0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAPārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā jūnijā

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā jūnijā

Valsts ieņēmumu dienesta informācija

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis pārskatu par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2022. gada jūnijā. Normatīvā akta nosaukums Komentārs/skaidrojums Pieņemts Spēkā no Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā Likuma 11.1 pants, kas nosaka juridisko personu tiesības ziedot, papildināts ar 4.1 daļu, nosakot, ka šā panta ceturtajā daļā noteikto ziedojuma apmēra ierobežojumu nepiemēro gadījumos, kad juridiskā persona ziedo zāles, lai nekavējoties sniegtu palīdzību Ukrainai, un par to ir pieņemts atbilstošs Ministru kabineta lēmums. Par ziedojuma summu nevar piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus ziedotājiem, kā arī vienlaikus par to nav nepieciešams koriģēt uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi. 16.06.2022. 23.06.2022. Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” Likuma 24.…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis pārskatu par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2022. gada jūnijā.

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemts

Spēkā no

Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā

Likuma 11.1 pants, kas nosaka juridisko personu tiesības ziedot, papildināts ar 4.1 daļu, nosakot, ka šā panta ceturtajā daļā noteikto ziedojuma apmēra ierobežojumu nepiemēro gadījumos, kad juridiskā persona ziedo zāles, lai nekavējoties sniegtu palīdzību Ukrainai, un par to ir pieņemts atbilstošs Ministru kabineta lēmums. Par ziedojuma summu nevar piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus ziedotājiem, kā arī vienlaikus par to nav nepieciešams koriģēt uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi.

16.06.2022.

23.06.2022.

Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”

Likuma 24. panta 1.2 daļa izteikta jaunā redakcijā, nosakot, ja nodokļu maksātājs neievēro lēmumā par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu noteiktos samaksas termiņus vai neveic pilnā apmērā kārtējos nodokļu maksājumus nodokļu likumos noteiktajos termiņos, vai noteiktajos termiņos neveic nokavētos nodokļu maksājumus, attiecībā uz kuriem pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, nodokļu administrācijai ir tiesības atcelt lēmumu par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu. Ja nodokļu administrācija ir atcēlusi lēmumu par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu, nesamaksātajai pamatparāda daļai par visu kavējuma periodu tiek aprēķināta nokavējuma nauda vispārējā kārtībā un nokavētie nodokļu maksājumi tiek piedzīti bezstrīda kārtībā. Pants papildināts ar jaunu 17. daļu, nosakot, ja nepārvaramas varas radīto apstākļu izraisītajām sekām ir ilgstoša nelabvēlīga iedarbība uz nodokļu maksātāja saimniecisko darbību un tās ietekmē vai var ietekmēt VID pieņemtā lēmuma par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu izpildi, nodokļu maksātājam ir tiesības lūgt atkārtoti piešķirt samaksas termiņa pagarinājumu tiem nokavētajiem VID administrētajiem nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš ir pagarināts saskaņā ar šā panta pirmo daļu vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuros noteikti īpašie atbalsta mehānismi nodokļu maksātājiem krīzes situācijas pārvarēšanai. Paplašināts to iestāžu loks, kurās var reģistrēt saimnieciskās darbības ieņēmumu konta numuru, tādejādi likuma 147. pantā, 148. panta pirmajā un otrajā daļā, trešās daļas otrajā teikumā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā, 149. un 150. pantā vārdu “kredītiestāde” (attiecīgā locījumā) aizstāts ar vārdiem “pakalpojuma sniegšanas iestāde” (attiecīgā locījumā). Likumā veikti arī citi redakcionāli precizējumi.

16.06.2022.

01.08.2022.

Ministru kabineta 2022. gada 31. maija noteikumi Nr. 322 “Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā”

Noteikumi nosaka kārtību, kādā individuālais komersants un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kā arī individuālais uzņēmums, zemnieku un zvejnieku saimniecība, kuras apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 300 000 eiro), kārto grāmatvedību, ja tā izvēlas vienkāršā ieraksta sistēmu. Spēku zaudē Ministru kabineta 2007. gada 20. marta noteikumi Nr. 188 “Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā”.

31.05.2022.

03.06.2022.

Ministru kabineta 2022. gada 7. jūnija noteikumi Nr. 331 “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 392 “Kārtība, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts veic klienta neklātienes identifikāciju””

Grozījumi veikti, lai precizētu noteikumu nosaukumu un tajā lietoto terminoloģiju un veicinātu uz riska novērtējuma balstītas pieejas īstenošanu klienta identifikācijā. Noteikumi precizē Noziedzīgi iegūtu līdzekļa legalizācijas un terorisma un prolifēracijas finansēšanas novēršanas likuma subjekta pienākumu klienta identifikācijai izmantot Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā noteikto nacionāls elektroniskās identifikācijas līdzekli klienta neklātienes identifikācijai.

07.06.2022.

14.06.2022.

Ministru kabineta 2022. gada 7. jūnija noteikumi Nr. 336 “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumos Nr. 166 “Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas nodrošināšanai””

Grozījumi noteikumos veikti saskaņā ar 12. maijā pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Ar grozījumiem noteikts, ka Lauku atbalsta dienests nodrošinās piekļuvi sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa informācijas sistēmai arī sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājiem, kas sezonas laukstrādniekus nodarbinās akmeņu lasīšanas darbos sējumu, stādījumu un zālāju platības, ja sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs atbildīs likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.12 panta trešajā daļā noteiktajām prasībām un to apliecinās Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmā. Lauku atbalsta dienests katru nodarbināšanas dienu pēc tam, kad sezonas laukstrādnieks pie viena vai vairākiem lauksaimniekiem kopā taksācijas gada periodā no 1. aprīļa līdz 30. novembrim ir bijis nodarbināts 85 dienas, nosūta lauksaimniekam paziņojumu, kurā tiek norādīts atlikušo dienu skaits līdz noteiktā 90 dienu kritērija sasniegšanai.

07.06.2022.

14.06.2022.

Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 353 Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. marta noteikumos Nr. 211 “Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība”

Grozījumi noteikumos izstrādāti atbilstoši Saeimā 2021. gada 21. oktobrī pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli”.

Tādejādi, precizēts, ka minētie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma “Par akcīzes nodokli” 16. panta otro un 2.1 daļu un sīkāk uzskaitīti nosacījumi un kārtība, kas ir jāievēro denaturētā spirta aprites jomā. Redakcionāli precizēts noteikumu 22.1 punkts, 39.7. un 39.8. apakšpunkts, kā arī 2. pielikums.

21.06.2022.

01.07.2022.

Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 378 “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 684 “Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu””

Ar grozījumiem pilnveidoti noteikumi par alkoholisko dzērienu izmantošanu uztura bagātinātāju ražošanai un alkoholisko dzērienu izmantošanu atbilstoši likuma “Par akcīzes nodokli” 16. panta pirmās daļas 4.1 , 5., 7., 8., 9. un 10. punktā noteiktajam, ņemot vērā 2021. gada 21. oktobra grozījumus. Tādejādi jaunā redakcijā izteikts 1. punkts un noteikumi papildināti ar jaunu 1.1 punktu, kas nosaka, - lai komersants alkoholiskos dzērienus varētu izmantot atbilstoši likuma 16. panta pirmās daļas 4.1, 5., 7., 8., 9. un 10. punktam, komersants saņem  VID atļauju iegādāties alkoholiskos dzērienus, kuriem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu (1.1 pielikums). Attiecīgi precizēts arī noteikumu 2. punkts. Redakcionāli precizējumi veikti noteikumu 3., 5., un 14. punktā. Jaunā redakcijā izteikts noteikumu 19. punkts, izslēdzot no tā regulējumu par to, ka informāciju par VID lēmumu par komersantiem, kuriem izsniegta atļauja iegādāties alkoholiskos dzērienus, kurus atbrīvo no akcīzes nodokļa, publicē VID mājaslapā internetā triju darbdienu laikā pēc lietotāja atļaujas izsniegšanas. Svītrots noteikumu 23. punkts, un noteikumi papildināti ar jaunu 23.1   23.2 un 23.2 punktu, nosakot NM rīcību atļaujas anulēšanas vai zaudēšanas gadījumā. Jaunā redakcijā izteikts 2. pielikumus. Noteikumos veikti arī citi grozījumi.

21.06.2022.

01.07.2022.

Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 380 “Noteikumi par reliģisko organizāciju un to iestāžu gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā”

Noteikumi nosaka:

  1. kārtību, kādā reliģiskās organizācijas un to iestādes (turpmāk – reliģiskā organizācija) kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā;
  2. reliģiskās organizācijas gada pārskatu struktūru, apjomu un saturu, kā arī sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtību.

Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā ir piemērojama reliģiskajai organizācijai, kura atbilst Grāmatvedības likuma 10. pantā noteiktajam apgrozījuma (ieņēmumu) no saimnieciskajiem darījumiem kritērijam un kura ir izvēlējusies kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Reliģiskā organizācija kārto grāmatvedību saskaņā ar šiem noteikumiem, ņemot vērā Grāmatvedības likumu, Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumus Nr. 877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi” un Ministru kabineta 2021. gada 14. septembra noteikumus Nr. 625 “Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai”. Spēku zaudē Ministru kabineta 2006. gada 14. novembra noteikumi Nr. 928 “Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem”.

21.06.2022.

01.07.2022.

 

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: