0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIIzmaiņas budžeta iestāžu kontu plānā un līdz šī gada beigām paveicamie pārklasifikācijas darbi

Izmaiņas budžeta iestāžu kontu plānā un līdz šī gada beigām paveicamie pārklasifikācijas darbi

Laila Kelmere, praktizējoša grāmatvede, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes viesdocente, Ekonomikas un kultūras augstskolas viesdocente, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente

Šī gada janvārī stājās spēkā grozījumi budžeta iestāžu grāmatvedības kontu plānā, zembilances shēmā un aprakstā (Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 «Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs» 1. pielikumā). Grozījumu mērķis ir veicināt vienotu izpratni un kontu pielietošanu budžeta iestādes grāmatvedības uzskaitē. Kopumā Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumu Nr. 87 «Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs» (turpmāk — MK noteikumi Nr. 87) veikti šādi grozījumi kontu plānā un zembilances…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesīABONĒT


Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai

Jau ir E-BILANCE abonements?

Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Izmaiņas budžeta iestāžu kontu plānā un līdz šī gada beigām paveicamie pārklasifikācijas darbi
Ilustrācija: Arvis Villa
Laila Kelmere, praktizējoša grāmatvede, Latvijas Lauksaimniecības universitātes vieslektore, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente
Laila Kelmere,
praktizējoša grāmatvede, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes viesdocente, Ekonomikas un kultūras augstskolas viesdocente, Grāmatvedības un
finanšu koledžas docente
Foto: Aivars Siliņš

Šī gada janvārī stājās spēkā grozījumi budžeta iestāžu grāmatvedības kontu plānā, zembilances shēmā un aprakstā (Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 «Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs» 1. pielikumā).

Grozījumu mērķis ir veicināt vienotu izpratni un kontu pielietošanu budžeta iestādes grāmatvedības uzskaitē. Kopumā Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumu Nr. 87 «Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs» (turpmāk — MK noteikumi Nr. 87) veikti šādi grozījumi kontu plānā un zembilances shēmā:

Grozījumi MK noteikumos Nr. 87, kas stājas spēkā ar 01.01.2023.

Izslēgtie (svītrotie) konti un zembilances kods Konti, kuriem precizēti vai papildināti kontu nosaukumi vai apraksti Iekļautais jaunais konts
Konti: 1160; 3511; 3512; 3513; 3514; 3521; 3522; 3523; 3524Zembilances kods: 0100 1216*; 1217; 2150; 2370; 2423; 2630; 8400 2378
* Līdz 31.12.2023. jāizvērtē šajā kontā uzskaitītos aktīvus un jāpārklasificē uz atbilstošajiem kontiem.

Izslēgtie (svītrotie) konti un zembilances kods

Svītrots konts 1160 «Derīgo izrakteņu izpēte un citi līdzīgi neražotie nemateriālie ieguldījumi», jo šādas izmaksas noraksta izdevumos vai iekļauj pazemes aktīvu sākotnējās atzīšanas vērtībā.

Lai samazinātu administratīvo slogu uzskaites nodalīšanai pa budžeta veidiem, svītroti konti: 

  • 3511 «Iepriekšējo pārskata gadu pamatbudžeta izpildes rezultāts»;
  • 3512 «Iepriekšējo pārskata gadu speciālā budžeta izpildes rezultāts»;
  • 3513 «Iepriekšējo pārskata gadu ziedojumu un dāvinājumu izpildes rezultāts»;
  • 3514 «Iepriekšējo pārskata gadu citu budžetu izpildes rezultāts»;
  • 3521 «Pārskata gada pamatbudžeta izpildes rezultāts»;
  • 3522 «Pārskata gada speciālā budžeta izpildes rezultāts»;
  • 3523 «Pārskata gada ziedojumu un dāvinājumu izpildes rezultāts»;
  • 3524 «Pārskata gada citu budžetu izpildes rezultāts».

Šo kontu izslēgšana veikta, jo finanšu pārskatos nav jāatklāj informācija šādas detalizācijas pakāpē. 

Paliek konti:

  • 3510 «Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts»;
  • 3520 «Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts».

Tomēr tas neizslēdz iespēju iestādēm saglabāt līdzšinējo praksi atbilstoši MK noteikumu Nr. 87 6. p. noteiktajam, t.i., ja ministrija, centrālā valsts iestāde vai pašvaldība ir apstiprinājusi grāmatvedības kontu plānu, kurā ir šie konti saglabāti, tad tos arī pielieto, nodrošinot grāmatvedības uzskaiti.

Svītrots zembilances kods 0100 «Nomātie aktīvi», lai nodrošinātu zembilancē uzrādītās informācijas atbilstību tās ekonomiskajai būtībai. 

Vienlaikus arī šī zembilances konta izslēgšanu ir precizēts MK noteikumu Nr. 87 302. punkts, no tā svītrojot šī punkta otro teikumu, ar kuru bija noteikts, ka aktīvus, kas iegūti operatīvās nomas ietvaros, uzskaita zembilancē atbilstoši nomas līgumā vai komisijas vai speciālista noteiktajā vērībā.

Zembilancē uzskaita iespējamos aktīvus, taču šajā kodā uzskaitītie nomātie aktīvi neatbilst iespējamo aktīvu atzīšanas kritērijiem, tāpēc turpmāk tie zembilancē nav jāuzskaita. 

Budžeta iestādes var izvēlēties citus reģistrus šādu aktīvu uzskaitei, lai nodrošinātu budžeta iestādes funkciju izpildi, tai skaitā inventarizācijas veikšanu.

Līdz ar šī zembilances koda izslēgšanu ir noteikts pienākums budžeta iestādēm līdz 2023. gada 31. decembrim izslēgt zembilances kodā 0100 «Nomātie aktīvi» uzskaitītos aktīvus.

Konti, kuriem precizēti vai papildināti kontu apraksti, iekļautais jaunais konts

Precizēts konta 1216 «Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme» apraksts attiecībā uz zemi zem virszemes ūdeņiem, kuru uzskaita kontā 1217 «Pārējā zeme».

Papildināts konta 1217 «Pārējā zeme» apraksts, šajā kontā ietverot zemi zem publiskiem ūdeņiem un jūras piekrastes sauszemes daļu, kā arī citu iepriekš neklasificēto zemi.

Konta numurs 1216
Konta nosaukums Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme
Konta apraksts (līdz 31.12. 2022.) Kontā uzskaita zemi zem parku teritorijām un atpūtas vietām kopā ar tai piegulošajiem virszemes ūdeņiem
Jaunais konta apraksts (sākot ar 01.01. 2023.) Kontā uzskaita zemi zem parku teritorijām un atpūtas vietām
 
Konta numurs 1217
Konta nosaukums Pārējā zeme
Konta apraksts (līdz 31.12. 2022.) Kontā uzskaita iepriekš neklasificēto zemi (piemēram, karjerus, kapu teritorijas, meža zemi)
Jaunais konta apraksts (sākot ar 01.01. 2023.) Kontā uzskaita zemi zem iekšzemes publiskiem ūdeņiem un jūras piekrastes ūdeņiem un jūras piekrastes sauszemes daļu, kā arī citu iepriekš neklasificēto zemi (piemēram, karjerus, kapu teritorijas zemi, meža zemi)
 

Ņemot vērā šīs izmaiņas, ir uzlikts pienākums budžeta iestādēm līdz 2023. gada 31. decembrim izvērtēt kontā 1216 «Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme» uzskaitītos aktīvus un pārklasificē atbilstošajos kontos saskaņā ar šo MK noteikumu Nr. 87 432. p., t.i., mainot aplēses, tās piemēro darījumiem, citiem notikumiem un apstākļiem, sākot ar aplēses izmaiņas datumu, un koriģē atbilstošo aktīvu, pasīvu, ieņēmumu vai izdevumu posteni pārskata periodā.

Precizēts konta 2150 «Stratēģiskās rezerves» nosaukums, to aizstājot ar vārdiem «Valsts materiālās rezerves», un precizēts konta apraksts, kas nosaka, ka šajā kontā uzskaita valsts materiālās rezerves (piemēram, graudu, pārtikas rezerves) atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts materiālo rezervju veidošanu, t.i., atbilstoši Valsts materiālo rezervju likumam.

Kontu grupa 2370 «Pārmaksātie nodokļi, nodevas un citi maksājumi budžetos» papildināta ar jaunu kontu 2378 «Vērtības samazinājums pārmaksātiem nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem budžetos», jo līdz šim pārmaksāto nodokļu, nodevu un citu maksājumu budžetos vērtības samazinājuma uzskaitei nebija izveidots atsevišķs konts, tomēr praksē ir radusies nepieciešamība šādus darījumus uzskaitīt atsevišķā kontā.

Konta numurs 2370
Konta nosaukums Pārmaksātie nodokļi, nodevas un citi maksājumi budžetos
Konta apraksts (līdz 31.12. 2022.) Kontu grupā uzskaita pārmaksātos un avansā samaksātos nodokļus atsevišķi pa nodokļu veidiem
Jaunais konta apraksts (sākot ar 01.01. 2023.) Kontu grupā uzskaita pārmaksātos un avansā samaksātos nodokļus atsevišķi pa nodokļu veidiem, kā arī to vērtības samazinājumu
 
Konta numurs 2378*
Konta nosaukums Vērtības samazinājums pārmaksātiem nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem budžetos

* Jauns konts ar 01.01.2023.

Ņemot vērā šīs izmaiņas, budžeta iestādēm līdz 2023. gada 31. decembrim jāizvērtē kontu grupā «2300 Īstermiņa prasības» uzskaitīto pārmaksāto nodokļu, nodevu un citu maksājumu budžetos vērtības samazinājumu un jāpārklasificē uz kontu 2378 «Vērtības samazinājums pārmaksātiem nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem budžetos» saskaņā ar MK noteikumu Nr. 87 432. p., t.i., mainot aplēses, tās piemēro darījumiem, citiem notikumiem un apstākļiem, sākot ar aplēses izmaiņas datumu, un koriģē atbilstošo aktīvu, pasīvu, ieņēmumu vai izdevumu posteni pārskata periodā.

Papildināts konta 2399 «Pārējās prasības» apraksts ar piemēru par samaksāto drošības naudu, tādējādi nodrošinot labāku izpratni par citām iepriekš neklasificētām prasībām.

Konta numurs 2399
Konta nosaukums Pārējās prasības
Konta apraksts (līdz 31.12. 2022.) Kontā uzskaita citas iepriekš neklasificētās prasības (piemēram, prasības par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda maksājumiem, prasības pret bijušajiem darbiniekiem)
Jaunais konta apraksts (sākot ar 01.01. 2023.) Kontā uzskaita citas iepriekš neklasificētās prasības (piemēram, prasības par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda maksājumiem, prasības pret bijušajiem darbiniekiem samaksāto drošības naudu)
 

Papildināts konta 2423 «Nākamo periodu izdevumi sociālajiem norēķiniem» apraksts. Šajā kontā uzskaita aprēķinātās un samaksātās sociālās apdrošināšanas iemaksas par nākamajiem periodiem. Ja pārskata periodā izmaksāta atlīdzība par nākamajiem pārskata periodiem, par ko atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu jomā aprēķinātas sociālās iemaksas, tad nākamo periodu izdevumos uzskaita tikai tās aprēķinātās iemaksas, kuras ir samaksātas. Savukārt aprēķinātās, bet nesamaksātās iemaksas nākamo periodu izdevumos neuzskaita.

Konta numurs 2423
Konta nosaukums Nākamo periodu izdevumi sociālajiem norēķiniem
Konta apraksts (līdz 31.12. 2022.) Kontā uzskaita normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aprēķinātās sociālās apdrošināšanas iemaksas par samaksāto darba samaksu budžeta iestādes darbiniekiem, samaksātās pensijas, pabalstus un citus maksājumus sociāliem mērķiem par nākamajiem periodiem
Jaunais konta apraksts (sākot ar 01.01. 2023.) Kontā uzskaita normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aprēķinātās un samaksātās sociālās apdrošināšanas iemaksas par samaksāto darba samaksu budžeta iestādes darbiniekiem, samaksātās pensijas, pabalstus un citus maksājumus sociāliem mērķiem par nākamajiem periodiem
 

Precizējošs labojums veikts arī konta 2630 «Naudas ekvivalenti»:

Konta numurs 2630
Konta nosaukums Naudas ekvivalenti
Konta apraksts (līdz 31.12. 2022.) Kontu grupā uzskaita noguldījumus (arī Valsts kasē un kredītiestādēs), kuri noguldīti uz konkrētu termiņu un kuru sākotnējais termiņš nepāzrsniedz 90 dienas, sadalījumā pa budžetu veidiem un uzskaita arī budžeta iestādes saņemtos naudas līdzekļus, kas nav tās īpašums, ja tie izvietoti noguldījumos
Jaunais konta apraksts (sākot ar 01.01. 2023.) Kontu grupā uzskaita noguldījumus (arī Valsts kasē un kredītiestādēs), kuri noguldīti uz konkrētu termiņu un kuru sākotnējais termiņš nepārsniedz 90 dienas, sadalījumā pa budžetu veidiem, tai skaitā budžeta iestādes saņemtos naudas līdzekļus, kas nav tās īpašums, ja tie izvietoti noguldījumos
 

Papildināts konta 8400 «Ieņēmumi un izdevumi no saņemtām un nodotām vērtībām bez atlīdzības» apraksts — ieņēmumi un izdevumi no bez atlīdzības saņemtajām un nodotajām vērtībām var rasties tikai vispārējās valdības sektora struktūru ietvaros.

Konta numurs 8400
Konta nosaukums Ieņēmumi un izdevumi no saņemtām un nodotām vērtībām bez atlīdzības
Konta apraksts (līdz 31.12. 2022.) Kontu grupā uzskaita iestādes ieņēmumus un izdevumus no bezatlīdzības ceļā saņemtām un nodotām materiālām un nemateriālām vērtībām
Jaunais konta apraksts (sākot ar 01.01. 2023.) Kontu grupā uzskaita iestādes ieņēmumus un izdevumus no vispārējās valdības sektora struktūru ietvaros saņemtām un nodotām materiālām un nemateriālām vērtībām bez atlīdzības
 

Šie ir aktuālie grozījumi kontu plānā un zembilances kodos, ir jāieplāno veikt grāmatvedības objektu pārklasifikāciju līdz šī gada beigām un, vēršu uzmanību, ka ir grozījumi arī MK noteikumu Nr. 87 3. pielikumā «Finanšu instrumentu kategorijas».

Publicēts žurnāla “Bilance” 2023. gada septembra (501.) numurā.