0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIPārskats par nodokļu normatīvajiem aktiem decembrī

Pārskats par nodokļu normatīvajiem aktiem decembrī

Vienotais nodokļu konts un grāmatvedības uzskaite
Ilustrācija: © coonlight – stock.adobe.com

Valsts ieņēmumu dienests (VID) publicējis pārskatu par decembrī pieņemtajiem nodokļu normatīvajiem aktiem:

Normatīvā akta nosaukums Komentārs/skaidrojums Pieņemts Stājas spēkā
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā Likums papildināts ar jaunu 4.2 pantu, nosakot, ka nodokļu maksātājam, kurš no 2021. gada 11. oktobra nevar veikt to saimniecisko darbību, kura ir tā pamatdarbības veids, valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas noteikto aizliegumu dēļ, ir tiesības lūgt VID sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz 2023. gada 30. jūnijam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, VID administrētos nodokļu maksājumus, kuru samaksas termiņš ir iestājies valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā vai mēnesī, kad ārkārtējā situācija beigusies, vai nākamajā mēnesī pēc tās beigām, kā arī lūgt piešķirt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu tiem nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš ir pagarināts saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. pantu. Likums papildināts ar 7.1 pantu, kurā noteikts, ka uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāji par veiktajiem procentu maksājumiem pārskata gadā, kas sākas 2021. un 2022.gadā, nepiemēro Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 10. panta pirmo daļu. Likumā veikti arī citi  grozījumi. 25.11.2021. 02.12.2021.
Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā Grozījumi likuma 42. panta piektajā, septītajā, astotajā un devītajā daļā veikti, lai noteiktu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 5% likmi iespieddarba vai elektroniska izdevuma formā izdotu grāmatu, preses un citu masu informācijas līdzekļu vai publikāciju piegādei, tostarp tiešsaistes režīmā vai lejupielādējot. Likuma normas paskaidro, kādām piegādēm piemēro vai nepiemēro samazināto  PVN likme 5% apmērā. Ar grozījumiem ir izslēgta likuma 42. panta sestā daļa, tādējādi, lai piemērotu samazināto nodokļa 5% likmi mācību literatūrai un oriģinālliteratūrai, nav nepieciešams saņemt Latvijas Nacionālās bibliotēkas atzinumu par minēto iespieddarbu vai elektroniskā izdevuma formā izdotu grāmatu atbilstību likumā noteiktajam oriģinālliteratūras veidam.

Likuma 52. panta pirmā daļa ir papildināta ar 26. punktu, nosakot, ka ar nodokli neapliek pakalpojumu, par kuru ēkas vai būves īpašniekam pienākas maksāt atlīdzību par likumiskās zemes lietošanas tiesībām, kad ēka vai būve ir uzskatāma par patstāvīgu īpašuma objektu atbilstoši normatīvajam regulējumam civiltiesību jomā. Ar 2022. gada 1. janvāri piespiedu zemes noma vairs nav apliekama ar nodokli.  Saistībā ar grozījumiem likuma 52. panta pirmā daļā, pārejas noteikumi papildināti  ar 39. un 40. punktu.

15.11.2021. 01.01.2022.
Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””

 

Ar grozījumiem līdz 2022. gada 31. decembrim pagarināts speciālais nodokļa režīms autoratlīdzības ienākumam un noteikti jauni neapliekamo ienākumu veidi.

Pensionāriem noteikts jauns  neapliekamā minimuma apmērs:

 • no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam – 2100 eiro,
 • no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim – 3000 eiro,
 • no 2023. gada 1. janvāra – 6000 eiro.

2022. gadā noteikta speciāla neapliekamā minimuma noteikšanas kārtība: diferencētais neapliekamais minimums laika periodam no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam un laika periodam no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim būs noteikts atsevišķi. Katrā periodā VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums nedrīkst pārsniegt vienu sesto daļu no Ministru kabineta noteikumos noteiktā maksimālā diferencētā neapliekamā minimuma noteiktajam    laika periodam.

Ja nekustamā īpašuma sastāvā ir ēkas un būves, mežs vai cita veida zeme (piemēram, purvi, zeme zem ūdeņiem), atbrīvojumu no nodokļa īpašuma atsavināšanas ienākumam piemēro, ja nekustamā īpašuma atsavinātājs iesniedz VID sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja sniegtu vērtējumu, kurā norādīta:

 • nekustamā īpašuma kopējā tirgus vērtība,
 • tirgus vērtība atsevišķai nekustamā īpašuma daļai – lauksaimniecības zemei. Šajā gadījumā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atbrīvojumam ņem vērā uz lauksaimniecības zemi attiecināmās nekustamā īpašuma tirgus vērtības daļas īpatsvaru kopējā nekustamā īpašuma tirgus vērtībā. Minēto  regulējumu piemēro sākot ar 2021. gada 1. janvāri. Turpmāk nodokļa pārmaksu VID veiks tikai kredītiestādes kontā vai maksātāja norēķinu kontā, kas atvērts pie maksājumu pakalpojumu sniedzēja. Likumā veikti arī citi grozījumi.
16.11.2021. 01.01.2022.
Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” Ar grozījumiem noteikts,  ka valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs 2022., 2023. un 2024. gadā ir 78 100 eiro. 16.11.2021. 01.01.2022.
Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” Ar grozījumiem noteikts, ka pašnodarbinātie no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma vai ienākuma no intelektuālā īpašuma obligātās iemaksas 10% apmērā pensiju apdrošināšanai maksā vienu reizi par visu 2022. gadu vai 2021. gada otro pusgadu līdz nākamā gada 23. janvārim. To aprēķina no gada (vai 2021. gada otrā pusgada) brīvi izraudzītā obligāto iemaksu objekta kopsummas un gada (vai 2021. gada otrā pusgada) faktisko ienākumu starpības. Par obligātajām iemaksām pensiju apdrošināšanai iesniedz pašnodarbinātā ziņojumu EDS līdz nākamā gada 17.janvārim, aizpildot IV ceturkšņa ziņojumu, kurā atzīmē, ka gūst ienākumu no intelektuālā īpašuma vai no lauksaimnieciskās ražošanas. Līdz 2022. gada beigām tiek pagarināts pārejas periods, kurā autoratlīdzību saņēmējiem ir iespēja, nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējiem, maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli: līdz 25 000 eiro – 25%, pārsniedzot 25 000 eiro – 40%.

No 2023. gada 1. janvāra persona, kura saņem ienākumu no intelektuālā īpašuma vai no zinātnes, literatūras vai mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru un izpildītāju darbu radīšanas, izdošanas, izpildīšanas vai citādas izmantošanas, ja izmaksātājs nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija, ir sociāli apdrošināta:

 • 1) kā darba ņēmējs, ja persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību;
 • 2) kā pašnodarbinātais, ja persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību.

Likumā precizēti pašnodarbinātā iesnieguma par plānotajiem ienākumiem iesniegšanas termiņi un veikti arī citi grozījumi.

08.12.2021. 01.01.2022.
Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā Ar 2022. gada 1. februāri tiks ieviesta obligāta vienota depozīta sistēma gan atkārtoti lietojamam, gan vienreiz lietojamam dzērienu iepakojumam. Grozījumi veikti 39. panta trešās daļas 3. punktā, 90. pantā un 117. panta piektās daļas 4. punktā, nosakot PVN piemērošas kārtību depozīta sistēmai. Pamatojoties uz grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām” veiktas izmaiņas  VID saziņā ar nodokļa maksātājiem,   nosakot vienu administratīvo aktu paziņošanas veidu – Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Grozījumi veikti 65. panta otrajā daļā, 66. panta pirmajā, piektajā, sestajā un septītajā daļā, 67. panta pirmajā, otrajā un 2.1 daļā,  attiecībā uz saziņu ar nodokļu maksātājiem un reģistrācijas brīdi VID Pievienotās vērtības nodokļa  maksātāju reģistrā,  68. panta pirmajā, ceturtajā un sestajā daļā veiktas izmaiņas attiecībā uz jauna dalībnieka reģistrāciju PVN grupā un dalībnieka izslēgšanu no PVN grupas. 74. panta otrajā un piektajā daļā – par izslēgšanu no VID PVN maksātāju reģistra. 09.12.2021. 01.01.2022.
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā Ar grozījumiem noteikts, ka obligāto iemaksu minimālo objektu neaprēķina:

 •  par tiem pārskata mēnešiem, kuros Ministru kabinets visā Latvijas teritorijā ir izsludinājis ārkārtējo situāciju;
 • proporcionāli par tām gada kalendāra dienām, kurās: darbinieks atrodas dīkstāvē, kas radusies viņa vainas dēļ; darba ņēmējs ir atstādināts no darba bez darba algas saglabāšanas. Par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz  18. decembrim, darba devējam 30 kalendāra dienu laikā ir tiesības iesniegt VID ziņas par kalendāra dienām, kurās darbinieks atradās dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai kurās darba ņēmējs bija atstādināts no darba bez darba algas saglabāšanas.
16.12.2021. 18.12.2021.
Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumi Nr. 774 “Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo atsevišķus tabakas izstrādājumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus” Noteikumi nosaka:

 • kārtību, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo denaturētus tabakas izstrādājumus;
 • nosacījumus, kādi tabakas izstrādājumi ir uzskatāmi par denaturētiem;
 • kārtību, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo tabakas izstrādājumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus, kurus iznīcina vai izmanto kvalitātes noteikšanai. Noteikumi neattiecas uz konfiscētiem tabakas izstrādājumiem, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem. Spēku zaudē Ministru kabineta 2004. gada 25. marta noteikumi Nr. 173 “Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo atsevišķus tabakas izstrādājumus
30.11.2021. 01.01.2022.
Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumi Nr. 783 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”” Noteikts, ka par grantu šo noteikumu izpratnē uzskata valsts atbalstu, ko piešķir uzņēmumam apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai, lai mazinātu Covid-19 krīzes izraisītās sekas un pēkšņas likviditātes trūkumu. Atbalsts pieejams par laikposmu no 2020. gada 1. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam un par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. janvārim.  Atbalsta pasākuma ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums ir 817 200 000 eiro. Atbalstam par laikposmu no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 31. janvārim ir tiesīgi pieteikties uzņēmēji, kas veic saimniecisko darbību kā pamatdarbību šo noteikumu 3. pielikumā minētajās nozarēs. Atbalstu nosaka 30 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas (tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) kopsummas, par kuru aprēķināti darba algas nodokļi 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī, bet ne vairāk kā 250 000 eiro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi, un kopējā summa atbalstam, kas sniegts saskaņā ar EK 2020. gada 19. marta paziņojumu “Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā”, nepārsniedz 2 300 000 eiro saistītu personu grupai. Uzņēmums līdz 2021. gada 15. decembrim iesniedz VID attiecīgu iesniegumu, izmantojot EDS, lai pieteiktos atbalstam par 2021. gada oktobri un novembri, līdz 2022. gada 15. janvārim, – lai pieteiktos atbalstam par 2021. gada decembri, un līdz 2022. gada 15. februārim – lai pieteiktos atbalstam par 2022. gada janvāri. Precizēta iesniegumā norādāmā  informācija. Noteikumos veikti arī citi grozījumi. 30.11.2021. 17.12.2021.
Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumi Nr. 784 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”” Par atbalstu šo noteikumu izpratnē uzskata atbalstu darbinieku atlīdzības kompensēšanai, ko izmaksā strādājošo darbinieku, pašnodarbināto personu un patentmaksātāju atlīdzības vai ienākumu kompensēšanai, ko izmaksā par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. janvārim.  Atbalstam algu subsīdijai par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim ir tiesīgi pieteikties darba devēji, pašnodarbinātās personas, patentmaksātāji un autoratlīdzības saņēmēji kas neveic saimniecisko darbību  kā pamatdarbību šo noteikumu 3. pielikumā minētajās nozarēs. Atbalstam algu subsīdijai par laikposmu no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 31. janvārim ir tiesīgi pieteikties darba devēji, pašnodarbinātās personas, patentmaksātāji un autoratlīdzības saņēmēji, kas veic saimniecisko darbību kā pamatdarbību šo noteikumu 4. pielikumā minētajās nozarēs. Lai pieteiktos atbalstam algu subsīdijai, darba devējs,  pašnodarbinātā persona, autoratlīdzības saņēmējs  vai patentmaksātājs līdz 2021. gada 15. decembrim iesniedz VID attiecīgu iesniegumu par 2021. gada oktobri un novembri, līdz 2022. gada 15. janvārim – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada  decembri, līdz 2022. gada 15. februārim – attiecīgu iesniegumu par 2022. gada janvāri. Noteikumos veikti arī citi grozījumi. 30.11.2021. 18.12.2021.
Ministru kabineta 2021. gada 7. decembra noteikumi Nr. 797

“Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 “Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā””

Grozīta  11. punkta redakcija, nosakot, ka sadales kontā ieskaitīto nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālo sadalījumu 2022. gadam nosaka, pamatojoties uz pašvaldību īpatsvara koeficientiem, kas aprēķināti atbilstoši nodokļa faktiskajai izpildei 2020. gadā. Jaunā redakcijā izteikts noteikumu pielikums.

 

 

07.12.2021. 01.01.2022.
Ministru kabineta 2021. gada 7. decembra noteikumi Nr. 804 “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 676 “Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai”” 2022. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) diferencēto neapliekamo minimumu aprēķinās atsevišķi periodam:  no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam,  maksimālais neapliekamais minimums ir 2100 eiro;  no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim,  maksimālais neapliekamais minimums ir 3000 eiro. Atsevišķi par katru pusgadu aprēķināto minimumu summē, lai noteiktu to par pilnu 2022. gadu. Apliekamā ienākuma apmērs virs kura nepiemēro diferencēto neapliekamo minimumu ir  10 800 eiro.  2022. gadā IIN atvieglojuma apmērs par apgādībā esošu personu ir 250 eiro mēnesī. Noteikumi papildināti ar piemēru  pielikumu  “Prognozētā mēneša neapliekamā minimuma un gada diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšana”. 07.12.2021. 01.01.2022.
Ministru kabineta 2021. gada 7. decembra noteikumi Nr. 805 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”” Atbalsta pasākuma ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums ir 818 835 000 eiro.  Atbalstam par laikposmu no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 31. janvārim ir tiesīgi pieteikties uzņēmēji, kas veic saimniecisko darbību kā pamatdarbību šo noteikumu 3. pielikumā minētajās nozarēs. Uzņēmums līdz 2022. gada 15. janvārim iesniedz VID attiecīgu iesniegumu, izmantojot VID  EDS, lai pieteiktos atbalstam par 2021. gada oktobri, novembri, decembri, un līdz 2022. gada 15. februārim – lai pieteiktos atbalstam par 2022. gada janvāri. Noteikumos veikti arī citi grozījumi 07.12.2021. 17.12.2021.
Ministru kabineta 2021. gada 7. decembra noteikumi Nr. 806 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”” Grozījumi veikti lai nodrošinātu atbalsta saņemšanas iespējas arī tiem darba devējiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuru šobrīd deklarētais pamatdarbības veids neatbilst faktiskajam pamatdarbības veidam, nosakot pieteikšanās termiņa pagarinājumu līdz 2022. gada 15.janvārim  par oktobri, novembri, un decembri, un līdz 2022. gada 15. februārim – lai pieteiktos atbalstam par 2022. gada janvāri. Noteikumi papildināti (tajā skaitā 4. pielikums) ar kultūras pasākumu organizēšanu saistītiem nodokļu maksātājiem, kuru darbība šobrīd noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu apstākļos nav ekonomiski iespējama. Noteikumos veikti arī citi grozījumi. 07.12.2021. 18.12.2021.
Ministru kabineta 2021. gada 14. decembra noteikumi Nr. 842 “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumos Nr. 899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”” Ar grozījumiem tiek nodrošināta vienveidīga dažādu likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ietverto normu piemērošana. Precizēti šādi ar IIN neapliekamie ienākumi:

 • personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi, kas Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma izpratnē nav ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekams objekts, neatkarīgi no tā, vai attiecīgie izdevumi ir vai nav sadalāmi personāli;
 • izdevumi darbinieka nogādāšanai no dzīvesvietas uz darbu un no darba uz dzīvesvietu, ja darba specifikas dēļ darbiniekam nav iespējams nokļūt darbā vai pēc darba dzīvesvietā ar sabiedrisko transportu vai sabiedriskā transporta izmantošana, vērtējot pēc ceļā pavadītā laika un sabiedriskā transporta kursēšanas laika grafika, nav lietderīga salīdzinājumā ar darba devēja nodrošināto transporta pakalpojumu;
 • uzturnauda (alimenti). Ar jēdzienu uzturnauda (alimenti) saprot uzturlīdzekļus bērniem, kā arī līdzekļus iepriekšējā labklājības līmeņa nodrošināšanai bijušajam laulātajam.
 • kompensācijas izmaksas, kas likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” izpratnē ir arī Latvijas Olimpiskās vienības sportistu ēdināšanas izdevumi neatkarīgi no organizācijas, kas sedz minētos izdevumus.

Noteikts, ka dāvinot  kapitāla aktīvu, kura vērtība nav norādīta dāvinājuma līgumā un šajos noteikumos nav noteikta speciāla kapitāla aktīva iegādes vērtības noteikšanas kārtība, par šī kapitāla aktīva iegādes vērtību tiks uzskatīta vērtība, kādu dāvinājuma saņēmējs var pierādīt, iegūstot informāciju no dāvinātāja, vai kāda ir pieejama publiskajos reģistros dāvinājuma saņemšanas brīdī. Noteikumi papildināti ar 80.1 punktu, kas skaidro, ka arī tādā gadījumā, ja tiek atsavināts nekustamais īpašums, kurš pēc lietošanas veida ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet uz tā atrodas citai personai piederošas vai nenoskaidrotas piederības ēkas vai būves, darījumam ir piemērojams likuma 11.7  panta trešajā daļā noteiktais nodokļa atbrīvojums.

Noteikumi papildināti ar 85.2 punktu, kurā skaidrots, kā tiek noteikta kapitāla aktīva iegādes vērtība, ja tiek atsavināts kapitāla aktīvs, kas iegūts uz atcēlēja līguma pamata gadījumos, ja ir samaksāts, daļēji ir samaksāts vai nav samaksāts kapitāla pieauguma nodoklis ar atcēlēja līgumu atceltā atsavinājuma līguma vai atcēlēja līguma saistību  izpildījuma rezultātā.  Turpmāk fiziskā persona gada ienākumu deklarācijā drīkstēs iekļaut attaisnotos izdevumus par apdrošināšanas prēmiju maksājumiem atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu) un iemaksām privātajā pensiju fondā, kurus veica pati par sevi vai tos par viņu veicis laulātais.

IIN atvieglojums ir piemērojams: par audžuģimenē (arī specializētajā audžuģimenē) ievietotu bērnu, kā arī pirmsadopcijas aprūpē esošu bērnu un  par nestrādājošu laulāto, ja tā apgādībā ir bērni ar invaliditāti, trīs vai vairāk bērni u.c., kuri ir ievietoti audžuģimenē (arī specializētajā audžuģimenē), arī pirmsadopcijas aprūpē esoši bērni (arī tad, ja bērns nav nestrādājošā laulātā aizgādībā). Noteikumos veikti arī citi grozījumi.

14.12.2021. 24.12.2021.
Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumi Nr. 848 “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 525 “Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa”” Ar grozījumiem ir svītrotas normas par eļļas atkritumiem. Eļļas atkritumi ir naftas produktus saturoši atkritumi. Tādējādi tiek nodrošināts, ka naftas produktu atkritumu aprite, piemēram, savākšana, apsaimniekošana, pārstrāde, reģenerācija vai paglabāšana noritēs atbilstoši vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām un to vairs neregulēs akcīzes jomas normatīvie akti. 21.12.2021. 01.01.2022.
Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumi Nr. 877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi” Noteikumi nosaka: grāmatvedības reģistru kārtošanas prasības; kārtību, kādā labo vai papildina ierakstus grāmatvedības reģistros un attaisnojuma dokumentos; attaisnojuma dokumentu noformēšanas kārtību; prasības attaisnojuma dokumentiem, kurus sagatavo (attiecībā uz precēm, citām materiālajām vērtībām un pakalpojumiem, saistībā ar skaidras vai bezskaidras naudas avansa izlietojumu vai darbinieku izdevumu atlīdzināšanu); preču piegādes dokumentos ietveramos rekvizītus un informāciju, šo dokumentu noformēšanas, parakstīšanas un reģistrēšanas kārtību; grāmatvedības datorprogrammu un grāmatvedības informācijas datorsistēmu programmatūras lietošanas prasības; grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšanas noteikumus; inventarizācijas metodes, inventarizācijas veikšanas kārtību, rezultātu dokumentēšanas un inventarizācijā atklāto starpību iegrāmatošanas kārtību; grāmatvedības kontroles pasākumu veidus.

2022. gada 1. janvārī spēku zaudē Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumi  Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”.

21.12.2021. 01.01.2022.
Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumi Nr. 879 “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” Ar grozījumiem noteikts, ka par  kapitālsabiedrības valdes locekli, kas atbilst likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1. panta 2. punkta “m” apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, ziņas par darba ņēmēja statusa iegūšanu vai zaudēšanu jāiesniedz līdz nākamā mēneša 17. datumam, savukārt  informācija par nostrādāto stundu skaitu par šo valdes locekli nav jāsniedz. Noteikts, ka darba devēja ziņojumu (3. pielikums) aizpilda par visiem darba ņēmējiem, norādot katra darba ņēmēja – iedzīvotāju ienākuma nodokli (8. aile) no darba ņēmēja darba ienākumiem (arī no deponētajiem darba ienākumiem), kas iemaksājams vienotajā nodokļu kontā pārskata mēnesim sekojošajā mēnesī  (8. ailei nav aritmētiskas sakarības ar 4. un 5. aili).

Noteikumu papildināti ar jauniem ziņu kodiem: 53. un 54. –  par darbinieka atrašanos dīkstāvē/darba atsākšanu pēc dīkstāves par periodu no 2021. gada 1. jūlija līdz 18. decembrim; 55. un 56. – darba ņēmējs, kurš sācis/beidzis  sociālo pakalpojumu sniegšanu. Jaunā redakcijā izteikti 1., 2., 3. un 4. pielikums. Noteikumos veikti arī citi grozījumi un precizējumi.

21.12.2021. 24.12.2021.
Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumi Nr. 880 “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 450 “Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību”” Valsts nodevas likme par drošības rezervju uzturēšanu ir 19,30 eiro par Latvijas Republikas teritorijā brīvā apgrozījumā izlaisto, realizēto un patērēto I, II un III kategorijas naftas produktu tonnu saskaņā ar šo noteikumu 6. punktā minētajiem nosacījumiem. Komersants valsts nodevu saskaņā ar minēto likmi sāk maksāt 2022. gada februārī par janvārī Latvijas Republikas teritorijā brīvā apgrozījumā izlaisto, realizēto un patērēto I, II un III kategorijas naftas produktu apjomu. 21.12.2021. 01.01.2022.
Ministru kabineta 2021. gada 23. decembra  noteikumi Nr. 897 ”Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”” Noteikumi papildināti ar 16.1 punktu, nosakot, ja darbiniekam atbalsta periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. janvārim norādīta mazāka deklarētā bruto darba samaksa nekā deklarētā vidējā bruto darba samaksa par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, atbalstu algu subsīdijai nosaka 50 % apmērā no aprēķinātās bruto darba samaksas atbalsta mēnesī, bet ne vairāk kā 700 eiro. Noteikumu 17. punkts nosaka, ka darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp šo noteikumu 16. vai 16.1 punktā minētā saņemtā atbalsta apmēru un no aprēķinātās bruto darba samaksas veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumus (darba devēja daļu), kā arī aprēķināt un iemaksāt budžetā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (darba ņēmēja daļu) un iedzīvotāju ienākuma nodokli, ņemot vērā, ka atbalsts algu subsīdijai ir darbiniekam izmaksātās neto darba samaksas daļa. 46. punkts nosaka, ja nodokļu maksātājam ar 2022. gadu ir mainīts nodokļu maksāšanas režīms, atbalstu algu subsīdijai, ņemot vērā VID rīcībā esošo informāciju, nosaka atbilstoši nodokļu maksāšanas režīmam, kāds bija līdz 2021. gada 31. decembrim. 23.12.2021. 28.12.2021.

 

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Vienotais nodokļu konts un grāmatvedības uzskaite
Ilustrācija: © coonlight – stock.adobe.com
Valsts ieņēmumu dienests (VID) publicējis pārskatu par decembrī pieņemtajiem nodokļu normatīvajiem aktiem:
Normatīvā akta nosaukums Komentārs/skaidrojums Pieņemts Stājas spēkā
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā Likums papildināts ar jaunu 4.2 pantu, nosakot, ka nodokļu maksātājam, kurš no 2021. gada 11. oktobra nevar veikt to saimniecisko darbību, kura ir tā pamatdarbības veids, valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas noteikto aizliegumu dēļ, ir tiesības lūgt VID sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz 2023. gada 30. jūnijam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, VID administrētos nodokļu maksājumus, kuru samaksas termiņš ir iestājies valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā vai mēnesī, kad ārkārtējā situācija beigusies, vai nākamajā mēnesī pēc tās beigām, kā arī lūgt piešķirt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu tiem nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš ir pagarināts saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. pantu. Likums papildināts ar 7.1 pantu, kurā noteikts, ka uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāji par veiktajiem procentu maksājumiem pārskata gadā, kas sākas 2021. un 2022.gadā, nepiemēro Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 10. panta pirmo daļu. Likumā veikti arī citi  grozījumi. 25.11.2021. 02.12.2021.
Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā Grozījumi likuma 42. panta piektajā, septītajā, astotajā un devītajā daļā veikti, lai noteiktu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 5% likmi iespieddarba vai elektroniska izdevuma formā izdotu grāmatu, preses un citu masu informācijas līdzekļu vai publikāciju piegādei, tostarp tiešsaistes režīmā vai lejupielādējot. Likuma normas paskaidro, kādām piegādēm piemēro vai nepiemēro samazināto  PVN likme 5% apmērā. Ar grozījumiem ir izslēgta likuma 42. panta sestā daļa, tādējādi, lai piemērotu samazināto nodokļa 5% likmi mācību literatūrai un oriģinālliteratūrai, nav nepieciešams saņemt Latvijas Nacionālās bibliotēkas atzinumu par minēto iespieddarbu vai elektroniskā izdevuma formā izdotu grāmatu atbilstību likumā noteiktajam oriģinālliteratūras veidam. Likuma 52. panta pirmā daļa ir papildināta ar 26. punktu, nosakot, ka ar nodokli neapliek pakalpojumu, par kuru ēkas vai būves īpašniekam pienākas maksāt atlīdzību par likumiskās zemes lietošanas tiesībām, kad ēka vai būve ir uzskatāma par patstāvīgu īpašuma objektu atbilstoši normatīvajam regulējumam civiltiesību jomā. Ar 2022. gada 1. janvāri piespiedu zemes noma vairs nav apliekama ar nodokli.  Saistībā ar grozījumiem likuma 52. panta pirmā daļā, pārejas noteikumi papildināti  ar 39. un 40. punktu. 15.11.2021. 01.01.2022.
Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””   Ar grozījumiem līdz 2022. gada 31. decembrim pagarināts speciālais nodokļa režīms autoratlīdzības ienākumam un noteikti jauni neapliekamo ienākumu veidi. Pensionāriem noteikts jauns  neapliekamā minimuma apmērs:
 • no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam – 2100 eiro,
 • no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim – 3000 eiro,
 • no 2023. gada 1. janvāra – 6000 eiro.
2022. gadā noteikta speciāla neapliekamā minimuma noteikšanas kārtība: diferencētais neapliekamais minimums laika periodam no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam un laika periodam no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim būs noteikts atsevišķi. Katrā periodā VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums nedrīkst pārsniegt vienu sesto daļu no Ministru kabineta noteikumos noteiktā maksimālā diferencētā neapliekamā minimuma noteiktajam    laika periodam. Ja nekustamā īpašuma sastāvā ir ēkas un būves, mežs vai cita veida zeme (piemēram, purvi, zeme zem ūdeņiem), atbrīvojumu no nodokļa īpašuma atsavināšanas ienākumam piemēro, ja nekustamā īpašuma atsavinātājs iesniedz VID sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja sniegtu vērtējumu, kurā norādīta:
 • nekustamā īpašuma kopējā tirgus vērtība,
 • tirgus vērtība atsevišķai nekustamā īpašuma daļai – lauksaimniecības zemei. Šajā gadījumā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atbrīvojumam ņem vērā uz lauksaimniecības zemi attiecināmās nekustamā īpašuma tirgus vērtības daļas īpatsvaru kopējā nekustamā īpašuma tirgus vērtībā. Minēto  regulējumu piemēro sākot ar 2021. gada 1. janvāri. Turpmāk nodokļa pārmaksu VID veiks tikai kredītiestādes kontā vai maksātāja norēķinu kontā, kas atvērts pie maksājumu pakalpojumu sniedzēja. Likumā veikti arī citi grozījumi.
16.11.2021. 01.01.2022.
Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” Ar grozījumiem noteikts,  ka valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs 2022., 2023. un 2024. gadā ir 78 100 eiro. 16.11.2021. 01.01.2022.
Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” Ar grozījumiem noteikts, ka pašnodarbinātie no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma vai ienākuma no intelektuālā īpašuma obligātās iemaksas 10% apmērā pensiju apdrošināšanai maksā vienu reizi par visu 2022. gadu vai 2021. gada otro pusgadu līdz nākamā gada 23. janvārim. To aprēķina no gada (vai 2021. gada otrā pusgada) brīvi izraudzītā obligāto iemaksu objekta kopsummas un gada (vai 2021. gada otrā pusgada) faktisko ienākumu starpības. Par obligātajām iemaksām pensiju apdrošināšanai iesniedz pašnodarbinātā ziņojumu EDS līdz nākamā gada 17.janvārim, aizpildot IV ceturkšņa ziņojumu, kurā atzīmē, ka gūst ienākumu no intelektuālā īpašuma vai no lauksaimnieciskās ražošanas. Līdz 2022. gada beigām tiek pagarināts pārejas periods, kurā autoratlīdzību saņēmējiem ir iespēja, nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējiem, maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli: līdz 25 000 eiro – 25%, pārsniedzot 25 000 eiro – 40%. No 2023. gada 1. janvāra persona, kura saņem ienākumu no intelektuālā īpašuma vai no zinātnes, literatūras vai mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru un izpildītāju darbu radīšanas, izdošanas, izpildīšanas vai citādas izmantošanas, ja izmaksātājs nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija, ir sociāli apdrošināta:
 • 1) kā darba ņēmējs, ja persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību;
 • 2) kā pašnodarbinātais, ja persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību.
Likumā precizēti pašnodarbinātā iesnieguma par plānotajiem ienākumiem iesniegšanas termiņi un veikti arī citi grozījumi.
08.12.2021. 01.01.2022.
Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā Ar 2022. gada 1. februāri tiks ieviesta obligāta vienota depozīta sistēma gan atkārtoti lietojamam, gan vienreiz lietojamam dzērienu iepakojumam. Grozījumi veikti 39. panta trešās daļas 3. punktā, 90. pantā un 117. panta piektās daļas 4. punktā, nosakot PVN piemērošas kārtību depozīta sistēmai. Pamatojoties uz grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām” veiktas izmaiņas  VID saziņā ar nodokļa maksātājiem,   nosakot vienu administratīvo aktu paziņošanas veidu – Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Grozījumi veikti 65. panta otrajā daļā, 66. panta pirmajā, piektajā, sestajā un septītajā daļā, 67. panta pirmajā, otrajā un 2.1 daļā,  attiecībā uz saziņu ar nodokļu maksātājiem un reģistrācijas brīdi VID Pievienotās vērtības nodokļa  maksātāju reģistrā,  68. panta pirmajā, ceturtajā un sestajā daļā veiktas izmaiņas attiecībā uz jauna dalībnieka reģistrāciju PVN grupā un dalībnieka izslēgšanu no PVN grupas. 74. panta otrajā un piektajā daļā – par izslēgšanu no VID PVN maksātāju reģistra. 09.12.2021. 01.01.2022.
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā Ar grozījumiem noteikts, ka obligāto iemaksu minimālo objektu neaprēķina:
 •  par tiem pārskata mēnešiem, kuros Ministru kabinets visā Latvijas teritorijā ir izsludinājis ārkārtējo situāciju;
 • proporcionāli par tām gada kalendāra dienām, kurās: darbinieks atrodas dīkstāvē, kas radusies viņa vainas dēļ; darba ņēmējs ir atstādināts no darba bez darba algas saglabāšanas. Par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz  18. decembrim, darba devējam 30 kalendāra dienu laikā ir tiesības iesniegt VID ziņas par kalendāra dienām, kurās darbinieks atradās dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai kurās darba ņēmējs bija atstādināts no darba bez darba algas saglabāšanas.
16.12.2021. 18.12.2021.
Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumi Nr. 774 “Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo atsevišķus tabakas izstrādājumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus” Noteikumi nosaka:
 • kārtību, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo denaturētus tabakas izstrādājumus;
 • nosacījumus, kādi tabakas izstrādājumi ir uzskatāmi par denaturētiem;
 • kārtību, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo tabakas izstrādājumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus, kurus iznīcina vai izmanto kvalitātes noteikšanai. Noteikumi neattiecas uz konfiscētiem tabakas izstrādājumiem, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem. Spēku zaudē Ministru kabineta 2004. gada 25. marta noteikumi Nr. 173 “Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo atsevišķus tabakas izstrādājumus
30.11.2021. 01.01.2022.
Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumi Nr. 783 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”” Noteikts, ka par grantu šo noteikumu izpratnē uzskata valsts atbalstu, ko piešķir uzņēmumam apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai, lai mazinātu Covid-19 krīzes izraisītās sekas un pēkšņas likviditātes trūkumu. Atbalsts pieejams par laikposmu no 2020. gada 1. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam un par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. janvārim.  Atbalsta pasākuma ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums ir 817 200 000 eiro. Atbalstam par laikposmu no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 31. janvārim ir tiesīgi pieteikties uzņēmēji, kas veic saimniecisko darbību kā pamatdarbību šo noteikumu 3. pielikumā minētajās nozarēs. Atbalstu nosaka 30 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas (tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) kopsummas, par kuru aprēķināti darba algas nodokļi 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī, bet ne vairāk kā 250 000 eiro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi, un kopējā summa atbalstam, kas sniegts saskaņā ar EK 2020. gada 19. marta paziņojumu “Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā”, nepārsniedz 2 300 000 eiro saistītu personu grupai. Uzņēmums līdz 2021. gada 15. decembrim iesniedz VID attiecīgu iesniegumu, izmantojot EDS, lai pieteiktos atbalstam par 2021. gada oktobri un novembri, līdz 2022. gada 15. janvārim, - lai pieteiktos atbalstam par 2021. gada decembri, un līdz 2022. gada 15. februārim - lai pieteiktos atbalstam par 2022. gada janvāri. Precizēta iesniegumā norādāmā  informācija. Noteikumos veikti arī citi grozījumi. 30.11.2021. 17.12.2021.
Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumi Nr. 784 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”” Par atbalstu šo noteikumu izpratnē uzskata atbalstu darbinieku atlīdzības kompensēšanai, ko izmaksā strādājošo darbinieku, pašnodarbināto personu un patentmaksātāju atlīdzības vai ienākumu kompensēšanai, ko izmaksā par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. janvārim.  Atbalstam algu subsīdijai par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim ir tiesīgi pieteikties darba devēji, pašnodarbinātās personas, patentmaksātāji un autoratlīdzības saņēmēji kas neveic saimniecisko darbību  kā pamatdarbību šo noteikumu 3. pielikumā minētajās nozarēs. Atbalstam algu subsīdijai par laikposmu no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 31. janvārim ir tiesīgi pieteikties darba devēji, pašnodarbinātās personas, patentmaksātāji un autoratlīdzības saņēmēji, kas veic saimniecisko darbību kā pamatdarbību šo noteikumu 4. pielikumā minētajās nozarēs. Lai pieteiktos atbalstam algu subsīdijai, darba devējs,  pašnodarbinātā persona, autoratlīdzības saņēmējs  vai patentmaksātājs līdz 2021. gada 15. decembrim iesniedz VID attiecīgu iesniegumu par 2021. gada oktobri un novembri, līdz 2022. gada 15. janvārim – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada  decembri, līdz 2022. gada 15. februārim – attiecīgu iesniegumu par 2022. gada janvāri. Noteikumos veikti arī citi grozījumi. 30.11.2021. 18.12.2021.
Ministru kabineta 2021. gada 7. decembra noteikumi Nr. 797 “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 “Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā”” Grozīta  11. punkta redakcija, nosakot, ka sadales kontā ieskaitīto nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālo sadalījumu 2022. gadam nosaka, pamatojoties uz pašvaldību īpatsvara koeficientiem, kas aprēķināti atbilstoši nodokļa faktiskajai izpildei 2020. gadā. Jaunā redakcijā izteikts noteikumu pielikums.     07.12.2021. 01.01.2022.
Ministru kabineta 2021. gada 7. decembra noteikumi Nr. 804 “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 676 “Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai”” 2022. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) diferencēto neapliekamo minimumu aprēķinās atsevišķi periodam:  no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam,  maksimālais neapliekamais minimums ir 2100 eiro;  no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim,  maksimālais neapliekamais minimums ir 3000 eiro. Atsevišķi par katru pusgadu aprēķināto minimumu summē, lai noteiktu to par pilnu 2022. gadu. Apliekamā ienākuma apmērs virs kura nepiemēro diferencēto neapliekamo minimumu ir  10 800 eiro.  2022. gadā IIN atvieglojuma apmērs par apgādībā esošu personu ir 250 eiro mēnesī. Noteikumi papildināti ar piemēru  pielikumu  “Prognozētā mēneša neapliekamā minimuma un gada diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšana”. 07.12.2021. 01.01.2022.
Ministru kabineta 2021. gada 7. decembra noteikumi Nr. 805 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”” Atbalsta pasākuma ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums ir 818 835 000 eiro.  Atbalstam par laikposmu no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 31. janvārim ir tiesīgi pieteikties uzņēmēji, kas veic saimniecisko darbību kā pamatdarbību šo noteikumu 3. pielikumā minētajās nozarēs. Uzņēmums līdz 2022. gada 15. janvārim iesniedz VID attiecīgu iesniegumu, izmantojot VID  EDS, lai pieteiktos atbalstam par 2021. gada oktobri, novembri, decembri, un līdz 2022. gada 15. februārim – lai pieteiktos atbalstam par 2022. gada janvāri. Noteikumos veikti arī citi grozījumi 07.12.2021. 17.12.2021.
Ministru kabineta 2021. gada 7. decembra noteikumi Nr. 806 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”” Grozījumi veikti lai nodrošinātu atbalsta saņemšanas iespējas arī tiem darba devējiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuru šobrīd deklarētais pamatdarbības veids neatbilst faktiskajam pamatdarbības veidam, nosakot pieteikšanās termiņa pagarinājumu līdz 2022. gada 15.janvārim  par oktobri, novembri, un decembri, un līdz 2022. gada 15. februārim – lai pieteiktos atbalstam par 2022. gada janvāri. Noteikumi papildināti (tajā skaitā 4. pielikums) ar kultūras pasākumu organizēšanu saistītiem nodokļu maksātājiem, kuru darbība šobrīd noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu apstākļos nav ekonomiski iespējama. Noteikumos veikti arī citi grozījumi. 07.12.2021. 18.12.2021.
Ministru kabineta 2021. gada 14. decembra noteikumi Nr. 842 “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumos Nr. 899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”” Ar grozījumiem tiek nodrošināta vienveidīga dažādu likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ietverto normu piemērošana. Precizēti šādi ar IIN neapliekamie ienākumi:
 • personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi, kas Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma izpratnē nav ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekams objekts, neatkarīgi no tā, vai attiecīgie izdevumi ir vai nav sadalāmi personāli;
 • izdevumi darbinieka nogādāšanai no dzīvesvietas uz darbu un no darba uz dzīvesvietu, ja darba specifikas dēļ darbiniekam nav iespējams nokļūt darbā vai pēc darba dzīvesvietā ar sabiedrisko transportu vai sabiedriskā transporta izmantošana, vērtējot pēc ceļā pavadītā laika un sabiedriskā transporta kursēšanas laika grafika, nav lietderīga salīdzinājumā ar darba devēja nodrošināto transporta pakalpojumu;
 • uzturnauda (alimenti). Ar jēdzienu uzturnauda (alimenti) saprot uzturlīdzekļus bērniem, kā arī līdzekļus iepriekšējā labklājības līmeņa nodrošināšanai bijušajam laulātajam.
 • kompensācijas izmaksas, kas likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” izpratnē ir arī Latvijas Olimpiskās vienības sportistu ēdināšanas izdevumi neatkarīgi no organizācijas, kas sedz minētos izdevumus.
Noteikts, ka dāvinot  kapitāla aktīvu, kura vērtība nav norādīta dāvinājuma līgumā un šajos noteikumos nav noteikta speciāla kapitāla aktīva iegādes vērtības noteikšanas kārtība, par šī kapitāla aktīva iegādes vērtību tiks uzskatīta vērtība, kādu dāvinājuma saņēmējs var pierādīt, iegūstot informāciju no dāvinātāja, vai kāda ir pieejama publiskajos reģistros dāvinājuma saņemšanas brīdī. Noteikumi papildināti ar 80.1 punktu, kas skaidro, ka arī tādā gadījumā, ja tiek atsavināts nekustamais īpašums, kurš pēc lietošanas veida ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet uz tā atrodas citai personai piederošas vai nenoskaidrotas piederības ēkas vai būves, darījumam ir piemērojams likuma 11.7  panta trešajā daļā noteiktais nodokļa atbrīvojums. Noteikumi papildināti ar 85.2 punktu, kurā skaidrots, kā tiek noteikta kapitāla aktīva iegādes vērtība, ja tiek atsavināts kapitāla aktīvs, kas iegūts uz atcēlēja līguma pamata gadījumos, ja ir samaksāts, daļēji ir samaksāts vai nav samaksāts kapitāla pieauguma nodoklis ar atcēlēja līgumu atceltā atsavinājuma līguma vai atcēlēja līguma saistību  izpildījuma rezultātā.  Turpmāk fiziskā persona gada ienākumu deklarācijā drīkstēs iekļaut attaisnotos izdevumus par apdrošināšanas prēmiju maksājumiem atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu) un iemaksām privātajā pensiju fondā, kurus veica pati par sevi vai tos par viņu veicis laulātais. IIN atvieglojums ir piemērojams: par audžuģimenē (arī specializētajā audžuģimenē) ievietotu bērnu, kā arī pirmsadopcijas aprūpē esošu bērnu un  par nestrādājošu laulāto, ja tā apgādībā ir bērni ar invaliditāti, trīs vai vairāk bērni u.c., kuri ir ievietoti audžuģimenē (arī specializētajā audžuģimenē), arī pirmsadopcijas aprūpē esoši bērni (arī tad, ja bērns nav nestrādājošā laulātā aizgādībā). Noteikumos veikti arī citi grozījumi.
14.12.2021. 24.12.2021.
Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumi Nr. 848 “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 525 “Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa”” Ar grozījumiem ir svītrotas normas par eļļas atkritumiem. Eļļas atkritumi ir naftas produktus saturoši atkritumi. Tādējādi tiek nodrošināts, ka naftas produktu atkritumu aprite, piemēram, savākšana, apsaimniekošana, pārstrāde, reģenerācija vai paglabāšana noritēs atbilstoši vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām un to vairs neregulēs akcīzes jomas normatīvie akti. 21.12.2021. 01.01.2022.
Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumi Nr. 877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi” Noteikumi nosaka: grāmatvedības reģistru kārtošanas prasības; kārtību, kādā labo vai papildina ierakstus grāmatvedības reģistros un attaisnojuma dokumentos; attaisnojuma dokumentu noformēšanas kārtību; prasības attaisnojuma dokumentiem, kurus sagatavo (attiecībā uz precēm, citām materiālajām vērtībām un pakalpojumiem, saistībā ar skaidras vai bezskaidras naudas avansa izlietojumu vai darbinieku izdevumu atlīdzināšanu); preču piegādes dokumentos ietveramos rekvizītus un informāciju, šo dokumentu noformēšanas, parakstīšanas un reģistrēšanas kārtību; grāmatvedības datorprogrammu un grāmatvedības informācijas datorsistēmu programmatūras lietošanas prasības; grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšanas noteikumus; inventarizācijas metodes, inventarizācijas veikšanas kārtību, rezultātu dokumentēšanas un inventarizācijā atklāto starpību iegrāmatošanas kārtību; grāmatvedības kontroles pasākumu veidus. 2022. gada 1. janvārī spēku zaudē Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumi  Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”. 21.12.2021. 01.01.2022.
Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumi Nr. 879 “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” Ar grozījumiem noteikts, ka par  kapitālsabiedrības valdes locekli, kas atbilst likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1. panta 2. punkta “m” apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, ziņas par darba ņēmēja statusa iegūšanu vai zaudēšanu jāiesniedz līdz nākamā mēneša 17. datumam, savukārt  informācija par nostrādāto stundu skaitu par šo valdes locekli nav jāsniedz. Noteikts, ka darba devēja ziņojumu (3. pielikums) aizpilda par visiem darba ņēmējiem, norādot katra darba ņēmēja - iedzīvotāju ienākuma nodokli (8. aile) no darba ņēmēja darba ienākumiem (arī no deponētajiem darba ienākumiem), kas iemaksājams vienotajā nodokļu kontā pārskata mēnesim sekojošajā mēnesī  (8. ailei nav aritmētiskas sakarības ar 4. un 5. aili). Noteikumu papildināti ar jauniem ziņu kodiem: 53. un 54. -  par darbinieka atrašanos dīkstāvē/darba atsākšanu pēc dīkstāves par periodu no 2021. gada 1. jūlija līdz 18. decembrim; 55. un 56. - darba ņēmējs, kurš sācis/beidzis  sociālo pakalpojumu sniegšanu. Jaunā redakcijā izteikti 1., 2., 3. un 4. pielikums. Noteikumos veikti arī citi grozījumi un precizējumi. 21.12.2021. 24.12.2021.
Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumi Nr. 880 “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 450 “Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību”” Valsts nodevas likme par drošības rezervju uzturēšanu ir 19,30 eiro par Latvijas Republikas teritorijā brīvā apgrozījumā izlaisto, realizēto un patērēto I, II un III kategorijas naftas produktu tonnu saskaņā ar šo noteikumu 6. punktā minētajiem nosacījumiem. Komersants valsts nodevu saskaņā ar minēto likmi sāk maksāt 2022. gada februārī par janvārī Latvijas Republikas teritorijā brīvā apgrozījumā izlaisto, realizēto un patērēto I, II un III kategorijas naftas produktu apjomu. 21.12.2021. 01.01.2022.
Ministru kabineta 2021. gada 23. decembra  noteikumi Nr. 897 ”Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”” Noteikumi papildināti ar 16.1 punktu, nosakot, ja darbiniekam atbalsta periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. janvārim norādīta mazāka deklarētā bruto darba samaksa nekā deklarētā vidējā bruto darba samaksa par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, atbalstu algu subsīdijai nosaka 50 % apmērā no aprēķinātās bruto darba samaksas atbalsta mēnesī, bet ne vairāk kā 700 eiro. Noteikumu 17. punkts nosaka, ka darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp šo noteikumu 16. vai 16.1 punktā minētā saņemtā atbalsta apmēru un no aprēķinātās bruto darba samaksas veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumus (darba devēja daļu), kā arī aprēķināt un iemaksāt budžetā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (darba ņēmēja daļu) un iedzīvotāju ienākuma nodokli, ņemot vērā, ka atbalsts algu subsīdijai ir darbiniekam izmaksātās neto darba samaksas daļa. 46. punkts nosaka, ja nodokļu maksātājam ar 2022. gadu ir mainīts nodokļu maksāšanas režīms, atbalstu algu subsīdijai, ņemot vērā VID rīcībā esošo informāciju, nosaka atbilstoši nodokļu maksāšanas režīmam, kāds bija līdz 2021. gada 31. decembrim. 23.12.2021. 28.12.2021.
 

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: