Vai drīkst pārtraukt darba attiecības ar slimojošu darbinieku, kas pieņemts darbā uz noteiktu laiku?

421
(5)

Jautājums: Esam pieņēmuši darbā uz noteiktu laiku darbinieci, kas aizvieto bērna kopšanas atvaļinājumā esošo personu. Patlaban pienācis laiks atgriezties darbā pastāvīgajai darbiniecei, bet aizvietotāja ir saslimusi (A lapa un pēc tam būs arī B lapa). Vai drīkst pārtraukt darba attiecības ar slimojošu personu?

Atbildi sagatavoja Maija Grebenko, žurnāla BILANCE galvenā redaktore

Darba likuma 44. pants (darba līgums uz noteiktu laiku) pieļauj noslēgt darba līgumu uz noteiktu laiku, lai veiktu noteiktu īslaicīgu darbu, ar to saprotot:

3) promesoša (..) darbinieka aizvietošanu (..)

Saskaņā ar šā panta 4. daļu uz noteiktu laiku noslēgtā darba līgumā norāda darba līguma beigu termiņu vai arī apstākļus, kas liecina par attiecīgā darba pabeigšanu.

Šādi juridiskie aspekti ir svarīgi, lai turpmāk izvairītos no domstarpībām.

Atbilde uz lasītājas jautājumu rodama Darba likuma 113. pantā (uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma izbeigšanās): darba tiesiskās attiecības pēc līguma, kas noslēgts uz noteiktu laiku, izbeidzas ar dienu, kad izbeidzas darba līguma termiņš.

Tātad arī pienākums apmaksāt A lapu uzņēmumam ir tikai līdz līgumā norādītajam datumam. Savukārt B lapas apmaksa ir VSAA ziņā un saskaņā ar likuma „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 13. panta 4. daļu tā tiks apmaksāta tikai vienu mēnesi pēc darba ņēmēja statusa zaudēšanas:

Ja darba nespēja turpinās pēc darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusa zaudēšanas, slimības pabalstu par nepārtrauktu darba nespēju turpina izmaksāt 30 kalendārās dienas no dienas, kad persona zaudējusi darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu. Šis nosacījums neattiecas uz slimības pabalsta piešķiršanu gadījumos, kad tiek kopts slims bērns, kas nav sasniedzis 14 gadu vecumu.

Ja jūs nepārtrauksiet darba attiecības ar darba līgumā minēto datumu, šis fakts tiks uzskatīts par darba attiecību turpinājumu, un persona kļūs par pastāvīgo darbinieku ar visu no tā izrietošo.

Atbilde publicēta žurnālā BILANCE Nr. 442

Novērtējiet šo rakstu
(5)