0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAIZMAKSAS FIZISKAJĀM PERSONĀMNodokļu atvieglojumi, ja veic iemaksas dzīvības apdrošināšanai ar līdzekļu uzkrāšanu

Nodokļu atvieglojumi, ja veic iemaksas dzīvības apdrošināšanai ar līdzekļu uzkrāšanu

Pēc VID informācijas

Saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” par fiziskas personas ienākumiem, par kuriem maksā algas nodokli, izslēdz  Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētā apdrošināšanas sabiedrībā iemaksātās dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju summas, kuras kopā nepārsniedz 10% no maksātājam aprēķinātās bruto darba samaksas taksācijas gadā, un iemaksātās dzīvības (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summas, kas nepārsniedz 10% no maksātājam aprēķinātās bruto darba samaksas taksācijas gadā, bet ne vairāk kā 750 eiro gadā, ja ir izpildīti šādi…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
200 eiro
Foto: Unsplash.com

Saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” par fiziskas personas ienākumiem, par kuriem maksā algas nodokli, izslēdz  Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētā apdrošināšanas sabiedrībā iemaksātās dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju summas, kuras kopā nepārsniedz 10% no maksātājam aprēķinātās bruto darba samaksas taksācijas gadā, un iemaksātās dzīvības (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summas, kas nepārsniedz 10% no maksātājam aprēķinātās bruto darba samaksas taksācijas gadā, bet ne vairāk kā 750 eiro gadā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

  • 1) darbības termiņš dzīvības apdrošināšanas līgumam ar līdzekļu uzkrāšanu nav īsāks par 10 gadiem;
  • 2) darbības termiņš dzīvības, veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas līgumam bez līdzekļu uzkrāšanas nav īsāks par vienu gadu;
  • 3) dzīvības, veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas līguma noteikumi paredz, ka apdrošināšanas atlīdzību par apdrošināšanas gadījumu izmaksā apdrošinātajai personai (vai tās labuma guvējam), citas summas, kas saistītas ar līguma darbību vai tā pārtraukšanu, izmaksā darba devējam (apdrošinājuma ņēmējam), un neparedz aizdevumu izsniegšanu apdrošinātajām personām.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) skaidro, ka darba devēja darbinieka labā veiktās dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju summas ir darbinieka ienākuma daļa, kas gūta uz darba attiecību pamata un par kuru veicami algas nodokļa maksājumi.

Apdrošināšanas prēmiju summas ir ieskaitāmas darbinieka darba ienākumos.

Nosakot darbinieka apliekamo ienākumu, minētās summas atskaita no darbinieka darba ienākuma, ievērojot noteiktos ierobežojumus.

No iemaksātajiem dzīvības apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu prēmiju maksājumiem, kas kopā ar iemaksām privātajos pensiju fondos pārsniedz 10% no darbinieka bruto darba algas gadā, ir veicamas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI).

Gada apliekamajā ienākumā neietver un ar nodokli neapliek apdrošināšanas atlīdzības, kas izmaksātas, iestājoties apdrošināšanas gadījumam saskaņā ar dzīvības apdrošināšanas līgumu ar līdzekļu uzkrāšanu neatkarīgi no tā, kas ir noslēdzis apdrošināšanas līgumu.

Ja dzīvības apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu prēmiju maksājumus ir veikusi pati fiziskā persona, izmaksāto atlīdzību, pienākot paredzētajam līguma beigu termiņam, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) neapliek.

Dzīvības apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu prēmiju maksājumus, kuri ir attiecināmi uz konkrēto gadu, darba devējs uzrāda “Paziņojuma par fiziskai personai izmaksātajām summām” 05. rindā “Ieņēmumi”, savukārt 06. rindā “Neapliekamie ienākumi” – dzīvības apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu uzrādītās summas kopā ar darba devēja darbinieka labā veiktajām iemaksām privātajā pensiju fondā nedrīkst pārsniegt 10% no bruto darba algas konkrētajā gadā.

Ja fiziskā persona pati veic dzīvības apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu prēmiju maksājumus, tā konkrētā gada laikā par sevi veiktos apdrošināšanas prēmiju maksājumus kopā ar iemaksām privātajos pensiju fondos uzrāda gada ienākumu deklarācijas D lapas 21 rindā, un tikai tad šie dati nokļūst 07. rindā “Attaisnotie izdevumi – privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas, apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu)”.

Fiziskās personas attaisnotajos izdevumos iekļaujamie apdrošināšanas prēmiju maksājumi un iemaksas privātajos pensiju fondos kopā nedrīkst pārsniegt 10% no personas gada apliekamā ienākuma, kurš norādīts deklarācijas 03. rindā “Apliekamie ienākumi – kopā”, bet ne vairāk kā 4000 eiro gadā.

Ja saskaņā ar iesniegumu darbinieka dzīvības apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu prēmiju maksājumus ir veicis darba devējs, ieturot tos no algas, darba devēja veiktie dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju maksājumi par darbinieku kopā ar pašas fiziskās personas veiktajiem maksājumiem (dzīvības apdrošināšana un iemaksas privātajos pensiju fondos) nedrīkst pārsniegt 10% no personas gada apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā 4000 eiro gadā.

Ja fiziskā persona gada ienākumu deklarāciju iesniedz, lai deklarētu samaksātos dzīvības apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu prēmiju maksājumus, tā iesniedz tikai deklarāciju D, kuras 07. rindā norāda samaksātos dzīvības apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu prēmiju maksājumus.

Fiziskās personas tiesības uz attaisnoto izdevumu izslēgšanu no apliekamā ienākuma pierādāmas dokumentāri, uzrādot attiecīgus dokumentus vai iesniedzot to norakstus. Minētie nosacījumi piemērojami arī tad, ja attaisnotos izdevumus – apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu prēmiju maksājumus par šo personu – ir samaksājis laulātais.

Ja dzīvības apdrošināšanas līgums ar līdzekļu uzkrāšanu, kurā apdrošinājuma ņēmējs un apdrošinātā persona ir viena un tā pati persona, ir noslēgts līdz 2021. gada 31. decembrim un uzkrājums tiek veidots bērnam, kuram ir tiesības saņemt uzkrātos naudas līdzekļus apdrošināšanas līguma termiņa beigās, nodokļa maksātājs savos attaisnotajos izdevumos var turpināt iekļaut saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu periodā līdz 2023. gada 31. decembrim veiktos apdrošināšanas prēmiju maksājumus, iesniedzot deklarāciju par 2021., 2022. un 2023. gadu.

Nodokļa maksātājs saskaņā ar šiem apdrošināšanas līgumiem sākot ar 2024. gada 1. janvāri veiktos apdrošināšanas prēmiju maksājumus attaisnotajos izdevumos var iekļaut tad, ja apdrošināšanas līguma noteikumi ir grozīti, nosakot, ka atlīdzības saņēmējs apdrošināšanas termiņa beigās ir apdrošinātā persona.

Izmaksājot apdrošināšanas atlīdzību, kuru par darbinieku veicis darba devējs, pienākot apdrošināšanas līgumā paredzētajam beigu termiņam vai laužot līgumu pirms termiņa, nodokli (2023. gadā - 23%) ietur apdrošināšanas sabiedrība un iemaksā to budžetā ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 23. datumam.

Ienākums (peļņa) no noslēgtajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu, kas veidojas kā pozitīva starpība starp aprēķināto apdrošināšanas atlīdzību un visām apdrošināšanas prēmijām, kas apdrošināšanas līguma darbības laikā samaksātas par šo apdrošināšanas līgumu, veido ienākumu no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums.

Izmaksājot ienākumu (peļņu) no noslēgtajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu, nodokli atbilstoši 20% likmei ietur apdrošināšanas sabiedrība un iemaksā to vienotajā nodokļu kontā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam.

Par ienākuma no noslēgtajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu gūšanas dienu uzskata dienu, kad pieprasīto apdrošināšanas atlīdzību izmaksā.

Ja dzīvības apdrošināšanas līgumu ar līdzekļu uzkrāšanu lauž pirms termiņa, nesasniedzot 10 gadu darbības termiņu, samaksātie dzīvības apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu prēmiju maksājumi nav ietverami attaisnotajos izdevumos par visiem minētā līguma darbības gadiem. Šī norma attiecas uz līgumiem, kas noslēgti, sākot ar 2018. gada 1. janvāri.

Fiziskās personas pienākums ir iesniegt VID deklarāciju un palielināt konkrētā gada ar nodokli apliekamo ienākumu par iepriekšējos gados attaisnotajos izdevumos iekļautajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem gadā, kurā līdz 10 gadu darbības termiņa sasniegšanai lauž dzīvības apdrošināšanas līgumu. Par ienākumu gūšanas dienu uzskata dienu, kad izmaksā atpirkuma summu.