VID atbild uz uzņēmēju jautājumiem, kas saistīti ar dīkstāves pabalsta pieprasīšanu

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas

(0)
Foto: Pexels.com

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedzis atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar dīkstāves pabalstu pieprasīšanu un aprēķināšanu, tostarp arī par dīkstāves izpratni uzņēmumā.

Dīkstāves  pabalsts izmaksāts  nepamatoti  un  darba devējs vēlas atmaksāt atpakaļ. Kādai rīcībai ir jābūt no  darba  devēja,  kāds  dokuments  ir  jāiesniedz (iesniegums ) un kā atgriezt naudu, kur pārskaitīt, vai uz to pašu kontu, no kura izmaksāja darbiniekam?

Ja darba devējs vēlas atmaksāt nepamatoti saņemtu dīkstāves pabalstu, tad darba devējam jāsniedz detalizēts iesniegums  EDS nestrukturētā formā, pamatojot to, ka vēlas atmaksāt Valsts ieņēmumu dienestam  nepamatoti saņemtu dīkstāves pabalstu, norādot darba ņēmēja vārdu, uzvārdu, dīkstāves pabalsta periodu, summu. Dīkstāves pabalsts ir jāatmaksā uz: Valsts kase LV18TREL213005613500B  (TRELLV22), maksājuma mērķī norādot nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru un nosaukumu,  darba ņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu un dīkstāves periodu,  par kuru  tiek  veikta  atmaksa.

Kur     pieejams     iesniegums dīkstāves pabalsta  pieprasīšanai?

Iesniegums dīkstāves pabalsta pieprasīšanai pieejams VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (turpmāk –EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”. VID mājas lapā ir pieejams informatīvais  materiāls “Kā elektroniski  iesniegt dokumentu “Iesniegums dīkstāves pabalstam”.

Kādi vēl dokumenti  darba devējam jāiesniedz,  lai tā darbinieks saņemtu pabalstu?

Darba devējam jāiesniedz  tikai iesniegums. Iesniegumā jānorāda noteikumu 7. punktā noteiktā informācija:

  • krīzes skartā darba devēja nosaukums un nodokļu  maksātāja reģistrācijas numurs;
  • dīkstāves periods;
  • pamatojums par darbinieka  dīkstāves iestāšanos saistībā ar apstākļiem,  ko krīzes ietekmē radījis darba devējs (sniedz  informāciju  par krīzes izraisītiem  apstākļiem,  kuru  dēļ darba devējs radījis darbinieka dīkstāvi);
  • informācija par darbinieku,  kuram  ir iestājusies  dīkstāve  (darbinieka  vārdu,  uzvārdu,  personas kodu, dīkstāves periodu un kontu, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā);
  • apliecinājums,  ka darbinieks,  par kuru tiek pieprasīts dīkstāves pabalsts, nav darba nespējas periodā un mēneša laikā pēc pieteikuma iesniegšanas darbinieks netiks atlaists pēc darba devēja iniciatīvas.

Ja iesnieguma izskatīšanas laikā būs nepieciešami kādi papildus paskaidrojumi  vai dokumenti, VID darbinieks  EDS vai  telefoniski sazināsies ar darba devēju.

Ņemot vērā, ka uzņēmums nodarbojas ar dažādu pakalpojumu  sniegšanu, vai  ir akceptējams,  ka no apgrozījuma  tiek izdalīti  ēdināšanas pakalpojumi un uz to tiks attiecināti atvieglojumi,  t.sk., šajā jomā nodarbinātajiem  tiks izmaksāts darbinieku dīkstāves atbalsts?

Lai noteiktu, vai darba devējs ir tiesīgs pieteikties dīkstāves pabalstam, ir jāsalīdzina  visi attiecīgā perioda ieņēmumi no saimnieciskās darbības, neizdalot atsevišķas nozares. Turklāt jāņem vērā, ka samazinājumam  vismaz 30% apmērā jābūt martā visa mēneša ietvaros, nevis tikai no ārkārtas situācijas izsludināšanas. Dīkstāves pabalsts 75% apmērā pienākas jebkuram dīkstāvē esošam darbiniekam,  ja darba devējs un  darbinieks  atbilst noteikumos noteiktajiem  kritērijiem.

Vai uzņēmums var pieteikt dīkstāvi  arī darbiniekam – uzņēmuma  grāmatvedim,  ja uz dīkstāves periodu tiek slēgts viss uzņēmums?  Kas notiek  ar atskaišu gatavošanu?

Uzņēmums dīkstāves pabalsta piešķiršanai drīkst tos darbiniekus,  kuriem ir iestājusies dīkstāve. Ja grāmatvedis joprojām  sagatavo VID un citās institūcijās  iesniedzamās deklarācijas un pārskatus, tad nevar uzskatīt, ka grāmatvedim ir iestājusies dīkstāve. Likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” nosaka, kādu pārskatu sniegšanas termiņi ir pagarināti.

Kā  VID  pārbaudīs,  vai  patiešām  ieņēmumi samazinājušies  par vismaz 30%?

Sagatavojot iesniegumu,  darba devējam pašam jānorāda ieņēmumu samazinājums,  kā arī pamatojums,  kādā tieši veidā tas iestājies. VID šo informāciju  izvērtēs, ņemot vērā VID informācijas  sistēmās uzkrātos datus (tai skaitā – PVN deklarāciju informāciju,  MUN pārskatu informāciju,  utt.)

Ja uzņēmums  12 mēnešus nav  veicis saimniecisko darbību, vai pienākas dīkstāves pabalsts?

Dīkstāves pabalsts šādā gadījumā nepienākas.

Kā  noformēt  dīkstāvi  darbiniekiem,  ja  piespiedu kārtā  vai  brīvprātīgi  uzņēmumam  ir samazināts darba laiks (veikals nestrādā pilnu  darba laiku)?

Dīkstāves pabalsts nepienākas gadījumos,  ja darbinieki  strādā samazinātu darba laiku.

Vai  un  kādu  atbalstu  var  saņemt  daudznozaru uzņēmums,  kuram  tikai  daļēji  apturēta  darbība, piemēram, apturēta  ēdināšanas pakalpojumu sniegšana 50  % apmērā?

Dīkstāves pabalsts pienākas tikai tiem darbiniekiem,  kuri ir dīkstāvē. Ja darbinieki  strādā samazinātu darba laiku,  pabalsts nepienākas.

Vai darbinieki,  kurus varētu nodarbināt  katru otro nedēļu (atsevišķās   struktūrvienībās    būtu nepieciešamas  dežūras)  arī  var  saņemt  dīkstāves pabalstu  par nedēļām, kad nav nodarbināti?

Ja darbiniekus  nodarbina  katru otro nedēļu,  tā nav dīkstāve, bet viņiem  ir samazināts darba laiks. Šādos gadījumos dīkstāves pabalsts nepienākas. Dīkstāves  pabalsti  pienākas  tiem  darbiniekiem,  kuri  vispār  nestrādā  krīzes  dēļ,  nevis  strādā samazinātu darbalaiku.

Ņemot  vērā  to,  ka  uzņēmumā  ir  katastrofāli samazinājies  apgrozījums, vai dīkstāves pabalstu ir iespējams pieprasīt daļai darbinieku,  vai kafejnīcai ir jābūt pilnībā  aizvērtai?

Dīkstāves pabalstu var pieprasīt par tiem darbiniekiem,  kuri ir dīkstāvē.

Vai uzņēmums drīkst izmaksāt dīkstāves laikā algu darbiniekiem  par periodu no 1 līdz  14. martam?

Dīkstāves periods saistībā ar Covid-19 izraisīto  krīzi, ir terminēts laikposms,  kas sākas 2020. gada 14. martā, tādejādi par nostrādāto darba laiku pirms šī datuma var izmaksāt darba algu.

Ja par darbinieku –nerezidentu nodokļi  tiek maksāti ārzemēs, vai šāds darbinieks  arī saņems pabalstu?

Dīkstāves pabalstu šādiem darbiniekiem  nepiešķirs.

Kā  rīkoties  darba  devējam,  ja  pēc  iesnieguma iesniegšanas   darbinieks,   kurš  bija   iekļauts iesniegumā, paziņoja,  ka  vēlas  pārtraukt  darba attiecības. Vai pastāv iespēja iesniegumu  atsaukt, lai precizētu datus par darbiniekiem,  kuriem  tiek lūgts dīkstāves pabalsts?

Darba devējam iesniegumā jāapliecina,  ka darbinieks,  par kuru tiek pieprasīts dīkstāves pabalsts, nav darba nespējas periodā un mēneša laikā pēc pieteikuma iesniegšanas darbinieks netiks atlaists pēc darba devēja iniciatīvas. Gadījumos,  ja darba ņēmējs pārtrauc darba tiesiskās attiecības pēc darbinieka iniciatīvas, iesniegtais  iesniegums  nav jāprecizē, bet darba devējam jāiesniedz  VID pārskats “Ziņas par darba ņēmēju”, uzrādot kodu par darba attiecību pārtraukšanu. Šādā gadījumā darbiniekam  dīkstāves pabalstu nepiešķirs.

Ja darbinieks jau ir norīkots bezalgas atvaļinājumā, vai varēs ar atcelt bezalgas atvaļinājumu  un atzīt attiecīgo periodu par dīkstāvi? Puses jau tieši tādēļ vienojās par bezalgas atvaļinājumu,  ka uzņēmumam nav darba.

Dīkstāves pabalstu varēs pieprasīt pēc bezalgas atvaļinājuma  beigām, ja sakarā ar Covid19 izplatību sāksies dīkstāve.

Vai mikrouzņēmumu  nodokļa (MUN) statusa uzņēmuma darbiniekiem tiks izmaksāts pabalsts?

Ja MUN ieņēmumi  no saimnieciskās  darbības 2020. gada martā vai aprīlī ir samazinājušies  vismaz par 30 procentiem, salīdzinot  ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, arī MUN statusa uzņēmuma darbiniekiem,  izpildoties  noteikumos  noteiktiem  kritērijiem, ir tiesības saņemt dīkstāves pabalstu.

Vai dīkstāves pabalstu var saņemt darbinieki,  kuri strādā mikrouzņēmumā  vai pie individuālā komersanta?

Dīkstāves pabalsta pieteikumu par saviem darbiniekiem var iesniegt gan MUN maksātāji, gan individuālie  komersanti.

Vai biedrību  darbiniekiem  pienākas dīkstāves pabalsts?

Dīkstāves pabalstu piešķir to biedrību darbiniekiem,  kuru darba devējiem izpildās  nosacījumi attiecībā uz krīzes skarto darba devēju. Vērtējot, vai biedrību darbiniekiem  tiek piešķirts dīkstāves pabalsts, ņem vērā vai biedrība veic saimniecisko  darbību, kāds ir saimnieciskās darbības veids, kāds ir saimnieciskās darbības īpatsvars biedrības darbībā.

Ja biedrības ieņēmumus veido pārsvarā ziedojumi,  dāvinājumi,  dotācijas – dīkstāves pabalsts netiek piešķirts.

Vai var pieteikt un kā var pieteikt atbalstu tie veikali,  kurus  tagad slēdz, bet atskatoties  uz rādītājiem,  kopējais apgrozījuma  kritums nesasniedz  30%apmēru?

Ja ieņēmumi  no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī  ir samazinājušies  vismaz par 30 procentiem, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, var iesniegt iesniegumu  dīkstāves pabalsta piešķiršanai. VID par dīkstāves pabalsta piešķiršanu lems atbilstoši  noteiktajiem  kritērijiem.

Vai dīkstāves pabalstam drīkst  pieteikt  darbiniekus Polijas uzņēmums, kurš Latvijā reģistrējis  pastāvīgo pārstāvniecību?

Nerezidenta  (ārvalsts  komersanta)  pastāvīgā  pārstāvniecība  Latvijā  visu  nodokļu  likumu piemērošanai uzskatāma par atsevišķu iekšzemes nodokļu  maksātāju. Tātad, ja ārvalstu uzņēmums Latvijā reģistrējis pastāvīgo pārstāvniecību un ir darba devējs, tad tam atbilstoši  MK noteikumiem  ir tiesības iesniegt iesniegumu  par dīkstāves pabalsta piešķiršanu darbiniekiem.

Vai pastāv jebkāda iespēja ar atpakaļejošu datumu mainīt savu atbilstību  kritērijiem,  kas ļauj saņemt atbalstu pie 20% ieņēmumu krituma?

2019. gadā veiktie darījumi ir jāuzrāda grāmatvedībā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā to patiesajā apjomā un vērtībā atbilstoši attaisnojuma  dokumentos norādītajam,  nepamatoti atpakaļejoši labojumi  nav pieļaujami.

Kā interpretēt deklarāciju iesniegšanu 12 mēnešu periodā? Vai attiecas tikai uz tiem uzņēmumiem, kuri nostrādājuši vismaz gadu?

Kritērijs attiecas uz uzņēmumiem,  kuri nostrādājuši  vismaz 12 mēnešus. Vērtē nodokļu  maksātāja nodokļu deklarāciju un gada pārskatu iesniegšanu pēdējos 12 mēnešos līdz ārkārtējās situācijas pasludināšanai.

Vai dīkstāves pabalstu par darbiniekiem  var saņemt uzņēmums ar nodokļu  parādu?

Vispirms  uzņēmumam  ir jānokārto  saistības ar VID par nodokļu  samaksas termiņa pagarinājumu. Pēc tam,  kad saņemts samaksas termiņa  pagarinājums, tiks  vērtēta atbilstība dīkstāves  pabalsta saņemšanai.

Vai uzņēmumam  ir tiesības pretendēt uz dīkstāves pabalstu, ja uzņēmums pats pēc savas iniciatīvas ir izslēgts no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra?

Uzņēmumam, kurš no VID PVN maksātāju reģistra izslēgts pēc paša iniciatīvas,  ir tiesības iesniegt iesniegumu  dīkstāves pabalsta piešķiršanai.

Vai 200 eiro veidojas no visiem iemaksātajiem nodokļiem  vai darba devēja sociālā nodokļa maksājumi?

200 eiro veidojas no VID administrētajiem  nodokļiem, arī no VSAOI.

Vai eksportētāji var pieteikties uz pabalstu, ja pēdējos 6 mēnešos aprēķinātais VSAOI un IIN segts no pārmaksas?

Ja aprēķināto nodokļu  apjoms nav mazāk kā 200 eiro mēnesī, pabalstam  var pieteikties.  Tam,  vai aprēķinātie nodokļi  segti ar PVN pārmaksu, vai darba devējs tos maksājis no sava norēķinu konta, nav nozīmes.

Ieņēmumi nevis vispār, bet sakarā ar Covid-19 izplatību  ir samazinājušies  vismaz par 30 procentiem. Vai iesniedzējam  jāraksta paskaidrojums, kādā veidā ieņēmi pazuduši, vai paskaidrojums  jāpamato ar dokumentiem?

Iesniegumā ir jānorāda pamatojums par darbinieka dīkstāves iestāšanos saistībā ar apstākļiem, ko krīzes ietekmē radījis darba devējs. Pamatojumam var pievienot atbilstošus dokumentus, kas pierāda konkrēto apstākļu iestāšanos. Ja iesnieguma izskatīšanas laikā būs nepieciešami kādi papildus paskaidrojumi  vai dokumenti, VID darbinieks  EDS vai  telefoniski sazināsies ar darba devēju. Savukārt, ja finansiālās grūtības uzņēmumam  iestājušās jau pirms ārkārtas stāvokļa (piemēram, kreditori,  tai skaitā VID, uzsākuši parādu piedziņu, uzsākts tiesiskās aizsardzības process), uzņēmums nevar pretendēt uz dīkstāves pabalstu.

Vai var pieteikties  uz pabalstu, ja audita uzrēķins pārsniedz 3%, bet tam ir piešķirts termiņa pagarinājums?

Nē, ja uzņēmuma darbībā pieļauti  tādi pārkāpumi, kuru rezultātā papildus  aprēķinātā summa pārsniedz norādīto apmēru, dīkstāves pabalstam pieteikties nevar.

Uzņēmumam bija veikts audits, netika atzīts priekšnodoklis. Uzņēmums ir pārsūdzējis auditu tiesā. Vai tiks piešķirts pabalsts?

Sūdzības iesniegšana tiesā neaptur audita lēmuma darbību. Ja neatzītā priekšnodokļa  summas apmērs pārsniedz MK noteikumos  norādīto, pabalsts netiks piešķirts.

Vai dīkstāves pabalstu var saņemt darbinieks,  kurš nav nostrādājis pilnus  6 mēnešus, piemēram, cilvēks, kurš ilgi bijis  bezdarbnieks un strādā tikai mēnesi vai students, kurš mēnesi nostrādājis savā pirmajā darba vietā?

Dīkstāves pabalstu piešķir darbiniekam, kurš darba attiecības ir uzsācis līdz 2020. gada 1. martam un šobrīd ir dīkstāvē sakarā ar Covid-19  izplatību. Tādejādi dīkstāves pabalstu var saņemt darbinieks,  kurš nav nostrādājis 6 mēnešus.

Vai likvidatoram  var piešķirt dīkstāves pabalstu?

Likvidatoriem dīkstāves pabalsts netiek piešķirts,  jo uzņēmuma finansiālās grūtības nav saistītas ar krīzi.

Ja darbinieks no 19. marta līdz 25. martam ir slimojis un ir saņemts slimības pabalsts, bet darba devējs vēlas iesniegt iesniegumu par dīkstāves pabalsta piešķiršanu par periodu no 14. -18. martam  un no  26. -31. martam,  bet EDS izmet kļūdas pazīmi,  ka darbinieks uzrādīts divas reizes un nepieļauj iesnieguma iesniegšanu. Kā pareizi būtu jārīkojas?

Ja ir izmaksāts slimības  pabalsts, ko maksā VSAA, bet dīkstāve bija iestājusies jau 14.martā,  tad EDS tabulā norāda periodu no 14.marta, bet sadaļā, kur ir pamatojums–izskaidro, par kādu periodu darbinieks saņēmis slimības  pabalstu. Ja tā ir slimības nauda, ko maksā darba devējs, un tā jau ir samaksāta, tad sanāk, ka darba devējs līdz 25. martam nav piemērojis dīkstāves normas savās attiecībās ar darbinieku,  un dīkstāve ir sākusies ne agrāk kā 26. martā. Šajā gadījumā dīkstāves pabalstu var pieprasīt no 26.marta.

Persona strādā divās darba vietās. Viena darba vieta ir viesnīca, otra – veikals.  Viesnīcā  personai  ir dīkstāve,  apģērbu  veikals  arī  ciet,  bet  viņš  vēlas papildus  piestrādāt uz  šo laiku,  piemēram,  izvadāt pārtiku  vai  ko  citu.  Vai  šajā gadījumā  viņš  varēs saņemt  pabalstu,  ja  būs  ienākumi  papildus,  kaut mazi, bet ienākumi?

Ja darbinieks vienlaikus  veic saimniecisko  darbību (jūsu norādītajā gadījumā izvadā pārtiku), dīkstāves pabalstu darbiniekam  nepiešķir.

Vai dīkstāves pabalstu neatteiks darbiniekam,  kuram pamatdarbs  ir  privātā   uzņēmumā   (nodokļu grāmatiņa), taču viņš ir arī darba attiecībās ar valsts iestādi,  piemēram,  pasniedz dažas stundas skolā kā skolotājs?

Pabalstu nepiešķir darbiniekiem, kuri vienlaikus  ir nodarbināti  valsts vai pašvaldības institūcijā  vai kapitālsabiedrībā.

Vai dīkstāves pabalstu var saņemt darbinieks,  kurš nav nostrādājis pilnus  6 mēnešus, piemēram, māmiņa, kas tikko atgriezusies no bērna kopšanas atvaļinājuma?

Dīkstāves pabalstu apmēru nosaka, ņemot vērā VID rīcībā esošo informāciju no mēneša vidējās bruto darba samaksas par iepriekšējo 6 mēnešu periodu pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas. Darbiniekiem, kas pie konkrētā darba devēja ir darba attiecībās  ilgāk par 6 mēnešiem, bet kādu periodā ir atradušies bezalgas atvaļinājumā,  bērna kopšanas atvaļinājumā  vai tiem bijusi   darba nespējas lapa B,  pabalsts tiks aprēķināts, atbilstoši  faktiski deklarētajiem datiem.

Ja faktiski nostrādāts mazāks mēnešu skaits, piemēram, četri mēneši, tad vidējo  bruto darba samaksu rēķina no vidējā atalgojuma  četros mēnešos.

Vai tiem darbiniekiem, kuriem izmaksās dīkstāves pabalstu, darba devējs drīkst kompensēt iztrūkstošo algas daļu (ja alga bijusi  lielāka par 700 eiro, vai piemaksā 25 %)?

Jā, darba devējs drīkst kompensēt iztrūkstošo darba algu par dīkstāvi 25%  apmērā. Ja alga ir bijusi  lielāka par 700 eiro, tad valsts kompensē 700 eiro. Ja darba devējam ir uzkrāti līdzekļi,  tad drīkst  kompensēt iztrūkstošo  daļu.

Kas tiek uzskatīts par algu, no kuras tiek rēķināti tie 75%? Vai tajā ietilpst arī honorāri vai tikai tā darba alga, no kura ir maksātas sociālās iemaksas?

Alga, no kuras aprēķina 75%, ir mēneša vidējā bruto darba samaksa par iepriekšējo  6 mēnešu periodu pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas. Bruto darba alga ir mēnešalga pirms nodokļu aprēķināšanas, t.i. alga, no kuras darba devējs aprēķinājis VSAOI un IIN un  par ko iesniedzis  VID pārskatu “Darba devēja ziņojums”.  Honorārs nav bruto darba alga un no tā dīkstāves pabalstu neaprēķina.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)