0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIVSAOIAutoratlīdzības saņēmējiem, kas sasnieguši pensijas vecumu (un ne tikai)

Autoratlīdzības saņēmējiem, kas sasnieguši pensijas vecumu (un ne tikai)

Foto: Photo by Yan Krukov: https://www.pexels.com/

Sakarā ar to, ka vairākus gadus esmu publikāciju un lekciju autore un par to saņemu autoratlīdzību, esmu piedzīvojusi dažādus nodokļu piemērošanas variantus autoratlīdzībai, arī tos, kas tika ieviesti 2021. un 2022. gadā. Pēdējā laikā uz savas ādas nācies izjust likumdošanas sociālajā jomā “draudzīgumu” pret fizisko personu.

Maija Grebenko, Mg.sci.oec., žurnāla Bilance galvenā redaktore
Maija Grebenko, Mg.sci.oec. Foto: Aivars Siliņš

Kā zināms, likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (turpmāk – VSA likums) autori (personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kuras gūst ienākumu no intelektuālā īpašuma) definēti kā pašnodarbinātās personas (PNP)*, tātad viņiem ir jāreģistrē saimnieciskā darbība, jākārto grāmatvedība un jāmaksā nodokļi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) – kā visiem pārējiem saimnieciskās darbības veicējiem (SDV)**. Savukārt tikai reģistrētajiem autoriem – SDV, nosakot ienākuma nodokli, ir atļauts piemērot autoru nosacītos izdevumus 25% vai 50% apmērā (Ministru kabineta (MK) 2010. gada 21. septembra noteikumu Nr. 899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 58. punkts). VSAOI tiem jāaprēķina par katru mēnesi atsevišķi, bet jāatskaitās VID un jāmaksā – reizi ceturksnī. Iemaksu likme ir atkarīga no atlīdzības summas, bet par to – sk. tālāk.

Jāsaka, ka gan likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (IIN likums), gan VSA likums nodokļu ziņā pret autoriem, kas nereģistrēja saimniecisko darbību, izvirzīja gandrīz vienādas prasības (nodokļi jāmaksā visiem).

Ja autors nav reģistrēts nodokļu maksātājs

Neskatoties uz to, ka šajā rakstā vēlos pievērsties tieši nereģistrēto autoratlīdzības saņēmēju nodokļu īpatnībām, domājams, būtu lietderīgi veikt nelielu salīdzināšanu ar tiem nodokļiem, ko maksā autori, kas bija reģistrēti kā patstāvīgie maksātāji.

Atgādinu, ka 2021. gadā, veicot būtiskus grozījumus vairākos nodokļu likumos, bija paredzēts, ka turpmāk autoratlīdzības saņēmējiem būtu piemērojami parastie darbaspēka nodokļi. Citiem vārdiem, nodokļu ziņā ar autoru būtu slēdzams darba līgums vai uzņēmuma līgums un tādējādi autors kļūtu par sociāli apdrošināmu personu, kurai garantēti gan īstermiņa sociālie pabalsti (slimības, maternitātes, paternitātes, bezdarba u.c.), gan krātos pensijas kapitāls. Cits variants – reģistrēt firmu vai kļūt par PNP/SDV kādā no nodokļu režīmiem.

Domājams, ka šāda kārtība arī stāsies spēkā no 2023. gada 1. janvāra.

Pārejas periods

Šādas transformācijas mīkstināšanai 2021. gada otrajā pusgadā bija ieviests pārejas periods, kuru pagarināja līdz 2022. gada 31. decembrim.

Tas nozīmē, ka ne 2021., ne 2022. gadā autoriem nav pienākuma reģistrēties par patstāvīgu nodokļu maksātāju. Savukārt, izmaksājot autoratlīdzību nereģistrētajai personai, tās izmaksātājs izmaksas brīdī ietur nodokli un par katru mēnesi iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam (VID) paziņojumu par izmaksāto summu ar kodu 1061.

Svarīgs nosacījums: aprēķinot nodokli no autoratlīdzības, izmaksātājs nepiemēro autora nosacītos izdevumus, bet ietur nodokli pēc likmes 25% no summas līdz 25 000 eiro un 40% – no pārsnieguma summas.

Ieturētais nodoklis tiek samaksāts vienā summā, tomēr Valsts kase to sadala divās daļās, jo 80% no nodokļa ir VSAOI un 20% –IIN.

Svarīga atšķirība

Saistībā ar sociālo apdrošināšanu nereģistrētajiem autoriem jāņem vērā būtiska atšķirība, jo likumdošanā autori ir dalīti it kā divās grupās:

  • pirmā – tie, kuri nav sasnieguši pensijas vecumu un bez invaliditātes;
  • otrā – ir pensionāri un personas ar I vai II invaliditātes grupu.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) saskaņā ar VSA likuma pārejas noteikumu 79. punktā noteikto par periodu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim pirmās grupas autoriem atbilstoši autoratlīdzības izmaksātāja faktiski veiktajām obligātajām iemaksām no autoratlīdzībām reģistrē personas obligāto iemaksu objektu sociālajai apdrošināšanai un pensijas kapitālu.

Tātad sociālās apdrošināšanas iemaksas ļaus minētajiem autoriem saņemt apmaksātus sociālos pabalstus un arī tiks papildināts uzkrājumus vecuma pensijai. Šāda kārtība apmierināja vairākus autorus, jo sociālās iemaksas tomēr ir sociālās drošības garantija.

Ja runa ir par autoriem, kas ir PNP/SDV, tad sociālās iemaksas tie aprēķina (un obligāti maksā) dažādos variantos, bet šāds pienākums ir tikai iepriekš minētās pirmās grupas autoriem. Saskaņā ar MK 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 786 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem“, kas būs spēkā arī 2023. gadā, reģistrēto autoru sociālo iemaksu likme ir 31,07%, ja apliekamais ienākums (ieņēmumi mīnus uzdevumi) mēnesī sasniedz vai pārsniedz 500 eiro. Šādas iemaksas nodrošina sociālos pabalstus un pensiju. Ja ienākums ir mazāks par 500, tad iemaksas ir 10%, un tās nodrošina tikai pensijas uzkrājumu. Tāpat 10% jāmaksā no pārsnieguma virs 500 eiro.

Ja reģistrētajam autoram ir paredzami neregulāri un nelieli ieņēmumi, kas ceturkšņa ietvaros nesasniedz (3 × 500) eiro (2021. vai 2022. gadā), tad PNP šī informācija jāpaziņo VID (kaut vai par visu gadu) un jāveic sociālās iemaksas tikai 10% apmērā no “mazas” mēneša ieņēmumu summas. Minētais nosacījums svarīgs autoram, jo nepaziņošanas gadījumā VSAA piespiedu kārtā aprēķinātu autoram minimālās sociālās iemaksas 10% apmērā no starpības līdz 500 eiro par katru mēnesi. Tomēr šādas iemaksas palielinās vienīgi pensijas uzkrājumu.

NB! Kā jebkurai fiziskajai personai, autoriem ir tiesības iesniegt VID gada ienākuma deklarāciju, jo, iespējams, kopējie gada ieņēmumi pārsniedz 20 004 eiro slieksni. Tādos gadījumos mainās IIN likme un fiziskajai personai vajadzētu piemaksāt IIN.

Jāatceras, ka reģistrētā autora atlīdzības summas un no tām ieturētais nodoklis netiek iekļauts šajā deklarācijā!

Par autoratlīdzību jāiesniedz atsevišķa deklarācija, un saskaņā ar to IIN var būt piemaksājams vienīgi tad, ja tas laikus nebija ieturēts vai atlīdzības kopsumma pārsniedz 25 000 eiro, bet gada laikā nodoklis bija ieturēts tikai pēc likmes 25%! Visu informāciju VID iegūst no atlīdzības izmaksātāju paziņojumiem. Atsevišķos gadījumos autora vietā VID var aizpildīt šādu deklarāciju.

Ar otro autoru grupu ir mazliet sarežģītāk, jo VSA likuma 6. panta 13. daļa nosaka citu kārtību:

Fiziskā persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kura gūst ienākumu no intelektuālā īpašuma, un ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), vai kura ir persona ar I vai II grupas invaliditāti, nav obligāti sociāli apdrošināmā persona.”

Lūk, šeit sākas jautājumi un problēmas.

Pensionēta autora “priekšrocības”

Strādājošam pensionāram ir tiesības reizi gadā veikt pensijas pārrēķinu, jo gada laikā no veiktajām iemaksām palielinās uzkrājums pensijai. Laikus sāku interesēties par sociālo iemaksu ietekmi uz savu pensiju (ja jau es VSAOI maksāju gan no algas, gan no autoratlīdzības). Saņemot VSAA izdruku par veiktajām iemaksām, pamanīju tajā VSAOI no algas un no autoratlīdzībām (daļu, ko veido uzkrājums pensijai), tomēr pēc kāda laika iemaksas no autoratlīdzības pazuda. Lai noskaidrotu pazušanas iemeslu, kā parasti, vērsos VSAA. Arī lasītājiem iesaku to darīt, jo tikai tur ir iespējams noskaidrot, kur slēpjas jūsu problēmas un kā tās atrisināt: konsultā[email protected].

Bilancei paskaidroja VSAA eksperte, iemaksas no autoratlīdzības neietekmēs manas pensijas pārrēķinu!

“Izmeklēšanas” rezultātā noskaidrojās: autoratlīdzības saņēmēji, kas ir sasnieguši pensijas vecumu, vai tie, kuriem piešķirta valsts vecuma pensija, vai personas ar I un II invaliditātes grupu nav sociāli apdrošināmi un par tiem nav jāveic VSAOI!

NB! Arī iepriekšējos gados, tajā skaitā 2021. gada pirmajā pusgadā, par mani kā par autoratlīdzības saņēmēju izmaksātājs neveica VSAOI ne 5%, ne 10% apmērā! Tātad, mainoties nodokļu piemērošanai autoratlīdzībām, likumdevējs nemaz nav paredzējis variantu, ka iemaksas uz pensionētiem autoriem (un ar invaliditāti) nav attiecināmas…

Kā atgūt pazudušās iemaksas

Lai noskaidrotu, kur meklējamas manas iemaksas un vai no tām būs kāds labums, bija jāvēršas pat Labklājības ministrijā, kur tiešām vienā sekundē jautājums bija atrisināts: iemaksas jums atmaksās!

Saskaņā ar  MK 2000. gada 2. maija noteikumiem Nr. 164 “Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un aprēķināts un pārskaitīts solidaritātes nodoklis” veiktās (faktiski – ieturētās) obligātās iemaksas no autoratlīdzības ir jāuztver kā pārmaksātās iemaksas.

Izrādās, ka VSAA jānosaka pārmaksātās iemaksas, kas radušās, ja obligātās iemaksas veikusi persona, kas nav bijusi sociāli apdrošinātās personas statusā, ņemot vērā sociāli apdrošinātās personas kontā reģistrēto obligāto iemaksu (..).

Līdz kalendāra gadam sekojošā gada 1. aprīlim VSAA aprēķina:

(..) pārmaksātās obligātās iemaksas, kas radušās, ja obligātās iemaksas veikusi persona, kas nav bijusi sociāli apdrošinātās personas statusā (..), pamatojoties uz VID iesniegto informāciju par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicējiem, kuriem radusies pārmaksa (MK noteikumu Nr. 164 8. punkts).

Personai, kurai aprēķinātas pārmaksātās obligātās iemaksas, VSAA līdz kalendāra gadam sekojošā gada 31. jūlijam (līdz 2022. gada 31.VII) nosūta informāciju par pārmaksātajām obligātajām iemaksām (..), norādot attiecīgo summu, kā arī par nepieciešamību informēt par pārmaksāto obligāto iemaksu (..) ieskaitīšanu kredītiestādes kontā vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

Laikam lieki teikt, ka vispirms VSAA atteica atmaksu, pamatojot to ar pārmaksas neesamību, kā arī negrasījās paziņot par pārmaksu. Tas pats patlaban atkārtojās analoģiskajā situācijā ar kolēģi – nav saņemts nekāds paziņojums. Ar otro piegājienu saņēmu paskaidrojumu (nevis atvainošanos), ka atteikums ir prettiesisks un atceļams ar tās pašas personas parakstu, kura atteica atmaksu pirmajā reizē.

Kā notiek iemaksu atmaksa

VSAA paziņojumā, kuru beidzot saņēmu, minēta atmaksājamā summa – 80% no 25% nodokļa – un brīdinājums, ka no tās tiks ieturēts ienākuma nodoklis. Piesardzības dēļ IIN likme ir 23%. Tomēr tagad pensionētajam autoram ir tiesības, iesniedzot ienākuma deklarāciju par 2022. gadu, minēt tajā atmaksātās iemaksas kā ieņēmumu (kāpēc ieņēmums, ja atmaksā ieturēto?) un norādīt arī nodokli. Tātad, ja autora ieņēmumu kopsumma gadā nesasniegs 20 004 eiro (kad mainās likme), pastāv iespēja saņemt pārmaksāto IIN.

Rakstā sniegtā informācija par VSAOI atmaksu attiecas tikai uz personām, kas ir sasniegušas pensijas vecumu, ir vecuma pensionāri, t.sk. priekšlaicīgi, vai personas ar I vai II grupas invaliditāti, un neattiecas uz tiem autoriem, kas ir reģistrētas personas (PNP/SDV) un saņēma autoratlīdzību 2021. gada otrajā pusgadā vai 2022. gadā (patstāvīgi maksājot nodokļus).

Par 2022. gadu cīnīsimies nākamgad!

* Pašnodarbinātā persona (PNP) ir VSA likuma termins (nosaka personas, kuru pienākums veikt sociālās iemaksas).*)

** Saimnieciskās darbības veicējs (SDV) ir IIN likuma termins (nosaka personas, kuru pienākums veikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus).

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Photo by Yan Krukov: https://www.pexels.com/

Sakarā ar to, ka vairākus gadus esmu publikāciju un lekciju autore un par to saņemu autoratlīdzību, esmu piedzīvojusi dažādus nodokļu piemērošanas variantus autoratlīdzībai, arī tos, kas tika ieviesti 2021. un 2022. gadā. Pēdējā laikā uz savas ādas nācies izjust likumdošanas sociālajā jomā “draudzīgumu” pret fizisko personu.

Maija Grebenko, Mg.sci.oec., žurnāla Bilance galvenā redaktore
Maija Grebenko, Mg.sci.oec. Foto: Aivars Siliņš

Kā zināms, likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (turpmāk - VSA likums) autori (personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kuras gūst ienākumu no intelektuālā īpašuma) definēti kā pašnodarbinātās personas (PNP)*, tātad viņiem ir jāreģistrē saimnieciskā darbība, jākārto grāmatvedība un jāmaksā nodokļi - iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) - kā visiem pārējiem saimnieciskās darbības veicējiem (SDV)**. Savukārt tikai reģistrētajiem autoriem – SDV, nosakot ienākuma nodokli, ir atļauts piemērot autoru nosacītos izdevumus 25% vai 50% apmērā (Ministru kabineta (MK) 2010. gada 21. septembra noteikumu Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība", 58. punkts). VSAOI tiem jāaprēķina par katru mēnesi atsevišķi, bet jāatskaitās VID un jāmaksā – reizi ceturksnī. Iemaksu likme ir atkarīga no atlīdzības summas, bet par to – sk. tālāk.

Jāsaka, ka gan likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (IIN likums), gan VSA likums nodokļu ziņā pret autoriem, kas nereģistrēja saimniecisko darbību, izvirzīja gandrīz vienādas prasības (nodokļi jāmaksā visiem).

Ja autors nav reģistrēts nodokļu maksātājs

Neskatoties uz to, ka šajā rakstā vēlos pievērsties tieši nereģistrēto autoratlīdzības saņēmēju nodokļu īpatnībām, domājams, būtu lietderīgi veikt nelielu salīdzināšanu ar tiem nodokļiem, ko maksā autori, kas bija reģistrēti kā patstāvīgie maksātāji.

Atgādinu, ka 2021. gadā, veicot būtiskus grozījumus vairākos nodokļu likumos, bija paredzēts, ka turpmāk autoratlīdzības saņēmējiem būtu piemērojami parastie darbaspēka nodokļi. Citiem vārdiem, nodokļu ziņā ar autoru būtu slēdzams darba līgums vai uzņēmuma līgums un tādējādi autors kļūtu par sociāli apdrošināmu personu, kurai garantēti gan īstermiņa sociālie pabalsti (slimības, maternitātes, paternitātes, bezdarba u.c.), gan krātos pensijas kapitāls. Cits variants – reģistrēt firmu vai kļūt par PNP/SDV kādā no nodokļu režīmiem.

Domājams, ka šāda kārtība arī stāsies spēkā no 2023. gada 1. janvāra.

Pārejas periods

Šādas transformācijas mīkstināšanai 2021. gada otrajā pusgadā bija ieviests pārejas periods, kuru pagarināja līdz 2022. gada 31. decembrim.

Tas nozīmē, ka ne 2021., ne 2022. gadā autoriem nav pienākuma reģistrēties par patstāvīgu nodokļu maksātāju. Savukārt, izmaksājot autoratlīdzību nereģistrētajai personai, tās izmaksātājs izmaksas brīdī ietur nodokli un par katru mēnesi iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam (VID) paziņojumu par izmaksāto summu ar kodu 1061.

Svarīgs nosacījums: aprēķinot nodokli no autoratlīdzības, izmaksātājs nepiemēro autora nosacītos izdevumus, bet ietur nodokli pēc likmes 25% no summas līdz 25 000 eiro un 40% – no pārsnieguma summas.

Ieturētais nodoklis tiek samaksāts vienā summā, tomēr Valsts kase to sadala divās daļās, jo 80% no nodokļa ir VSAOI un 20% –IIN.

Svarīga atšķirība

Saistībā ar sociālo apdrošināšanu nereģistrētajiem autoriem jāņem vērā būtiska atšķirība, jo likumdošanā autori ir dalīti it kā divās grupās:

  • pirmā – tie, kuri nav sasnieguši pensijas vecumu un bez invaliditātes;
  • otrā – ir pensionāri un personas ar I vai II invaliditātes grupu.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) saskaņā ar VSA likuma pārejas noteikumu 79. punktā noteikto par periodu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim pirmās grupas autoriem atbilstoši autoratlīdzības izmaksātāja faktiski veiktajām obligātajām iemaksām no autoratlīdzībām reģistrē personas obligāto iemaksu objektu sociālajai apdrošināšanai un pensijas kapitālu.

Tātad sociālās apdrošināšanas iemaksas ļaus minētajiem autoriem saņemt apmaksātus sociālos pabalstus un arī tiks papildināts uzkrājumus vecuma pensijai. Šāda kārtība apmierināja vairākus autorus, jo sociālās iemaksas tomēr ir sociālās drošības garantija.

Ja runa ir par autoriem, kas ir PNP/SDV, tad sociālās iemaksas tie aprēķina (un obligāti maksā) dažādos variantos, bet šāds pienākums ir tikai iepriekš minētās pirmās grupas autoriem. Saskaņā ar MK 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 786 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem", kas būs spēkā arī 2023. gadā, reģistrēto autoru sociālo iemaksu likme ir 31,07%, ja apliekamais ienākums (ieņēmumi mīnus uzdevumi) mēnesī sasniedz vai pārsniedz 500 eiro. Šādas iemaksas nodrošina sociālos pabalstus un pensiju. Ja ienākums ir mazāks par 500, tad iemaksas ir 10%, un tās nodrošina tikai pensijas uzkrājumu. Tāpat 10% jāmaksā no pārsnieguma virs 500 eiro.

Ja reģistrētajam autoram ir paredzami neregulāri un nelieli ieņēmumi, kas ceturkšņa ietvaros nesasniedz (3 × 500) eiro (2021. vai 2022. gadā), tad PNP šī informācija jāpaziņo VID (kaut vai par visu gadu) un jāveic sociālās iemaksas tikai 10% apmērā no “mazas” mēneša ieņēmumu summas. Minētais nosacījums svarīgs autoram, jo nepaziņošanas gadījumā VSAA piespiedu kārtā aprēķinātu autoram minimālās sociālās iemaksas 10% apmērā no starpības līdz 500 eiro par katru mēnesi. Tomēr šādas iemaksas palielinās vienīgi pensijas uzkrājumu.

NB! Kā jebkurai fiziskajai personai, autoriem ir tiesības iesniegt VID gada ienākuma deklarāciju, jo, iespējams, kopējie gada ieņēmumi pārsniedz 20 004 eiro slieksni. Tādos gadījumos mainās IIN likme un fiziskajai personai vajadzētu piemaksāt IIN.

Jāatceras, ka reģistrētā autora atlīdzības summas un no tām ieturētais nodoklis netiek iekļauts šajā deklarācijā!

Par autoratlīdzību jāiesniedz atsevišķa deklarācija, un saskaņā ar to IIN var būt piemaksājams vienīgi tad, ja tas laikus nebija ieturēts vai atlīdzības kopsumma pārsniedz 25 000 eiro, bet gada laikā nodoklis bija ieturēts tikai pēc likmes 25%! Visu informāciju VID iegūst no atlīdzības izmaksātāju paziņojumiem. Atsevišķos gadījumos autora vietā VID var aizpildīt šādu deklarāciju.

Ar otro autoru grupu ir mazliet sarežģītāk, jo VSA likuma 6. panta 13. daļa nosaka citu kārtību:

Fiziskā persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kura gūst ienākumu no intelektuālā īpašuma, un ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), vai kura ir persona ar I vai II grupas invaliditāti, nav obligāti sociāli apdrošināmā persona.”

Lūk, šeit sākas jautājumi un problēmas.

Pensionēta autora “priekšrocības”

Strādājošam pensionāram ir tiesības reizi gadā veikt pensijas pārrēķinu, jo gada laikā no veiktajām iemaksām palielinās uzkrājums pensijai. Laikus sāku interesēties par sociālo iemaksu ietekmi uz savu pensiju (ja jau es VSAOI maksāju gan no algas, gan no autoratlīdzības). Saņemot VSAA izdruku par veiktajām iemaksām, pamanīju tajā VSAOI no algas un no autoratlīdzībām (daļu, ko veido uzkrājums pensijai), tomēr pēc kāda laika iemaksas no autoratlīdzības pazuda. Lai noskaidrotu pazušanas iemeslu, kā parasti, vērsos VSAA. Arī lasītājiem iesaku to darīt, jo tikai tur ir iespējams noskaidrot, kur slēpjas jūsu problēmas un kā tās atrisināt: konsultā[email protected].

Bilancei paskaidroja VSAA eksperte, iemaksas no autoratlīdzības neietekmēs manas pensijas pārrēķinu!

“Izmeklēšanas” rezultātā noskaidrojās: autoratlīdzības saņēmēji, kas ir sasnieguši pensijas vecumu, vai tie, kuriem piešķirta valsts vecuma pensija, vai personas ar I un II invaliditātes grupu nav sociāli apdrošināmi un par tiem nav jāveic VSAOI!

NB! Arī iepriekšējos gados, tajā skaitā 2021. gada pirmajā pusgadā, par mani kā par autoratlīdzības saņēmēju izmaksātājs neveica VSAOI ne 5%, ne 10% apmērā! Tātad, mainoties nodokļu piemērošanai autoratlīdzībām, likumdevējs nemaz nav paredzējis variantu, ka iemaksas uz pensionētiem autoriem (un ar invaliditāti) nav attiecināmas…

Kā atgūt pazudušās iemaksas

Lai noskaidrotu, kur meklējamas manas iemaksas un vai no tām būs kāds labums, bija jāvēršas pat Labklājības ministrijā, kur tiešām vienā sekundē jautājums bija atrisināts: iemaksas jums atmaksās!

Saskaņā ar  MK 2000. gada 2. maija noteikumiem Nr. 164 “Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un aprēķināts un pārskaitīts solidaritātes nodoklis” veiktās (faktiski – ieturētās) obligātās iemaksas no autoratlīdzības ir jāuztver kā pārmaksātās iemaksas.

Izrādās, ka VSAA jānosaka pārmaksātās iemaksas, kas radušās, ja obligātās iemaksas veikusi persona, kas nav bijusi sociāli apdrošinātās personas statusā, ņemot vērā sociāli apdrošinātās personas kontā reģistrēto obligāto iemaksu (..).

Līdz kalendāra gadam sekojošā gada 1. aprīlim VSAA aprēķina:

(..) pārmaksātās obligātās iemaksas, kas radušās, ja obligātās iemaksas veikusi persona, kas nav bijusi sociāli apdrošinātās personas statusā (..), pamatojoties uz VID iesniegto informāciju par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicējiem, kuriem radusies pārmaksa (MK noteikumu Nr. 164 8. punkts).

Personai, kurai aprēķinātas pārmaksātās obligātās iemaksas, VSAA līdz kalendāra gadam sekojošā gada 31. jūlijam (līdz 2022. gada 31.VII) nosūta informāciju par pārmaksātajām obligātajām iemaksām (..), norādot attiecīgo summu, kā arī par nepieciešamību informēt par pārmaksāto obligāto iemaksu (..) ieskaitīšanu kredītiestādes kontā vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

Laikam lieki teikt, ka vispirms VSAA atteica atmaksu, pamatojot to ar pārmaksas neesamību, kā arī negrasījās paziņot par pārmaksu. Tas pats patlaban atkārtojās analoģiskajā situācijā ar kolēģi – nav saņemts nekāds paziņojums. Ar otro piegājienu saņēmu paskaidrojumu (nevis atvainošanos), ka atteikums ir prettiesisks un atceļams ar tās pašas personas parakstu, kura atteica atmaksu pirmajā reizē.

Kā notiek iemaksu atmaksa

VSAA paziņojumā, kuru beidzot saņēmu, minēta atmaksājamā summa - 80% no 25% nodokļa - un brīdinājums, ka no tās tiks ieturēts ienākuma nodoklis. Piesardzības dēļ IIN likme ir 23%. Tomēr tagad pensionētajam autoram ir tiesības, iesniedzot ienākuma deklarāciju par 2022. gadu, minēt tajā atmaksātās iemaksas kā ieņēmumu (kāpēc ieņēmums, ja atmaksā ieturēto?) un norādīt arī nodokli. Tātad, ja autora ieņēmumu kopsumma gadā nesasniegs 20 004 eiro (kad mainās likme), pastāv iespēja saņemt pārmaksāto IIN.

Rakstā sniegtā informācija par VSAOI atmaksu attiecas tikai uz personām, kas ir sasniegušas pensijas vecumu, ir vecuma pensionāri, t.sk. priekšlaicīgi, vai personas ar I vai II grupas invaliditāti, un neattiecas uz tiem autoriem, kas ir reģistrētas personas (PNP/SDV) un saņēma autoratlīdzību 2021. gada otrajā pusgadā vai 2022. gadā (patstāvīgi maksājot nodokļus).

Par 2022. gadu cīnīsimies nākamgad!

* Pašnodarbinātā persona (PNP) ir VSA likuma termins (nosaka personas, kuru pienākums veikt sociālās iemaksas).*)

** Saimnieciskās darbības veicējs (SDV) ir IIN likuma termins (nosaka personas, kuru pienākums veikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus).