0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIGrozījumi IIN likumā par darbinieku ēdināšanas izdevumiem, iemaksām pensiju fondos un citas izmaiņas

Grozījumi IIN likumā par darbinieku ēdināšanas izdevumiem, iemaksām pensiju fondos un citas izmaiņas

Saeima pagājušā gada 23. novembrī pieņēma grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas stājās spēkā 2017.gada 1.janvārī, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID). Par algas nodokli Atbilstoši veiktajiem grozījumiem likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8.panta piektajā daļā noteiktais 10 procentu ierobežojums dzīvības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem un iemaksām privātajos pensiju fondos nav piemērojams maksātājam proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās tas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām nodokļa maksātājam ir izsniegta darbnespējas lapa “B”, attiecībā uz: iemaksātajām dzīvības (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: I. Kubliņš, Plz.lv

Saeima pagājušā gada 23. novembrī pieņēma grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas stājās spēkā 2017.gada 1.janvārī, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Par algas nodokli

Atbilstoši veiktajiem grozījumiem likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8.panta piektajā daļā noteiktais 10 procentu ierobežojums dzīvības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem un iemaksām privātajos pensiju fondos nav piemērojams maksātājam proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās tas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām nodokļa maksātājam ir izsniegta darbnespējas lapa “B”, attiecībā uz:

  1. iemaksātajām dzīvības (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summām;
  2. iemaksām privātajos pensiju fondos atbilstoši licencētiem pensiju plāniem un dzīvības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem (ar līdzekļu uzkrāšanu), ja minētās iemaksas un maksājumi:
  • nepārsniedz iepriekš veikto maksājumu apmēru, pirms maksātājs devies bērna kopšanas atvaļinājumā vai pirms darbnespējas lapas “B” izsniegšanas, vai
  • tiek veikti atbilstoši darba devēja parasti īstenotajai atlīdzības politikai, tai skaitā atbilstoši darba tiesiskās attiecības regulējošiem līgumiem vai darba devēja izdotiem iekšējiem noteikumiem.

Sākot ar 2017.gada 1.janvāri, no nodokļa maksātāja ienākumiem, par kuriem maksā algas nodokli, izslēdz darba devēja apmaksātos darba koplīgumā noteiktos darbinieka ēdināšanas izdevumus, ja netiek pārsniegti 480 eiro gadā (vidēji 40 eiro mēnesī) un darba devējs izpilda šādus nosacījumus:

1) darba devēja apmaksātie darba koplīgumā noteiktie visu darbinieku ēdināšanas izdevumi nepārsniedz piecus procentus no darba devēja gada kopējā bruto algu fonda;

2) darba devējs nodarbina vismaz sešus darbiniekus;

3) darba devējam pirmstaksācijas gada 15.decembrī saskaņā ar VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā esošo informāciju nav nodokļu (nodevu) parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā pārsniedz 150 eiro;

4) darba devējs ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas nolēmumu, kas stājies spēkā un kļuvis nepārsūdzams, pēdējo divu taksācijas gadu laikā nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kurš izpaužas kā:

  • viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi;
  • personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, ja nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav iesniegtas ziņas par darba ņēmēja statusa iegūšanu;
  • darbā notikuša nelaimes gadījuma neizmeklēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai slēpšana, ja šā nelaimes gadījuma rezultātā nodarbinātajam radušies smagi veselības traucējumi vai iestājusies nāve;

5) darba devējs ir veicis saimniecisko darbību vismaz vienu pilnu kalendāra gadu pirms taksācijas gada, kurā uzsāk atbrīvojuma piemērošanu attiecībā uz darbiniekiem;

6) darba devējam nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas netiek likvidēts.

Gadījumā, ja darba devējs ir grupas uzņēmums un darba koplīguma nosacījumi attiecas uz visu uzņēmumu grupu, tad kritēriju par saimnieciskās darbības veikšanu pilnu kalendāra gadu pirms taksācijas gada attiecina uz visiem uzņēmumu grupas dalībniekiem kopumā.

Gadījumā, ja netiek izpildīti minētie nosacījumi, darba devējam no saviem līdzekļiem jāsamaksā nodoklis par gada laikā nepamatoti izmantoto atbrīvojumu attiecībā uz darbinieku ēdināšanas izdevumiem.

Gadījumā, ja darba devējs, kura darbiniekiem tiek piemērots nodokļa atbrīvojums attiecībā uz ēdināšanas izdevumiem, vairs neizpilda kādu no atbrīvojuma piemērošanai noteiktajiem kritērijiem, maksātājam piemēro minēto atbrīvojumu no taksācijas gada sākuma līdz mēnesim, kurā darba devējs atbrīvojuma piemērošanai noteiktos kritērijus ir izpildījis (proporcionāli mēnešu skaitam).

Nodokļa atbrīvojumu attiecībā uz ēdināšanas izdevumiem nepiemēro, ja darba devējs ir valsts, pašvaldības, publiskas personas vai publiski privātā kapitālsabiedrība.

 Ar nodokli neapliekamie ienākumi

Sākot ar 2017.gada 1.janvāri, nodokļu maksātāja gada apliekamajā ienākumā netiek ietvertas un ar nodokli netiek apliktas:

  • stipendijas līdz 280 eiro mēnesī, ko izglītojamam atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr. 484 “Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības” noteiktajai kārtībai, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības, izmaksā komersants, iestāde, biedrība, nodibinājums, fiziskā persona, kura reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī individuālais uzņēmums, tai skaitā zemnieku vai zvejnieku saimniecība, un citi saimnieciskās darbības veicēji;
  • stipendijas, kuras izmaksātas studējošajam, kas apgūst medicīniskās izglītības programmu, izglītības programmas apguves veicināšanai, un kuras izmaksā no ārstniecības iestādes līdzekļiem.

Sākot ar 2017.gada 1.janvāri, nodokļu maksātāja gada apliekamajā ienākumā netiek ietverta un ar nodokli netiek aplikta arī palīdzība naudā, kas saņemta no sabiedriskā labuma organizācijas ārstniecības izdevumu segšanai (tai skaitā slimnieka un to pavadošās personas pārvietošanās līdz ārstniecības iestādei nodrošināšanai).

 Par attaisnotajiem izdevumiem un apliekamā ienākuma palielināšanu pensiju plāna dalībniekiem

Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” grozījumiem gadījumā, ja maksātājs – pensiju plāna dalībnieks – taksācijas gadā veic iemaksas privātā pensiju fonda pensiju plānā un iekļauj tās taksācijas gada attaisnotajos izdevumos, bet taksācijas vai pēctaksācijas gada laikā veic arī izmaksas no pensiju plāna, maksātāja apliekamais ienākums ir palielināms šādi:

1) ja pensiju plāna dalībnieks taksācijas gadā uzsāk dalību pensiju plānā un ir veicis iemaksas pensiju plānā pirmoreiz vai ja pensiju plāna dalībniekam pirms pirmstaksācijas gada 31.decembrī nav uzkrāts papildpensijas kapitāls un viņš nav veicis iemaksas pensiju plānā pirmstaksācijas gadā, – palielina pēctaksācijas gada apliekamo ienākumu par taksācijas un pēctaksācijas gada laikā no privātā pensiju fonda veikto izmaksu summas un pirmstaksācijas gada 31.decembrī uzkrāto pensiju kapitāla starpību;

2) pārējos gadījumos – palielina pēctaksācijas gada apliekamo ienākumu par pēctaksācijas gada laikā no privātā pensiju fonda veikto izmaksu un pirmstaksācijas gada 31.decembrī uzkrātā pensiju kapitāla starpību.

Maksātāja apliekamo ienākumu nepalielina pensiju plāna dalībnieka nāves gadījumā vai tad, ja pensiju plāna dalībnieks ir pirmās grupas invalīds uz mūžu vai par tādu tiek atzīts taksācijas vai pēctaksācijas gada laikā.

Nosakot apliekamā ienākuma palielinājumu, summē iemaksas visos pensiju fondos un izmaksas no tiem un ņem vērā visu uzkrāto pensiju kapitālu neatkarīgi no pensiju fonda. Nosakot summārās iemaksas privātajos pensiju fondos un izmaksas no tiem, neņem vērā uzkrātā pensiju kapitāla (tā daļas) pārskaitījumus no citiem pensiju fondiem vai pārskaitījumus uz tiem.

Privātais pensiju fonds VID līdz pēctaksācijas gada 1.februārim elektroniski nosūta informāciju, kurā par katru fizisko personu norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, kā arī informāciju par individuālo iemaksu veicēja uzkrāto papildpensijas kapitālu taksācijas gada 31.decembrī. Privātie pensiju fondi minēto informāciju par individuālo iemaksu veicēju uzkrāto papildpensijas kapitālu 2016.gada 31.decembrī elektroniski nosūta VID līdz 2017.gada 1.septembrim.

Nodokļu maksātājam ir noteikts pienākums iesniegt VID deklarāciju un palielināt apliekamo ienākumu gadījumā, ja maksātājs taksācijas gadā gūst ienākumu, veicot iemaksas privātā pensiju fonda pensiju plānā un iekļaujot tās taksācijas gada attaisnotajos izdevumos, bet taksācijas vai pēctaksācijas gada laikā veicot izmaksas no pensiju plāna.

Ja maksātājs – pensiju plāna dalībnieks – 2017.taksācijas gadā veic iemaksas privātā pensiju fonda pensiju plānā un iekļauj tās 2017.taksācijas gada attaisnotajos izdevumos, bet 2017.taksācijas gada vai pēctaksācijas gada (2018.gada) laikā veic arī izmaksas no pensiju plāna, maksātāja pēctaksācijas gada (2018.gada) apliekamo ienākumu palielina par taksācijas gada (2017.gada) un pēctaksācijas gada (2018.gada) laikā no privātā pensiju fonda veikto izmaksu summas un pirmstaksācijas gada (2016.gada) 31.decembrī uzkrātā pensiju kapitāla pozitīvo starpību.

 Par lauksaimniecības zemes atsavināšanas ienākumu

Sākot ar 2017.gada 1.janvāri, ar nodokli neapliek ienākumu no tāda nekustamā īpašuma atsavināšanas, kurš pēc lietošanas mērķa ir lauksaimniecības zeme, ja īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu tā atsavināšanas rezultātā iegūst Latvijas zemes fonds.

Atvieglojumi par apgādājamiem

Sākot ar 2017.gada 1.janvāri, nodokļu maksātājam paredzēts iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir nepilngadīgs bērns, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīts par personu ar invaliditāti.

 Redakcionāli grozījumi par IIN pārmaksu un kļūdaini iemaksāta nodokļa atmaksu

Gadījumā, ja rezumējošā kārtībā aprēķinātā summa pēc deklarācijas pārbaudes izrādās mazāka par avansā samaksāto, VID triju mēnešu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas atmaksā maksātājam pārmaksu, kas radusies kā avansā samaksātā un rezumējošā kārtībā aprēķinātā nodokļa starpība.

Gadījumā, ja maksātājs rezumējošā kārtībā kļūdaini iemaksājis budžetā lielāku nodokļa summu, nekā likumā noteikts, VID atmaksā kļūdaini iemaksāto nodokļu summu maksātājam 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts maksātāja iesniegums.

Par zaudējumiem no kapitāla aktīvu atsavināšanas

Nodokļu maksātājam nav jāmaksā nokavējuma nauda atbilstoši likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajam, ja taksācijas gada laikā aprēķinātais kapitāla pieaugums no viena kapitāla aktīva atsavināšanas ir negatīvs, bet no cita kapitāla aktīva atsavināšanas – pozitīvs un taksācijas gada laikā neveidojas kapitāla pieaugums vai tā summa ir negatīva.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: