0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBANodokļi un pārskati, nodarbinot no Ukrainas ieceļojušos

Nodokļi un pārskati, nodarbinot no Ukrainas ieceļojušos

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas

Pieņemot darbā no Ukrainas ieceļojošos Ukrainas iedzīvotājus, darba devējs ievēro tādu pat pārskatu un deklarāciju iesniegšanas kārtību un termiņus, kā nodarbinot Latvijā jebkuru citu darbinieku – nerezidentu vai rezidentu. Darba devējs: reģistrē darbinieku VID (norādot ziņu kodu 11); aprēķina un ietur nodokļus (IIN1 un VSAOI2) un iemaksā tos vienotajā nodokļu kontā; par darbinieku maksā uzņēmējdarbības riska valsts nodevu (URVN); iesniedz pārskatus un deklarācijas. Nodokļu ziņā no Ukrainas ieceļojošie Ukrainas pilsoņi var būt gan Latvijas rezidenti, gan nerezidenti. Personu nodokļu likumos uzskata par Latvijas rezidentu, ja: šīs personas deklarētā (pastāvīgā) dzīvesvieta ir Latvijas Republikā vai…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī*

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Pexels.com

Pieņemot darbā no Ukrainas ieceļojošos Ukrainas iedzīvotājus, darba devējs ievēro tādu pat pārskatu un deklarāciju iesniegšanas kārtību un termiņus, kā nodarbinot Latvijā jebkuru citu darbinieku – nerezidentu vai rezidentu. Darba devējs:

 • reģistrē darbinieku VID (norādot ziņu kodu 11);
 • aprēķina un ietur nodokļus (IIN1 un VSAOI2) un iemaksā tos vienotajā nodokļu kontā;
 • par darbinieku maksā uzņēmējdarbības riska valsts nodevu (URVN);
 • iesniedz pārskatus un deklarācijas.

Nodokļu ziņā no Ukrainas ieceļojošie Ukrainas pilsoņi var būt gan Latvijas rezidenti, gan nerezidenti.

Personu nodokļu likumos uzskata par Latvijas rezidentu, ja:

 1. šīs personas deklarētā (pastāvīgā) dzīvesvieta ir Latvijas Republikā vai
 2. šī persona uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā.3

Kritēriji, uz kuru pamata nepieciešams noteikt, vai persona kļūst par Latvijas nodokļu rezidentu, ir noteikti arī līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu un nodokļu nemaksāšanas novēršanu4 (Latvijas – Ukrainas konvencijā).

Ja persona ir abu Līgumslēdzēju Valstu rezidents, šī persona tiks uzskatīta par rezidentu tajā Līgumslēdzējā Valstī, kurā atrodas tās pastāvīgā dzīvesvieta; ja tās pastāvīgā dzīvesvieta ir abās Līgumslēdzējās Valstīs, šī persona tiks uzskatīta par tās Līgumslēdzējas Valsts rezidentu, ar kuru tai ir ciešākas personiskās vai ekonomiskās attiecības (vitālo interešu centrs)5.

Vispārīgā gadījumā no Ukrainas ieceļojusī persona, kura Latvijā radusi patvērumu uz laiku saistībā ar šā brīža situāciju Ukrainā un plāno atgriezties savā valstī, ir nerezidents.

Nerezidentiem nepiešķir algas nodokļa grāmatiņu un nepiemēro neapliekamo minimumu un atvieglojumus, aprēķinot ieturamo algas nodokli.

Iesniedzamie pārskati, nodarbinot darbinieku:

Pārskata/deklarācijas nosaukums

Darbinieks – nerezidents

Darbinieks – rezidents

Ziņas par darba ņēmējiem

X

X

Darba devēja ziņojums

X

X

Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām

-

X

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās personas – nerezidenta – gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli

X

-

Ziņas par darba ņēmējiem

Ziņas par darba ņēmējiem6(gan par nerezidentu, gan rezidentu) iesniedz darba devējs:

 • nodibinot darba tiesiskās attiecības, – ne vēlāk kā vienu stundu, pirms darbinieks uzsāk darbu (ja ziņas sniedz elektroniski EDS), norādot ziņu kodu 11;
 • izbeidzot darba tiesiskās attiecības vai mainoties darba ņēmēja statusam, – ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc statusa maiņas vai zaudēšanas, norādot atbilstošo ziņu kodu7.

Ziņas par darba ņēmējiem EDS atrodamas: sagatavot dokumentu “No veidlapas” izvēlnē “Pēc dokumentu grupas” – “Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu dokumenti” – “Ziņas par darba ņēmējiem”.

Avots: VID

Ziņās par darba ņēmējiem aili “Personas dzimšanas dati (ja nav personas koda)” aizpilda, ja reģistrē darbinieku – Latvijas nerezidentu.

Pēc tam darba devējs vēršas VID ar iesniegumu par unikāla reģistrācijas numura piešķiršanu, pievienojot darba ņēmēja pases kopiju un dzīvesvietas adresi rezidences valstī. Minēto iesniegumu VID var nosūtīt, izmantojot EDS dokumentu “Informācija Valsts ieņēmumu dienestam”, papildus pievienojot arī pielikumus (pases kopiju, dzīvesvietas adresi rezidences valstī).

VID piešķirs darba ņēmējam unikālu reģistrācijas numuru, kuru darba devējs izmanto personas koda vietā.

Pēc unikālā reģistrācijas numura saņemšanas iesniedz precizētas ziņas par darba ņēmējiem, papildinot deklarēto ierakstu ar šo numuru.

Darba devēja ziņojums

Darba devēja ziņojumu8 iesniedz katru mēnesi līdz 17. datumam, norādot tajā katru darba ņēmēju (gan rezidentu, gan nerezidentu).

Darba devēja ziņojums EDS atrodams: sagatavot dokumentu “No veidlapas” izvēlnē “Pēc dokumentu grupas” – “Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu dokumenti” – “Darba devēja ziņojums”.

Darba devēja ziņojumā (DDZ) norāda:
 • 4. ailē – par pārskata mēnesi aprēķināto bruto darba samaksu, neatkarīgi no tā, vai tā ir izmaksāta;
 • 5. ailē – no 4. ailē deklarētās darba samaksas aprēķinātās kopējās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), summējot darba ņēmēja VSAOI daļu un darba devēja VSAOI daļu;
 • 8. ailē – iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), kas jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā DDZ iesniegšanas mēnesī (tikai par rezidentu). No darbiniek – nerezidenta algas ieturēto IIN 8. ailē neuzrāda!
 • 9. ailē - uzņēmējdarbības riska valsts nodevu (URVN) 0,36 € mēnesī par katru darbinieku (arī nerezidentu), ar kuru ir darba tiesiskās attiecības.

IIN pārskats par izmaksām nerezidentam

Par darbinieka – nerezidenta ienākumu un no tā ieturēto IIN iesniedz “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskatu par fiziskās personas – nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli (4. pielikumu)9” līdz nākamā mēneša 15. datumam10. 4. pielikums EDS atrodams: sagatavot dokumentu “No veidlapas” izvēlnē “Pēc dokumentu grupas” – “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti” – “IeIeN pārskats par izmaksām nerezidentiem”.
Attēla turpinājums
Avots: VID

Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām

Par rezidentam izmaksātajiem ienākumiem iesniedz Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām11 līdz:

 • nākamā mēneša 15. datumam – pēc darba tiesisko attiecību pārtraukšanas;
 • 1. februārim – ja darba attiecības pastāvējušas līdz gada beigām.

Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām EDS atrodams: sagatavot dokumentu “No veidlapas” izvēlnē “Pēc dokumentu grupas” – “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti” – “Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām”.

Attēla turpinājums
Avots: VID

VSAOI un IIN aprēķināšana

VSAOI

Par darbinieku – nerezidentu, kurš veic darbu Latvijā, VSAOI veic Latvijā vispārējā likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā tāpat kā par rezidentu. Obligāto iemaksu objekts (gan rezidentam, gan nerezidentam) ir visi algotā darbā aprēķinātie ienākumi, no kuriem jāietur IIN.

Obligāto iemaksu likme ir:

 • 34,09 % (10,5 % – darba ņēmēja daļa, 23,59 % – darba devēja daļa) vispārējā gadījumā (ja darba ņēmējs ir apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem)
 • 30,02 % (9,25 % – darba ņēmēja daļa, 20,77 % – darba devēja daļa), ja darba ņēmējs sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju.

Darba ņēmējam – ārvalstniekam, kas sasniedzis ārvalstī noteikto pensijas vecumu, ja tas ir mazāks par Latvijā noteikto pensijas vecumu, – piemēro darba ņēmējiem vispārējā gadījumā noteikto likmi (34,09 %).

VSAOI iemaksā vienotajā nodokļu kontā reizi mēnesī līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam.

IIN

 • Nerezidentam

Nerezidenta mēneša ienākumam no algotā darba, no kura atskaitīta VSAOI darba ņēmēja daļa, piemēro IIN 23 % likmi.

No nerezidenta ieturēto IIN iemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam12.

No nerezidenta ienākuma ieturēto IIN uzrāda 4. pielikumā (“Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās personas – nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli’’).

Nerezidenta algai nepiemēro neapliekamo minimumu un atvieglojumus.

 • Rezidentam

Darba ņēmēja – rezidenta – ienākumam no algotā darba piemēro šādas IIN likmes:

IR iesniegta algas nodokļa grāmatiņa

NAV iesniegta algas nodokļa grāmatiņa

20 %

mēneša ienākumam līdz 1667 €

23 % visam mēneša ienākumam (arī ienākumam līdz 1667 €)

 

23 %

mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 €.

!!! Aprēķinot nodokli, ņem vērā neapliekamo minimumu un atvieglojumus.

 

IIN, ko ietur no rezidenta algotā darba ienākuma, deklarē darba devēja ziņojuma 8. ailē.

IIN iemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz:

   • izmaksas mēneša 23. datumam (ja izmaksas mēnesī aprēķina un izmaksā darba samaksu par iepriekšējo mēnesi);
   • izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam (ja darba samaksa par kalendāra mēnesi tiek aprēķināta un izmaksāta tā paša kalendāra mēneša laikā).

Par rezidentam izmaksātajiem ienākumiem iesniedz Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: