0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-BILANCES JURIDISKIE PADOMIBJP RAKSTIKā norit SIA likvidācija

Kā norit SIA likvidācija

Nadežda Korobčenko, Mag.iur. tiesību zinātnē

Iemesli, kāpēc būtu jāuzsāk sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) likvidāciju, var būt dažādi. Likvidējamais uzņēmums var būt maksātnespējīgs, taču ar valdes lēmumu likvidēt var arī maksātspējīgu uzņēmumu. SIA, kura nespēj pildīt savas saistības, par maksātnespējīgu uzņēmumu pasludina tiesa. Lai gan maksātnespējas procesa iznākums ir uzņēmuma likvidācija, tomēr tas nenozīmē, ka likvidācija iespējama tikai un vienīgi uzņēmuma maksātnespējas dēļ. Ja uzņēmums spēj apmierināt visu kreditoru prasījumus, uzņēmums tiek likvidēts bez maksātnespējas procesa.  Likvidācija atšķiras no maksātnespējas ar to, ka SIA likvidācijas mērķis ir izmantojot…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu, nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCES JURIDISKIE PADOMI par 12 € / mēnesī


ABONĒT

Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai
 Esi abonents?

Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Kā norit SIA likvidācija
Ilustrācija: Arvis Villa
Nadežda Korobčenko,Mag.iur. tiesību zinātnē
Nadežda Korobčenko,
Mag.iur. tiesību zinātnē
Foto: Aivars Siliņš

Iemesli, kāpēc būtu jāuzsāk sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) likvidāciju, var būt dažādi. Likvidējamais uzņēmums var būt maksātnespējīgs, taču ar valdes lēmumu likvidēt var arī maksātspējīgu uzņēmumu. SIA, kura nespēj pildīt savas saistības, par maksātnespējīgu uzņēmumu pasludina tiesa. Lai gan maksātnespējas procesa iznākums ir uzņēmuma likvidācija, tomēr tas nenozīmē, ka likvidācija iespējama tikai un vienīgi uzņēmuma maksātnespējas dēļ. Ja uzņēmums spēj apmierināt visu kreditoru prasījumus, uzņēmums tiek likvidēts bez maksātnespējas procesa. 

Likvidācija atšķiras no maksātnespējas ar to, ka SIA likvidācijas mērķis ir izmantojot uzņēmumā esošus aktīvus, apmierināt visu kreditoru prasījumus, savukārt maksātnespējas gadījumā bieži tiek apmierināti tikai nodrošināto kreditoru prasījumi.

Atsevišķas situācijas, kad SIA likvidācija varētu būt nepieciešama:

 • SIA darbība ar zaudējumiem – ja sabiedrība strādā ar zaudējumiem, pastāv finanšu rakstura problēmas, kas var novest līdz maksātnespējai.
 • Juridiskas problēmas – ja SIA ir, piemēram, tiesvedības sakarā ar neizpildītām saistībām, SIA likvidācija var būt viens no veidiem, kā novērst situācijas vēl lielāku saasināšanos un nodrošināt kreditoru prasību apmierināšanu.
 • SIA struktūras maiņa – ja uzņēmējs vēlas mainīt SIA struktūru, piemēram, pārveidot to par citu uzņēmuma veidu vai pārstrukturēt, uzņēmuma likvidācija var būt viens no soļiem šajā procesā.

Uzņēmuma likvidācijas iemesli var būt dažādi, bet galvenais mērķis ir novērst turpmākās problēmas un nodrošināt, ka kreditoru prasības tiek apmierinātas, izmantojot uzņēmuma aktīvus.

SIA likvidācijas sākums ir uzņēmuma darbības izbeigšana.

SIA likvidācijas shēma
SIA likvidācijas shēma

SIA darbības izbeigšana

Komerclikums (KL) paredz divus SIA darbības izbeigšanas gadījumus:

 • KL 312. pants

 1. Ar dalībnieku lēmumu. Lēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu pieņem dalībnieku sapulce.
 2. Ar tiesas nolēmumu. Sabiedrības darbību var izbeigt, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, ja: 2.1. sabiedrības dibināšanas dokumenti ir pretrunā ar likumu; 2.2. sabiedrības pamatkapitāls neatbilst likuma prasībām; 2.3. sabiedrība neiesniedz komercreģistra iestādei likumā paredzētās ziņas vai dokumentus; 2.4. dalībnieki nav pieņēmuši lēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu gadījumos, kad tas viņiem bija jādara saskaņā ar likumu vai statūtiem;
 3. uzsākot bankrota procedūru. Kārtību, kādā izbeidzama sabiedrības darbība bankrota gadījumā, regulē atsevišķs likums, t.i., Maksātnespējas likums. Maksātnespējas likums paredz fiziskās personas bankrota procedūru, saistību dzēšanas procedūru un maksātnespējas pasludināšanu. Pēc lēmuma par darbības izbeigšanas Uzņēmumu reģistram (UR) iesniedzamie dokumenti: 1. pieteikuma veidlapa; 2. dalībnieku sapulces protokols vai vienīgā dalībnieka lēmums; 3. likvidatora piekrišana ieņemt amatu. Nav jāiesniedz, ja par likvidatoru kļūst esošais valdes loceklis.
 4. Jāsamaksā valsts nodevu 30 EUR apmērā. Dokumentu iesniegšanas termiņš UR: 3 dienas no lēmuma pieņemšanas.
 • KL 314.1 pants

 1. Sabiedrības darbību var izbeigt, pamatojoties uz komercreģistra (UR lēmums) iestādes lēmumu, ja: 1.1. sabiedrības valdei ilgāk par trim mēnešiem nav pārstāvības tiesību un sabiedrība triju mēnešu laikā pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas nav novērsusi norādīto trūkumu; 1.2. sabiedrība nav sasniedzama tās juridiskajā adresē un divu mēnešu laikā pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas nav novērsusi norādīto trūkumu.
 2. Sabiedrības darbību var izbeigt, pamatojoties uz nodokļu administrācijas lēmumu, ja: 2.1. sabiedrība viena mēneša laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas nav iesniegusi gada pārskatu un kopš pārkāpuma izdarīšanas ir pagājuši vismaz seši mēneši; 2.2. sabiedrība viena mēneša laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas nav iesniegusi nodokļu likumos paredzētās deklarācijas par sešu mēnešu periodu; 2.3. sabiedrības darbība ir apturēta, pamatojoties uz nodokļu administrācijas lēmumu, un sabiedrība triju mēnešu laikā pēc tās darbības apturēšanas nav novērsusi norādīto trūkumu.

Komercreģistra iestādes vai nodokļu administrācijas lēmums par sabiedrības darbības izbeigšanu stājas spēkā viena mēneša laikā pēc tā paziņošanas sabiedrībai, ja lēmums nav likumā noteiktajā kārtībā apstrīdēts vai pārsūdzēts.

Likvidatora iecelšana

SIA darbības izbeidzas ar dalībnieku lēmumu. Likvidāciju veic valdes locekļi, ja statūtos, dalībnieku sapulces lēmumā vai tiesas nolēmumā nav noteikts citādi. Ja likvidatoru ieceļ dalībnieku sapulce, tā nosaka likvidatora atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību. Likvidatori piesakāmi ierakstīšanai komercreģistrā. Šo pieteikumu ir pienākums parakstīt visiem sabiedrības dalībniekiem. Tāpat ierakstīšanai komercreģistrā piesakāmas jebkuras izmaiņas likvidatoru sastāvā vai viņu pārstāvības apjomā. Var tikt iecelts viens vai vairāki likvidatori. Pieteikumam pievieno katra likvidatora rakstveida piekrišanu būt par likvidatoru. Piekrišanā likvidators norāda tās sabiedrības firmu un reģistrācijas numuru, par kuras likvidatoru viņš piekrīt kļūt.

Ja sabiedrības darbība tiek izbeigta, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, un sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona ir ieteikusi tiesai likvidatora kandidātu, vai ja to prasa dalībnieki, kuri pārstāv ne mazāk par vienu desmitdaļu pamatkapitāla, likvidatoru ieceļ un viņa atlīdzības apmēru un kārtību nosaka tiesa. Likvidatoram jāiesniedz UR pieteikumu ar rakstveida piekrišanu būt par likvidatoru. Piekrišanā likvidators norāda tās sabiedrības firmu un reģistrācijas numuru, par kuras likvidatoru viņš piekrīt kļūt.

Ja sabiedrības darbība ir izbeigta, pamatojoties uz komerc­reģistra iestādes vai nodokļu administrācijas lēmumu, vai ja sabiedrības darbība ir izbeigta, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, un neviena ieinteresētā persona nav ieteikusi tiesai likvidatora kandidātu, komercreģistra iestāde pēc tam, kad komercreģistrā izdarīts ieraksts par sabiedrības darbības izbeigšanu, savā tīmekļvietnē publicē paziņojumu par sabiedrības darbības izbeigšanu. Paziņojumā uzaicina sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc tā publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu. Sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas segtās likvidācijas izmaksas atmaksā no sabiedrības mantas.

Sabiedrības likvidācija nenotiek un komercreģistra iestāde pieņem lēmumu par sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra, ja neviena sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona neiesniedz tiesai vai komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu un sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process. Manta, kas palikusi pēc sabiedrības izslēgšanas no komercreģistra, piekrīt valstij.

Jāņem vērā, ka uzsākot likvidācijas procesu ar dalībnieku lēmumu, SIA rīcībā jābūt noteiktiem naudas līdzekļiem, jo visas likvidācijas izmaksas sedz no sabiedrības līdzekļiem. Var būt tā, ka sabiedrībai ir manta, kuru var pārdot un iegūt līdzekļus, vai arī SIA ir debitori, no kuriem var piedzīt parādus, lai segtu kreditoru prasījumus un likvidācijas izmaksas. Tas nozīmē, ka sabiedrībai var nebūt tik daudz naudas līdzekļu kontā, bet tā var, pārdodot mantu un piedzenot no debitoriem parādus, iegūt pietiekami daudz naudas, lai nosegtu kreditoru prasījumus un likvidācijas izmaksas.

Kreditoru prasījumu pieteikšana un kreditoru aizsardzība

Pēc dokumentu iesniegšanas, komercreģistra iestāde savā tīmekļvietnē publicē paziņojumu par sabiedrības darbības izbeigšanu un likvidācijas uzsākšanu. Likvidators ne vēlāk kā paziņojuma publicēšanas dienā nosūta paziņojumu par likvidācijas uzsākšanu visiem zināmajiem sabiedrības kreditoriem. Paziņojumā sabiedrības kreditori uzaicināmi pieteikt savus prasījumus viena mēneša laikā pēc paziņojuma publicēšanas dienas, ja dalībnieku sapulces lēmumā vai tiesas nolēmumā par sabiedrības darbības izbeigšanu nav noteikts garāks kreditoru pieteikšanās termiņš.

Kreditori noteiktā termiņā piesaka likvidatoram savus prasījumus pret sabiedrību. Prasījumā norādāms prasījuma saturs, pamats un apmērs, un tam pievienojami prasījumu pamatojošie dokumenti.

Ja zināms kreditors nepiesaka savu prasījumu, nepieņem izpildījumu vai saistība vēl nav izpildāma, viņam pienākošās summas tiek deponētas pie zvērināta notāra pēc sabiedrības juridiskās adreses. Pastāvot strīdīgam kreditora prasījumam, sabiedrības mantu var sadalīt starp dalībniekiem tikai tad, ja attiecīgajam kreditoram ir dots nodrošinājums.

Sabiedrības mantas sadale

Pēc parādu nokārtošanas atlikušo sabiedrības mantu likvidatori sadala starp sabiedrības dalībniekiem atbilstoši sabiedrības slēguma bilancē noteiktajām viņu ieguldījuma (kapitāla) daļām. Nauda, kas nav nepieciešama likvidācijas gaitā, tiek sadalīta starp sabiedrības dalībniekiem nosacīti. Nepieciešamie līdzekļi to saistību segšanai, kuru izpildes termiņš vai nosacījums nav iestājies, un strīdīgu saistību segšanai, kā arī to summu nodrošināšanai, kuras pienākas sabiedrības biedriem pie galīgās norēķināšanās, ir aizturami.

Sabiedrības atlikušās mantas sadale

Mantu drīkst sadalīt ne agrāk kā divus mēnešus no dienas, kad likvidācijas slēguma finanšu pārskats un sabiedrības atlikušās mantas sadales plāns ir nosūtīts dalībniekiem vai paziņojums par iespēju iepazīties ar tiem ir publicēts (ja likums prasa tā publicēšanu). Izmaksas dalībniekiem tiek veiktas naudā, ja statūtos nav noteikts citādi. Likvidatori var nepārdot mantu, ja tas nav nepieciešams kreditoru prasījumu apmierināšanai un ja tas noteikts lēmumā par sabiedrības darbības izbeigšanu.

Sabiedrības izslēgšana no UR

SIA likvidācijas procesa ilgums ir atkarīgs no tā, cik ātri tiek izpildītas visas ar likvidāciju nepieciešamās darbības. Ja sabiedrībai nav kreditoru, process var aizņemt nedaudz vairāk par mēnesi, bet, ja ir kreditori, – nedaudz vairāk par trim mēnešiem (ir gadījumi, kad likvidācijas process notiek ilgāk pa gadu). Komerclikumā nav noteikts termiņš, kādā ir jāveic sabiedrības likvidācija. To veic tik ilgi, līdz tiek izpildītas visas ar likvidāciju nepieciešamās darbības.

Sabiedrības dokumentus nodod glabāšanā vienam no sabiedrības dalībniekiem vai trešajai personai Latvijā, saskaņojot ar Latvijas Nacionālo arhīvu to glabāšanas vietu. Sabiedrības arhīviski vērtīgos dokumentus, ievērojot Arhīvu likuma noteikumus, nodod glabāšanā Latvijas Nacionālajam arhīvam. Ja likvidators iecelts SIA ar ieinteresētas personas pieteikumu, likvidators veic darbības dokumentu nodošanai glabāšanā.

UR iesniedzamie dokumenti Sabiedrības izslēgšanai:

 • 1. pieteikuma veidlapa;
 • 2. likvidācijas slēguma finanšu pārskats;
 • 4. sabiedrības atlikušās mantas sadales plāns (ja tāds sastādīts);
 • 5. revidenta atzinums (ja tika veikta revidenta pārbaude).

Dokumentu iesniegšanas termiņš UR – 14 dienas pēc sabiedrības atlikušās mantas sadales. Pirms dokumentu iesniegšanas UR ir jābūt nokārtotām saistībām ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID). Pēc dokumentu saņemšanas UR pieprasa izziņu VID par SIA saistību izpildi. Ja visas saistības ar VID nav izpildītas, UR nevar komersantu izslēgt no komercreģistra.

Likvidējamas SIA pasludināšana par maksātnespējīgu

Ja likvidācijas gaitā atklājas, ka likvidējamās sabiedrības mantas nepietiek, lai apmierinātu visus pamatotos kreditoru prasījumus, likvidatoram ir pienākums iesniegt maksātnespējas pieteikumu likumā noteiktajā kārtībā.

Šajā gadījumā maksātnespējas pieteikuma iesniegšana notiek saskaņā ar Maksātnespējas likuma 57. panta sesto daļu: „Saskaņā ar likvidācijas sākuma finanšu pārskatu parādniekam nepietiek aktīvu, lai apmierinātu visus pamatotos kreditoru prasījumus, vai arī šis apstāklis atklājas likvidācijas gaitā.”

Publicēts žurnāla “Bilances Juridiskie Padomi” 2023. gada jūnija (120.) numurā.