0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

PERSONĀLSKas jāņem vērā darba devējam, nodarbinot Ukrainas civiliedzīvotājus

Kas jāņem vērā darba devējam, nodarbinot Ukrainas civiliedzīvotājus

Pēc Valsts darba inspekcijas informācijas

Darbinieka prasījums, tā sagatavošana darba devēja maksātnespējas gadījumā
Foto: © Antonioguillem – stock.adobe.com

Valsts darba inspekcija (VDI) informē, ka saskaņā ar 2022. gada 3.martā Saeimā pieņemto Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu ir noteikts šāds atbalsts:

 • Ukrainas civiliedzīvotājiem var tikt izsniegtas ilgtermiņa vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību bez ierobežojumiem – uz laiku līdz vienam gadam. Minētās vīzas izsniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts robežsardze vai Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs.

VDI vērš uzmanību, ka arī gadījumos, kad darbinieks ir ārzemnieks, darba līgums slēdzams valsts valodā. Ja ārzemnieks pietiekamā līmenī nepārvalda valsts valodu, darba devējam ir pienākums rakstveidā informēt darbinieku viņam saprotamā valodā par darba līguma noteikumiem, piemēram, darba līgumu var slēgt divās valodās (no kurām viena ir valsts valoda), vai arī darba līgumam, kas sagatavots valsts valo­dā, pievieno attiecīgu līguma tulkojumu ārzemniekam saprotamā valodā.

Jebkurās darba tiesiskajās attiecībās, tajā skaitā, ja darbinieks ir ārzemnieks, darba devējs ir atbildīgs par nodarbināto drošību un veselību darbā. Darba devējam jānodrošina, lai ikviens nodarbinātais saņemtu instruktāžu un tiktu apmācīts darba aizsardzības jomā, kas tieši attiecas uz viņa darba vietu un darba veikšanu.

Darba aizsardzības instrukcijām un apmācībai ir jābūt nodarbinātajiem saprotamai un piemērotai viņu profesionālajai sagatavotībai.

Darba devējam jāpārliecinās par to, ka nodarbinātais ir sapratis darba aizsardzības instrukcijas un apmācību, pārbaudot nodarbinātā zināšanas un praktiskās iemaņas.

Lai paātrinātu darbā pieņemšanas procesu, tiek noteikts, ka darba devējs ir tiesīgs nodarbināt Ukrainas civiliedzīvotāju bez pirmreizējās obligātās veselības pārbaudes veikšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē obligātās veselības pārbaudes veikšanas kārtību, trīs mēnešus kopš darba līguma noslēgšanas dienas. Lai mazinātu riskus uzsākt darbu paaugstinātas bīstamības darbos nodarbinātā drošībai un veselībai, izņēmums neattiecas uz pirmreizējo veselības pārbaudi personām, kuras paredzēts nodarbināt darbā īpašos apstākļos atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr. 219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”  2. pielikumam (piemēram, darbs augstumā (virs 1,5m), dažādu kravas celtņu vadīšana, darbs ar bīstamām iekārtām).

2022. gada 17. martā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai“, tos papildinot ar 349. un 350. punktu, paredzot, ka līdz 31.03.2022. darba devējs var pieņemt darbā Ukrainas pilsoņus vai viņu ģimenes locekļus, kuri izceļojuši no Ukrainas saistībā ar Krievijas Federācijas izraisīto militāro iebrukumu tajā, nepiemērojot šo noteikumu 24., 24.1, 25., 103., 103.1 un 104. punkta nosacījumus, tādējādi paredzot to, ka patvēruma meklētājs no Ukrainas līdz 31.03.2022. var tikt pieņemts darbā un veikt savus darba pienākumus bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta.

Šo izņēmumu nevar piemērot viesstrādniekiem, kas uzturas Latvijā jau pirms Krievijas Federācijas izraisītā militārā iebrukuma Ukrainā.

Šāds pārejas periods līdz 2022. gada 1. aprīlim vakcinācijai darbam klātienē attiecībā uz patvēruma meklētājiem no Ukrainas tiek noteikts ņemot vērā to, ka pienākums vakcinācijai konkrētās darba vietās ir noteikts līdz 2022. gada 1. aprīlim, paredzot to, ka pēc tam varētu tikt precizēti nosacījumi pienākumam vakcinācijai darbam klātienē. Vienlaikus ar grozījumiem arī tiek paredzēts, ka no 1.aprīļa tajos darbos, kur būs noteikts pienākums darbu klātienē veikt ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, patvēruma meklētājiem no Ukrainas, kas darba pienākumus būs uzsākuši šajos darbos bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, ir pienākums uzsākt vakcināciju ne vēlāk kā 14 dienu laikā no darba pienākumu uzsākšanas un to pabeigt ne vēlāk kā septiņas dienas pēc vakcīnas lietošanas instrukcijā norādītā īsākā termiņa. Ja darbinieks vakcināciju nav uzsācis vai pabeidzis noteiktajā termiņā, darba devējs darbinieku atstādina no darba pienākumu veikšanas.

 • Attiecībā uz Ukrainas civiliedzīvotājiem netiek piemērota obligāta prasība par iepriekšēju vakances reģistrēšanu NVA, kā arī prasība darba devējam nodrošināt darba samaksu ne mazāku par vidējo bruto darba samaksu Latvijas Republikā iepriekšējā gadā (šādas prasības parastajā kārtībā tiek piemērotas trešo valstu pilsoņu nodarbināšanai). Proti, puses var vienoties par jebkuru darba algas apmēru, ja vien tas nav zemāks par valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros, un, ja uz konkrētajām darba tiesiskajām attiecībām ir attiecināma kāda no nozarē noteiktajām ģenerālvienošanās, darba samaksas apmērs nav noteikts zemāks par ģenerālvienošanās noteikto darba algas apmēru.

Ukrainas civiliedzīvotājam, uzsākot darba tiesiskās attiecības, ir tiesības saņemt vienreizēju nodarbinātības uzsākšanas pabalstu vienas minimālās mēneša darba algas apmērā, kas netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Atbalsta izmaksu nodrošina NVA, pamatojoties uz personas iesniegumu. Minētā atbalsta mērķis ir finansiālā atbalsta sniegšana nodarbinātību uzsākušajām personām tieši nodarbinātības sākumposmā. Ievērojot minētā atbalsta mērķi, tā pieprasīšanas termiņš ir ierobežots ar vienu mēnesi no darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas.

Izņēmumi attiecībā uz darba pienākumu veikšanai noteiktajām atsevišķām prasībām

  • Darba devējam ir tiesības nodarbināt Ukrainas civiliedzīvotāju arī bez valsts valodas zināšanām tiktāl, ciktāl tas netraucē darba pienākumu pildīšanai (darba devēja paša atbildība saziņas nodrošināšanā, kur tas nepieciešams).
  • Ārstniecības iestāde var nodarbināt ārstniecības personas, kuras ir Ukrainas civiliedzīvotāji, ja tās var nodrošināt ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo saziņu (piemēram, ar tulka palīdzību), tostarp sniegt pacientiem informāciju saprotamā veidā, kā arī saziņu ar ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām un personālu ārstniecības iestādē.
  •  Aptieka, zāļu lieltirgotava vai ārstniecības iestāde var nodarbināt farmaceitu un farmaceita asistentu, kas ir Ukrainas civiliedzīvotājs, ja tā var nodrošināt profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo saziņu (piemēram, ar tulka palīdzību), tostarp sniegt klientiem informāciju saprotamā veidā, ja tāda prasība amata pienākumu veikšanai vajadzīga, kā arī saziņu ar personālu aptiekā. Ukrainas farmaceiti un farmaceitu asistenti Latvijas farmaceita uzraudzībā varētu veikt  darbus, kas neietver tiešu klientu apkalpošanu, piemēram, zāļu izgatavošanu, zāļu saņemšanu un kārtošanu aptiekā, zāļu pasūtījumu uz mājām īstenošanu. Ukrainas farmaceitiem un farmaceitu asistentiem varētu uzticēt tiem sniegt saprotamas konsultācijas citiem Ukrainas iedzīvotājiem, kas uzturēsies Latvijas teritorijā, veidojot saikni ar Latvijas farmaceitiem un farmaceitu asistentiem.
  • Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 6. marta noteikumiem Nr. 149 “Vadītāju reģistrācijas noteikumi pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili” taksometru vadītāju reģistrā reģistrē autovadītāju, kura valsts valodas zināšanas nav zemākas par B līmeņa 1. pakāpi un vadītājam nav reģistrēts vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas autovadītājam, ja tā vadītāja apliecība nav izsniegta Latvijā, ir jāapliecina, iesniedzot attiecīgus dokumentus. Ievērojot minēto, lai reģistrētu Ukrainas civiliedzīvotāju Autotransporta direkcijas uzturētajā taksometru vadītāju reģistrā kā personu, kam ir tiesības vadīt transportlīdzekli pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru vai pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo automobili, nav izvirzāmas prasības par valsts valodas zināšanām, kā arī pienākums pierādīt, ka attiecībā uz personu nav reģistrēts vadīšanas tiesību aizliegums, ja vadītāja apliecība izsniegta ārvalstī.

Noteikti izņēmumi atsevišķām profesijām

  • Ukrainas civiliedzīvotāji kā ārstniecības personas var strādāt, neņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības par reglamentēto profesiju atzīšanu, bet tikai attiecīgajā specialitātē sertificēta speciālista vadībā, kura darba stāžs attiecīgajā specialitātē pēc ārstniecības personas sertifikāta iegūšanas ir ne mazāks kā pieci gadi. Māsas un māsas palīgi var strādāt reģistrētas māsas vadībā, kuras darba stāžs profesijā ir ne mazāks kā pieci gadi. Nodarbināt varēs, ja tiks nodrošināta nepieciešamā saziņa (piemēram, ar tulka palīdzību);
  • Ukrainas civiliedzīvotāji kā farmaceiti un farmaceita asistenti var strādāt, neņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības par reglamentēto profesiju atzīšanu, bet tikai farmaceita tiešā vadībā klātienē;
  • Ukrainas civiliedzīvotāji ir tiesīgi strādāt par pedagogu, neņemot vērā normatīvajos aktos pedagoga profesijai noteiktās prasības, ja viņi piedalās tikai nepilngadīgu Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības procesa īstenošanā. Kā arī Ukrainas civiliedzīvotāji ir tiesīgi sniegt bērna uzraudzības pakalpojumus, neņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības bērna uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, ja šie pakalpojumi tiek sniegti tikai attiecībā uz nepilngadīgiem Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Papildus informācijai

Lai Ukrainas civiliedzīvotāju masveidīgas ierašanās gadījumā nodrošinātu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā minēto ilgtermiņa vīzu izsniegšanu vai uzturēšanās atļauju piešķiršanu, valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona var uz laiku līdz trim mēnešiem norīkot šīs institūcijas amatpersonu (darbinieku) pildīt attiecīgus amata (darba) pienākumus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, norīkošanu saskaņojot ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi. Šāda norīkošana nav uzskatāma par pārcelšanu citā amatā (darba vietā). Norīkošana ir skatāma komandējuma vai darba brauciena kontekstā.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Darbinieka prasījums, tā sagatavošana darba devēja maksātnespējas gadījumā
Foto: © Antonioguillem – stock.adobe.com

Valsts darba inspekcija (VDI) informē, ka saskaņā ar 2022. gada 3.martā Saeimā pieņemto Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu ir noteikts šāds atbalsts:

 • Ukrainas civiliedzīvotājiem var tikt izsniegtas ilgtermiņa vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību bez ierobežojumiem - uz laiku līdz vienam gadam. Minētās vīzas izsniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts robežsardze vai Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs.

VDI vērš uzmanību, ka arī gadījumos, kad darbinieks ir ārzemnieks, darba līgums slēdzams valsts valodā. Ja ārzemnieks pietiekamā līmenī nepārvalda valsts valodu, darba devējam ir pienākums rakstveidā informēt darbinieku viņam saprotamā valodā par darba līguma noteikumiem, piemēram, darba līgumu var slēgt divās valodās (no kurām viena ir valsts valoda), vai arī darba līgumam, kas sagatavots valsts valo­dā, pievieno attiecīgu līguma tulkojumu ārzemniekam saprotamā valodā.

Jebkurās darba tiesiskajās attiecībās, tajā skaitā, ja darbinieks ir ārzemnieks, darba devējs ir atbildīgs par nodarbināto drošību un veselību darbā. Darba devējam jānodrošina, lai ikviens nodarbinātais saņemtu instruktāžu un tiktu apmācīts darba aizsardzības jomā, kas tieši attiecas uz viņa darba vietu un darba veikšanu.

Darba aizsardzības instrukcijām un apmācībai ir jābūt nodarbinātajiem saprotamai un piemērotai viņu profesionālajai sagatavotībai.

Darba devējam jāpārliecinās par to, ka nodarbinātais ir sapratis darba aizsardzības instrukcijas un apmācību, pārbaudot nodarbinātā zināšanas un praktiskās iemaņas.

Lai paātrinātu darbā pieņemšanas procesu, tiek noteikts, ka darba devējs ir tiesīgs nodarbināt Ukrainas civiliedzīvotāju bez pirmreizējās obligātās veselības pārbaudes veikšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē obligātās veselības pārbaudes veikšanas kārtību, trīs mēnešus kopš darba līguma noslēgšanas dienas. Lai mazinātu riskus uzsākt darbu paaugstinātas bīstamības darbos nodarbinātā drošībai un veselībai, izņēmums neattiecas uz pirmreizējo veselības pārbaudi personām, kuras paredzēts nodarbināt darbā īpašos apstākļos atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude"  2. pielikumam (piemēram, darbs augstumā (virs 1,5m), dažādu kravas celtņu vadīšana, darbs ar bīstamām iekārtām).

2022. gada 17. martā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", tos papildinot ar 349. un 350. punktu, paredzot, ka līdz 31.03.2022. darba devējs var pieņemt darbā Ukrainas pilsoņus vai viņu ģimenes locekļus, kuri izceļojuši no Ukrainas saistībā ar Krievijas Federācijas izraisīto militāro iebrukumu tajā, nepiemērojot šo noteikumu 24., 24.1, 25., 103., 103.1 un 104. punkta nosacījumus, tādējādi paredzot to, ka patvēruma meklētājs no Ukrainas līdz 31.03.2022. var tikt pieņemts darbā un veikt savus darba pienākumus bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta.

Šo izņēmumu nevar piemērot viesstrādniekiem, kas uzturas Latvijā jau pirms Krievijas Federācijas izraisītā militārā iebrukuma Ukrainā.

Šāds pārejas periods līdz 2022. gada 1. aprīlim vakcinācijai darbam klātienē attiecībā uz patvēruma meklētājiem no Ukrainas tiek noteikts ņemot vērā to, ka pienākums vakcinācijai konkrētās darba vietās ir noteikts līdz 2022. gada 1. aprīlim, paredzot to, ka pēc tam varētu tikt precizēti nosacījumi pienākumam vakcinācijai darbam klātienē. Vienlaikus ar grozījumiem arī tiek paredzēts, ka no 1.aprīļa tajos darbos, kur būs noteikts pienākums darbu klātienē veikt ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, patvēruma meklētājiem no Ukrainas, kas darba pienākumus būs uzsākuši šajos darbos bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, ir pienākums uzsākt vakcināciju ne vēlāk kā 14 dienu laikā no darba pienākumu uzsākšanas un to pabeigt ne vēlāk kā septiņas dienas pēc vakcīnas lietošanas instrukcijā norādītā īsākā termiņa. Ja darbinieks vakcināciju nav uzsācis vai pabeidzis noteiktajā termiņā, darba devējs darbinieku atstādina no darba pienākumu veikšanas.

 • Attiecībā uz Ukrainas civiliedzīvotājiem netiek piemērota obligāta prasība par iepriekšēju vakances reģistrēšanu NVA, kā arī prasība darba devējam nodrošināt darba samaksu ne mazāku par vidējo bruto darba samaksu Latvijas Republikā iepriekšējā gadā (šādas prasības parastajā kārtībā tiek piemērotas trešo valstu pilsoņu nodarbināšanai). Proti, puses var vienoties par jebkuru darba algas apmēru, ja vien tas nav zemāks par valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros, un, ja uz konkrētajām darba tiesiskajām attiecībām ir attiecināma kāda no nozarē noteiktajām ģenerālvienošanās, darba samaksas apmērs nav noteikts zemāks par ģenerālvienošanās noteikto darba algas apmēru.

Ukrainas civiliedzīvotājam, uzsākot darba tiesiskās attiecības, ir tiesības saņemt vienreizēju nodarbinātības uzsākšanas pabalstu vienas minimālās mēneša darba algas apmērā, kas netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Atbalsta izmaksu nodrošina NVA, pamatojoties uz personas iesniegumu. Minētā atbalsta mērķis ir finansiālā atbalsta sniegšana nodarbinātību uzsākušajām personām tieši nodarbinātības sākumposmā. Ievērojot minētā atbalsta mērķi, tā pieprasīšanas termiņš ir ierobežots ar vienu mēnesi no darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas.

Izņēmumi attiecībā uz darba pienākumu veikšanai noteiktajām atsevišķām prasībām

  • Darba devējam ir tiesības nodarbināt Ukrainas civiliedzīvotāju arī bez valsts valodas zināšanām tiktāl, ciktāl tas netraucē darba pienākumu pildīšanai (darba devēja paša atbildība saziņas nodrošināšanā, kur tas nepieciešams).
  • Ārstniecības iestāde var nodarbināt ārstniecības personas, kuras ir Ukrainas civiliedzīvotāji, ja tās var nodrošināt ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo saziņu (piemēram, ar tulka palīdzību), tostarp sniegt pacientiem informāciju saprotamā veidā, kā arī saziņu ar ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām un personālu ārstniecības iestādē.
  •  Aptieka, zāļu lieltirgotava vai ārstniecības iestāde var nodarbināt farmaceitu un farmaceita asistentu, kas ir Ukrainas civiliedzīvotājs, ja tā var nodrošināt profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo saziņu (piemēram, ar tulka palīdzību), tostarp sniegt klientiem informāciju saprotamā veidā, ja tāda prasība amata pienākumu veikšanai vajadzīga, kā arī saziņu ar personālu aptiekā. Ukrainas farmaceiti un farmaceitu asistenti Latvijas farmaceita uzraudzībā varētu veikt  darbus, kas neietver tiešu klientu apkalpošanu, piemēram, zāļu izgatavošanu, zāļu saņemšanu un kārtošanu aptiekā, zāļu pasūtījumu uz mājām īstenošanu. Ukrainas farmaceitiem un farmaceitu asistentiem varētu uzticēt tiem sniegt saprotamas konsultācijas citiem Ukrainas iedzīvotājiem, kas uzturēsies Latvijas teritorijā, veidojot saikni ar Latvijas farmaceitiem un farmaceitu asistentiem.
  • Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 6. marta noteikumiem Nr. 149 “Vadītāju reģistrācijas noteikumi pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili” taksometru vadītāju reģistrā reģistrē autovadītāju, kura valsts valodas zināšanas nav zemākas par B līmeņa 1. pakāpi un vadītājam nav reģistrēts vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas autovadītājam, ja tā vadītāja apliecība nav izsniegta Latvijā, ir jāapliecina, iesniedzot attiecīgus dokumentus. Ievērojot minēto, lai reģistrētu Ukrainas civiliedzīvotāju Autotransporta direkcijas uzturētajā taksometru vadītāju reģistrā kā personu, kam ir tiesības vadīt transportlīdzekli pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru vai pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo automobili, nav izvirzāmas prasības par valsts valodas zināšanām, kā arī pienākums pierādīt, ka attiecībā uz personu nav reģistrēts vadīšanas tiesību aizliegums, ja vadītāja apliecība izsniegta ārvalstī.

Noteikti izņēmumi atsevišķām profesijām

  • Ukrainas civiliedzīvotāji kā ārstniecības personas var strādāt, neņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības par reglamentēto profesiju atzīšanu, bet tikai attiecīgajā specialitātē sertificēta speciālista vadībā, kura darba stāžs attiecīgajā specialitātē pēc ārstniecības personas sertifikāta iegūšanas ir ne mazāks kā pieci gadi. Māsas un māsas palīgi var strādāt reģistrētas māsas vadībā, kuras darba stāžs profesijā ir ne mazāks kā pieci gadi. Nodarbināt varēs, ja tiks nodrošināta nepieciešamā saziņa (piemēram, ar tulka palīdzību);
  • Ukrainas civiliedzīvotāji kā farmaceiti un farmaceita asistenti var strādāt, neņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības par reglamentēto profesiju atzīšanu, bet tikai farmaceita tiešā vadībā klātienē;
  • Ukrainas civiliedzīvotāji ir tiesīgi strādāt par pedagogu, neņemot vērā normatīvajos aktos pedagoga profesijai noteiktās prasības, ja viņi piedalās tikai nepilngadīgu Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības procesa īstenošanā. Kā arī Ukrainas civiliedzīvotāji ir tiesīgi sniegt bērna uzraudzības pakalpojumus, neņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības bērna uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, ja šie pakalpojumi tiek sniegti tikai attiecībā uz nepilngadīgiem Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Papildus informācijai

Lai Ukrainas civiliedzīvotāju masveidīgas ierašanās gadījumā nodrošinātu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā minēto ilgtermiņa vīzu izsniegšanu vai uzturēšanās atļauju piešķiršanu, valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona var uz laiku līdz trim mēnešiem norīkot šīs institūcijas amatpersonu (darbinieku) pildīt attiecīgus amata (darba) pienākumus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, norīkošanu saskaņojot ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi. Šāda norīkošana nav uzskatāma par pārcelšanu citā amatā (darba vietā). Norīkošana ir skatāma komandējuma vai darba brauciena kontekstā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: