0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIValdes locekļa un likvidatora atbildība par maksātnespējas procesa nepieteikšanu

Valdes locekļa un likvidatora atbildība par maksātnespējas procesa nepieteikšanu

Oskars Springis, galvenais grāmatvedis, grāmatvedības sistēmu konsultants (Apvienotā Karaliste), Anglijas un Velsas kvalificēto grāmatvežu institūta biedrs, Latvijas Republikas Ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijas dibinātājs un biedrs

Uzņēmumam ir iekrāts nodokļu parāds un nav pietiekoši daudz aktīvu, ar kuriem varētu šo parādu segt. Kas notiek tālāk? Kāda ir valdes locekļa atbildība? Šādā gadījumā Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk — VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (turpmāk — EDS) uzņēmumam nosūtīs brīdinājumu par maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu, kurā tiks norādīts, ka uzņēmumam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kuriem iestājies izpildes termiņš. Brīdinājumā tiks norādīts, ka uzņēmumam ir saskatāmas maksātnespējas pazīmes un ka saskaņā…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu, nepieciešams iegādāties
E-BILANCE vai to saturoša komplekta abonementu

12 € / mēnesī*

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Valdes locekļa un likvidatora atbildība par maksātnespējas procesa nepieteikšanu
Ilustrācija: Arvis Villa

Uzņēmumam ir iekrāts nodokļu parāds un nav pietiekoši daudz aktīvu, ar kuriem varētu šo parādu segt. Kas notiek tālāk? Kāda ir valdes locekļa atbildība?

Oskars Springis
Oskars Springis,
NORDSTERN LTD (Apvienotā Karaliste) galvenais grāmatvedis, grāmatvedības
sistēmu konsultants, Anglijas un Velsas kvalificēto grāmatvežu institūta biedrs
Foto: Vitaliy Turovskyy

Šādā gadījumā Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk — VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (turpmāk — EDS) uzņēmumam nosūtīs brīdinājumu par maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu, kurā tiks norādīts, ka uzņēmumam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kuriem iestājies izpildes termiņš. Brīdinājumā tiks norādīts, ka uzņēmumam ir saskatāmas maksātnespējas pazīmes un ka saskaņā ar Maksātnespējas likuma 60. panta trešo daļu1 parādniekam, ja tas nespēj nomaksāt valsts budžetā nokavētos nodokļu maksājumus, ir pienākums iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu tiesā. Maksātnespējas likuma 60. panta trešā daļa nosaka, ka parādniekam ir pienākums iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, ja pastāv kāda no šā likuma 57. panta pirmās daļas 5., 6. vai 9. punktā2 minētajām juridiskās personas maksātnespējas pazīmēm. Ja uzņēmumam konstatējama maksātnespējas likuma 57. panta pirmās daļas 5. punktā minētā pazīme, t.i., parādnieks ilgāk nekā divus mēnešus nav nokārtojis parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš, piesakāms maksātnespējas process.

VID pārbaudīs maksātnespējas reģistrā to, vai maksātnespējas procesa pieteikums tiesā ir iesniegts. Valdes loceklis vai likvidators, neiesniedzot uzņēmuma maksātnespējas procesa pieteikumu tiesā, ir pieļāvis administratīvo pārkāpumu, par kuru paredzēta atbildība Maksātnespējas likuma 178. pantā. 

Administratīvās atbildības likuma (turpmāk — AAL) 5. panta pirmā daļa nosaka, ka administratīvais pārkāpums ir personas prettiesiska, vainojama rīcība (darbība vai bezdarbība), par kuru likumā vai pašvaldību saistošajos noteikumos paredzēta administratīvā atbildība. VID uz amatpersonas iniciatīvas pamata pieņems lēmumu par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu un valdes locekli vai likvidatoru atzīs par pie atbildības saucamo personu — par administratīvo pārkāpumu, kas paredzēts Maksātnespējas likuma 178. pantā — par pienākuma nepildīšanu, kas nosaka šajā likumā noteiktajos gadījumos iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu. Šāds parādnieka pienākums iestājas sakarā ar neizpildītām nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu saistībām. Par šādu pārkāpumu piemēro naudas sodu fiziskajai personai vai valdes loceklim no sešdesmit līdz divsimt naudas soda vienībām, atņemot fiziskajai personai vai valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās uz laiku no viena mēneša līdz pieciem gadiem vai bez tā.

Par pieņemto lēmumu atbilstoši AAL 122. panta3 pirmajā daļā norādītajam tiks paziņots pie atbildības saucamajai personai — valdes loceklim vai likvidatoram, nosūtot vēstuli "Par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu un lietas izskatīšanu rakstveida procesā".

Lēmumā par administratīvā procesa uzsākšanu VID informēs valdes locekli vai likvidatoru, kurā datumā un kādā veidā administratīvā pārkāpuma lieta tiks izskatīta. VID amatpersona var izskatīt administratīvā pārkāpuma lietu arī rakstveida procesā saskaņā ar Covid–19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 9. panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka institūcija (amatpersona) administratīvā pārkāpuma lietu var izskatīt rakstveida procesā, ja tā nav atzinusi par nepieciešamu lietu izskatīt mutvārdu procesā. Institūcija (amatpersona) rakstveida procesa būtībai atbilstošā veidā nodrošina procesa dalībniekiem tādu pašu tiesību apjomu kā mutvārdu procesā.

VID amatpersona, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, ņems vērā noskaidrojamos apstākļus saskaņā ar AAL 132. pantu: vai ir izdarīts administratīvais pārkāpums; vai to ir izdarījusi pie atbildības saucamā persona; vai šo personu var saukt pie administratīvās atbildības; vai ir atbildību mīkstinoši un pastiprinoši apstākļi; vai ir citi apstākļi, kam ir nozīme administratīvā pārkāpuma lietas pareizā izlemšanā.

Veicot nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 26. pantu (redakcijas piebilde: autora raksts "Nodokļu parāds, inkaso un nodokļu nomaksas grafiks" ir pieejams 2019. gada decembra numurā un plz.lv), veikto piedziņas darbību rezultātā VID konstatēs, ka nodokļu administrācijas rīcībā nebūs informācijas par uzņēmuma mantas un/vai naudas līdzekļu esību, saskaņā ar ko būtu pamats veikt tālākas darbības nodokļu parāda piedziņā.

Saskaņā ar Komerclikuma 221. panta pirmo daļu4 sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv sabiedrību, ir valde. 

AAL 94. pants nosaka — amatpersona, augstāka amatpersona un tiesa pierādījumus novērtē pēc savas iekšējās pārliecības, kas pamatota uz vispusīgi, pilnīgi un objektīvi izpētītiem visiem administratīvā pārkāpuma lietas apstākļiem to kopumā, pēc likuma un tiesiskās apziņas.

Atbilstoši AAL 93. panta pirmajai daļai administratīvā pārkāpuma procesā iegūtās ziņas par faktiem ir pieļaujams izmantot kā pierādījumus uzņēmuma valdes locekļa vai likvidatora administratīvā pārkāpuma lietā. Ņemot vērā minēto, administratīvā pārkāpuma procesā iegūtie materiāli apstiprinās administratīvā pārkāpuma procesā pierādāmo apstākļu esību, par kuru paredzēta atbildība Maksātnespējas likuma 178. pantā. Administratīvais sods saskaņā ar AAL 13. pantu ir ietekmēšanas līdzeklis, kas tiek piemērots administratīvo pārkāpumu izdarījušajai personai, lai aizsargātu sabiedrisko kārtību, atjaunotu taisnīgumu, sodītu par izdarīto pārkāpumu, kā arī atturētu administratīvo pārkāpumu izdarījušo personu un citas personas no turpmākas administratīvo pārkāpumu izdarīšanas.

Saskaņā ar AAL 14. panta pirmo daļu — par administratīvo pārkāpumu var piemērot šādus sodus: brīdinājumu; naudas sodu; tiesību atņemšanu; tiesību izmantošanas aizliegumu.

Nosakot administratīvā soda veidu un mēru, saskaņā ar AAL 19. pantu ņem vērā izdarītā pārkāpuma raksturu, pie atbildības saucamās personas personību, mantisko stāvokli, pārkāpuma izdarīšanas apstākļus, atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus. Apstākļi, kas saskaņā ar AAL 20. pantu5 mīkstina atbildību par administratīvo pārkāpumu, administratīvā pārkāpuma lietā var netikt konstatēti.

1. Maksātnespējas likuma 60. panta trešā daļa. (3) Parādniekam ir pienākums nekavējoties iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, ja pastāv kāda no šā likuma 57. panta pirmās daļas 5., 6. vai 9. punktā minētajām juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm. Ja pastāv šā likuma 57. panta pirmās daļas 5. punktā minētā pazīme, parādniekam ir pienākums iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu gadījumos, kad nav noslēgta vienošanās ar kreditoriem vai nav ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta. 2. Maksātnespējas likuma 57. panta pirmās daļa. (1) Parādniekam piemēro juridiskās personas maksātnespējas procesu, ja ir kāda no šādām juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm:
 1. piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, nav bijis iespējams izpildīt tiesas nolēmumu par parāda piedziņu no parādnieka;
 2. parādnieks — sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība — nav nokārtojis vienu vai vairākas parādsaistības, no kurām pamatparāda summa atsevišķi vai kopā pārsniedz 4268 eiro un kurām ir iestājies izpildes termiņš, un kreditors vai kreditori ir izsnieguši vai nosūtījuši uz parādnieka juridisko adresi sūtītāja apmaksātu brīdinājumu par savu nodomu iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, un parādnieks triju nedēļu laikā pēc brīdinājuma nodošanas pasta komersantam nav samaksājis parādu vai nav cēlis pamatotus iebildumus pret prasījumu;
 3. parādnieks — cits šā likuma 56. pantā minētais subjekts — nav nokārtojis vienu vai vairākas parādsaistības, no kurām pamatparāda summa atsevišķi vai kopā pārsniedz 2134 eiro un kurām ir iestājies izpildes termiņš, un kreditors vai kreditori ir izsnieguši vai nosūtījuši uz parādnieka juridisko adresi sūtītāja apmaksātu brīdinājumu par savu nodomu iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, un parādnieks triju nedēļu laikā pēc brīdinājuma nodošanas pasta komersantam nav samaksājis parādu vai nav cēlis pamatotus iebildumus pret prasījumu;
 4. parādnieks nav pilnībā izmaksājis darbiniekam darba samaksu, kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību vai nav veicis sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas divu mēnešu laikā no izmaksai noteiktās dienas. Ja darba līgumā nav noteikta darba samaksas izmaksas diena, uzskatāms, ka šī diena ir nākamā mēneša pirmā darbdiena;
 5. parādnieks ilgāk nekā divus mēnešus nav nokārtojis parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš;
 6. 6) saskaņā ar likvidācijas sākuma finanšu pārskatu parādniekam nepietiek aktīvu, lai apmierinātu visus pamatotos kreditoru prasījumus, vai arī šis apstāklis atklājas likvidācijas gaitā;
 7. 7) ir iestājies šā likuma 51. panta otrajā daļā minētais apstāklis;
 8. 8) ir iestājies kāds no šā likuma 51. panta trešajā daļā minētajiem gadījumiem;
 9. 9) ir iestājies šā likuma 51. panta piektajā daļā minētais apstāklis.
3. Administratīvās atbildības likuma 122. panta pirmā daļa. (1) Lēmumu par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu nekavējoties paziņo pie atbildības saucamajai personai, ja tāda ir zināma (arī tās pārstāvim, ja pie atbildības saucamā persona ir nepilngadīga), un personai, kurai nodarīts kaitējums. 4. Komerclikuma 221. panta pirmā daļa. (1) Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv sabiedrību. 5. Administratīvās atbildības likuma 20. pants. (1) Atbildību par administratīvo pārkāpumu mīkstina šādi apstākļi:
 1. pie atbildības saucamā persona atzinusi un nožēlojusi izdarīto;
 2. pie atbildības saucamā persona labprātīgi atlīdzinājusi zaudējumu vai novērsusi nodarīto kaitējumu;
 3. pārkāpums izdarīts stipra psihiska uzbudinājuma ietekmē vai arī smagu personisku vai ģimenes apstākļu dēļ;
 4. pie atbildības saucamā persona labprātīgi pieteikusies pirms izdarītā pārkāpuma atklāšanas;
 5. pārkāpums izdarīts cietušā prettiesiskas vai amorālas uzvedības ietekmē;
 6. pārkāpumu izdarījusi sieviete grūtniecības stāvoklī vai sieviete, kuras aprūpē ir bērns vecumā līdz vienam gadam.
(2) Par atbildību mīkstinošiem var atzīt arī citus apstākļus.

Tiesiskais pamats

Administratīvās atbildības likuma (AAL) 153. pants pirmā daļa 1. punkts

Lēmumā par soda piemērošanu norāda: administratīvā pārkāpuma lietas numuru, kā arī ietver optiski mašīnlasāmu attēlu, kurā iekodēts administratīvā pārkāpuma lietas numurs.

Maksātnespējas likuma 178. pants

Par pienākuma šajā likumā noteiktajos gadījumos iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu nepildīšanu, ja šis parādnieka pienākums iestājas saistībā ar neizpildītām nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu saistībām, piemēro naudas sodu fiziskajai personai vai valdes loceklim no sešdesmit līdz divsimt naudas soda vienībām, atņemot fiziskajai personai vai valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās uz laiku no viena mēneša līdz pieciem gadiem vai bez tā.

AAL 166. pants. Tiesības pārsūdzēt administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu

(1) Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt augstākai amatpersonai persona, kurai piemērots administratīvais sods, kā arī cietušais, bet daļā par rīcību ar mantu arī aizskartais mantas īpašnieks. (2) Ja augstākas amatpersonas nav, lēmumu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā fiziskā persona atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai, bet juridiskā persona — atbilstoši juridiskajai adresei. Ja personai nav deklarētās dzīvesvietas Latvijā vai juridiskās personas adrese neatrodas Latvijā, lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā atbilstoši administratīvā pārkāpuma konstatēšanas vietai.

AAL 167. pants. Augstākai amatpersonai adresētās sūdzības forma un saturs

(1) Sūdzību iesniedz rakstveidā. (2) Sūdzībā norāda:
 1. tās augstākās amatpersonas nosaukumu, kurai adresēta sūdzība;
 2. sūdzības iesniedzēja vārdu, uzvārdu un deklarēto dzīvesvietu, elektroniskā pasta adresi (ja tāda ir) un tālruņa numuru, bet juridiskajai personai — tās nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru. Ja sūdzību iesniedz juridiskās personas pārstāvis, — arī šā pārstāvja vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu vai citu adresi, kurā viņš ir sasniedzams, elektroniskā pasta adresi (ja tāda ir) un tālruņa numuru;
 3. lēmumu, par kuru iesniedz sūdzību;
 4. kādā apjomā lēmumu pārsūdz;
 5. argumentus ar pamatojumu tam, kā izpaužas lēmuma nepareizība;
 6. sūdzības iesniedzēja prasījumu;
 7. sūdzībai pievienotos dokumentus;
 8. sūdzības sastādīšanas laiku.
(3) Sūdzību paraksta iesniedzējs vai juridiskās personas pārstāvis. (4) Sūdzībai pievieno attiecīgu pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina pārstāvja vai aizstāvja pilnvarojumu iesniegt sūdzību.

AAL 168. pants. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanas kārtība

(1) Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt augstākai amatpersonai 10 darbdienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas. (2) Sūdzību iesniedz amatpersonai, kura pieņēmusi lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā. Amatpersona sūdzību ar administratīvā pārkāpuma lietas materiāliem triju darbdienu laikā nosūta izskatīšanai pēc piekritības. (3) Augstāka amatpersona sūdzību neizskata, ja:
 1. personai nav subjektīvo tiesību iesniegt sūdzību;
 2. nokavēts šā panta pirmajā daļā norādītais pārsūdzēšanas termiņš.
Administratīvā pārkāpuma procesā piemēroto naudas sodu, piespiedu naudu, atlīdzināmos procesuālos izdevumus un zaudējumus dabas resursiem var samaksāt portālā www.latvija.lv, izmantojot e–pakalpojumu Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa.

AAL 262. pants. Naudas soda brīvprātīgas izpildes termiņš

Sodītajai personai piemērotais naudas sods pilnā apmērā samaksājams ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad stājies spēkā nolēmums par sodu.

AAL 269. pants. Naudas soda piespiedu izpildes kārtība

(1) Iestāde pēc naudas soda brīvprātīgas izpildes termiņa beigām nekavējoties nodod nolēmumu par sodu piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam. (2) Piedziņu veic zvērināts tiesu izpildītājs Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. (3) Ja sodītā persona ir nepilngadīgais, piespiedu izpildes ietvaros veicamās darbības vērš pret tā likumisko pārstāvi, izņemot gadījumus, kad nepilngadīgais ir nodots aprūpē audžuģimenei vai atrodas bērnu aprūpes iestādē. Lūdzu ņemt vērā, ka atbilstoši Civilprocesa likuma 568. pantam lēmuma brīvprātīga izpilde pēc tam, kad izpildu dokuments iesniegts piespiedu izpildei, neatbrīvos no pienākuma atlīdzināt izpildes izdevumus tiesu izpildītājam.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2021. gada oktobra (478.) numurā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: