0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIVID pārskats par jaunākajiem nodokļu normatīvajiem aktiem

VID pārskats par jaunākajiem nodokļu normatīvajiem aktiem

 

Foto: Ikars Kubliņš, BilancePLZ

Valsts ieņēmumu dienests publicējis pārskatu par novembrī pieņemtajiem nodokļu normatīvajiem aktiem.

Normatīvā akta nosaukums Komentārs/skaidrojums Pieņemšanas datums Spēkā stāšanās datums
Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” Ar grozījumiem likumā:

 • pārskatīti un pilnveidoti atsevišķi akcīzes preču aprites nosacījumi;
 • nodrošināta akcīzes nodokļa atbrīvojuma piemērošanā vienāda pieeja neharmonizētajām akcīzes precēm un no konkurences aspekta – aizstājējproduktiem;
 • mazināts administratīvais un finansiālais slogs uzņēmumiem darbībām ar akcīzes nodokļa markām marķējamām akcīzes precēm.
21.10.2021. 01.01.2022.
Ārlietu ministrijas 2021. gada 12. novembra informācija “Par starptautisko līgumu spēkā stāšanos” 2021. gada 9. novembrī stājās spēkā Latvijas Republikas un Kosovas Republikas līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem un ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tā Protokols (parakstīts Stokholmā 2020. gada 24. novembrī, ratificēts Saeimā 2021. gada 14. oktobrī, publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2021. gada 26. oktobrī). 12.11.2021. 09.11.2021.
Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā Ar grozījumiem likumā veiktas šādas būtiskākās izmaiņas:

 • papildināts likuma 53. pants, nosakot, ka vidējām un lielām sabiedrībām ir obligāts pienākums finanšu pārskatu pielikumā sniegt detalizētu informāciju par attīstības un pētniecības izmaksām. Prasība attiecināma uz gada pārskatiem un konsolidētajiem gada pārskatiem, sākot ar 2021. pārskata gadu;
 • papildinātas likuma 2. un 3. pielikumā noteiktās peļņas vai zaudējumu aprēķinu shēmas ar jaunu posteņa “Neto apgrozījums” apakšposteni, kurā uzņēmumiem būs iespēja norādīt ieņēmumus no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem. Prasība attiecināma uz gada pārskatiem un konsolidētajiem gada pārskatiem, sākot ar 2021. pārskata gadu;
 • likuma 3. pants papildināts ar 6.1 daļu, kura paredz, ka arī tad, ja sabiedrība pārskata gadā pārstāj būt par regulētā tirgus dalībnieci, tā var turpināt sagatavot gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem;
 • veiktas izmaiņas likuma 65. panta otrās daļas 3. punktā un 98. panta otrajā daļā, nosakot, ka turpmāk gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu noraksti ar pievienotajiem dokumentiem vairs netiks publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, bet tiks publicēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē.
 • pilnveidotas finanšu pārskatu posteņu novērtēšanas un pielikumā sniedzamās informācijas prasības: precizēta posteņa “Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve” novērtēšana; vidējām un lielām sabiedrībām noteikta prasība finanšu pārskatu pielikumā sniegt informāciju arī par konvertējamām obligācijām.
11.11.2021. 01.01.2022.
Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumi Nr. 722 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”” Atbalstu piemēro Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem granta veidā, apgrozāmo līdzekļu plūsmas kompensācijai. Ar grozījumiem atbalsta programma papildināta ar papildus finansējumu, nosakot jaunus atbalsta saņemšanas kritērijus, kā arī nosakot  atbalsta periodu (no 2021. gada 1. oktobra līdz 30.novembrim), par kuru tiek saņemts atbalsts. Precizēti atbalsta saņemšanas kritēriju nosacījumi, precizējot salīdzināmos mēnešus, kā arī atbalsta saņēmēju loku. Noteikumi papildināti ar 2.pielikumu, nosakot saimnieciskās darbības  pamatdarbības nozares, par kurām  atbalstu nepiešķir,  kā arī atbalstu nepiešķir  kredītiestādēm, finanšu iestādēm un finanšu starpniekiem.  Noteikumos veikti arī citi papildinājumi un precizējumi 26.10.2021. vēl nav spēkā*
Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumi Nr. 723 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”” Ar grozījumiem noteikts kompensēt darba devēju darbinieku, pašnodarbināto personu un patentmaksātāju atlīdzību saimnieciskās darbības ierobežojumu periodā. Noteikumi nosaka atbalsta saņemšanas kvalificēšanās kritērijus, atbalsta apmēru, pieteikšanās kārtību, atbalsta nepiešķiršanas gadījumus un  izsniegtā atbalsta uzraudzības pasākumus. Noteikumu 3.pielikumā minētas nozares kurās veicot  saimniecisko pamatdarbību, atbalsts netiek piešķirts. 26.10.2021. vēl nav spēkā*
Ministru kabineta 2021. gada 2. novembra noteikumi Nr. 726 “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumos Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”” Ar grozījumiem ir  pilnveidots regulējums kārtībai, kādā VID veic tā administrēto nodokļu, nodevu un citu tā administrēto uz valsts budžetu attiecināmo maksājumu grāmatvedības uzskaiti.

 

02.11.2021. 06.11.2021.
Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra noteikumi Nr. 744 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”” Ar grozījumiem noteikts, ka atbalstu var saņemt tāds uzņēmums, kas reģistrēts VID  kā nodokļu maksātājs un atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
1. atbalsta perioda mēnesī tā apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī kopā, un šis apgrozījuma samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai;
2. atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada atbilstošajā kalendāra mēnesī, un apgrozījums 2021. gadā vismaz trīs mēnešus ir pārsniedzis 10 % no 2019. gada atbilstošā kalendāra mēneša apgrozījuma, un šis apgrozījuma samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.Pieņemot lēmumu par šo noteikumu ietvaros sniedzamā atbalsta apmēru, prioritāri tiek vērtēts atbalsts algu subsīdijai, kas saņemts atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”. Atbalsta apmēru samazina par piešķirto atbalstu algu subsīdijai. Noteikumos veikti arī citi papildinājumi un precizējumi.
09.11.2021. vēl nav spēkā*
Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra noteikumi Nr. 746 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos Grozījumi veikti, lai atbalsta saņēmēji skaidri izprastu, ka pie atbalsta apvienošanas ar 2020.gada 10.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai” kopējais atbalsta apmērs nevar pārsniegt darbinieka bruto mēnešalgu vai pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāja gadījumā atlīdzību, kas pielīdzināma vidējai algai valstī konkrētajā nozarē. 09.11.2021. vēl nav spēkā*
Ministru kabineta 2021. gada 16. novembra noteikumi Nr. 758 “Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 31. marta noteikumos Nr. 173 ”Noteikumi par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu zvejniecībā izmantojamai dīzeļdegvielai”” Ar grozījumiem 26.5. apakšpunktā noteikts, ka  Lauku atbalsta dienests,
lēmumu par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu pieņem līdz regulas Nr. 1388/2014 46. panta 4. punktā un 47. pantā noteiktā piemērošanas termiņa beigām.
16.11.2021. 23.11.2021.
Ministru kabineta 2021. gada 16. novembra noteikumi Nr. 760 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 ”Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”” Ar grozījumiem noteikts, ka atbalsta pasākuma ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums ir 808 800 000 euro.

Atbalstu nosaka 30 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas (tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) kopsummas, par kuru aprēķināti darba algas nodokļi 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī, bet ne vairāk kā 250 000 euro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi, un kopējā summa atbalstam, kas sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumu “Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā”” (C(2020)1863), nepārsniedz 1 800 000 euro saistītu personu grupai.

16.11.2021. vēl nav spēkā*

* Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēts paziņojums par to, ka Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par šajos noteikumos paredzētā komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
 
Foto: Ikars Kubliņš, BilancePLZ
Valsts ieņēmumu dienests publicējis pārskatu par novembrī pieņemtajiem nodokļu normatīvajiem aktiem.
Normatīvā akta nosaukums Komentārs/skaidrojums Pieņemšanas datums Spēkā stāšanās datums
Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” Ar grozījumiem likumā:
 • pārskatīti un pilnveidoti atsevišķi akcīzes preču aprites nosacījumi;
 • nodrošināta akcīzes nodokļa atbrīvojuma piemērošanā vienāda pieeja neharmonizētajām akcīzes precēm un no konkurences aspekta - aizstājējproduktiem;
 • mazināts administratīvais un finansiālais slogs uzņēmumiem darbībām ar akcīzes nodokļa markām marķējamām akcīzes precēm.
21.10.2021. 01.01.2022.
Ārlietu ministrijas 2021. gada 12. novembra informācija “Par starptautisko līgumu spēkā stāšanos” 2021. gada 9. novembrī stājās spēkā Latvijas Republikas un Kosovas Republikas līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem un ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tā Protokols (parakstīts Stokholmā 2020. gada 24. novembrī, ratificēts Saeimā 2021. gada 14. oktobrī, publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2021. gada 26. oktobrī). 12.11.2021. 09.11.2021.
Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā Ar grozījumiem likumā veiktas šādas būtiskākās izmaiņas:
 • papildināts likuma 53. pants, nosakot, ka vidējām un lielām sabiedrībām ir obligāts pienākums finanšu pārskatu pielikumā sniegt detalizētu informāciju par attīstības un pētniecības izmaksām. Prasība attiecināma uz gada pārskatiem un konsolidētajiem gada pārskatiem, sākot ar 2021. pārskata gadu;
 • papildinātas likuma 2. un 3. pielikumā noteiktās peļņas vai zaudējumu aprēķinu shēmas ar jaunu posteņa “Neto apgrozījums” apakšposteni, kurā uzņēmumiem būs iespēja norādīt ieņēmumus no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem. Prasība attiecināma uz gada pārskatiem un konsolidētajiem gada pārskatiem, sākot ar 2021. pārskata gadu;
 • likuma 3. pants papildināts ar 6.1 daļu, kura paredz, ka arī tad, ja sabiedrība pārskata gadā pārstāj būt par regulētā tirgus dalībnieci, tā var turpināt sagatavot gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem;
 • veiktas izmaiņas likuma 65. panta otrās daļas 3. punktā un 98. panta otrajā daļā, nosakot, ka turpmāk gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu noraksti ar pievienotajiem dokumentiem vairs netiks publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, bet tiks publicēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē.
 • pilnveidotas finanšu pārskatu posteņu novērtēšanas un pielikumā sniedzamās informācijas prasības: precizēta posteņa “Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve” novērtēšana; vidējām un lielām sabiedrībām noteikta prasība finanšu pārskatu pielikumā sniegt informāciju arī par konvertējamām obligācijām.
11.11.2021. 01.01.2022.
Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumi Nr. 722 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”” Atbalstu piemēro Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem granta veidā, apgrozāmo līdzekļu plūsmas kompensācijai. Ar grozījumiem atbalsta programma papildināta ar papildus finansējumu, nosakot jaunus atbalsta saņemšanas kritērijus, kā arī nosakot  atbalsta periodu (no 2021. gada 1. oktobra līdz 30.novembrim), par kuru tiek saņemts atbalsts. Precizēti atbalsta saņemšanas kritēriju nosacījumi, precizējot salīdzināmos mēnešus, kā arī atbalsta saņēmēju loku. Noteikumi papildināti ar 2.pielikumu, nosakot saimnieciskās darbības  pamatdarbības nozares, par kurām  atbalstu nepiešķir,  kā arī atbalstu nepiešķir  kredītiestādēm, finanšu iestādēm un finanšu starpniekiem.  Noteikumos veikti arī citi papildinājumi un precizējumi 26.10.2021. vēl nav spēkā*
Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumi Nr. 723 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”” Ar grozījumiem noteikts kompensēt darba devēju darbinieku, pašnodarbināto personu un patentmaksātāju atlīdzību saimnieciskās darbības ierobežojumu periodā. Noteikumi nosaka atbalsta saņemšanas kvalificēšanās kritērijus, atbalsta apmēru, pieteikšanās kārtību, atbalsta nepiešķiršanas gadījumus un  izsniegtā atbalsta uzraudzības pasākumus. Noteikumu 3.pielikumā minētas nozares kurās veicot  saimniecisko pamatdarbību, atbalsts netiek piešķirts. 26.10.2021. vēl nav spēkā*
Ministru kabineta 2021. gada 2. novembra noteikumi Nr. 726 “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumos Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”” Ar grozījumiem ir  pilnveidots regulējums kārtībai, kādā VID veic tā administrēto nodokļu, nodevu un citu tā administrēto uz valsts budžetu attiecināmo maksājumu grāmatvedības uzskaiti.   02.11.2021. 06.11.2021.
Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra noteikumi Nr. 744 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”” Ar grozījumiem noteikts, ka atbalstu var saņemt tāds uzņēmums, kas reģistrēts VID  kā nodokļu maksātājs un atbilst vienam no šādiem nosacījumiem: 1. atbalsta perioda mēnesī tā apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī kopā, un šis apgrozījuma samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai; 2. atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada atbilstošajā kalendāra mēnesī, un apgrozījums 2021. gadā vismaz trīs mēnešus ir pārsniedzis 10 % no 2019. gada atbilstošā kalendāra mēneša apgrozījuma, un šis apgrozījuma samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.Pieņemot lēmumu par šo noteikumu ietvaros sniedzamā atbalsta apmēru, prioritāri tiek vērtēts atbalsts algu subsīdijai, kas saņemts atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”. Atbalsta apmēru samazina par piešķirto atbalstu algu subsīdijai. Noteikumos veikti arī citi papildinājumi un precizējumi. 09.11.2021. vēl nav spēkā*
Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra noteikumi Nr. 746 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos Grozījumi veikti, lai atbalsta saņēmēji skaidri izprastu, ka pie atbalsta apvienošanas ar 2020.gada 10.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai” kopējais atbalsta apmērs nevar pārsniegt darbinieka bruto mēnešalgu vai pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāja gadījumā atlīdzību, kas pielīdzināma vidējai algai valstī konkrētajā nozarē. 09.11.2021. vēl nav spēkā*
Ministru kabineta 2021. gada 16. novembra noteikumi Nr. 758 “Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 31. marta noteikumos Nr. 173 ”Noteikumi par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu zvejniecībā izmantojamai dīzeļdegvielai”” Ar grozījumiem 26.5. apakšpunktā noteikts, ka  Lauku atbalsta dienests, lēmumu par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu pieņem līdz regulas Nr. 1388/2014 46. panta 4. punktā un 47. pantā noteiktā piemērošanas termiņa beigām. 16.11.2021. 23.11.2021.
Ministru kabineta 2021. gada 16. novembra noteikumi Nr. 760 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 ”Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”” Ar grozījumiem noteikts, ka atbalsta pasākuma ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums ir 808 800 000 euro. Atbalstu nosaka 30 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas (tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) kopsummas, par kuru aprēķināti darba algas nodokļi 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī, bet ne vairāk kā 250 000 euro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi, un kopējā summa atbalstam, kas sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumu “Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā”” (C(2020)1863), nepārsniedz 1 800 000 euro saistītu personu grupai. 16.11.2021. vēl nav spēkā*
* Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par to, ka Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par šajos noteikumos paredzētā komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: