0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBASAISTĪBAS un AKTĪVISamazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītais ienākums

Samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītais ienākums

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas

Valsts ieņēmumu dienests (VID) jūlijā aktualizējis metodisko materiālu "Samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītais ienākums", kurā sniedz metodisku palīdzību iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piemērošanā attiecībā uz samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radīta ienākuma noteikšanu. Ar IIN apliek rezidenta un nerezidenta samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radīto ienākumu (turpmāk – samazinātu procentu ienākums), kas veidojas, ja nosacītā tirgus cena ir lielāka nekā atbilstoši aizdevuma līgumam aprēķinātie procenti. To noteic likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 3. panta trešās daļas 25. punkts, 8.2 pants. Samazinātu procentu ienākuma aprēķinā piemēro nosacīto tirgus cenu – Latvijas Bankas  noteikto iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem izsniegto kredītu…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Visualhunt.com

Valsts ieņēmumu dienests (VID) jūlijā aktualizējis metodisko materiālu "Samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītais ienākums", kurā sniedz metodisku palīdzību iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piemērošanā attiecībā uz samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radīta ienākuma noteikšanu.

Ar IIN apliek rezidenta un nerezidenta samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radīto ienākumu (turpmāk samazinātu procentu ienākums), kas veidojas, ja nosacītā tirgus cena ir lielāka nekā atbilstoši aizdevuma līgumam aprēķinātie procenti. To noteic likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 3. panta trešās daļas 25. punkts, 8.2 pants.

Samazinātu procentu ienākuma aprēķinā piemēro nosacīto tirgus cenu Latvijas Bankas  noteikto iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem izsniegto kredītu gada vidējo svērto procentu likmi (attiecīgajā valūtā) iepriekšējā gadā, kas reizināta ar koeficientu 0,7. Latvijas Banka iekšzemes nefinanšu sabiedrībām no jauna izsniegto kredītu gada vidējo svērto procentu likmi publicē savā tīmekļa vietnē.

Nosacījumus par samazinātu procentu ienākuma noteikšanu piemēro aizdevumiem, ko fiziskā persona neņem savas saimnieciskās darbības ietvaros un ko izsniedz:

 • komersants;
 • individuālais uzņēmums (zemnieka vai zvejnieka saimniecība);
 • kooperatīvā sabiedrība;
 • nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība;
 • biedrība, nodibinājums, organizācija;
 • fiziskā persona, kas reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID) kā saimnieciskās darbības veicēja;
 • uz līguma pamata apvienojušās divas vai vairākas personas.

Aizdevējs var būt gan rezidents, gan nerezidents.

Nosacījumus nepiemēro procentu maksājumiem par aizdevumiem, kurus izsniedz:

 • kredītiestāde;
 • attīstības finanšu institūcija (ar 2015. gada 1. martu);
 • krājaizdevu sabiedrība;
 • kapitālsabiedrība, kura saņēmusi speciālu atļauju (licenci) patērētāja kreditēšanas pakalpojuma sniegšanai;
 • ja aizdevējs ir individuālais uzņēmums (zemnieka vai zvejnieka saimniecība), bet aizdevuma ņēmējs – šā individuālā uzņēmuma (zemnieka vai zvejnieka saimniecības) īpašnieks.

Ienākuma noteikšanas veidi

Samazinātu procentu ienākumu nosaka pozitīvu starpību starp procentu maksājumiem, kas aprēķināti, izsniegtajam aizdevumam piemērojot nosacīto tirgus cenu, un atbilstoši aizdevuma līgumam taksācijas gadā aprēķinātajiem procentu maksājumiem.

Ja aizdevējam ir pienākums sniegt informāciju par darījumiem ar saistītām personām saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām pozitīvu starpību starp atbilstoši likuma nosacījumiem aprēķinātajiem procentu maksājumiem (aizdevēja transfertcenu dokumentācijā pamatotā un apliekamā ienākuma aprēķinā procentu maksājumu vietā izmantotā patiesā tirgus vērtība) un atbilstoši aizdevuma līgumam taksācijas gadā aprēķinātajiem procentu maksājumiem.

Ja samazinātu procentu ienākums, kas noteikts pēc šīm metodēm, ir atšķirīgs, par ienākumu uzskata mazāko no tiem.

Ja neatmaksāto parādu saistību apjoms gada laikā mainās (ir noteikts aizdevuma atmaksas grafiks), aprēķinā piemēro parāda saistību vidējo apjomu:

 • ja parādu saistības ir visu gadu, parādu saistību vidējo apjomu aprēķina, saskaitot parādu saistību vērtību katra mēneša pēdējā datumā (izņemot pārskata gada pēdējo mēnesi), pieskaitot pusi no parādu saistību vērtības taksācijas gada sākumā un pusi no parādu saistību vērtības taksācijas gada beigās un iegūto summu dalot ar mēnešu skaitu gadā;
 • ja parādu saistības nav visu gadu, parādu saistību vidējo apjomu aprēķina, saskaitot parādu saistību vērtību katra mēneša pēdējā datumā (izņemot gada pēdējo mēnesi vai mēnesi, kad saistības beidzas (ja tās beidzas gada vidū)), pieskaitot pusi no parādu saistību vērtības gada sākumā vai mēnesī, kad saistības rodas (ja tās rodas perioda vidū), un pusi no parādu saistību vērtības gada pēdējā mēneša datumā vai tā mēneša pēdējā datumā, kad saistības beidzas (ja tās beidzas gada vidū), un iegūto summu dalot ar  mēnešu skaitu gadā, kuros ir konkrētās saistības.
Ja saistības nav visu gadu, aprēķinot samazināto procentu ienākumu, piemēro nosacītās tirgus cenas attiecīgo proporcionālo daļu.

Ja parādu saistības nav visu gadu un aizdevuma apjoms parādu saistību periodā nemainās (nav noteikts aizdevuma atmaksas grafiks), samazinātu procentu ienākumu var noteikt proporcionāli izsniegtā aizdevuma periodam, kas ir izteikts dienās, līdz noteiktajam aizdevuma atmaksas termiņam.

Ienākuma gūšanas diena, nodokļa likme un deklarēšana

Samazinātu procentu ienākuma gūšanas (izmaksas) diena ir taksācijas gada pēdējā diena.

Ja ienākumam pielīdzina aizdevumu, tad ienākumam pielīdzina arī līgumā noteiktos, bet nesamaksātos procentus. Par šo ienākumu gūšanas (izmaksas) dienu uzskatāma sestā mēneša pēdējā diena pēc aizdevuma līgumā noteiktā aizdevuma atmaksas termiņa vai 66. mēneša pēdējā diena (no aizdevuma izsniegšanas dienas), ja aizdevuma līgumā noteiktais aizdevuma atmaksas termiņš pārsniedz 60 mēnešus.

Detalizētāka informācija par ienākumam pielīdzināmiem aizdevumiem pieejama metodiskajā materiālā Ienākumam pielīdzināmi aizdevumi.

Ja saistības nav visu gadu, aprēķinot samazināto procentu ienākumu, piemēro nosacītās tirgus cenas attiecīgo proporcionālo daļu.

Ienākumu izmaksātājs (aizdevējs) iesniedz VID līdz nākamā gada 1. februārim paziņojumu par fiziskajai personai (rezidentam) izmaksātajām summām, norādot ienākumu veidu “Samazinātu aizdevuma procentu radītais ienākums” ar ienākuma veida kodu “2055”.

Samazinātu procentu ienākumam piemēro progresīvo nodokļa likmi.

IIN no samazinātu procentu ienākuma maksā aizņēmējs (rezidents), iesniedzot VID gada ienākumu deklarāciju taksācijas gadam sekojošā gadā no 1. marta līdz 1. jūnijam vai no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam.

Fiziska persona (rezidents) samazinātu procentu ienākumu deklarē, aizpildot deklarācijas pielikumu Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi D1”.

Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 eiro, to var iemaksāt budžetā trijās reizēs līdz 23. jūnijam, 23. jūlijam un 23. augustam, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas, bet ja gada kopējie ienākumi pārsniedz sociālo iemaksu objekta maksimālo apmēru 62 800 eiro, tad katru reizi var iemaksāt trešo daļu no aprēķinātās nodokļa summas - attiecīgi līdz 23. jūlijam, 23. augustam un 23. septembrim.

Ja aprēķinātā nodokļa summa par 2021. gadu pārsniedz 640 eiro, to var iemaksāt vienotajā nodokļu kontā trijos maksājumos līdz 2022. gada 23. jūlijam, 23. augustam un 23. septembrim, kā to paredz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 6. panta ceturtā daļa.

Nerezidenta samazinātu procentu ienākumu aprēķina un iedzīvotāju ienākuma nodokli iemaksā budžetā aizdevējs (ienākumu izmaksātājs), piemērojot 23% nodokļa likmi. Ieturēto nodokli aizdevējs iemaksā budžetā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumā un deklarē pārskatā ne vēlāk kā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam.

Metodiskajā materiālā atradīsit arī piemērus aprēķiniem.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: