0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIUIN piemērošana, saņemot pakalpojumu no Anglijas uzņēmuma

UIN piemērošana, saņemot pakalpojumu no Anglijas uzņēmuma

Sagatavots pēc Valsts ieņēmumu dienesta sniegtās uzziņas

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedzis uzziņu jautājumā par šādu situācijas aprakstu. Iesniedzējs plāno saņemt pakalpojumu no Latvijas nerezidenta (Anglijas uzņēmuma M, reģ. Nr…. ) par preču zīmola reģistrāciju EU, ASV un Lielbritānijā. Iesniedzējs lūdz paskaidrot, vai šis pakalpojums atbilst UIN likuma 5. panta 1. daļā minētajam pakalpojumiem un ir uzskatāms kā nerezidenta ar nodokli apliekamais objekts, kurš ir apliekams ar 20% UIN likmi no atlīdzības summas. Gadījumā, ja šis pakalpojums atbilst UIN likuma 5. panta 1. daļā minētajam pakalpojumiem, iesniedzējs lūdz norādīt, kādi dokumenti iesniedzējam jāpieprasa no pakalpojuma sniedzēja, lai saņemtu…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī*

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Foto: Javier gonzalez from Pexels

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedzis uzziņu jautājumā par šādu situācijas aprakstu.

Iesniedzējs plāno saņemt pakalpojumu no Latvijas nerezidenta (Anglijas uzņēmuma M, reģ. Nr…. ) par preču zīmola reģistrāciju EU, ASV un Lielbritānijā. Iesniedzējs lūdz paskaidrot, vai šis pakalpojums atbilst UIN likuma 5. panta 1. daļā minētajam pakalpojumiem un ir uzskatāms kā nerezidenta ar nodokli apliekamais objekts, kurš ir apliekams ar 20% UIN likmi no atlīdzības summas.

Gadījumā, ja šis pakalpojums atbilst UIN likuma 5. panta 1. daļā minētajam pakalpojumiem, iesniedzējs lūdz norādīt, kādi dokumenti iesniedzējam jāpieprasa no pakalpojuma sniedzēja, lai saņemtu atbrīvojumu no UIN apmaksas.

VID, izvērtējot iesniedzēja iesniegumā sniegto faktu aprakstu un no minētajiem faktiem izrietošu konkrētu jautājumu, norāda, ka Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 5. panta pirmajā daļā noteikts, ka nerezidentiem ar nodokli apliekamais objekts ir Latvijā gūtie ieņēmumi no saimnieciskās darbības vai ar to saistītām darbībām. Nodoklis tiek ieturēts no tādiem maksājumiem, kurus rezidenti (izņemot fiziskās personas) un pastāvīgās pārstāvniecības izmaksā nerezidentiem, ja no šiem maksājumiem nav ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN). Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) tiek ieturēts no:

  • 1) atlīdzības par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem — 20% no atlīdzības summas;
  • 2) atlīdzības par Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanu — 3% no atlīdzības summas;
  • 3) nerezidentam veiktajiem maksājumiem atbilstoši šā panta sestajai un astotajai daļai;
  • 4) atlīdzības par Latvijā esoša nekustamā īpašuma izīrēšanu vai iznomāšanu — 5% no atlīdzības summas.

Atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 5. panta piektajā daļā noteiktajam, Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 5. panta izpratnē vadības un konsultatīvie pakalpojumi ir darbību kopums, ko nerezidents veic tieši vai izmantojot pieaicināto personālu, lai nodrošinātu iekšzemes uzņēmuma (rezidenta) vai cita nerezidenta pastāvīgās pārstāvniecības vadību vai sniegtu iekšzemes uzņēmumam (rezidentam) vai pastāvīgajai pārstāvniecībai nepieciešamās konsultācijas.

Tādējādi, lai būtu izpildāms Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 5. panta pirmās daļas pirmajā punktā noteiktais pienākums ieturēt no nerezidenta UIN 20% apmērā no atlīdzības summas, nerezidenta sniegtajiem pakalpojumiem ir jānodrošina iekšzemes uzņēmuma (rezidenta) vadība vai jāsniedz tam nepieciešamās konsultācijas.

Ministru kabineta (MK) 2017. gada 14. novembra noteikumu Nr. 677 “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi” 30. punkts nosaka, ka atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 5. panta pirmās daļas 1. punktam pakalpojumu kvalificē kā konsultatīvo pakalpojumu, ņemot vērā tā ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu, ietverot  arī dažādu veidu izstrādņu un materiālu (aprēķinu, projektu, biznesa plānu) sagatavošanu, informācijas sniegšanu par izmaiņām grāmatvedības programmās, tirgus izpētē un reklāmā, iekārtu un ražošanas tehnoloģiju tirgū un citos jautājumos, kas saistīti ar saimnieciskās darbības veicēja stratēģisko attīstību, produkcijas ražošanu un realizāciju, saimnieciskās darbības veicēja ekonomiskās darbības izpēti.

Tādējādi nerezidenta sniegtie pakalpojumi ir izvērtējami pēc to ekonomiskās būtības, ņemot vērā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 5. panta piektajā daļā un MK 2017. gada 14. novembra noteikumu Nr. 677 30. punktā sniegto definīciju.

Atbilstoši iesniedzēja iesniegumā sniegtajam faktu aprakstam, iesniedzējs plāno saņemt pakalpojumu no Latvijas nerezidenta (Anglijas uzņēmuma M, reģ. Nr…. ) par preču zīmola reģistrāciju ES, ASV un Lielbritānijā.

Izvērtējot iesniedzēja iesniegumā sniegto informāciju un iesnieguma pielikumā pievienotā samaksas dokumenta kopiju, secināms, ka Anglijā reģistrētā uzņēmuma sniegtais pakalpojums – preču zīmola reģistrācija ES, ASV un Lielbritānijā, pēc ekonomiskās būtības un satura neatbilst vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma izpratnē.

Saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 5. panta sestajā daļā noteikto, neatkarīgi no jebkuriem šā likuma noteikumiem UIN, piemērojot 20% likmi, ietur no visiem maksājumiem un dividendēm (izņemot šā panta astotajā daļā minētos maksājumus), ko Latvijas rezidenti vai nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības izmaksā juridiskajām, fiziskajām un citām personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās, ieskaitot maksājumus šo personu pārstāvjiem vai maksājumus trešo personu banku kontos un maksājumus, kas veikti savstarpēja norēķinu ieskaita veidā, izņemot maksājumus par preču piegādēm un iegādātajiem Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās apgrozības vērtspapīriem, ja šīs preces un vērtspapīri tiek iegādāti par tirgus cenām (vērtību).

Zemu nodokļu vai beznodokļu valstis un teritorijas ir noteiktas MK 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 819 “Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām” 2. punktā. Atbilstoši tiem Anglija nav iekļauta zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstā. Tādējādi iesniedzēja darījums ar Anglijas uzņēmumu nav jāvērtē kā darījums ar personu, kas atrodas zemu nodokļu vai beznodokļu valstī un teritorijā.

Ņemot vērā minēto, iesniedzēja veiktais maksājums Anglijas uzņēmumam par preču zīmola reģistrāciju ES, ASV un Lielbritānijā neveido Anglijas uzņēmumam ar UIN apliekamo objektu Latvijā, līdz ar to konkrētajā tiesiskajā situācijā nav piemērojama Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 5. panta pirmā daļa un UIN nav jāietur, kā arī no Anglijas uzņēmuma nav jāpieprasa dokumenti, lai saņemtu atbrīvojuma no aplikšanas ar nodokli Latvijā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: