VID pārskats par nodokļu normatīvajiem aktiem jūlijā

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis pārskatu par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2018. gada jūlijā:

Normatīvā akta nosaukums Komentārs/skaidrojums Pieņemšanas datums Spēkā stāšanās datums
Par Latvijas Republikas valdības un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un tā protokolu 2017. gada 19. oktobrī parakstītais Latvijas Republikas valdības un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem  un tā 2017. gada 19. oktobrī parakstītais protokols  ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts. 20.06.2018. 05.07.2018.
Ministru kabineta 2018. gada 5. jūlija rīkojums Nr. 302 “Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 8. augusta rīkojumā Nr. 385 “Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām”” Atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 8.punktam ar iedzīvotāju ienākuma nodokli netiek apliktas stipendijas, kas izmaksātas no budžeta, Ministru kabinets apstiprinātu biedrību un nodibinājumu  līdzekļiem vai no to starptautisko izglītības vai sadarbības programmu līdzekļiem, kurās līdzdalību ir apstiprinājis Ministru kabinets. Rīkojums papildināts ar  Ukrainas un Azerbaidžānas valdības stipendiju programmu un Indonēzijas valdības DARMASISWA stipendiju programmu. Svītrots rīkojuma 2.6.2.apakšpunkts “Krievijas valdības stipendiju programma”. 05.07.2018. 05.07.2018.
Ministru kabineta 2018. gada 3. jūlija noteikumi Nr. 389  “Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 “Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”” Ar grozījumiem noteikumu 7. pielikuma 7.4. apakšpunktā vārdi  “visi ārējie izmēri” aizstāts ar vārdiem “vismaz viens ārējais izmērs”, tādejādi, tiek  precizēti kritēriji liela izmēra iekārtām, nosakot, ka vismaz viens ārējais izmērs pārsniedz 50 cm. 03.07.2018. 06.07.2018.
Ministru kabineta 2018. gada 3. jūlija noteikumi Nr. 390 “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1294 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm”” Lai nodrošinātu kvalitatīvu un salīdzināmu datu iegūšanu par iekārtu atkritumu apsaimniekošanu 2018. gadā un novērstu problēmas, noteikumi nosaka, ka ražotāju atbildības sistēmas uzņēmumi (apsaimniekotāji un nodokļa maksātāji, kas izveidoja un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu) datus par pilnu 2018. gadu sniedz atbilstoši iekārtu kategorijām un noteiktajiem sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un reģenerācijas mērķiem, kas ir spēkā līdz 2018. gada 30. jūnijam. Precizēts kritērijs liela izmēra iekārtām, nosakot, ka vismaz viens ārējais izmērs pārsniedz 50 cm.

 

03.07.2018. 06.07.2018.
Ministru kabineta 2018. gada 3. jūlija  noteikumi Nr. 392 “Kārtība, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts veic klienta neklātienes identifikāciju” Noteikumi nosaka kārtību, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts, izmantojot tehnoloģiskos risinājumus, kas ietver videoidentifikāciju vai drošu elektronisko parakstu, vai citus tehnoloģiskos risinājumus, veic tāda klienta identifikāciju, kas nav personīgi piedalījies identifikācijas procedūrā klātienē, kā arī identifikācijas apjomu. 03.07.2018. 06.07.2018.
Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumi Nr. 420 “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 525 “Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa”” Ar grozījumiem noteikumos tiek mazināts Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) un komersantu administratīvais slogs, kā arī uzlabota akcīzes nodokļa atbrīvojumu un atvieglojumu piemērošanas administrēšana. Izziņas par tiesībām iegādāties naftas produktus, kuriem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumu, ko šobrīd izsniedz papīra formā, tiks aizstātas ar tiešsaistes elektronisko akcīzes nodokļa atvieglojumu un atbrīvojumu piešķiršanas sistēmu. Papīra veida VID izsniegto izziņu aizstāšana ar elektroniski izsniegtajām izziņām, izmantojot tiešsaistes sistēmu naftas produktu limitu uzskaites nodrošināšanai, stāsies spēkā ar 2019.gada 1.februāri. 17.07.2018. 20.07.2018.
Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumi Nr. 434 “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 8. maija noteikumos Nr. 301 “Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem”” Lai iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem atvieglotu iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarāciju sagatavošanu kalendāra gada beigās, vadoties no grāmatvedībā norādītās uzskaites divkāršā ieraksta sistēmā, noteikumos noteikts, ka individuālais komersants ir tiesīgs:

1) arī finanšu grāmatvedībā pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanai un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšanai izvēlēties tādu pašu lietderīgās lietošanas laika ilgumu un nolietojuma aprēķināšanas (vērtības norakstīšanas) metodi, kāda paredzēta likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.5pantā, kā arī ir tiesīgs ievērot ar pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanu un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšanu saistītos noteikumus, ko paredz normatīvie akti par likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtību;

2) finanšu pārskata shēmām pievienot jaunus posteņus saimnieciskās darbības izdevumiem, kurus iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs ir tiesīgs iekļaut ar saimniecisko darbību saistītos izdevumos tādā apmērā, kas nepārsniedz 80 % no fiziskās personas kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem, un saimnieciskās darbības izdevumiem, kurus izdevumos drīkst iekļaut pilnā apmērā likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” izpratnē.

24.07.2018. 27.07.2018.
Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumi Nr. 435 “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 20. marta noteikumos Nr. 188 “Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā”” Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls  papildināts ar jaunām ailēm, skaidrota jauno vai precizēta līdzšinējo žurnāla aiļu aizpildīšanas kārtība, paredzētas izvēles iespējas žurnāla kārtošanai laika periodā līdz 2018.gada beigām, precizēta uzskaites un nolietojuma aprēķināšanas, kā arī atlikušās vērtības noteikšanas kārtība pamatlīdzekļiem, tai skaitā tiem, kas iegādāti līdz 2017.gada 31.decembrim, noteikta faktisko izdevumu norakstīšanas kārtība.  Jaunā redakcijā izteikts noteikumu 1.pielikums. 24.07.2018. 27.07.2018.

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

Please Login to comment
  Subscribe  
Paziņot par