Kas jāievēro, ja slēdz uzņēmuma līgumu ar fizisku personu, kas nav reģistrējusi saimniecisko darbību?

(4)
Foto: Bruce Mars, Pexels.com

Ar uzņēmuma līgumu viena puse uzņemas izpildīt otrai par zināmu atlīdzību ar saviem darba rīkiem un ierīcēm kādu pasūtījumu, izgatavot kādu lietu vai izvest galā kādu pasākumu. Uzņēmuma līgumu regulē Civillikums (2212. pants). Uzņēmuma līguma puses ir pasūtītājs un uzņēmējs, un uzņēmējs var būt gan fiziska, gan juridiska persona.

Ja uzņēmuma līgums ir noslēgts starp juridisku personu – Latvijas komersantu (Pasūtītāju) un fizisko personu, kura nav reģistrējusi saimniecisko darbību, tad komersants (Pasūtītājs):

 • atbild par nodokļu nomaksu no aprēķinātās atlīdzības par uzņēmuma līguma izpildi un pārskatu iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam (VID);
 • reģistrē cilvēku kā darba ņēmēju, ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) no atlīdzības;
 • uzņēmējdarbības riska valsts nodevu (URVN) nemaksā, jo nav darba attiecību (darba līguma).

Ienākumam no uzņēmuma līguma izmaksas vietā piemēro šādas nodokļa likmes:

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)

 • IR iesniegta algas nodokļa grāmatiņa: 20 % mēneša ienākumam līdz 1667 eiro; 23 % mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 eiro;
 • NAV iesniegta algas nodokļa grāmatiņa vai grāmatiņā IR veikta atzīme par 23 % likmes piemērošanu: 23 % visam mēneša ienākumam (arī ienākumam līdz 1667 eiro).

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)

35,09% vispārējā gadījumā (no tiem 24,09 % – darba devēja daļa, 11 % darba ņēmēja daļa).

Komersants VID EDS iesniedz šādus pārskatus:

Pārskata/deklarācijas nosaukums Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš
Ziņas par darba ņēmējiem Uzņēmuma līguma noslēgšanas dienā–vispārējā gadījumā ziņu kods 11 un kods 81.

Uzņēmuma līguma izbeigšanas dienā–ziņu kods 25 un kods 82.

Darba devēja ziņojums Katru mēnesi līdz nākamā mēneša datumam, kurš darba devējam noteikts kā ikmēneša obligāto iemaksu  veikšanas termiņš.

IIN, kas ieturēts no atlīdzības no uzņēmuma    līguma, ziņojumā neuzrāda.

VSAOI: līdz nākamā  mēneša pēc mēneša, par  kuru aprēķināta alga, datumam, kurš noteikts kā ikmēneša obligāto iemaksu veikšanas termiņš.
Paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām

 

Par ieturēto  IIN–līdz nākamā mēneša 15.datumam pēc izmaksas  (ar kodu 1008).

Paziņojumu VID iesniedz     par  katru mēnesi, par  kuru  ir veikta izmaksa.

IIN: ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 5. datumam pēc atlīdzības izmaksas.

 

Raksturīgākās uzņēmuma līguma pazīmes:

 • uzņēmuma līgumu slēdz ar personālsabiedrību, juridisku vai fizisku personu;
 • uzņēmuma līgumā ir noteikts konkrēts darba rezultāts, nevis vispārīgā darba veikšana;
 • uzņēmuma līguma izpildi personālsabiedrība, juridiska vai fiziska persona nodrošina, izmantojot savus resursus (telpas, darba rīkus, biroja preces utt.), ārpus darba tiesiskajām attiecībām un pamatojoties uz uzņēmuma līguma nosacījumiem nevis pasūtītāja iekšējo darba kārtību;
 • uzņēmuma līguma izpildes rezultāts vai starprezultāti tiek nodoti ar pieņemšanas- nodošanas aktu;
 • ar uzņēmuma līgumu tiek iegādāts pakalpojuma “komplekts”, kas ietver visas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās izmaksas.

Uzņēmuma līgumu nedrīkst slēgt, ja ir konstatējamas darba līguma pazīmes!

Darba likuma 28. panta otrā daļa nosaka, ka “ar darba līgumu darbinieks uzņemas veikt noteiktu darbu, pakļaujoties noteiktai darba kārtībai un darba devēja rīkojumiem, bet darba devējs –  maksāt nolīgto darba samaksu un nodrošināt taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus”.

Raksturīgākās darba līguma pazīmes:

 • darba līgumu slēdz ar fizisku personu;
 • darba līgumā darba rezultāts tiek noteikts vispārīgi (piemēram, veikt projekta vadītāja pienākumus);
 • darba līguma gadījumā darbinieks ir atkarīgs no darba devēja attiecībā uz darba rīkiem un resursiem – darba devējs nosaka un nodrošina darbiniekam darba vietu, darba rīkus, iekārtas, ierīces, biroja preces utt.
 • darba līguma gadījumā darbiniekam ir pienākums ievērot darba devēja iekšējo darba kārtību;
 • darba līguma gadījumā darba devējs darbiniekam nodrošina visas Darba likumā paredzētās sociālās garantijas (atvaļinājumi, apmaksātās brīvdienas, pabalsti, slimības lapas utt.)

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(4)