmaksāja tālāk dalībniekiem. SIA "A" ir nesadalītā peļņa līdz 31.12.2017. 200 000 eiro apmērā. Kā atspoguļot šo dividenžu izmaksu EDS sistēmā, un kā jāgrāmato šādas dividendes?

Atbilde

Ina Spridzāne, sertificēta nodokļu konsultante
Ina Spridzāne,
sertificēta nodokļu konsultante
Foto: Aivars Siliņš

Saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) 6. panta 1. un 2. daļu nodokļa maksātājs ir tiesīgs samazināt taksācijas periodā ar nodokli apliekamajā bāzē iekļauto dividenžu apmēru tādā apjomā, kādā nodokļa maksātājs taksācijas periodā ir saņēmis dividendes no dividenžu izmaksātāja, kurš tā rezidences valstī ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, vai tādas dividendes, no kurām to izmaksas valstī ir ieturēts nodoklis, izņemot dividendes, kas saņemtas no juridiskās personas, kas atrodas, ir izveidota vai nodibināta zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās. Ja taksācijas periodā saņemto šā panta pirmajā daļā minēto dividenžu apjoms ir lielāks par aprēķināto dividenžu apmēru, starpību var attiecināt uz nākamajiem taksācijas periodiem (hronoloģiskā secībā), samazinot apliekamajā bāzē iekļaujamo dividenžu apmēru.

Bez tam UIN likuma pārejas noteikumu 8. punktā ir noteikts, ka nodokļa maksātājs ir tiesīgs neiekļaut ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē dividendes, kas tiek aprēķinātas, sadalot peļņu, kura uzrādīta bilancē 2017. gada 31. decembrī, savukārt pārejas noteikumu 9. punktā noteikts, ka, piemērojot šo pārejas noteikumu 8. punktu, pirms peļņas sadales atlikušo nesadalīto peļņu turpmākajos pārskata gados samazina par aprēķinātajām dividendēm un turpmāko pārskata gadu zaudējumiem piemēro metodi "pirmais iekšā — pirmais ārā" (FIFO).

Saskaņā ar pārejas noteikumu 10. punktu ir noteikts, ka nesadalīto peļņu, kura uzrādīta bilancē 2017. gada 31. decembrī, uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām samazina šādā kārtībā:

  1. par zaudējumiem, kuri radušies turpmākajos pārskata gados;
  2. par aprēķinātajām dividendēm, kurām piemērots šo pārejas noteikumu 8. punkts;
  3. par debitoru parādiem, kuri, piemērojot šo pārejas noteikumu 31. punkta 1. apakšpunktu, ir samazinājuši apliekamo ienākumu; 
  4. par aizdevumiem, kuriem piemērots šo pārejas noteikumu 34. punkts.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir izteicis viedokli, ka, sadalot peļņu dividendēs nodokļa aprēķināšanas mērķiem, tiek pieņemts, ka pirmā tiek sadalīta iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa (piemēram, līdz 2017. gada 31. decembrim gūtā peļņa) un tikai pēc tam dividendēs tiks sadalīta turpmākajos gados (piemēram, 2020. gadā) gūtā peļņa. 

VID metodiskajā materiālā (turpmāk — skaidrojums) par UIN deklarācijas aizpildīšanas kārtību ir norādīts, ka nodokļa maksātājs UIN deklarācijas 1.1. rindu aizpilda tikai tad, kad pirmo reizi aizpilda deklarāciju saskaņā ar tā saukto jauno UIN likumu,1 un šai rindai sekojošajā tabulā nodokļa maksātājs norāda nesadalīto peļņu līdz 2017. gada 31. decembrim, jo to pie sadalīšanas dividendēs neietver ar UIN apliekamajā bāzē un neapliek ar nodokli, tāpēc tabulā ir jānorāda nesadalītā peļņa par iepriekšējiem gadiem līdz 2017. gada 31. decembrim un jāatspoguļo tas, kā šī peļņa samazināsies 2018. un turpmākajos gados. 

Saskaņā ar skaidrojumu nodokļa maksātājam tajā mēnesī, kurā ir pieņemts dalībnieku lēmums par peļņas sadalīšanu dividendēs, iesniedzot UIN deklarāciju, uz jautājumu "Vai taksācijas periodā ir izmaksātas dividendes vai tām pielīdzinātas izmaksas un veidojas nosacītās dividendes?" ir jāatbild apstiprinoši, iezīmējot lodziņu "Jā, izmaksātas dividendes vai tām pielīdzinātas izmaksas". Pēc šādas atbildes atveras deklarācijas sadaļa no 1. līdz 4. rindai. 

Pieņemot, ka lasītāja gadījumā 2018. un 2019. gadā SIA ir bijusi tikai peļņa un nav bijis nepieciešamības veikt citas UIN likumā paredzētās "vecās" nesadalītās peļņas korekcijas, 1.1. rindas tabula dividenžu sadales brīdī varētu būt šāda:

Nr. p. k. Nesadalītā peļņa 31.12.2017. Finanšu grāmatvedībā aprēķinātie zaudējumi, kas samazina nesadalīto peļņu Citas koriģējošas summas (norāda summu ar "+" vai "–" zīmi) Peļņas daļa, kuru sadala dividendēs taksācijas periodā  Debitoru parādi, kuri samazinājuši ar nodokli apliekamo bāzi Aizdevums, kuram piemērots pārejas noteikumu 34. punkts Peļņas daļa, kuru sadalīs turpmākajos periodos  [(2–3–/+4–5–6–7) ≥0]
1 2 3 4 5 6 7 8
200 000 0 0 50 000 0 0 150 000

Saskaņā ar skaidrojumu deklarācijas 1. rindā norāda tikai tās dividendes vai dividendēm pielīdzinātas izmaksas, kuras aprēķinātas konkrētajā taksācijas periodā, sadalot peļņu, kura gūta, sākot ar 2018. gada 1. janvāri. Kā minēts iepriekš, sadalot peļņu dividendēs nodokļa aprēķināšanas mērķiem, tiek pieņemts, ka pirmā tiek sadalīta iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa, tāpēc 1. rindu neaizpilda, ja deklarācijas 1.1. rindas tabulas 8. ailē ir norādīta pozitīva summa, t.i., ja nodokļa maksātāja rīcībā ir nesadalītā peļņa no iepriekšējiem gadiem (izveidojusies līdz 2017. gada 31. decembrim), kā tas ir konkrētajā gadījumā. 

Skaidrojumā noteikts, ka deklarācijas 2. rindā norāda pārskata gadā no citiem uzņēmumiem saņemtās dividendes (vai dividendēm pielīdzinātas izmaksas), kuras apliktas ar uzņēmumu ienākuma nodokli, norādot tikai tās saņemto dividenžu summas (vai dividendēm pielīdzinātas izmaksas), kuras saņemtas no citiem uzņēmumiem (gan rezidentiem, gan nerezidentiem) un tālāk aprēķinātas izmaksāšanai nodokļa maksātāja dalībniekiem. Ņemot vērā to, ka konkrētajā gadījumā nodokļu maksātājam ir bijusi nesadalītā peļņa līdz 31.12.2017. un UIN mērķiem tiek uzskatīts, ka tā tiek sadalīta vispirms, deklarācijas 2. rinda konkrētajā gadījumā nav jāaizpilda, jo tādā gadījumā nodokļa maksātājam zustu iespēja izmantot UIN atvieglojumu par dividendēm, kas saņemtas no SIA "B". Deklarācijas 2. rindā no SIA "B" saņemtās dividendes, pēc autores domām, būtu jādeklarē taksācijas periodā, kurā tiek pieņemts lēmums par dividenžu izmaksu, bet SIA "A" vairs nav "vecās" (līdz 31.12.2017.) uzkrātās nesadalītās peļņas. 

Diemžēl iepriekšminētajā VID skaidrojumā nav ietverts piemērs, kā nodokļa maksātājam būtu jārīkojas konkrētā situācijā, tāpēc būtu ieteicams iesniegt VID lūgumu sniegt rakstisku apstiprinājumu.

Lasītāja situācijā nav sniegta informācija par SIA "A" dalībnieku statusu — fiziskas vai juridiskas personas. Ja SIA "A" dalībnieki ir fiziskās personas, nodokļu piemērošanā būtu jāņem vērā arī likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (IIN likums) normas. Atbilstoši šim likumam dividendes tiek pieskaitītas pie fiziskās personas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) apliekamajiem ienākumiem. Balstoties uz šī likuma 9. panta 1. daļas 2.1 punktu, gada apliekamajā ienākumā netiek ietvertas un ar nodokli netiek apliktas dividendes, dividendēm pielīdzināms ienākums vai nosacītās dividendes, ja par aprēķinātajām dividendēm, dividendēm pielīdzināmu ienākumu vai nosacītajām dividendēm uzņēmuma līmenī no peļņas daļas, no kuras tiek maksātas dividendes, dividendēm pielīdzināms ienākums vai nosacītās dividendes, Latvijā ir samaksāts uzņēmumu ienākuma nodoklis saskaņā ar UIN likumu (šo atbrīvojumu nepiemēro, ja uzņēmumu ienākuma nodoklis ir samaksāts saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu ienākuma nodokli", t.i., "veco" likumu). Tas nozīmē, ka gadījumā, ja SIA "A" dividenžu izmaksai piemēro atbrīvojumu no UIN, sadalot "veco" peļņu, fiziskajai personai pienākošās dividendes ir apliekamas ar IIN pēc 20% likmes, jo atbilstoši IIN likuma pārejas noteikumu 130. punktam dividendēm un nosacītajām dividendēm, kuras UIN maksātājs izmaksā no peļņas, kas radusies līdz 31.12.2017., tikai 2018. un 2019. gadā piemēro IIN likmi 10 % apmērā.

1 Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, spēkā no 2018. gada 1. janvāra.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2020. gada novembra (467.) numurā

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: