Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumi. Ko par to būtu jāzina ārvalstu investoriem

Pēc VID informācijas

(5)
Foto: Pexels.com

Kā zināms, uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) kopš 2018. gada Latvijā maksā tikai peļņas sadales brīdī vai gadījumos, ja peļņa tiek kādā citā veidā novirzīta tādiem izdevumiem, kuri nenodrošina nodokļa maksātāja turpmāku attīstību (piemēram, ar saimniecisko darbību nesaistītiem izdevumiem, palielinātiem procentu maksājumiem, aizdevumiem saistītām personām utt. – sk. Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, 4. panta 2. daļu. Tomēr joprojām eksistē arī vairāki UIN atvieglojumi (kurus var izmantot gadījumos, ja uzņēmumam veidojas nodokļa bāze, pret kuru atvieglojums ir attiecināms):

 • atvieglojums ziedotājiem,
 • atvieglojums nodokļa maksātājiem, kas veic lauksaimniecisko darbību,
 • atvieglojums par ārvalstīs samaksāto nodokli,
 • atvieglojums ienākumam no akciju atsavināšanas,
 • atvieglojums speciālo ekonomisko zonu (SEZ) uzņēmumiem,
 • iepriekšējo gadu zaudējumu pārnešana u.c.

Nodokļa atvieglojumi ziedotājiem

Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojuma piemērošanas vajadzībām par ziedojumu uzskata mantu vai finanšu līdzekļus, kurus nodokļa maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod sabiedriskā labuma organizācijai, budžeta iestādei vai citai likuma 12.panta pirmajā daļā minētajai organizācijai tās statūtos, satversmē vai nolikumā norādīto mērķu sasniegšanai, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību.

Tātad nodokļa maksātājs var ziedot mantu vai finanšu līdzekļus un par veikto ziedojumu piemērot nodokļa atvieglojumu saskaņā ar likuma 12.pantu, bet par ziedotu pakalpojumu nodokļa atvieglojumu nepiemēro.

Nodokļa maksātājs pārskata gada laikā var izvēlēties piemērot tikai vienu no šādiem atvieglojumiem:

 1. atvieglojuma veids – neiekļaut taksācijas perioda ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5 procentu apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
 2. atvieglojuma veids – neiekļaut taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2 procentus no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi;
 3. atvieglojuma veids – samazināt taksācijas periodā par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par 75 procentiem no ziedotās summas, nepārsniedzot 20 procentus no aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa summas par aprēķinātajām dividendēm.

Minētie ierobežojumi attiecas uz kopējo ziedojumu summu finanšu gada laikā.

Atvieglojums uzņēmumiem, kas veic lauksaimniecisko darbību

Nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kas veic lauksaimniecisko darbību (likuma 14.pants), piemēro, samazinot pārskata gada ar nodokli apliekamo bāzi par 50 procentiem no summas, kas saņemta kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības (ES) atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

Ja uzņēmums saņem minētos maksājumus, bet ar nodokli apliekamā bāze pārskata gadā neveidojas, atvieglojumu nevar piemērot.

Atvieglojums par ārvalstīs samaksāto nodokli

Nodokļa maksātājs ir tiesīgs samazināt taksācijas periodā ar nodokli apliekamajā bāzē iekļauto dividenžu apmēru tādā apjomā, kādā ir saņēmis dividendes no dividenžu izmaksātāja, kurš savā rezidences valstī ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs vai arī izmaksātāja valstī no dividendēm ir ieturēts nodoklis (likuma 6.pants).

Tātad, ja uzņēmums Latvijā saņem dividendes no cita Latvijas uzņēmuma vai ārvalstu uzņēmuma, kurš savā rezidences valstī ir samaksājis uzņēmumu ienākuma nodokli, uzņēmums šīs dividendes izmaksā, neapliekot ar nodokli.

Atbrīvojumu nepiemēro dividendēm, kas saņemtas no zemu nodokļu un beznodokļu (ārzonas) jurisdikcijām.

Atvieglojums ienākumam no akciju atsavināšanas

Nodokļa maksātājs ir tiesīgs samazināt taksācijas periodā ar nodokli apliekamajā bāzē iekļauto dividenžu apmēru par gūto ienākumu no tiešās līdzdalības akciju atsavināšanas, ja šo akciju turēšanas periods atsavināšanas brīdī ir vismaz 36 mēneši (likuma 13.pants).

Tātad, ja tiek atsavinātas tādas kapitāla daļas vai akcijas, kuras uz atsavināšanas brīdi ir personas īpašumā vismaz 36 mēnešus, aprēķinātās un izmaksājamās dividendes var samazināt par minēto kapitāla daļu vai akciju atsavināšanas vērtību.

Ja minētais ienākums no kapitāla daļas vai akcijas atsavināšanas pārsniedz taksācijas periodā nodokļa bāzē iekļauto dividenžu apmēru, starpību var attiecināt uz nākamajiem taksācijas periodiem (bez ierobežojuma laikā).

Atvieglojums SEZ uzņēmumiem

Kapitālsabiedrības pārskata gadā aprēķināto nodokli no dividendēm ir tiesīgas samazināt par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides summu, kas aprēķināta saskaņā ar likumu “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” (pārejas noteikumu 23.–25.punkts).

Tātad uzņēmumam ir tiesības samazināt maksājamo nodokli no dividendēm atbilstoši speciālās ekonomiskās zonas piešķirtās atlaides apjomam.

Par reprezentācijas izdevumiem un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumiem

Ar nodokli apliekamajā bāzē neiekļauj (ar nodokli neapliek) reprezentācijas izdevumus un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumus, kas nepārsniedz 5 procentus no pirmstaksācijas gada bruto darba algas, par kuru samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi, ja šie izdevumi uzskaitīti dalīti no citiem izdevumiem (8.panta otrās daļas 7.punkts). Pie šiem izdevumiem pieskaita kolektīva motivēšanas un citu kolektīvo pasākumu izdevumus, transporta izdevumus (darbinieka nogādāšanai no mājām uz darbu un atpakaļ), nepersonificējamos darba koplīgumā paredzētos pasākumu izdevumus, u.c.

Par izdevumu segšanu darbiniekiem un darbinieku ģimenes locekļiem

Nodokļa maksātājiem ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē, cita starpā, ietver ar saimniecisko darbību nesaistītos izdevumus (likuma 8.pants).

Pie izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, pieskaita visus izdevumus, kas tieši nav saistīti ar nodokļa maksātāja saimniecisko darbību, tai skaitā:

 • izdevumus dalībnieku vai darbinieku atpūtai, izklaides pasākumiem un citus labumus dalībniekiem un darbiniekiem, ja šie labumi nav bijuši iekļauti fiziskās personas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamajā ienākumā, izņemot gadījumu, kad likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” šim ienākuma veidam ir noteikts atbrīvojums,
 • peļņas, apgrozījuma vai cita bāzes lieluma samazinājumu, kuru nodokļa maksātājs veic pēc savas iniciatīvas vai dalībnieka rīkojuma,
 • nodokļa maksātāja izdevumus dāvinājumiem, dāvinājumos pārvērstiem kredītiem un aizdevumiem u.c.,

Tomēr ar nodokli neapliek izdevumus, no kuriem ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Tādējādi, ja uzņēmums apmaksā darbinieku vai to ģimenes locekļu privātos izdevumus, tad šie izdevumi nav pieskaitāmi pie ar saimniecisko darbību nesaistītiem izdevumiem un neveido ar nodokli apliekamo objektu, ievērojot nosacījumu, ka no šiem izdevumiem ir ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Sīkāk par UIN atvieglojumiem lasāms Valsts ieņēmumu dienesta sagatavotā metodiskajā materiālā.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(5)