0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAJautājumi un atbildes par algu subsīdijām darba devējiem

Jautājumi un atbildes par algu subsīdijām darba devējiem

Pēc valsts ieņēmumu dienesta informācijas

Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumi Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid –19 krīzes apstākļos” (turpmāk – MK noteikumi Nr.675) paredz noteikt līdz šim nebijušu atbalsta veidu – atbalstu algu subsīdijai darba devēja darbiniekiem. Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis atbildes uz neskaidrākajiem jautājumiem par šo atbalsta veidu.

Vai visiem darba devējiem ir tiesības pieteikties saņemt atbalstu algu subsīdijai?

Atbalstam ir tiesīgi pieteikties darba devēji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto 2020. gada atbalsta mēnesi salīdzinot ar 2020. gada augusta, septembra, oktobra mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros uzņēmums faktiski darbojies, samazinājušies ne mazāk kā par 20 procentiem.

Vai atbalstu algu subsīdijai varēs saņemt visi darba devēja darbinieki, kuri nodarbināti nepilnu darba laiku laikposmā no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 9. janvārim?

Atbalstu varēs saņemt tikai tie darbinieki, kuru konkrētajā atbalsta mēnesī nostrādātais darba laiks būs mazāks nekā līdz ārkārtējās situācijas izsludināšanai vidēji nostrādātais darba laiks par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim.

Līdz kuram datumam darba devējam VID ir jāiesniedz iesniegums atbalstam algu subsīdijai?

Darba devējs iesniegumu par 2020. gada novembri iesniedz līdz š.g. 15.decembrim, par 2020 .gada decembri līdz 2021. gada 15. janvārim un par 2021. gada janvāri līdz 2021. gada 15. februārim.

Vai darbiniekam, kurš darba tiesiskās attiecības ir uzsācis pēc 2020. gada 1. novembra, ir tiesības saņemt atbalstu algu subsīdijai?

VID piešķir atbalstu tikai tādiem darba devēja darbiniekiem, ar kuriem darba tiesiskās attiecības uzsāktas līdz 2020. gada 1. novembrim.

Kur darba devējs iesniedz iesniegumu atbalstam algu subsīdijai?

Darba devējs iesniegumu iesniedz VID, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Kādu informāciju norāda iesniegumā atbalstam algu subsīdijai?

Iesniegumā darba devējs norāda šādu informāciju:

 • 1) ieņēmumu samazinājumu no saimnieciskās darbības;
 • 2) informāciju par darbinieku, par kuru tiek pieprasīts atbalsts (darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, dīkstāves periodu un kontu, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā);
 • 3) apliecinājumu, ka darbinieks, par kuru tiek pieprasīts atbalsts, nav darba nespējas periodā;
 • 4) apliecinājumu, ka ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ ir pārtraukta saimnieciskā darbība vai samazināts saimnieciskās darbības apjoms un, nesaņemot kompensāciju par darbinieku, kura atlīdzības kompensēšanai tiek pieprasīts atbalsts, tiktu pārtrauktas darba attiecības;
 • 5) apliecinājumu, ka ar darbinieku, par kuru tiek pieprasīts atbalsts, netiks pārtrauktas darba attiecības laikposmā, par kuru piešķirts atbalsts, kā arī vienu mēnesi pēc šā laikposma;
 • 6) apliecinājumu, ka personāls nav iznomāts citam nodokļu maksātajam.

Vai iesniegumam atbalstam algu subsīdijai ir jāpievieno informācija, kas apliecina iesniegumā norādītos faktus?

Vienlaikus ar iesniegumu darba devējs VID iesniedz darba devēja ziņojumu un pievienotās vērtības nodokļa (PVN) mēneša deklarāciju par to mēnesi, par kuru iesniedz iesniegumu, ja tāda ir iesniedzama, bet vēl nav iesniegta

Nodokļu maksātājs iesniedz PVN deklarāciju vienu reizi ceturksnī. Ņemot vērā minēto, piemēram, vienlaikus ar iesniegumu atbalstam algu subsīdijai par 2020. gada novembri nebūs iespējams iesniegt PVN deklarāciju par 2020. gada novembri.

Ja PVN deklarācijas taksācijas periods ir ceturksnis (oktobris, novembris, decembris), tad saņemot iesniegumu par novembri, VID pārbaudīs, vai ir iesniegta PVN deklarācija par 3. ceturksni, savukārt deklarāciju par 4. ceturksni nodokļu maksātājam jāiesniedz vienlaikus ar iesniegumu atbalstam par dīkstāvi par 2020 .gada decembri, kurš jāiesniedz līdz 2021. gada 15. janvārim.

Kādā apmērā darbinieks saņems atbalstu algas subsīdijai?

Darbiniekam atbalstu nosaka 50 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par periodu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim, bet ne vairāk kā 500 eiro apmērā par kalendāra mēnesi.

Vai darba devējs var pieteikt vienu un to pašu darbinieku atbalstam algu subsīdijai no 9.-19. novembrim un atbalstam par dīkstāvi no 20.-30. novembrim?

Darba devējs var pieteikt vienu un to pašu darbinieku par konkrēto atbalsta mēnesi abiem atbalsta veidiem, tikai vienlaikus nevar saņemt abus atbalsta veidus par vienu un to pašu periodu. Piemēram, par periodu no 9.-19. novembrim nevar saņemt gan atbalstu algu subsīdijai, gan atbalstu par dīkstāvi. Šajā gadījumā darbinieks var saņemt, piemēram, par periodu no 9.-19. novembrim atbalstu algu subsīdijai, bet par periodu no 20.-30. novembrim atbalstu par dīkstāvi.

Vai darba devējs var pieteikt vienu darbinieku atbalstam algu subsīdijai no 20.-30. novembrim un citu darbinieku atbalstam par dīkstāvi no 9.-19. novembrim?

Jā, darba devējs var iesniegt iesniegumu par abu veidu atbalstu piešķiršanu.

Vai devējs var pieteikt atbalstam algu subsīdijai darbinieku, kurš regulāri strādā nepilnu slodzi, piemēram 80 stundas mēnesī, bet sakarā ar saimnieciskās darbības apjoma samazinājumu novembra mēnesī strādāja tikai 20 stundas?

MK noteikumu Nr.675 regulējums neierobežo darba devēja tiesības pieteikt atbalstam algu subsīdijai nepilnas slodzes darbinieku, ja ir samazinājies viņa noslodzes apjoms.

Persona X ir nodarbināta pie diviem darba devējiem, no kuriem viens ir pieteicis personu X atbalstam par dīkstāvi (saņemtais atbalsts 700 eiro), savukārt otrs darba devējs pieteicis personu X atbalstam algu subsīdijai. Cik lielu atbalstu algu subsīdijai saņems persona X?

Ņemot vērā, ka abu atbalstu summa kopā nedrīkst pārsniegt 1000 eiro, atbalsts algu subsīdijai šajā gadījumā varēs būt maksimāli 300 eiro (atkarībā no darba devēja ziņojumā norādītās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim).

Vai var precizēt VID iesniegtajā iesniegumā atbalsta algu subsīdijai saņemšanai norādīto informāciju ?

Precizējumus nevar iesniegt, bet var iesniegt atkārtotu iesniegumu par konkrēto periodu, norādot darbiniekus, kuri nebija iekļauti iepriekšējā iesniegumā atbalstam algu subsīdijai.

Vai atbalsts algu subsīdijai attiecas uz mikrouzņēmuma darbiniekiem? Un ja jā, tad par kādu periodu rēķinās atbalstu algu subsīdijām (4. ceturkšņa deklarācija vēl nav sniegta).

 1. Atbalstam algu subsīdijai var pieteikties darba devēji, kuri veic saimniecisko darbību, ja ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kuros nodokļu maksātājs faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 %.
 2. Atbalstu algu subsīdijai var pieprasīt arī nodokļu maksātājs, kurš reģistrēts kā mikrouzņēmuma nodokļu maksātājs. Atbalsta apmēru algu subsīdijai noteiks, pamatojoties uz mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) deklarācijā norādīto katra darbinieka ienākumu no mikrouzņēmuma par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim, bet ne vairāk kā 500 eiro kalendāra mēnesī. 3. Tā kā MUN deklarācijas par 2020. gada ceturto ceturksni (iekļauti dati par 2020. gada oktobri) iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 15. janvāris, tad iesniegumā par atbalstu algu subsīdijai ir jānorāda darbinieka, par kuru pieprasa atbalstu, ienākums no mikrouzņēmuma par 2020. gada oktobri, VID pēc iesnieguma atbalstam algu subsīdijai saņemšanas lūgs mikrouzņēmumam iesniegt informāciju par darbinieka, kurš pieņemts darbā no 2020. gada oktobra, par 2020. gada oktobrī gūto ienākumu no mikrouzņēmuma.

Ja darba devējam ir nodokļu maksājumu parādi, vai tas var pieteikties atbalsta pasākumiem?

MK noteikumi Nr.675 nenosaka, ka darba devēja nodokļu parāda esība ir iemesls atbalsta algu subsīdijai nepiešķiršanai.

Mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, iespējams, ar nākamo gadu maina statusu, tas nozīmē, ka tiks atbrīvoti darbinieki 31.12.2020. Vai šajā gadījumā atbalsts algu subsīdijai būs jāatmaksā?

 1. MK noteikumu Nr.709 5.6. apakšpunkts nosaka, ka darba devējs iesniegumā apliecina, ka ar darbinieku, par kuru tiek pieprasīts atbalsts, netiks pārtrauktas darba attiecības laikposmā, par kuru piešķirts atbalsts, kā arī vienu mēnesi pēc šā laikposma.
 2. Ja mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs no 2021. gada 1. janvāra maina nodokļu maksāšanas režīmu, tad darbinieks no darba nav jāatbrīvo. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs iesniedz VID ziņas par katru darba ņēmēju, kurš ir mainījis likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteikto darba ņēmēja statusu.

Zaudējot mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, piemēram, sabiedrības ar ierobežotu darbību darbiniekiem, mainās darba ņēmēja statuss. Darba devējam jāiesniedz ziņas par darba ņēmējiem, uzrādot mikrouzņēmuma darbinieka statusa zaudēšanu ar 2020. gada 31. decembri un darba ņēmēja statusa iegūšanu ar 2021. gada 1. janvāri.

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā būs noteikta nodokļu maksātāja atbildība gadījumos, ja atbalsts ir pieprasīts vai saņemts nepamatoti.

Vai uzņēmumam, kura darbība ir restorānu nozare, ir jāizvēlas viens no atbalsta veidiem, vai arī varēs pieteikt atbalstu par dīkstāvi, piemēram pusei no darbiniekiem, otrai pusei pabalstu algu subsīdijai?

Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumi Nr.709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos” un MK noteikumi Nr.675 nosaka, ka darba devējs konkrētajā atbalsta mēnesī var pieprasīt par darbiniekiem gan atbalstu par dīkstāvi, gan atbalstu algu subsīdijai. Savukārt, viens un tas pats darbinieks par konkrēto atbalsta mēnesi var saņemt abus atbalsta veidus tikai gadījumā, ja tie netiek pieprasīti par vienu un to pašu periodu. Piemēram, par periodu no 9.-30. novembrim nevar saņemt gan atbalstu algu subsīdijai, gan atbalstu par dīkstāvi. Šajā gadījumā darbinieks var saņemt, piemēram, par periodu no 9.-19. novembrim atbalstu algu subsīdijai, bet par periodu no 20.-30. novembrim atbalstu par dīkstāvi.

Ja darbinieks ir nodarbināts divos uzņēmumos un tie pieprasījuši atbalstu par nepilnu laiku strādājošo darbinieku algu subsīdijai, vai darbiniekam tiks piešķirts atbalsts 50 % apmērā par katru uzņēmumu?

 1. Darbiniekam ir tiesības saņemt atbalstu algu subsīdijai pie vairākiem darba devējiem, bet ne vairāk kā 500 eiro kalendāra mēnesī pie katra darba devēja. Atbalstu nosaka 50 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim.
 2. Summa, ko veido saskaņā ar MK noteikumiem Nr.675 piešķirtais atbalsts algu subsīdijai un atbalsts par dīkstāvi, kas noteikts Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumos Nr.709, darbiniekam pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās kopā nedrīkst pārsniegt 1000 eiro par kalendāra mēnesi.

Darba devējs piesaka darbinieku no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 30. novembrim atbalstam algu subsīdijai. Darbinieka vidējā bruto darba samaksa par periodu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim ir 1000 eiro. Kādu atbalstu algu subsīdijai saņems minētais darbinieks?

Aprēķins:

 1. mēneša vidējā bruto darba samaksa par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 2020. gada 31. oktobrim – 1000 eiro;
 2. 50% no vidējās bruto darba samaksas par periodu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim – 500 eiro;
 3. nepilnās nodarbinātības periods novembrī – 22 dienas;
 4. atbalsts algu subsīdijai par novembri – 366,67 eiro (500/30 (dienu skaits novembrī)* 22))

Kā tiks aprēķināta MK noteikumos Nr.675 minētā vidējā darba alga, ja darbinieks nestrādā pilnu periodu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim, piemēram, darbinieks uzsāka darba attiecības 2020. gada 11. septembrī?

Mēneša vidējo bruto darba samaksu nosaka atbilstoši nostrādātajam darba laikam. Tādējādi, ja darbinieks uzsāka darba attiecības, piemēram 2020. gada 11. septembrī, mēneša vidējās bruto darba samaksas noteikšanai izmanto bruto darba samaksu par 2020. gada septembri un oktobri.

Vai darba devējam ir jāpiemaksā darbiniekam starpība starp saņemto atbalstu algu subsīdijai un darba samaksas apmēru?

Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemto atbalstu algu subsīdijai un darba samaksas apmēru (“darba samaksas apmērs” – mēneša vidējā bruto darba samaksa par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 2020. gada 31. oktobrim.)

Kad darba devēja darbinieks varēs saņemt atbalstu algas subsīdijai uz norēķinu kontu?

VID atbalstu izmaksā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu, pārskaitot atbalstu uz darba devēja iesniegumā norādīto darbinieka kontu.

Kā darbinieks uzzinās par viņam piešķirto atbalstu algas subsīdijai?

Darbinieku par atbalsta izmaksu informēs darba devējs.

Kādos gadījumos VID darba devēja darbiniekiem nepiešķirs atbalstu algas subsīdijai?

VID atbalstu nepiešķir:

 • 1) ja darba devējs nav iesniedzis VID visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējo 12 mēnešu periodu pirms ārkārtējās situācijas;
 • 2) ja darba devējam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process;
 • 3) darba devēja padomes locekļiem;
 • 4) par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts;
 • 5) darba devējam, kura personāls iznomāts citam nodokļu maksātajam;
 • 6) darbiniekiem, kuri nodarbināti valsts un pašvaldību budžeta iestādēs, kā arī valsts un pašvaldību kontrolētos komersantos;
 • 7) ja darbinieks darba tiesiskās attiecības uzsācis pēc 2020. gada 1. novembra.

Lasiet arī: Jautājumi un atbildes par valsts atbalstu pilnā dīkstāvē esošiem darbiniekiem

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumi Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid –19 krīzes apstākļos” (turpmāk – MK noteikumi Nr.675) paredz noteikt līdz šim nebijušu atbalsta veidu - atbalstu algu subsīdijai darba devēja darbiniekiem. Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis atbildes uz neskaidrākajiem jautājumiem par šo atbalsta veidu.

Vai visiem darba devējiem ir tiesības pieteikties saņemt atbalstu algu subsīdijai?

Atbalstam ir tiesīgi pieteikties darba devēji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto 2020. gada atbalsta mēnesi salīdzinot ar 2020. gada augusta, septembra, oktobra mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros uzņēmums faktiski darbojies, samazinājušies ne mazāk kā par 20 procentiem.

Vai atbalstu algu subsīdijai varēs saņemt visi darba devēja darbinieki, kuri nodarbināti nepilnu darba laiku laikposmā no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 9. janvārim?

Atbalstu varēs saņemt tikai tie darbinieki, kuru konkrētajā atbalsta mēnesī nostrādātais darba laiks būs mazāks nekā līdz ārkārtējās situācijas izsludināšanai vidēji nostrādātais darba laiks par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim.

Līdz kuram datumam darba devējam VID ir jāiesniedz iesniegums atbalstam algu subsīdijai?

Darba devējs iesniegumu par 2020. gada novembri iesniedz līdz š.g. 15.decembrim, par 2020 .gada decembri līdz 2021. gada 15. janvārim un par 2021. gada janvāri līdz 2021. gada 15. februārim.

Vai darbiniekam, kurš darba tiesiskās attiecības ir uzsācis pēc 2020. gada 1. novembra, ir tiesības saņemt atbalstu algu subsīdijai?

VID piešķir atbalstu tikai tādiem darba devēja darbiniekiem, ar kuriem darba tiesiskās attiecības uzsāktas līdz 2020. gada 1. novembrim.

Kur darba devējs iesniedz iesniegumu atbalstam algu subsīdijai?

Darba devējs iesniegumu iesniedz VID, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Kādu informāciju norāda iesniegumā atbalstam algu subsīdijai?

Iesniegumā darba devējs norāda šādu informāciju:

 • 1) ieņēmumu samazinājumu no saimnieciskās darbības;
 • 2) informāciju par darbinieku, par kuru tiek pieprasīts atbalsts (darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, dīkstāves periodu un kontu, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā);
 • 3) apliecinājumu, ka darbinieks, par kuru tiek pieprasīts atbalsts, nav darba nespējas periodā;
 • 4) apliecinājumu, ka ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ ir pārtraukta saimnieciskā darbība vai samazināts saimnieciskās darbības apjoms un, nesaņemot kompensāciju par darbinieku, kura atlīdzības kompensēšanai tiek pieprasīts atbalsts, tiktu pārtrauktas darba attiecības;
 • 5) apliecinājumu, ka ar darbinieku, par kuru tiek pieprasīts atbalsts, netiks pārtrauktas darba attiecības laikposmā, par kuru piešķirts atbalsts, kā arī vienu mēnesi pēc šā laikposma;
 • 6) apliecinājumu, ka personāls nav iznomāts citam nodokļu maksātajam.

Vai iesniegumam atbalstam algu subsīdijai ir jāpievieno informācija, kas apliecina iesniegumā norādītos faktus?

Vienlaikus ar iesniegumu darba devējs VID iesniedz darba devēja ziņojumu un pievienotās vērtības nodokļa (PVN) mēneša deklarāciju par to mēnesi, par kuru iesniedz iesniegumu, ja tāda ir iesniedzama, bet vēl nav iesniegta

Nodokļu maksātājs iesniedz PVN deklarāciju vienu reizi ceturksnī. Ņemot vērā minēto, piemēram, vienlaikus ar iesniegumu atbalstam algu subsīdijai par 2020. gada novembri nebūs iespējams iesniegt PVN deklarāciju par 2020. gada novembri.

Ja PVN deklarācijas taksācijas periods ir ceturksnis (oktobris, novembris, decembris), tad saņemot iesniegumu par novembri, VID pārbaudīs, vai ir iesniegta PVN deklarācija par 3. ceturksni, savukārt deklarāciju par 4. ceturksni nodokļu maksātājam jāiesniedz vienlaikus ar iesniegumu atbalstam par dīkstāvi par 2020 .gada decembri, kurš jāiesniedz līdz 2021. gada 15. janvārim.

Kādā apmērā darbinieks saņems atbalstu algas subsīdijai?

Darbiniekam atbalstu nosaka 50 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par periodu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim, bet ne vairāk kā 500 eiro apmērā par kalendāra mēnesi.

Vai darba devējs var pieteikt vienu un to pašu darbinieku atbalstam algu subsīdijai no 9.-19. novembrim un atbalstam par dīkstāvi no 20.-30. novembrim?

Darba devējs var pieteikt vienu un to pašu darbinieku par konkrēto atbalsta mēnesi abiem atbalsta veidiem, tikai vienlaikus nevar saņemt abus atbalsta veidus par vienu un to pašu periodu. Piemēram, par periodu no 9.-19. novembrim nevar saņemt gan atbalstu algu subsīdijai, gan atbalstu par dīkstāvi. Šajā gadījumā darbinieks var saņemt, piemēram, par periodu no 9.-19. novembrim atbalstu algu subsīdijai, bet par periodu no 20.-30. novembrim atbalstu par dīkstāvi.

Vai darba devējs var pieteikt vienu darbinieku atbalstam algu subsīdijai no 20.-30. novembrim un citu darbinieku atbalstam par dīkstāvi no 9.-19. novembrim?

Jā, darba devējs var iesniegt iesniegumu par abu veidu atbalstu piešķiršanu.

Vai devējs var pieteikt atbalstam algu subsīdijai darbinieku, kurš regulāri strādā nepilnu slodzi, piemēram 80 stundas mēnesī, bet sakarā ar saimnieciskās darbības apjoma samazinājumu novembra mēnesī strādāja tikai 20 stundas?

MK noteikumu Nr.675 regulējums neierobežo darba devēja tiesības pieteikt atbalstam algu subsīdijai nepilnas slodzes darbinieku, ja ir samazinājies viņa noslodzes apjoms.

Persona X ir nodarbināta pie diviem darba devējiem, no kuriem viens ir pieteicis personu X atbalstam par dīkstāvi (saņemtais atbalsts 700 eiro), savukārt otrs darba devējs pieteicis personu X atbalstam algu subsīdijai. Cik lielu atbalstu algu subsīdijai saņems persona X?

Ņemot vērā, ka abu atbalstu summa kopā nedrīkst pārsniegt 1000 eiro, atbalsts algu subsīdijai šajā gadījumā varēs būt maksimāli 300 eiro (atkarībā no darba devēja ziņojumā norādītās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim).

Vai var precizēt VID iesniegtajā iesniegumā atbalsta algu subsīdijai saņemšanai norādīto informāciju ?

Precizējumus nevar iesniegt, bet var iesniegt atkārtotu iesniegumu par konkrēto periodu, norādot darbiniekus, kuri nebija iekļauti iepriekšējā iesniegumā atbalstam algu subsīdijai.

Vai atbalsts algu subsīdijai attiecas uz mikrouzņēmuma darbiniekiem? Un ja jā, tad par kādu periodu rēķinās atbalstu algu subsīdijām (4. ceturkšņa deklarācija vēl nav sniegta).

 1. Atbalstam algu subsīdijai var pieteikties darba devēji, kuri veic saimniecisko darbību, ja ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kuros nodokļu maksātājs faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 %.
 2. Atbalstu algu subsīdijai var pieprasīt arī nodokļu maksātājs, kurš reģistrēts kā mikrouzņēmuma nodokļu maksātājs. Atbalsta apmēru algu subsīdijai noteiks, pamatojoties uz mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) deklarācijā norādīto katra darbinieka ienākumu no mikrouzņēmuma par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim, bet ne vairāk kā 500 eiro kalendāra mēnesī. 3. Tā kā MUN deklarācijas par 2020. gada ceturto ceturksni (iekļauti dati par 2020. gada oktobri) iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 15. janvāris, tad iesniegumā par atbalstu algu subsīdijai ir jānorāda darbinieka, par kuru pieprasa atbalstu, ienākums no mikrouzņēmuma par 2020. gada oktobri, VID pēc iesnieguma atbalstam algu subsīdijai saņemšanas lūgs mikrouzņēmumam iesniegt informāciju par darbinieka, kurš pieņemts darbā no 2020. gada oktobra, par 2020. gada oktobrī gūto ienākumu no mikrouzņēmuma.

Ja darba devējam ir nodokļu maksājumu parādi, vai tas var pieteikties atbalsta pasākumiem?

MK noteikumi Nr.675 nenosaka, ka darba devēja nodokļu parāda esība ir iemesls atbalsta algu subsīdijai nepiešķiršanai.

Mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, iespējams, ar nākamo gadu maina statusu, tas nozīmē, ka tiks atbrīvoti darbinieki 31.12.2020. Vai šajā gadījumā atbalsts algu subsīdijai būs jāatmaksā?

 1. MK noteikumu Nr.709 5.6. apakšpunkts nosaka, ka darba devējs iesniegumā apliecina, ka ar darbinieku, par kuru tiek pieprasīts atbalsts, netiks pārtrauktas darba attiecības laikposmā, par kuru piešķirts atbalsts, kā arī vienu mēnesi pēc šā laikposma.
 2. Ja mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs no 2021. gada 1. janvāra maina nodokļu maksāšanas režīmu, tad darbinieks no darba nav jāatbrīvo. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs iesniedz VID ziņas par katru darba ņēmēju, kurš ir mainījis likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteikto darba ņēmēja statusu.
Zaudējot mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, piemēram, sabiedrības ar ierobežotu darbību darbiniekiem, mainās darba ņēmēja statuss. Darba devējam jāiesniedz ziņas par darba ņēmējiem, uzrādot mikrouzņēmuma darbinieka statusa zaudēšanu ar 2020. gada 31. decembri un darba ņēmēja statusa iegūšanu ar 2021. gada 1. janvāri. Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā būs noteikta nodokļu maksātāja atbildība gadījumos, ja atbalsts ir pieprasīts vai saņemts nepamatoti.

Vai uzņēmumam, kura darbība ir restorānu nozare, ir jāizvēlas viens no atbalsta veidiem, vai arī varēs pieteikt atbalstu par dīkstāvi, piemēram pusei no darbiniekiem, otrai pusei pabalstu algu subsīdijai?

Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumi Nr.709 "Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos" un MK noteikumi Nr.675 nosaka, ka darba devējs konkrētajā atbalsta mēnesī var pieprasīt par darbiniekiem gan atbalstu par dīkstāvi, gan atbalstu algu subsīdijai. Savukārt, viens un tas pats darbinieks par konkrēto atbalsta mēnesi var saņemt abus atbalsta veidus tikai gadījumā, ja tie netiek pieprasīti par vienu un to pašu periodu. Piemēram, par periodu no 9.-30. novembrim nevar saņemt gan atbalstu algu subsīdijai, gan atbalstu par dīkstāvi. Šajā gadījumā darbinieks var saņemt, piemēram, par periodu no 9.-19. novembrim atbalstu algu subsīdijai, bet par periodu no 20.-30. novembrim atbalstu par dīkstāvi.

Ja darbinieks ir nodarbināts divos uzņēmumos un tie pieprasījuši atbalstu par nepilnu laiku strādājošo darbinieku algu subsīdijai, vai darbiniekam tiks piešķirts atbalsts 50 % apmērā par katru uzņēmumu?

 1. Darbiniekam ir tiesības saņemt atbalstu algu subsīdijai pie vairākiem darba devējiem, bet ne vairāk kā 500 eiro kalendāra mēnesī pie katra darba devēja. Atbalstu nosaka 50 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim.
 2. Summa, ko veido saskaņā ar MK noteikumiem Nr.675 piešķirtais atbalsts algu subsīdijai un atbalsts par dīkstāvi, kas noteikts Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumos Nr.709, darbiniekam pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās kopā nedrīkst pārsniegt 1000 eiro par kalendāra mēnesi.

Darba devējs piesaka darbinieku no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 30. novembrim atbalstam algu subsīdijai. Darbinieka vidējā bruto darba samaksa par periodu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim ir 1000 eiro. Kādu atbalstu algu subsīdijai saņems minētais darbinieks?

Aprēķins:

 1. mēneša vidējā bruto darba samaksa par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 2020. gada 31. oktobrim - 1000 eiro;
 2. 50% no vidējās bruto darba samaksas par periodu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim - 500 eiro;
 3. nepilnās nodarbinātības periods novembrī - 22 dienas;
 4. atbalsts algu subsīdijai par novembri - 366,67 eiro (500/30 (dienu skaits novembrī)* 22))

Kā tiks aprēķināta MK noteikumos Nr.675 minētā vidējā darba alga, ja darbinieks nestrādā pilnu periodu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim, piemēram, darbinieks uzsāka darba attiecības 2020. gada 11. septembrī?

Mēneša vidējo bruto darba samaksu nosaka atbilstoši nostrādātajam darba laikam. Tādējādi, ja darbinieks uzsāka darba attiecības, piemēram 2020. gada 11. septembrī, mēneša vidējās bruto darba samaksas noteikšanai izmanto bruto darba samaksu par 2020. gada septembri un oktobri.

Vai darba devējam ir jāpiemaksā darbiniekam starpība starp saņemto atbalstu algu subsīdijai un darba samaksas apmēru?

Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemto atbalstu algu subsīdijai un darba samaksas apmēru (“darba samaksas apmērs” - mēneša vidējā bruto darba samaksa par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 2020. gada 31. oktobrim.)

Kad darba devēja darbinieks varēs saņemt atbalstu algas subsīdijai uz norēķinu kontu?

VID atbalstu izmaksā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu, pārskaitot atbalstu uz darba devēja iesniegumā norādīto darbinieka kontu.

Kā darbinieks uzzinās par viņam piešķirto atbalstu algas subsīdijai?

Darbinieku par atbalsta izmaksu informēs darba devējs.

Kādos gadījumos VID darba devēja darbiniekiem nepiešķirs atbalstu algas subsīdijai?

VID atbalstu nepiešķir:

 • 1) ja darba devējs nav iesniedzis VID visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējo 12 mēnešu periodu pirms ārkārtējās situācijas;
 • 2) ja darba devējam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process;
 • 3) darba devēja padomes locekļiem;
 • 4) par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts;
 • 5) darba devējam, kura personāls iznomāts citam nodokļu maksātajam;
 • 6) darbiniekiem, kuri nodarbināti valsts un pašvaldību budžeta iestādēs, kā arī valsts un pašvaldību kontrolētos komersantos;
 • 7) ja darbinieks darba tiesiskās attiecības uzsācis pēc 2020. gada 1. novembra.
Lasiet arī: Jautājumi un atbildes par valsts atbalstu pilnā dīkstāvē esošiem darbiniekiem

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: